Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Đề kiểm tra HSG môn Tiếng Anh lớp 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (57.13 KB, 1 trang )

Phòng giáo dục&đào tạo
Hng hà
Đề kiểm tra chất lợng cuối năm
Môn Tiếng Anh 4
năm học 2008-2009
Họ và tên: ..
Trờng tiểu học: ...
Số báo danh:
*Thời gian làm b i 40 phút không kể thời gian giao đề.
*Học sinh làm bài ngay vào bài kiểm tra.

Câu I: Khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C hoặc D) khác so với các từ còn lại(2 điểm).
1. A. doctor B. factory C. nurse D. worker
2. A. chicken B. favourite C. food D. noodle
3. A. like B. do C. play D. watch
4. A. monday B. friday C. march D. sunday
Câu II: Chọn đáp án đúng bằng cách gạch chân. (3 điểm).
1. My sister and I (am/is/are) students (on/at/of) Hung Ha town Primary School.
2. Her children (like/likes/want) Music. (He/She/They) can sing very well.
3. Nam doesnt like Art (because/but/and) he likes Science.
4. Today is (his/her/your) birthday. These shorts are for (he/she/him).
Câu III: Điền từ phù hợp để hoàn thành câu (2 điểm).
1. Her brother works in a factory. Hes an .
2. We learn about numbers Maths lessons.
3. My sister and her friend do homework .. 7 p.m to 9 p.m.
4. Mr Long often a bike to school.
Câu IV: Tìm câu hỏi phù hợp nhất cho phần trả lời. (1điểm).
1. A:
B: Yes, Im hungry.
2. A:
B: No, she doesnt go to school today.


Câu VI: Đọc đoạn văn sau đó tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống và trả lời các câu hỏi.
(2điểm).
I have a new friend, Linda. She is in group 4A at Oxford Primary School. She often to
school from Monday to Friday. Today is Sunday. Shes at home and her homework. She
.. Maths, English, Music and Science on Monday. She likes Science the most
because ............ the lessons she learns about animals and plants.
1. Whats her job?
.............................................................................
2. Does she go to school on Saturday?
.............................................................................
3. When does she have English?
.............................................................................
4. Why does she like Science the most?
.............................................................................
Số phách
Chữ ký
Giám thị 1 Giám thị 2

×