Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Đề Kiểm Tra học kỳ I-Toán 6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (82.63 KB, 2 trang )

PHÒNG GD& ĐT QUẬN SƠN TRÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH NĂM HỌC 2008-2009
______________________ __________________

MÔN: TOÁN - Lớp 6
Thời gian: 90 phút,không tính thời gian giao đề
(/
ĐỀ: ( Học sinh làm bài trên giấy thi)
Câu 1: (1 đ) / Viết công thức nhân hai luỹ thừa cùng cơ số.
Áp dụng: Viết tích sau thành một luỹ thừa. 5
2
. 5
7
Câu 2: (0,5điểm) Thay x, y bởi chữ số nào để
yx537
chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9.
Câu 3: (2 điểm) Thực hiện phép tính.
a. 6
6
: 6
4
+ 2
2
.2 – 10
b. 4
2
: 8.2 + 2
3
.2009
0
b. 7 + (-9) + 11 + (-13)+ 15 + (-17)


Câu 4: (1,5 điểm)
a/ Tìm số tự nhiên x biết:
13 + 3x = 5
5
: 5
3
b/ Tìm số tự nhiên x và y biết: x . y = 360, ƯCLN(x, y) = 6, x < y
Câu 5: (1,5 điểm)
Số học sinh khối 6 của một trường trung học cơ sở trong khoảng từ 250 đến 400.
Khi xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều vừa đủ. Tính số học sinh đó .
Câu 6:(1đ) Vẽ hình theo cách diễn đạt sau :
Vẽ ba điểm C ,D , E không thẳng hàng, vẽ tia CD , vẽ đường thẳng DE, vẽ đoạn
thẳng CE. Vẽ tia Dx cắt đoạn thẳng CE tại điểm K nằm giữa C và E .
Câu 7:( 2.5 điểm)
Trên tia Ox vẽ hai điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 2 cm.
a. Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?
b. Tính AB, so sánh OB và AB.
c. Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng OA không? Vì sao?
d..Trên tia đối của tia Ox , lấy điẻm C sao cho OC = 3 cm , lấy điểm I là trung
điểm của đoạn thẳng OB . Tính độ dài đoạn thẳng CI ?
_____________________________
PHÒNG GD& ĐT QUẬN SƠN TRÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH NĂM HỌC 2008-2009
______________________ __________________

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
MÔN: TOÁN - Lớp 6
Câu 1: (1điểm) - công thức đúng : 0,5điểm
- tính đúng : 0,5điểm
Câu 2: (0,5điểm)

Đúng y = 0 ( 0,25điểm) , x =3 (0,25điểm)
• Câu 3 : (2điểm)
a. (0,75điểm) chia làm 3 ý mỗi ý : 0,25điểm
b. (0,75điểm) chia làm 3 ý mỗi ý : 0,25điểm
c. (0,5điểm ) Tính đúng các nhóm bằng - 2 : 0.25điểm , kết quả :
0,25điểm
• Câu 4 : (1,5điểm)
a. (1điểm) chia làm 4 ý mỗi ý : 0,25điểm
b. (0,5điểm) Do ƯCLN(x, y) = 6 nên x

6 và y

6 và x < y
Ta có x = 6.n; y = 6.m (n, m, x, y

N, n, m là hai số nguyên tố
cùng nhau, n < m)
Suy ra: x . y = 6n . 6m = 36n m = 360 hay n . m = 360 : 36 = 10
( Tính đúng đến đây : 0,25điểm )
Vì ƯCLN(n,m)=1 nên các trường hợp sau xảy ra:
n = 1, m = 10 Khi đó x = 6, y = 60
n = 2, m = 5 Khi đó x = 12, y = 30
( kết quả : 0,25điểm )
Câu 5: (1,5 điểm)
Gọi a là số học sinh cần tìm
Vì a chia hết cho 12; 15; 18 nên a là BC(12, 15, 18) ( 0,25điểm)
Tính đúng kết quả phân tích ra thừa số của 3 số (0,25điểm)
Tìm đúng BCNN(12 , 15, 18) = 180 (0,25điểm)
Tìm đúng BC(12, 15, 18) = B(180) = {0; 180; 360; 540;...}(0,25điểm)
Vì số học sinh có trong khoảng từ 250 đến 400 nên a = 360 (0,25điểm)

Vậy số học sinh là 360 (0,25điểm)
• Câu 6 : (1điểm) chia làm 4 ý mỗi ý 0,25điểm :
vẽ tia, đường thẳng ,đoạn thẳng , tia nằm giữa .
• Câu 7: (2,5điểm)
Vẽ hình đúng : 0.5điểm
Thực hiện đúng mỗi câu: 0.5điểm
mỗi câu đều chia làm 2 ý mỗi ý : 0,25điểm

×