Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

de kiem tra ky 1 tieng anh lop 3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (142.9 KB, 3 trang )

ĐỀ KIỂM TRA THỬ HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 3
Họ và tên :……………………………………………………..
Điểm:………………………………………………………….
Question 1. Chọn và khoanh tròn từ, cụm từ đúng:(3m)
1. What is yourname?My __________ is Tom.
A. name
B. nam
C. nice

D. nine

2. How are you?I __________ fine, thank you.And you?
A. are
B. am
C. is

D. in

3. How old are you?I am __________ years old.
A. a
B. an

D. one

C. eight

4. How do you __________ your name?That’s L-I-N-D-A.
A. old
B. do
C. is


D. spell

5. Who is that?That __________ Peter.
A. am
B. are

C. is

D. an

6. Who is this? __________ is Marry.
A. That
B. This
Those

C. These

D.

7. Is thatPeter?Yes, __________.
A. he is
B. is he
not

C. is not

D. he

8. Is this Tony?No, __________.
A. he is

B. he isn’t
he is

C. he not is

D. not

9. Are they __________ friends? Yes, they are.
A. you
B. we

C. your

D. they

10. Are they your friends? No, __________ aren’t.
A. we
B. you

C. your

D. they

11. What is __________name? Mynameis Tommy.
A. we
B. you

C. your

D. they


12. How old __________ you? I am nine years old.
A. am
B. are

C. is

D. it

13. What is yourfather’s name? His __________ is Brown.
A. name
B. names
C. nice
14. Howold is she? Sheis ten __________ old.
A. yeasr
B. yares
years
15. …………….this my book? –Yes, it is.

C. yreas

D. nine
D.


A. Are

B. Am

C. Is


16. ………….. is my brother.
A. He

B. She

C . You

17. Stand ……….. , please
A. up

B. in

C . down

18 .I am fine , ……….you .
A. thanks

B . thank

C.good

19. Sit ………….. , please
A. up

B. down

C. on

20. …………. is Lan.

A. She

B. He

C. You

Question 2 : Đọc và nối. (2m)
1. Is your school big ?

a. It’s brown.

2. Are those your books ?

b.Yes, you can

3. What colour is your school bag ?

c. Yes, they are.

4. May I come in ?

e.Yes,It Is

Question 3: Điền từ vào chỗ thích hợp(2m)
is
that
a
spell
A : Who is ( 1).................. ?
B : She is Ngan. she is ..............(2) new pupil

A : How do you (3) .....................her name?
B : That (4).................N – G- A- N
Question 4. Sắp xếp lại thành câu hoàn chỉnh:(3m)
1. name / my / is / Lan.
.....................................................................
2. color / it / what /is?
........................................................................
3. this / my rubber/ is.


.............................................................................
4. those / are / books.
..............................................................................
5. is / he / tall.
..........................................................................
6. May / come/I / in ?
.....................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×