Tải bản đầy đủ (.doc) (12 trang)

Đề kiểm tra toán7 kì 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (178 KB, 12 trang )

Đề kiểm tra học kì I Môn Toán lp 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
I. Phần trắc nghiệm
Mỗi câu sau đây có kèm theo các phơng án trả lời. Hãy chọn phơng án đúng
1. Cho (2
6
)
3
= ........ điền vào chỗ (.........) phơng án nào sau đây?
A. 2
9
B. 2
2
C.2
18
D. 12
3
2. Từ đẳng thức a.d = b.c không suy ra đợc đẳng thức nào sau đây:
A.
c
a
=
d
b
B.
c
d
=
a
b
C.


b
a
=
d
c
D.
d
a
=
b
c
3. Thực hiện phép tính:
8
3
+
8
5
: (-
2
1
) - (-
4
3
) đợc kết quả là:
A. -
8
1
B. 4 C. -
4
5

D. - 2
4
3
4. Đờng trung trực của đoạn thẳng là:
A. Đờng thẳng vuông góc với đoạn thẳng đó.
B. Đờng thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng đó.
C. Đờng thẳng vuông góc với đoạn thẳng đó tại trung điểm.
D. Đờng thẳng chia đôi đoạn thẳng đó.
5.

ABC =

A'B'C' nếu có:
a. AC = A'C'; BC = B'C';
B

=
'

B
b.
A

=
'

A
;
C


=
'

C
; BC = B'C'
c.
A

=
'

A
;
B

=
'

B
;
C

=
'

C
d. AB = A'B'; AC = A'C'; BC =
B'C'
6. Cho x
2

= 16 thì
2
x
bằng:
A. - 4 B. 4 C. 16 D. 2
Phần II. Tự luận
Câu 1: Tìm x biết: - 2
5
1
: 1,1 = x : 3
2
1
Câu 2: Mọi ngày trời nắng bạn Trang đi học từ nhà đến trờng bằng xe đạp với vận
tốc trung bình 20 Km/h thì mất
4
1
giờ. Hôm nay trời ma bạn Trang phải đi chậm
hơn, vận tốc trung bình chỉ có 15 Km/h. Hỏi bạn Trang hôm nay đi đến trờng mất
bao nhiêu thời gian.
Câu 3: Cho tam giác vuông ABC (
A

= 90
0
). Kẻ AH

BC, kẻ HP

AB và kéo
dài để có PE = PH. Kẻ HQ


AC và kéo dài để có QF = QH
a. Chứng minh

APE =

APH và

AQH =

AQF
b. Chứng minh ba điểm E, A, F thẳng hàng
c. Chứng minh BE // CF
Đáp án
Câu Đáp án Điểm
Trắc nghiệm
1
2
3
4
5
6
C
D
A
C
D
B
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
Tự luận
Câu 1
5
11

:
10
11
= x :
2
7


x =
2
7
.
5
11

:
10
11
x =
2
7

.
5
11

.
11
10
x = -7
0,5
0,5
Câu 2 Gọi vận tốc hôm trời nắng và hôm trời ma lần lợt là v
1
(Km/h) và v
2
(Km/h); thời gian tơng ứng khi trời nắng
và trời ma là t
1
(h) và t
2
(h).
Do vận tốc và thời gian của một vật chuyển động đều
trên cùng một quãng đờng là 2 đại lợng tỉ lệ nghịch
nên ta có:
1
2
v
v
=
2
1

t
t


t
2
=
2
11
.
v
tv
t
2
=
15
4
1
.20
=
15
5
=
3
1
Trả lời: Nếu bạn Trang đi với vận tốc 15 Km/h thì mất
3
1
giờ.
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
Câu 3
F

A 1 2
2
1 Q
E 1
2 P 3
1 2 4
B H C
Chứng minh
a. Xét 2 tam giác vuông:

APE và

APH có
AP cạnh chung
PE = PH (giả
thiết)
}


APE =

APH ( 2 cạnh
góc vuông) (1)

0,5
0,5
Xét 2 tam giác vuông:

AQH và

AQF có:
AQ cạnh chung
QH = QF (giả thiết)
}


AQH =

AQE (
2 cạnh góc vuông) (2)
b. Có EH // AC (vì cùng

AB)
Suy ra:
1

E
=
2

A
( 2 góc đồng vị)

1


E
+
1

A
= 90
01

A
+
2

A
= 90
0
Suy ra
1

A
+
CAB

+
2


A
= 180
0
hay E, A, F thẳng
hàng.
c. Có

BPE =

BPH (2 cạnh góc vuông)

