Tải bản đầy đủ (.ppt) (15 trang)

Bài 3(t2).Thực hiện tính toán trên trang tính

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (683.19 KB, 15 trang )


Tiết 13- Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN
TRÊN TRANG TÍNH

KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Hãy nêu tính năng chung của chương trình bảng
tính?
Đáp án: Chương trình bảng tính:
- biểu diễn thông tin dưới dạng bảng.
- thực hiện các tính toán.
- xây dựng các biểu đồ.

KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 2: Chỉ rõ thanh công thức của Excel và cho biết nó có
vai trò gì?
Đáp án: Thanh công thức cho biết nội dung của ô đang
được chọn.

Bài 3:
THỰC HIỆN
TÍNH TOÁN
TRÊN TRANG TÍNH
------------------
1. Sử dụng công thức
để tính toán
2. Nhập công thức.
3. Sử dụng địa chỉ
trong công thức
Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN
TRÊN TRANG TÍNH (t1)


Bài 3:
THỰC HIỆN
TÍNH TOÁN
TRÊN TRANG TÍNH
------------------
1. Sử dụng công
thức để tính toán
2. Nhập công thức.
3. Sử dụng địa chỉ
trong công thức
1. Sử dụng công thức để tính toán
Sử dụng các kí hiệu phép toán:

Phép cộng: +

Phép trừ: -

Phép nhân: *

Phép chia: /

Lấy luỹ thừa: ^

Lấy phần trăm: %
* Lưu ý: Thứ tự ưu tiên các phép toán
như trong toán học.
*
/
^
Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN

TRÊN TRANG TÍNH (t1)

Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH (t1)
2. Nhập công thức:
Ví dụ 1: Cần nhập công thức:
B1: Chọn ô cần nhập
B2: Gõ dấu = B3: Nhập công thức
B4: Nhấn Enter hoặc nháy
chuột vào nút này
5.)36(5:)312(
2
−++
t¹i « B2
Ví dụ 2: Cần nhập công thức:
9:)612(2*)412(
2
−++
t¹i « C4
1. Sử dụng công thức để tính toán

×