Tải bản đầy đủ (.pdf) (270 trang)

20 đề THI THỬ THPT QUỐC GIA môn TOÁN 2017 có lời GIẢI CHI TIẾT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (7.31 MB, 270 trang )

20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ

ĐỀ SỐ 1
Đề thi gồm 06
trang


BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ
GIÁO DỤC
Môn: Toán học
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1: Hàm số y  x3  3x 2  3x  4 có bao nhiêu cực trị ?
A. 0
B. 1
C. 2

D. 3

4
3

Câu 2: Cho hàm số y   x 3  2x 2  x  3 . Khẳng định nào sau đây là đúng ?
1
A. Hàm số đã cho nghịch biến trên  ;  

2

1
B. Hàm số đã cho nghịch biến trên   ;  


 2

1
1
C. Hàm số đã cho nghịch biến trên  ;      ;  
2  2D. Hàm số đã cho nghịch biến trên
Câu 3: Hàm số nào sau đây đồng biến trên ?
A. y  tan x
B. y  2x 4  x 2
C. y  x3  3x  1
D. y  x 3  2
Câu 4: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên ?
3
x
3
C. y  3x  x 2  2x  7

A. y  4x 

B. y  4x  3sin x  cos x

D. y  x3  x
Câu 5: Cho hàm số y  1  x 2 . Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. Hàm số đã cho đồng biến trên  0;1 B. Hàm số đã cho đồng biến trên  0;1
C. Hàm số đã cho nghịch biến trên  0;1 D. Hàm số đã cho nghịch biến trên  1;0 
Câu 6: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y 


1
C. xmin
D. xmin
y  2
y  10
0;2
 0;2
3
Câu 7: Đồ thị hàm số y  x3  3x 2  2x  1 cắt đồ thị hàm số y  x 2  3x  1 tại hai điểm phân
y
A. xmin
 0;2
5
3

x2  5
trên đoạn 0; 2 .
x 3

y
B. xmin
 0;2

biệt A, B. Khi đó độ dài AB là bao nhiêu ?
A. AB  3
B. AB  2 2
C. AB  2
D. AB  1
Câu 8: Tìm tất cả các giá trị thực của m sao cho đồ thị hàm số y  x 4  2mx 2  2m  m4 có ba
điểm cực trị tạo thành một tam giác đều.
A. m  0
B. m  3 3
C. m   3 3
D. m  3
Câu 9: Tìm tất cả các giá trị thực của m để đồ thị hàm số y 
cận ngang.
A. m  0

x2  2
mx 4  3

có một đường tiệm

B. m  0

C. m  0
D. m  3
3x  1
Câu 10: Cho hàm số y 
có đồ thị là (C). Tìm điểm M thuộc đồ thị (C) sao cho
x 3
khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng bằng hai lần khoảng cách từ M đến tiệm cận ngang.

ĐT: 0934286923

Email:

Trang 2


20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ

A. M1 1; 1 ; M 2  7;5
B. M1 1;1 ; M 2  7;5
C. M1  1;1 ; M 2  7;5
D. M1 1;1 ; M 2  7; 5
Câu 11: Một đại lý xăng dầu cần làm một cái bồn dầu hình trụ bằng tôn có thể tích 16 m3 .
Tìm bán kính đáy r của hình trụ sao cho hình trụ được làm ra ít tốn nguyên vật liệu nhất.
A. 0,8m
B. 1,2m
C. 2m
D. 2,4m
Câu 12: Cho số dương a, biểu thức a. 3 a. 6 a 5 viết dưới dạng hữu tỷ là:
7

5

1

5

A. a 3

B. a 7
C. a 6
4
Câu 13: Hàm số y   4x 2  1 có tập xác định là:
B.  0; 

A.

C.

D. a 3

 1 1
\  ; 
 2 2

1 1
D.   ; 
 2 2


2

Câu 14: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y  x tại điểm thuộc đồ thị có hoành
độ bằng 1 là:

2C. y  x  1
D. y  x   1
2
2
2
2
2
x
Câu 15: Cho hàm số y  2  2x . Khẳng định nào sau đây sai.

A. y  x  1

B. y  x   1

A. Đồ thị hàm số luôn cắt trục tung.
B. Đồ thị hàm số luôn cắt đường thẳng y  2
C. Hàm số có giá trị nhỏ nhất lớn hơn -1.
D. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại duy nhất một điểm
Câu 16: Tìm tập xác định D của hàm số y  log  x 3  3x  2 
A. D   2;1
B. D   2;  
C. D  1;  
Câu 17: Đồ thị hình bên của hàm số nào:
A. y  2x
B. y  3x
C. y  x 2  1
D. y  2x  3


Câu 18: Tính đạo hàm của hàm số y 
A. y ' 

ln 2  x  1  1

2 

x 2

B. y ' 

x2
2x

D. D   2;   \ 1

1 x
2x

C. y ' 

2x
2x

D. y ' 

ln 2  x  1  1
2x


Câu 19: Đặt a  log3 5; b  log 4 5 . Hãy biểu diễn log15 20 theo a và b.
A. log15 20 

a 1  a 
b a  b

B. log15 20 

b 1  a 
a 1  b 

C. log15 20 

b 1  b 
a 1  a 

D. log15 20 

a 1  b 
b 1  a 

Câu 20: Cho các số t hực a, b thỏa 1  a  b . Khẳng định nào sau đây đúng
1
1
1
log a b
log b a
1
1
C. 1 


log a b log b a

A.

ĐT: 0934286923

1
1

1
log a b log b a
1
l
D.
1
log b a
log a b

B.

Email:

Trang 3


20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ

Câu 21: Ông Bách thanh toán tiền mua xe bằng các kỳ khoản năm: 5.000.000 đồng,

6.000.000 đồng, 10.000.000 đồng và 20.000.000 đồng. Kỳ khoản đầu thanh toán 1 năm
sau ngày mua. Với lãi suất áp dụng là 8%. Hỏi giá trị chiếc xe ông Bách mua là bao nhiêu
?
A. 32.412.582 đồng B. 35.412.582 đồng C. 33.412.582 đồng D. 34.412.582 đồng
Câu 22: Tìm nguyên hàm của hàm số f  x   2x  1
1
4

A.  f  x  dx   2x  1  C

B.  f  x  dx   2x  1  C

2

1
2

2

D.  f  x  dx  2  2x  1  C

C.  f  x  dx   2x  1  C
2

2

Câu 23: Tìm nguyên hàm của hàm số f  x   ln 4x
x
4
C.  f  x  dx  x  ln 4x  1  C


x
2
D.  f  x  dx  2x  ln 4x  1  C

A.  f  x  dx   ln 4x  1  C

B.  f  x  dx   ln 4x  1  C

Câu 24: Khi một chiếc lò xo bị kéo căng thêm x  m  so với độ dài tự nhiên là 0.15m của
lò xo thì chiếc lò xo trì lại (chống lại) với một lực f  x   800x . Hãy tìm công W sinh ra khi
kéo lò xo từ độ dài từ 0,15m đến 0,18m.
A. W  36.102 J
B. W  72.102 J
C. W  36J
D. W  72J
a

x
2

Câu 25: Tìm a sao cho I   x.e dx  4 , chọn đáp án đúng
0

A. 1

B. 0

C. 4


D. 2

Câu 26: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y 

x 1
và các trục tọa độ.
x2

Chọn kết quả đúng:
3
2

A. 2 ln  1

3
2

3
2

B. 5ln  1

C. 3ln  1

5
2

D. 3ln  1

Câu 27: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số

y  x 2  2x  1; y  2x 2  4x  1 .
A. 5
B. 4
C. 8
D. 10
Câu 28: Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y 

1
, y  0, x  0, x  1 quay xung
1  4  3x

quanh trục Ox. Thể tích khối tròn xoay tạo thành bằng:

3 

3

3
C.  9 ln  1
D.  6 ln  1
 6 ln  1
4
2 
6
2 
9
2 
Câu 29: Cho hai số phức z1  1  2i;z2  2  3i . Tổng của hai số phức là

A.



