Tải bản đầy đủ (.ppt) (14 trang)

Unit 7: The world of work

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (483.19 KB, 14 trang )


NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO
VỀ DỰ GIỜ THAO GIẢNG MÔN ANH VĂN
LỚP 7A
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ DÔN

WARM UP
1. What is your name ?
2. Which school do you go to ?
3. Which class are you in ?
4. What time does your school start ?
5. What time does your school finish ?

UNIT 7

4. Read . Then answer the
questions :
Many people think that students have an
easy : We only work hours a day
and have long vacations. They don’t know
we have to work hard at school and at home .
at a grade 7 student like Hoa. She
has five a day, six days a week. That is about
20 hours a week- fewer hours than any worker. But that is
not all. Hoa is a student and she studies hard. She
has about 12 hours of work every week . She also has to
her work .This makes her working
week about 45 hours . This is more than some workers .
students like Hoa are not .
life a few
Take a look


typical
periods
keen
review
definitely
lazy
life a few
Take a look
typical
periods
keen
review
definitely
lazy
teststests
beforebefore

New words:

Life:

period:

test :

typical:

keen :

lazy :


definitely :

have/has to:

take a look = to look:

to review :

before :

a few :

many :
phải
nhìn vào .
.
ôn tập , xem lại .
trước , trước khi
bài kiểm tra .
chắc chắn , nhất định .
lười biếng .
nhiệt tình , say mê .
tiết học, giờ học .
ít .
cuộc sống
điển hình, tiêu biểu .
nhiều.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×