BE =
BHEBH cân tại B


2

E
=
1

H

1

E

=
2

H
Suy ra
1

E
+
2

E
=
1

H
+
2

H
= 90
0
(vì AH

BC)

BE

EF (*)
Tơng tự:


HCF cân tại C suy ra
2

F
=
4

H


3

H
=
1

F
(

HAF cân tại A) suy ra:
1

F
+
2

F
=
3


H
+
4

H

(vì AH

BC) hay CF

EF (**)
Từ (*) và (**) suy ra BE // CF (vì cùng vuông góc với
EF)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Đề kiểm tra học kì I
Môn : Toán Lớp 7
Thời gian : 90 phút
I/ Phần I : Trắc nghiệm ( 3 điểm )
Hãy chọn phơng án đúng và ghi vào bài làm :
1) Cho các số hữu tỉ:
4 3 1
; ; ;0
5 2 2


A,
3 4 1
0
2 5 2

> > >
B,
3 4 1
0
2 5 2

< < <
C,
4 3 1
0
5 2 2

> > >
D,
3 1 4
0
2 2 5

> > >
2)
0, 01.400
bằng :
A,
4
B,

2
C,
1
D,
3
3) Kết quả phép tính :
2
3 2 3 6 1
1 .2
17 14 17 7 2
+ +
A,
0
B,
1

C,
1
2

D, Một kết quả khác
4) Cho hình vẽ biết
//a b
. Số đo của góc x bằng :
A,
0
30
B,
0
150

30
0
a
C,
0
40
D,
0
60
b
x=?

5)
' ' 'ABC A B C
=
Biết
0

40A
=
;
3AC cm
=
;
2AB cm
=
Suy ra các yếu
tố nào của
' ' 'A B C


A,
' 0

40 ; ' ' 3 ; ' ' 2A A C cm A B cm
= = =
B,
' 0

40 ; ' ' 2 ; ' ' 3A A C cm A B cm
= = =
C,
' 0

40 ; ' ' 3 ; ' ' 2B A C cm A B cm
= = =
D,
' 0

40 ; ' ' 3 ; ' ' 2C A C cm A B cm
= = =
II/ Phần II: Tự luận ( 7điểm )
Bài 1: Tìm x biết :
1 3 1
: 3 :1
2 4 2
x
=
Bài 2: Một ô tô chạy từ Móng Cái đến Hòn Gai với vận tốc 50Km/h hết 3
h
36


. Hỏi
ô tô đó chạy từ Móng Cái đến Hòn Gai với vận tốc 60Km/h thì hết bao nhiêu thời
gian?
Bài 3: Cho
ABC


0

90A =
, trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE=BA. Tia
phân giác của góc B cắt AC ở D.
a) Chứng minh rằng: DA=DE
b)
ã
BED
= ?
c) Chứng minh rằng: BD là trung trực của AE
Đáp án và biểu điểm kiểm tra học kì I
Môn : Toán- Lớp 7
Bài Lời giải sơ lợc Điểm
Bài 1
( 3 đ )
1) A 0,5
2) B 0,5
3) A 1
4) A 0,5
5) A 0,5
Phần II : Tự luận ( 7 điểm )

Bài Lời giải sơ lợc Điểm
Bài 1
( 1 đ )
1 3 1
3 :1
2 4 2
3
1
4
x
x
= ì
=
0,5
0,5
Bài 2
(2,5 đ )
Gọi vận tốc cũ và vận tốc mới lần lợt là:
1
v

2
v
( km/h;
1
v
,
2
v
> 0 ). Thời gian tơng ứng :

1 2
;t t

( h )
Trong chuyển động đều với quãng đờng không đổi thì vận tốc và
thời gian là hai đại lợng tỉ lệ nghịch với nhau.
1 2
2 1
v t
v t
=
Đổi 3
h
36

= 3,6
h
2
2
50 50.3,6
3( )
60 3, 6 60
t
t h= = =
Vậy nếu đi với vận tốc 60km/h thì thời gian ô tô đi là 3giờ
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Bài 3
( 3,5
đ )
Vẽ hình đúng B

E
Viết đúng GT, KL I
A C
D
0,5
a)
( . . )ABD EBD c g c DA DE
= =
(cạnh tơng ứng)
1
b)
ã
0

( ) 90ABD EBD cmt A BED
= = =
1
c) BD cắt AE tại I.
( . . )ABD EBD c g c
=

IA=IE(1)

ã
ã

AID EID
=
. Mặt khác
ã
ã
0
180AID EID+ =
ã
0
90AID
=
hay
(2)BD AE
Từ (1) và (2) suy ra : BD là trung trực của AE
0,5
0,5
phòng gd & đt đề thi học kỳ i

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×