3 
 4 ln  1
6
2 

A. 3  i

B.

B. 3  i

Câu 30: Môđun của số phức z 
A. 2

B. 3

C. 3  5i

D. 3  5i

C. 2

D. 3

1  i  2  i  là:
1  2i

Câu 31: Phần ảo của số phức z biết z   2  i  .1  2i  là:

2

A. 2

B.  2

C. 5

D. 3

1
3

Câu 32: Cho số phức z  1  i . Tính số phức w  iz  3z .

ĐT: 0934286923

Email:

Trang 4


20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ
10
8
10
C. w   i
D. w   i
3

3
3
Câu 33: Cho hai số phức z  a  bi và z '  a ' b 'i . Điều kiện giữa a,b,a’,b’ để z.z ' là một số

A. w 

8
3

B. w 

thực là:
A. aa ' bb '  0
B. aa ' bb'  0
C. ab' a'b  0
D. ab' a'b  0
Câu 34: Cho số phức z thỏa z  3 . Biết rằng tập hợp số phức w  z  i là một đường tròn.
Tìm tâm của đường tròn đó.
A. I  0;1
B. I  0; 1
C. I  1;0 
D. I 1;0 
Câu 35: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình
chữ
S

nhật cạnh AB  a, AD  a 2 , SA   ABCD  góc giữa SC
0
đáy bằng 60 . Thể tích hình chóp S.ABCD bằng:
M

A. 2a 3
B. 3 2a 3
A
D
C. 3a 3
D. 6a 3
Câu 36: Khối đa diện đều loại 5;3 có tên gọi là:
B
C
A. Khối lập phương
B. Khối bát
diện
đều
C. Khối mười hai mặt đều
D. Khối hai mươi mặt đều.
Câu 37: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B,
AB  BC 

1
AD  a . Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính
2

thể tích khối chóp S.ACD.
A. VS.ACD 

a3
3

B. VS.ACD 


a3
2

C. VS.ACD 

a3 2
6

D. VS.ACD 

a3 3
6

Câu 38: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, đáy có tất cả các cạnh bằng a và có tâm là O
gọi M là trung điểm của OA. Tính khoảng cách d từ điểm M đến mặt phẳng (SCD).
a 6
a 6
C. d 
D. d  a 6
4
2
Câu 39: Cho hình lăng trụ ABC.A 'B'C' có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng a. Hình

A. d 

a 6
6

B. d 


chiếu vuông góc của A’ xuống mặt phẳng (ABC) là trung điểm của AB. Mặt bên
(AA’C’C) tạo với đáy một góc bằng 450. Thể tích của khối lăng trụ ABC.A 'B'C' bằng:
A.

a3
2

3a 3
4

B.

C.

3a 3
8

D.

3a 3
2

Câu 40: Cần phải xây dựng một hố ga, dạng hình hộp chữ nhật có thể tích V  m3  , hệ số k
cho trước (k- tỉ số giữa chiều cao của hố và chiều rộng của đáy). Gọi x, y, h  0 lần lượt là
chiều rộng, chiều dài và chiều cao của hố ga. Hãy xác định x, y, h  0 xây tiết kiệm nguyên
vật liệu nhất. x,y,h lần lượt là
A. x  2 3

 2k  1 V ; y 
4k


2

B. x  3

 2k  1 V ; y 

C. x  3

 2k  1 V ; y  2

4k

2

4k

2

ĐT: 0934286923

k  2k  1 V
4

;h  23

k  2k  1 V
4

;h 


k  2k  1 V
4

 2k  1
2kV

3

3

2kV
3

 2k  1

2

2

2kV
3

 2k  1

2

;h 

3


Email:

Trang 5


20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ

D. x  3

 2k  1 V ; y  6
4k 2

2kV
3

 2k  1

2

;h 

3

k  2k  1 V
4

Câu 41: Cho hình đa diện đều loại  4;3 . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.
A. Hình đa diện đều loại  4;3 là hình lập phương.

B. Hình đa diện đều loại  4;3 là hình hộp chữ nhật.
C. Hình đa diện đều loại  4;3 thì mỗi mặt của hình đa diện là một tứ giác.
D. Hình đa diện đều loại  4;3 là hình tứ diện đều.
Câu 42: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A 'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông tại A,
AC  a, ACB  600 . Đuòng chéo B’C của mặt bên (BB’C’C) tạo với mặt phẳng (AA’C’C)
một góc 300. Tính thể tích của khối lăng trụ theo a.
a 3 15
A.
3

a 3 15
a 3 15
B. a 6
C.
D.
12
24
Câu 43: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng  P  : 2x  3y  4z  2016 . Véctơ nào sau đây
3

là một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?
A. n   2; 3; 4 
B. n   2;3; 4 
C. n   2;3; 4 
D. n   2;3; 4 
Câu 44: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu S : x 2  y2  z2  8x  10y  6z  49  0 . Tìm tọa
độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S).
A. I  4;5; 3 và R  7
B. I  4; 5;3 và R  7
C. I  4;5; 3 và R  1

D. I  4; 5;3 và R  1
Câu 45: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng  P  : x  3y  z  1  0 . Tính khoảng cách d
từ điểm M 1;2;1  đến mặt phẳng (P).
4 3
3
x 1 1 y 2  z


Câu 46: Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng  d1  :

2
m
3
x  3 y z 1
 
. Tìm tất cả giá trị thức của m để  d1    d 2  .
 d2  :
1
1
1
A. m  5
B. m  1
C. m  5
D. m  1
Câu 47: Trong không gian Oxyz, cho điểm A  3;2; 3  và hai đường thẳng

A. d 

d1 :


15
3

B. d 

12
3

C. d 

5 3
3

D. d 

x 1 y  2 z  3
x  3 y 1 z  5
và d 2 :
. Phương trình mặt phẳng chứa d1 và d2 có
1
1
1
1
2
3


dạng:
A. 5x  4y  z  16  0
B. 5x  4y  z  16  0
C. 5x  4y  z  16  0
D. 5x  4y  z  16  0
Câu 48: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d và mặt phẳng (P) lần lượt có phương
trình d :

x  3 y 1 z

 ,  P  : x  3y  2z  6  0 .
2
1
1

Phương trình hình chiếu của đường thẳng d lên mặt phẳng (P) là:
 x  1  31t

A.  y  1  5t
z  2  8t


ĐT: 0934286923

 x  1  31t

B.  y  1  5t
z  2  8t x  1  31t

C.  y  3  5t
z  2  8t


 x  1  31t

D.  y  1  5t
 z  2  8t


Email:

Trang 6


20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ

Câu 49: Trong không gian Oxyz, cho điểm I 1;3; 2  và đường thẳng  :

x4 y4 z3


.
1
2
1


Phương trình mặt cầu (S) có tâm là điểm I và cắt  tại hai điểm phân biệt A, B sao cho
đoạn thẳng AB có độ dài bằng 4 có phương trình là:
2
2
2
2
2
A.  S :  x  1   y  3  z 2  9
B.  S :  x  1   y  3   z  2   9
C.  S :  x  1   y  3   z  2   9
D.  S :  x  1   y  3   z  2   9
Câu 50: Phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua điểm M 1; 1;2  và vuông góc với
mp    : 2x  y  3z  19  0 là:
2

x 1

2
x 1

C.
2

A.

