Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Kiểm tra 15 phút học kỳ 2 - Lớp 12

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (45.49 KB, 1 trang )

Bài kiểm tra 15 phút Môn Sinh Học
Họ và tên..Lớp:.
Hãy chọn 1 phơng án đúng
Câu 1: Quần thể nào sau đây cân bằng thành phần kiểu gen?
A. 0,49AA : 0,24Aa : 0,09aa B. 0,49AA : 0,09Aa : 0,42aa
C. 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa D. 0,64AA : 0,28Aa : 0,42aa
Câu 2: Trong tự nhiên đơn vị cấu trúc cơ bản của loài là:
A. Nòi B. Cá thể C. Quần thể D. Cả B và C
Câu 3: Nhân tố tiến hoá đóng vai trò định hớng trong quá trình tiến hoá là:
A. Chọn lọc tự nhiên B. Đột biến
C. Giao phối D. Cả A và B
Câu 4: Nhân tố tiến hoá có vai trò tạo nguồn nguyên liệu là:
A. Đột biến B. Các cơ chế cách ly C. Giao phối D. Cả A và B
Câu 5: Theo Lamac thì nhân tố môi trờng và tập tinh hoạt động là:
A. Nhân tố tác động trực tiếp làm biến đổi sinh vật
B. Không có tác động lên sự biến đổi của sinh vật
C. Góp phân tạo ra sự sai khác giữa các sinh vật
D. Cả A và B
Câu 6: Theo Dacuyn thì chọn lọc tự nhiên là:
A. Tích luỹ những biến dị có lợi
B. Đào thải những biến dị có hại
C. Phân hoá khả năng sinh sản
Câu 7: Thích nghi của lá cây rau mác là:
A. Thích nghi lịch sử B. Thích nghi sinh thái
C. Thích nghi kiểu gen D. Cả A và C
Câu 8: Sụ thích nghi của bọ que là:
A. Thích nghi hình dạng C. Thích nghi sinh thái
B. Thích nghi lịch sử D. Cả A và C
Câu 9: Các nhân tố tiến hoá tham gia vào quá trình hình thành đặc điểm thích nghi KG là:
A. Quá trình giao phối B. Đột biến
C.Chọn lọc tự nhiên D. Cả A, B, C


Câu 10: Cơ chế cách ly nào là quan trọng nhất?
A. Cách ly địa lý B. Cách ly sinh thái
C. Cách ly sinh sản D. Cách ly di truyền
Bài làm
Câu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
P/án
Điểm

×