1-A
11-C
21-A
31-B
41-A


2

2

2

2

y 1 z  2

1
3
y 1 z  2

1
3

2-D
12-D
22-B
32-A
42-B

ĐT: 0934286923

3-D
13-C
23-C
33-C

43-C

2

x 1 y 1 z  2


2
1
3
x 1 y 1 z  2


D.
2
1
3

B.

4-A
14-B
24-A
34-A
44-D

5-C
15-D
25-D
35-A

45-C

Đáp án
6-A
7-D
16-D 17-A
26-C 27-B
36-C 37-D
46-D 47-B

8-B
18-D
28-D
38-B
48-A

9-C
19-D
29-A
39-C
49-C

10-C
20-D
30-C
40-C
50-A

Email:


Trang 7


20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án A
y '  3x 2  6x  3  3  x  1  0, x 
2

Do đó hàm số luôn đồng biến trên tập xác định dẫn tới không có cực trị.
Câu 2: Đáp án D
y '  4x 3  4x  1    2x  1  0, x
2

Do đó hàm số luôn nghịch biến trên tập xác định
Câu 3: Đáp án D

y '  3x 2  0,  x
Nên hàm số y  x 3  2 luôn đồng biến trên R.
Câu 4: Đáp án A

Dễ thấy hàm số y  4x 

3
bị gián đoạn tại x  1
x

Câu 5: Đáp án C


Tập xác định D   1;1
Ta có: y '  0 

x
1 x2

 0  x  0 , dấu đạo hàm phụ thuộc vào tử, ta thấy tử âm trên  0;1

nên hàm số nghịch biến trên  0;1
Câu 6: Đáp án A

x2  5
xác định và liên tục trên 0; 2
x 3
 x  1
x2  5
4
4
y
 y  x 3
 y '  1
,y'  0  
2
x 3
x 3
 x  3
 x  5

Hàm số y 


5
3
Câu 7: Đáp án D

1
5

y
Ta có y  0    , y  2    . Vậy xmin
 0;2
5
3

Phương trình hoành độ giao điểm
x  1
3
2
x 3  3x 2  2x  1  x 2  3x  1   x  1   x  1  
x  2
Khi đó tọa độ các giao điểm là: A 1; 1 , B  2; 1  AB  1;0  . Vậy AB  1

Câu 8: Đáp án B
x  0

TXĐ: D  . y '  4x 3  4mx, y '  0  


. Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị khi và chỉ

2
 x  m  *
khi (*) có hai nghiệm phân biệt khác 0  m  0 . Khi đó tọa độ các điểm cực trị là: 

A  0; m 4  2m  , B  m; m 4  m 2  2m ,C

m; m 4  m 2  2mAB  AC
 AB2  BC2  m  m 4  4m
AB  BC

Theo YCBT, A, B, C lập thành tam giác đều  
 m  m3  3  0  m  3 3 (vì m  0 )

Câu 9: Đáp án C
ĐT: 0934286923

Email:

Trang 820 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ

Đồ thị hàm số y 
lim y  a  a 

x 

x 2
mx 2  3

có một đường tiệm cận ngang khi và chỉ khi các giới hạn

 tồn tại. Ta có:

y  , lim y   suy ra đồ thị hàm số không có tiệm cận
+ với m  0 ta nhận thấy xlim

x 

ngang.


3

3 

y, lim y không tồn tại

+ Với m  0 , khi đó hàm số có TXĐ D     ;   , khi đó xlim

x 
m
m

suy ra đồ thị hàm số không có đường tiệm cận ngang.

+ Với m  0 , khi đó hàm số có TXĐ D 

2 

2
x 2 1  2 
1 2
1
x

 , lim
x

suy ra xlim


3 x  2
3
m
2
x m 2
x m 4

x
x

suy ra đồ thị hàm số có một đường tiệm cận ngang.
Vậy m  0 thỏa YCBT.
Câu 10: Đáp án C

Đồ thị (C) có tiệm cận đứng: 1 : x  3  0 và tiệm cận ngang 2 : y 3  0
Gọi M  x 0 ; y0    C  với y0 

3x 0  1
 x 0  3 . Ta có:
x0  3

d  M, 1   2.d  M,  2   x 0  3  2. y0  3

 x 0  3  2.

 x 0  1
3x 0  1
2
 3   x 0  3  16  
x0  3
x0  7

Vậy có hai điểm thỏa mãn đề bài là M1  1;1 và M 2  7;5
Câu 11: Đáp án C
16
r2
32

,  x  0
Diện tích toàn phần của hình trụ là: S  x   2x 2  2xh  2x 2 
x
32
Khi đó: S'  x   4x  2 , cho S'  x   0  x  2
x
Lập bảng biến thiên, ta thấy diện tích đạt giá trị nhỏ nhất khi x  2  m  nghĩa là bán kính là

Gọi x  m  là bán kính của hình trụ  x  0  . Ta có: V  x 2 .h  h 

2m
Câu 12: Đáp án D
1 1 5
 
2 3 6

5
3

a
a
Câu 13: Đáp án C

Điều kiện xác định: 4x 2  1  0  x  

1
2

Câu 14: Đáp án B


Phương trình tiếp tuyến có dạng: y  y '  x 0  x  x 0   y0
 2 1
Trong đó: y '  x
2
x 0  1  y 0  1; y ' 1 

ĐT: 0934286923


2

Email:

Trang 9


20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ
Câu 15: Đáp án D

Ta biểu diễn hàm số đã cho trên mặt phẳng
Tọa độ các điểm đặc biệt
x -1 0 1
2 3
5
y
1 0
0 2

tọa độ


2

Dựa vào đồ thị ta thấy đáp án D sai.
Câu 16: Đáp án D
x  1
 x  2

Hàm số đã cho xác định  x 3  3x  2  0   x  2  x  1  0  
2

Câu 17: Đáp án A

Đồ thị đi qua các điểm  0; 1 , 1; 2  chỉ có A, C thỏa
Tuy nhiên đồ thị nhận Ox làm tiếp cận nên đáp án là

mãn.
A.

Câu 18: Đáp án D

1  x  '.2x   2x  '. 1  x  ln 2  x  1  1
1 x
y  x  y' 

2
2
2x
 2x 
Câu 19: Đáp án D


Ta có: log15 20 

log 3 20 log 3 4  log 3 5 a 1  b 


log 3 15
1  log 3 5
b 1  a 

Câu 20: Đáp án D

Chỉ cần cho a  2, b  3 rồi dùng MTCT kiểm tra từng đáp án.
Câu 21: Đáp án A

Kỳ khoản đầu thanh toán 1 năm sau ngày mua là 5.000.000 đồng, qua năm 2 sẽ thanh toán
6.000.000 đồng, năm 3: 10.000.000 đồng và năm 4:20.000.000 đồng. Các khoản tiền này
đã có lãi trong đó. Do đó giá trị chiếc xe phải bằng tổng các khoản tiền lúc chưa có lãi.
Gọi V0 là tiền ban đầu mua chiếc xe. Giá trị của chiếc xe là:
V0  5.1, 081  6.1, 082  10.1, 083  20.1, 084  32.412.582 đồng
Câu 22: Đáp án B
1

 f  x  dx    2x  1 dx  4  2x  1

2

C

Câu 23: Đáp án C


 f  x  dx   ln 4x.dx
dx

u  ln 4x du 

Đặt 
x . Khi đó
dv  dx
 v  x
Câu 24: Đáp án A

 f  x  dx  x.ln 4x   dx  x  ln 4x  1  C

Công được sinh ra khi kéo căng lò xo từ 0,15m đến 0,18m là:
0,03

W800xdx  400x 2

0,03
0

 36.102 J

0


ĐT: 0934286923

Email:

Trang 10


20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ

Chú ý: Nếu lực là một giá trị biến thiên (như nén lò xo) và được xác định bởi hàm F(x) thì
b

công sinh ra theo trục Ox từ a tới b là A   F  x  dx
a

Câu 25: Đáp án D
a
x
u  x
Ta có: I   x.e 2 dx . Đặt 

du  dx

x
x
dv  e 2 dx  v  2.e 2

0


 I  2x.e

x a
2

a

x
2

a
2

 2 e dx  2ae  4.e

0

x a
2

0

a
2

 2 a  2 e  4

0

a


Theo đề ra ta có: I  4  2  a  2  e 2  4  4  a  2
Câu 26: Đáp án C

Phương trình hoành độ giao điểm y 
x 1
x 1
dx  
dx 
x2
x2
1
1
Câu 27: Đáp án B
0

0

S 

0x 1
 0  x  1
x2

3 


 1  x  2  dx   x  3ln x  2 

1

0
1

 1  3ln

2
3
 3ln  1
3
2

Phương trình hoành độ giao điểm
 x 2  2x  1  2x 2  4x  1  3x 2  6x  0  x  0 hoặc x  2

Diện tích cần tìm là:
2

2

S     x 2  2x  1   2x 2  4x  1 dx   3x 2  6x dx 
0

0

2
  3x

2

2

 3x

2

 6x  dx

0

 6x  dx   x 3  3x 2   23  3.22  8  12  4
2

0

0

Câu 28: Đáp án D
1

Thể tích cần tìm: V  
0

1 


dx
4  3x2

3
2
dx  dx   tdt  x  0  t  2; x  1  t  1
3
2 4  3x
2
2
2
2
t
2
1
1 
2 
1 

3 
dt 

ln 1  t 
  6 ln  1


 dt 
Khi đó: V  


2
2

3 1 1  t 
3 1  1  t 1  t  
3 
1 t  1 9 
2 
Câu 29: Đáp án A

Đặt t  4  3x  dt  

z1  z 2  1  2i  2  3i  3  i
Câu 30: Đáp án C

Mô đun của số phức z 

1  i  2  i   1  i  z 
1  2i

2

Câu 31: Đáp án B
z
 
22  i . 1  2i  5  2i  z  5  2i

Vậy phần ảo của z là:  2
Câu 32: Đáp án A
ĐT: 0934286923

Email:

Trang 11


20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ
1

1
8
iz    i
z  1 i  
3 w
3
3
3z  3  i
Câu 33: Đáp án C


z.z '   a  bi  a ' b 'i   aa ' bb'  ab ' a 'b  i

z.z’ là số thực khi ab ' a 'b  0
Câu 34: Đáp án A

Đặt w  x  yi,  x, y   suy ra z  x   y  1 i  z  x   y  1 i . Theo đề suy ra
x   y  1 i  3  x 2   y  1  9
2

Vậy tập số phức cần tìm nằm trên đường tròn có tâm I  0;1
Câu 35: Đáp án A

Theo bài ra ta có, SA   ABCD  , nên AC là hình chiếu vuông góc của SC lên mặt phẳng

(ABCD).  SC,  ABCD   SC, AC  SCA  600
Xét ABC vuông tại B, có AC  AB2  BC2  a 2  2a 2  a 3
Xét SAC vuông tại A, có SA   ABCD    SA  AC
Ta có: tan SCA 

SA
 SA  AC.tan SCA  AC.tan 600  a 3. 3  3a

AC

Vậy thể tích hình chóp S.ABCD là:
1
1
VS.ABCD  .SA.SABCD  .3a.a.a 2  a 3 2
3
3
Câu 36: Đáp án C

Dễ nhận biết khối đa diện đều loại 5;3 là khối mười hai mặt đều.
Câu 37: Đáp án D
S

Ta chứng minh được tam giác ACD vuông cân
và CA  CD  a 2 , suy ra SACD  a 2
Gọi H là trung điểm của AB vì tam giác SAB
và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy,
ra SH   ABCD  và SH 
SS.ACD 

a

3

3

tại C
đều
suy

C

a 3
. Vậy
2

D

B
H

.

6
Câu 38: Đáp án B

A

Kẻ OH  CD  H  CD  , kẻ OK  SH  K  SH  . Ta
chứng minh được rằng OK  SCD 


S

MO 3
3
3
  d  M,SCD   d  O,SCD   OK
MC 2
2

2

K

OH 2 .OS2
a 6

Trong tam giác SOH ta có: OK 
2
2
OH  OS
6

3
2

Vậy d M,SCD   OK 

a 6
4

B

M

C

O

A

H

ĐT: 0934286923

Email:
D

Trang 12


20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ
Câu 39: Đáp án C

Gọi H, M, I lần lượt là trung điểm các đoạn AB, AC, AM
Theo giả thiết, A 'H   ABC  , BM  AC . Do IH là đường trung bình tam giác ABM nên
IH / /BM  IH  AC
Ta có: AC  IH, AC  A 'H  AC  IA '

A'

B'

Suy ra góc giữa (ABC) và (ACC’A’) là
A 'IH  450

C'

1
a 3

A 'H  IH.tan 45  IH  MB 
2
4
0

Thể tích lăng trụ là:

H

1
1 a 3 a 3 3a 3
V  B.h  BM.AC.A 'H  .
.a .

2
2 2
2
8
Câu 40: Đáp án C

A
I

B
a

M
C

Gọi x, y, h  x, y, h  0 lần lượt là chiều rộng, chiều

chiều cao của hố ga.
h
x

Ta có: k   h  kx và V  xyh  y 

dài và

V
V
 2.
xh kx

Nên diện tích toàn phần của hố ga là:
S  xy  2yh  2xh 

 2k  1 V  2kx 2

h

kx

Áp dụng đạo hàm ta có S nhỏ nhất khi
x

3

y

 2k  1 V


x

4k 2

Khi đó y  2 3

2kV

 2k  1

2

,h 

3

k  2k  1 V
4

Câu 41: Đáp án A

Hình đa diện đều loại  m;n  với m  2, n  2 và m, n  , thì mỗi mặt là một đa giác đều m
cạnh, mỗi đỉnh là điểm chung của n mặt.
Câu 42: Đáp án B

Vì A 'B'   ACC ' suy ra B'CA '  30 chính là góc tạo
đường chéo BC’ của mặt bên (BB’C’C) và mặt
phẳng (AA’C’C). Trong tam giác ABC ta có


B'

A'

0

bởi
C'

a 3
2
Mà AB  A 'B'  A'B'  a 3
AB  ABsin 600 

Trong tam giác vuông A’B’C’ ta có:
A 'C 

A 'B
 3a .
tan 300

Trong tam giác vuông A’AC ta có:

A

B

C

AA '  A 'C2  AC2  2a 2


Vậy VLT  AA '.SABC  2a 2.

a2 3
 a3 6
2

Câu 43: Đáp án C
ĐT: 0934286923

Email:

Trang 13


20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ

Nếu mặt phẳng có dạng ax  by  cz  d  0 thì nó có một vectơ pháp tuyến có tọa độ là
 a; b;c  , như vậy ở đây một vectơ pháp tuyến là  2; 3; 4  , vectơ ở đáp án C là n   2;3; 4 
song song với  2; 3; 4 . Nên cũng là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng này.
Chú ý: Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng là vectơ có phuong vuông góc với mặt phẳng đó.
Câu 44: Đáp án D

Phương trình mặt cầu được viết lại  S :  x  4    y  5   z  3  1 , nên tâm và bán kính
cần tìm là I  4; 5;3 và R  1
2

2


2

Câu 45: Đáp án C
1 6 11

5 3
3
3
Câu 46: Đáp án D
dĐường thẳng  d1  ,  d 2  lần lượt có vectơ chỉ phương là:
u1   2; m; 3 và u 2  1;1;1 ,  d1    d 2   u1.u 2  0  m  1
Câu 47: Đáp án B

d1 đi qua điểm M1 1; 2;3  và có vtcp u1  1;1; 1
d2 đi qua điểm M 2  3;1;5  và có vtctp u 2  1; 2;3
 1 1 1 1 1 1 
;
;
   5; 4;1 và M1M 2   2;3; 2 
2 3 3 1 1 2
suy ra u1 , u 2  M1M 2  5.2  4.3  1.2  0 , do đó d1 và d2 cắt nhau

ta có u1 , u 2   

Mặt phẳng (P) chứa d1 và d2.
Điểm trên (P) M1 1; 2;3

Vtpt của (P): n  u1 , u 2    5; 4;1
Vậy, PTTQ của mp(P) là: 5  x  1  4  y  2   1 z  3  0  5x  4y  z  16  0
Câu 48: Đáp án A

Gọi (Q) là mặt phẳng chứa đường thẳng d và vuông góc với (P)
(Q) có vectơ pháp tuyến n Q  u d , u P    1; 5; 7 
Đường thẳng  là hình chiếu vuông góc của d lên (P) chính là giao tuyến của (P) và (Q).
Do đó. Điểm trên  : A 1;1; 2 
Vectơ chỉ phương của  :
 3 2 2 1 1 3 
u   n P , n Q   
;
;
   31;5; 8 
 5 7 7 1 1 5 
 x  1  31t

PTTS của  :  y  1  5t  t  
z  2  8t

Câu 49: Đáp án C

Giả sử mặt cầu (S) cắt  tại 2 điểm A, B sao cho AB  4 => (S) có bán kính R  IA
Gọi H là trung điểm đoạn AB, khi đó: IH  AB  IHA vuông tại H

ĐT: 0934286923

Email:

Trang 1420 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ

Ta có, HA  2; IH  d  I,    5
R  IA 2  IH 2  HA 2 

 5

2

 22  9

Vậy phương trình mặt cầu cần tìm là:

I

S :  x  1   y  3   z  2   9
2

2

2

B

Câu 50: Đáp án A

C


H

Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng
A
 : 2x  y  3z  19  0 là n   2;1;3
đường
Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng    là
thẳng nhận n làm vectơ chỉ phương. Kết hợp với đi qua điểm M 1; 1;2  ta có phương trình
chính tắc của đường thẳng cần tìm là:
x 1 y 1 z  2


2
1
3

ĐỀ SỐ 2
Đề thi gồm 08
trang


BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ
GIÁO DỤC
Môn: Toán học
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1: Cho các hàm số y  f  x  , y  f  x  có đồ thị lần lượt là (C) và (C1). Xét các khẳng
định sau:
1. Nếu hàm số y  f  x  là hàm số lẻ thì hàm số y  f  x  cũng là hàm số lẻ.

2. Khi biểu diễn (C) và  C1  trên cùng một hệ tục tọa độ thì (C) và  C1  có vô số điểm
chung.
3. Với x  0 phương trình f  x   f  x  luôn vô nghiệm.
4. Đồ thị (C1) nhận trục tung làm trục đối xứng
Số khẳng định đúng trong các khẳng định trên là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 2: Số cực trị của hàm số y  3 x 2  x là:
A. Hàm số không có cực trị
B. có 3 cực trị
C. Có 1 cực trị
D. Có 2 cực trị
3
Câu 3: Cho hàm số y  x  3x  2 . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?
A. Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía trục Oy
B. Hàm số đạt cực đại tại điểm x  1
C. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm x  1
D. Hàm số đồng biến trên khoảng  1;1
Câu 4: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x   1  2  trên khoảng  0;  
2
x

2

A. 1  2
B. -3
C. 0
D. Không tồn tại

Câu 5: Cho hàm số y  f  x  có tập xác định và liên tục trên R, và có đạo hàm cấp 1, cấp 2
tại điểm x  a . Xét các khẳng định sau:
ĐT: 0934286923

Email:

Trang 15


20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ

1. Nếu f "  a   0 thì a là điểm cực tiểu.
2. Nếu f "  a   0 thì a là điểm cực đại.
3. Nếu f "  a   0 thì a không phải là điểm cực trị của hàm số
Số khẳng định đúng là
A. 0
B. 1
Câu 6: Cho hàm số y 
tiệm cận đứng
A. m  \ 0;1
Câu 7: Hàm số y 

 m  1

A. 
m  1

D. 3


C. m  \ 1

D. m 

x 1
(m: tham số). Với giá trị nào của m thì hàm số đã cho có
mx  1

B. m  \ 0

x 2  mx  1
đạt cực đại tại x  2 khi m = ?
xm

A. -1
Câu 8: Hàm số y 

C. 2

B. -3

C. 1

D. 3

xm
có giá trị nhỏ nhất trên đoạn  0;1 bằng -1 khi:
x 1
m   3
B. 

C. m  2
D. m  3
 m  3
2

Câu 9: Tìm tất cả các giá trị của số thực m sao cho đồ thị hàm số y 
đường tiệm cận.
A. m  2
Câu 10: Hàm số y 

B. m  2  m  2

C. m  2

4x
có 2
x  2mx  4
2

D. m  2  m  2

xm
luôn đồng biến trên các khoảng  ; 1 và  1;   khi và chỉ
x 1
2

khi:
 m  1

A. 

B. 1  m  1
C. m
D. 1  m  1
m  1
Câu 11: Người ta muốn sơn một cái hộp không nắp, đáy hộp là hình vuông và có thể tích
là 4 (đơn vị thể tích)? Tìm kích thước của hộp để dùng lượng nước sơn tiết kiệm nhất. Giả
sử độ dày của lớp sơn tại mọi nơi trên hộp là như nhau.
A. Cạnh ở đáy là 2 (đơn vị chiều dài), chiều cao của hộp là 1 (đơn vị chiều dài).
B. Cạnh ở đáy là 2 (đơn vị chiều dài), chiều cao của hộp là 2 (đơn vị chiều dài).
C. Cạnh ở đáy là 2 2 (đơn vị chiều dài), chiều cao của hộp là 0,5 (đơn vị chiều dài).
D. Cạnh ở đáy là 1 (đơn vị chiều dài), chiều cao của hộp là 2 (đơn vị chiều dài).
Câu 12: Nếu a  log 2 3;b  log 2 5 thì :
1 a b
3 4 6
1 a b
C. log 2 6 360   
6 2 3

A. log 2 6 360   

1 a b
2 6 3
1 a b
D. log 2 6 360   
2 3 6

B. log 2 6 360   

Câu 13: Tính đạo hàm của hàm số y  xe2x 1
A. y '  e  2x  1 e2x 1

B. y '  e  2x  1 e2x
C. y '  2e2x 1
D. y '  e2x 1
Câu 14: Tìm tập xác định của hàm số sau f  x   log 2
ĐT: 0934286923

3  2x  x 2
x 1

Email:

Trang 16


20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ
 3  17
  3  17 
B.  ; 3   1;1
; 1  
;1
2
2

 


3  17  
3  17 
C. D   ;

D.  ; 3  1;  
   1;

2
2

 

Câu 15: Cho hàm số f  x   2x  m  log 2 mx 2  2  m  2  x  2m  1 ( m là tham số). Tìm tất

A. D  

cả các giá trị m để hàm số f(x) xác định với mọi x  .
A. m  0
B. m  1
C. m  4
Câu 16: Nếu a  log15 3 thì
A. log 25 15 

D. m  1 m  4

3
5
1
1
B. log 25 15 
C. log 25 15 
D. log 25 15 
5 1  a 
3 1  a 

2 1  a 
5 1  a 

Câu 17: Phương trình 4x x  2x x 1  3 có nghiệm là: chọn 1 đáp án đúng
2

x  1

A. 
x  2

2

 x  1

x  0

B. 
x  1

x  0

C. 
x  2

D. 
x  1

Câu 18: Biểu thức x x x x  x  0  được viết dưới dạng lũy thừa số mũ hữu tỉ là:
15

18

7
18

15
16

3
16

A. x
B. x
C. x
D. x
Câu 19: Cho a, b, c  1 và loga c  3,log b c  10 . Hỏi biểu thức nào đúng trong các biểu thức
sau:
A. logab c  30

B. log ab c 

1
30

C. log ab c 

13
30

D. log ab c 


 a2 3 a2 5 a4 
 bằng:
 15 a 79
C.
5

30
13

Câu 20: Giá trị của biểu thức P  log a 
A. 3

B.

12
5

D. 2

Câu 21: Anh Bách vay ngân hàng 100 triêu đồng, với lãi suất 1,1% / tháng. Anh Bách
muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: sau đúng một tháng kể từ ngày vay, anh bắt đầu
hoàn nợ, và những liên tiếp theo cách nhau đúng một tháng. Số tiền hoàn nợ ở mỗi lần là
như nhau và trả hết nợ sau đúng 18 tháng kể từ ngày vay. Hỏi theo cách đó, tổng số tiền lãi
mà anh Bách phải trả là bao nhiêu (làm tròn kết quả hàng nghìn)? Biết rằng, lãi suất ngân
hàng không thay đổi trong suốt thời gian anh Bách vay.

A. 10773700 (đồng).
B. 10774000 (đồng).
C. 10773000 (đồng).
D. 10773800 (đồng).
1
x

Câu 22: Một nguyên hàm của f  x    2x  1 e là:
1
x

1
x

1
2 x

A. xe
B.  x  1 e
C. x e
Câu 23: Tìm họ nguyên hàm của hàm số f  x   cos  2x  3
2

A.  f  x  dx   sin  2x  3  C

D. e

1
x


1
2

B.  f  x  dx   sin  2x  3  C

1
2
2
t 4
Câu 24: Một vật chuyển động với vận tốc v  t   1, 2 
 m / s  . Tính quãng đường S vật
t 3

C.  f  x  dx  sin  2x  3  C

D.  f  x  dx  sin  2x  3  C

đó đi được trong 20 giây (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
ĐT: 0934286923

Email:

Trang 17


20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ

A. 190 (m).
B. 191 (m).

C. 190,5 (m).
2x
Câu 25: Nguyên hàm của hàm số y  x.e là:
A.

1 2x
e  x  2  C
2

B.

1 2x 
1
e x  C
2
2


D. 190,4 (m).

C. 2e2x  x  2   C

D. 2e2x  x    C
2
1


Câu 26: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:1

2
x
A.  sin dx   sinxdx
2
0
0
1

B.  1  x  dx  0
x

0

1

1

C.  sin 1  x  dx   sin xdx
0

D.

2
 x 1  x  dx  2009

2007

1

0

Câu 27: Tính diện tích S của hình phẳng (H) được giới hạn bởi các đường
y  x 2  2x  2  P  và các tiếp tuyến của (P) đi qua điểm A  2; 2 
A. S  4
B. S  6
C. S  8
D. S  9
Câu 28: Kí hiệu (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y  sin x  cos x , trục tung và

2

đường thẳng x  . Tính thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) xung
quanh trục hoành.
A. V 

    2
2

B. V 

2
2

C. V 


2  2
2

D. V  2  2

Câu 29: Cho số phức z thỏa mãn: z  z  2  8i . Tìm số phức liên hợp của z.
A. 15  8i
B. 15  6i
C. 15  2i
D. 15  7i
4

z
200
Câu 30: Gọi z1 , z2 là hai nghiệm của phương trình phức 2  z 
1 quy ước z2 là số
z
1  7i
phức có phần ảo âm. Tính z1  z2

A. z1  z2  5  4 2 B. z1  z2  1
C. z1  z2  17
D. z1  z2  105
Câu 31: Biết điểm M 1; 2  biểu diễn số phức z trong mặt phẳng tọa độ phức. Tính môđun
của số phức w  iz  z 2 .
A. 26
B. 25
C. 24
D. 23
Câu 32: Cho số phức z  x  yi , biết rằng x, y  thỏa  3x  2    2y  1 i   x  1   y  5 i .

Tìm số phức w  6  z  iz 
A. w  17  17i
B. w  17  i
C. w  1  i
D. w  1  17i
z  z  10
Câu 33: Tìm phần thực, phần ảo của các số phức z, biết: 
 z  13

A. Phần thực bằng 5; phần ảo bẳng 12 hoặc bằng -12.
B. Phần thực bằng 5; phần ảo bẳng 11 hoặc bằng -12.
C. Phần thực bằng 5; phần ảo bẳng 14 hoặc bằng -12.
D. Phần thực bằng 5; phần ảo bẳng 12 hoặc bằng -1.
Câu 34: Cho số phức z  1  i . Tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức w  3z  2i .
A. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức w nằm trên đường tròn có phương trình

 x  3   y  1
2

2

1

B. Điểm biểu diễn số phức w là điểm có tọa độ  3; 1
C. Điểm biểu diễn số phức w là điểm có tọa độ  3; 1
ĐT: 0934286923

Email:

Trang 1820 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ

D. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức w nằm trên đường tròn có phương trình

 x  3   y  1
2

2

1

Câu 35: Khối chóp đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Khi đó độ dài đường cao h
của khối chóp là:
A. h  3a

B. h 

a 2
2

C. h 

a 3
2

D. h  a


Câu 36: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB  a, BC  2a, AA '  a . Lấy điểm M
trên cạnh AD sao cho AM  3MD . Tính thể tích khối chóp M.AB’C.
3a 3
2
Câu 37: Khối chóp S.ABC có đáy tam giác vuông cân tại B và AB  a.SA   ABC  . Góc

A. VM.AB'C 

a3
2

B. VM.AB'C 

a3
4

C. VM.AB'C 

3a 3
4

D. VM.AB'C 

giữa cạnh bên SB và mặt phẳng (ABC) bằng 600. Khi đó khoảng cách từ A đến (SBC) là:
a 3
2
Câu 38: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA  a và vuông góc với

A. 3a


B.

a 2
2

C.

a 3
3

D.

đáy. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SC
A. d  AB,SC  a 2

B. d AB,SC 

a 2
2

C. d AB,SC 

a 2
3

D. d AB,SC 

a 2
4


Câu 39: Hình nón tròn xoay ngoại tiếp tứ diện đều cạnh a, có diện tích xung quanh là:
A. Sxq 

a 
3

B. Sxq 

a 2 2
3

C. Sxq 

a 2 3
3

D. Sxq 

a 2 3
6

Câu 40: Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau đây:
A. Tồn tại mặt đi qua các đỉnh của một hình tứ diện bất kì.
B. Tồn tại mặt cầu đi qua các đỉnh của một hình lăng trụ có đáy là tứ giác lồi.
C. Tồn tại mặt cầu đi qua các đỉnh của một hình hộp chữ nhật.
D. Tồn tại mặt cầu đi qua các đỉnh của hình chóp đa giác đều.
Câu 41: Cho hình nón S, đường cao SO. Gọi A, B là hai điểm thuộc đường tròn đáy của
hình nón sao cho khoảng cách từ O đến AB bằng a và SAO  300 ,SAB  600 . Tính diện tích
xung quanh hình nón.
3a 2

A. Sxq 
2

a 2
B. Sxq 
2

a 2 3
C. Sxq 
2

D. Sxq  a 2 3

Câu 42: Một hình nón có thiết diện qua trục là tam giác đều. Tỉ số thể tích của khối cầu
ngoại tiếp và khối cầu nội tiếp khối nón là:
A. 8
B. 6
C. 4
D. 2
Câu 43: Cho ba điểm A  2; 1;1;B 3; 2; 1 ;C 1;3;4  . Tìm tọa độ giao điểm của đường
thẳng AB và mặt phẳng (yOz).
5 3
A.  ;  ;0 
2

2B.  0; 3; 1


C.  0;1;5

D.  0; 1; 3

Câu 44: Trong không gian Oxyz, cho các điểm A  4; 1;2 ,B 1;2;2 ,C 1;
 1;5 ,D 4;2;5

 . Tìm
bán kính R của mặt cầu tâm D tiếp xúc với (ABC).
A. R  3
B. R  2 3
C. R  3 3
D. R  4 3
Câu 45: Phương trình tổng quát của mặt phẳng qua điểm M 3;0; 1  và vuông góc với hai
mặt phẳng x  2y  z  1  0 và 2x  y  z  2  0 là:
A. x  3y  5z  8  0 B. x  3y  5z  8  0 C. x  3y  5z  8  0 D. x  3y  5z  8  0
ĐT: 0934286923

Email:

Trang 19


20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ

Câu 46: Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng  P  : 2x  y  1  0,  Q  : x  y  z  1  0 .
Viết phương trình đường thẳng (d) giao tuyến của 2 mặt phẳng.
x y 1 z


1
2
3
x y 1 z
C.  d  : 

1
2
3

x y 1 z

1
2
3
x y  1 z
D.  d  : 

1
2
3
 x  3  2t
x  m  3

Câu 47: Cho hai đường thẳng  D1  :  y  1  t ;  D 2  :  y  2  2m; t, m 
z  2  t
z  1  4m
A.  d  : 

B.  d  : 

Viết phương trình tổng quát của mặt phẳng (P) qua (D1) và song song với (D2)
A. x  7y  5z  20  0
B. 2x  9y  5z  5  0
C. x  7y  5z  0
D. x  7y  5z  20  0
Câu 48: Trong không gian Oxyz, cho điểm A  2;0;1 và hai mặt phẳng  P  : x  y  2z  1  0
và  Q  : 3x  y  z  1  0 . Viết phương trình mặt phẳng    đi qua A và vuông góc với cả hai
mặt phẳng (P) và (Q).
A.    : 3x  5y  4z  10  0
B.    : 3x  5y  4z  10  0
C.    : x  5y  2z  4  0
D.    : x  5y  2z  4  0
2
2
2
Câu 49: Cho mặt cầu S : x  y  z  6x  4y  4z 12  0 . Viết phương trình giao tuyến của
(S) và mặt phẳng (yOz).
 y  2 2   z  2 2  20

 y  2 2   z  2 2  4

A. 

B. 


 x  0
 y  2 2   z  2 2  4
C. 
 x  0

 x  0
 y  2 2   z  2 2  20
D. 
 x  0

Câu 50: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu  S : x 2  y 2   z  2   1 và mặt phẳng
   : 3x  4z  12  0 . Khi đó khẳng định nào sau đây đúng?
A. Mặt phẳng    đi qua tâm mặt cầu  S .
B. Mặt phẳng    tiếp xúc mặt cầu  S .
C. Mặt phẳng    cắt mặt cầu  S theo một đường tròn.
D. Mặt phẳng    không cắt mặt cầu  S .
2

1-B
11-A
21-C
31-A
41-D

2-D
12-D
22-C
32-A
42-A


ĐT: 0934286923

3-A
13-C
23-D
33-A
43-C

4-B
14-C
24-A
34-C
44-B

Đáp án
5-A
6-A
15-B 16-C
25-B 26-C
35-B 36-C
45-A 46-A

7-B
17-D
27-C
37-D
47-B

8-A
18-C

28-A
38-B
48-D

9-B
19-D
29-A
39-C
49-A

Email:

10-D
20-A
30-C
40-B
50-D

Trang 20


20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án B

 Khẳng định 1 là khẳng định sai vì f   x   f  x  nên hàm số y  f  x  không thể là
hàm số lẻ.
 Khẳng định 3 sai ví dụ xét hàm số f  x   x 2  f  x   x  x 2 , lúc này phương trình

2

f  x   f  x  có vô số nghiệm.

 Khẳng định 2 đúng (C) và  C1  luông có phần phía bên phải trục hoành trùng nhau.
 Khẳng định 4 đúng, vì  x  x chẳng hạn 2  2  2 , nên f   x    x  do đó luôn
nhận trục tung làm trục đối xứng
Câu 2: Đáp án D

TXĐ: D 
2

y  3 x2  x  x 3  x  y ' 

x



2  33 x
8
2
8
 0  x  ;y  0  0  3 x   0  x 
3
27
3
27
3 x
8
0

27



y'
y

-

||

+

0

-




Câu 3: Đáp án A

Ta có: y '  3x 2  3  y '  0  x  1
BBT:
x
-1


1




y'
y

+

0


-

0

+




CT
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy B, C, D là sai
Hàm số đạt cực đại tại hai điểm x  1 trái dấu nên có hai điểm cực trị nằm về hai phía
trục Oy.
Câu 4: Đáp án B

Ở đây ta có hai hướng tìm giá trị nhỏ nhất:
+ Một là dùng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương ta có:
2
 1 2
x2
 3  2 2  2 2  3  2 2  3
x
Dấu “=” xảy ra khi x  2
yx

2

 2 x.

+ Hai là tính đạo hàm và vẽ bảng biến thiên và nhận xét
Câu 5: Đáp án A
ĐT: 0934286923

Email:

Trang 21


20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ

- 1,2 sai vì còn cần có thêm f '  a   0
- Khẳng định 3 sai, ví dụ: cho hàm số f  x   x 4  f "  x   12x 2 . Ta thấy f " 0   0 nhưng khi
vẽ bảng biến thiên ta thấy 0 là điểm cực trị.
Câu 6: Đáp án A
m  1  y  1  Không có tiệm cận
m  0  y   x  1  Không có tiệm cận. Suy ra A.
Câu 7: Đáp án B

x 2  2mx  m 2  1

y' 

 x  m

2

x  1  m
 0  x 2  2mx  m 2  1  0  
 x  1  m

Bảng biến thiên:
x

1  m

1  m

m




y'

+

0

-

-

0

+


y

CT
 x CD  1  m  2  m  3
Câu 8: Đáp án A
y

m  1
x  m2
1  m2
 y' 
 0, x  1  y min  y  0   1  m 2  1  

2
x 1
 x  1
 m  1

Câu 9: Đáp án B
lim y  0 suy ra đường thẳng y  0 là TCN.

x 

Đồ thị hàm số có thêm một đường tiệm cận nữa khi phương trình x 2  2mx  4  0 có một
nghiệm, suy ra m  2 .
Câu 10: Đáp án D

y

x  m2
1  m2
 y' 
 y '  0 (đồng biến)  1  m  1
2
x 1
 x  1

Câu 11: Đáp án A

Gọi x, l lần lượt là độ dài cạnh ở đáy và chiều cao của hộp x  0, l  0 .
Khi đó tổng diện tích cần sơn là S  x   4xl+x 2 1
Thể tích của hộp là V  x 2l  4 , suy ra l 


4
 2  . Từ (1) và (2) suy ra:
x2

16
2x 3  16
S  x   x   S'  x  
;S'  x   0  2x 3  16  0  x  2
2
x
x
Lập bảng biến thiên suy ra MinS  x   S  2  . Vậy cạnh ở đáy là 2 (đơn vị chiều dài) và chiều
2

cao của hộp là 1 (đơn vị chiều dài).
Câu 12: Đáp án D

Cách 1: log 2 6 360 
ĐT: 0934286923

1
1
1 a b
log 2  23.32.5    3  2 log 2 3  log 2 5    
6
6

2 3 6

Email:

Trang 22


20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ

log 2 3  A
 log 2 6 360  A; B;C; D  0  D
log
5

B
 2
Câu 13: Đáp án C

Cách 2: Casio 

y  xe2x 1  y '  e2x 1  2xe2x 1  e2x 1  2x  1
Câu 14: Đáp án C

Để hàm số xác định thì cần hai điều kiện: Điều kiện thứ nhất là điều kiện logarit xác định,
điều kiện thứ hai là điều kiện căn thức xác định
 3  2x  x 2
 x 1  0

3  2x  x 2


Nên ta có: log 2
0
x

1

 x  1


 x   ; 3   1;1
 x   ; 3   1;1


  3  2x  x 2
 
3  17  
3  17 
1
   1;


 ;
2
2
 x 1
 

3  17  
3  17 
 x   ;
   1;

2
2

 

Câu 15: Đáp án B

Điều kiện: mx 2  2  m  2  x  2m  1  0, x  1
* m  0 không thỏa
m  0
m  0
m  0

 2
   m  4
* m  0:1  
2
m  3m  4  0
m  1
 '   m  2   m  2m  1  0

Vậy m  1
Câu 16: Đáp án C


Ta có a  log15 3 . Do vậy ta cần biến đổi log 25 15 về log15 3
Ta có:
log15 15
1
1
1
1
1

2
log15 25 log15 25 log15 5
2  log15 5  2  log15 15  log15 3  2 1  a 
Câu 17: Đáp án D
log 25 15 

Ta có: 4x  x  2x x 1  3  2    2.2x x  3 * . Đặt: t  2x  x  t  0 
Phương trình (*) trở thành: t 2  2t  3  0  t  1 hoặc
t  3 (loại)
Với t  1  2x x  1  x 2  x  0  x  0 hoặc x  1
CASIO:
Bước 1: Nhập biểu thức như hình
Bước 2: SHIFT/SOLVE/=
Cho nghiệm x  0
Loại đáp án A và C
Bước 3: Nhập REPLAY về lại bước 1.
2


2

2 x2 x

2

2

2

ĐT: 0934286923

Email:

Trang 23


20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ

Bước 4: Nhập CALC/1/=
Câu 18: Đáp án C

Cách 1: x x x x  x

 1 1 1 1
   1 1 1
 2  2 2  2


15

 x 16

CALC x  2
 C (kết quả bằng 0)
Cách 2: Casio x x x x - (đáp án A, B, C, D) 

Câu 19: Đáp án D
1
3

Ta có: log a c  3  log c a  ;log b c  10  log c b 
Suy ra log c a  log c b  log c ab 

1
10

13
30
 log ab c 
30
13

Câu 20: Đáp án A

Thay a  100 , sử dụng MTCT
Chú ý chỉ cần thay a bằng một giá trị dương nào đó

là đc


Câu 21: Đáp án C

Bài toán này người vay trả cuối tháng nên ta có:
100.0, 011. 1, 011

18

Số tiền mà anh Bách phải trả hàng tháng là: m 

1, 011

18

1

.106

Tổng số tiền lãi anh Bách phải trả là:  m.18  100 106  10774000 (đồng).
Câu 22: Đáp án C
1
1
1
 2 1x 
1  2
x
x 
Có:  x e   2x.e  e   2  x   2x  1 e x
 x Câu 23: Đáp án D

sin  2x  3
C
2
sin  ax  b 
Chú ý:  cos  ax  b  dx 
C
a
Câu 24: Đáp án A

 cos  2x  3 dx 

Đạo hàm của quãng đường theo biến t là vận tốc. Vậy khi có vận tốc, muốn tìm quãng
đường chỉ cần lấy nguyên hàm của vận tốc, do đó:
20

t2  4 
S   1, 2 
 dt  190  m 
t 3 
0 
Câu 25: Đáp án B

du  dx
u  x


Ta có: I   x.e dx . Đặt 

1 2x
2x
dv  e dx  v  e

2
1
1
1
1
1
1

 I  xe2x   e2x dx  xe2x  e2x  C  e2x  x    C
2
2
2
4
2
2

Câu 26: Đáp án C
2x

Dùng MTCT để kiểm tra


x
22

Với phương án A:  sin dx   sinxdx
0

ĐT: 0934286923

0

Email:

Trang 24


20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ

Vậy mệnh đề A sai. Thử tương tự các đáp án khác thấy rằng đáp án C đúng.

Câu 27: Đáp án C

Các tiếp tuyến của (P) đi qua A  2; 2  là:
y  2x  2; y  6x  14

Các hoành độ giao điểm lần lượt là 0,2,4
2

4

S   x 2 dx    x  4  dx  8

2

0

2

Câu 28: Đáp án A

2


2

V    sin x  cos x  dx    1  sin 2 x  dx 
2

0

0

    2
2

Câu 29: Đáp án A

Đặt z  a  bi,  a, b    z  a 2  b2
Khi đó z  z  2  8i  a  bi  a 2  b2  2  8i  a  a 2  b2  bi  2  8i
a  a 2  b 2  2
a  15



b  8
b  8
Vậy z  15  8i  z  15  8i
Câu 30: Đáp án C
4

z
2
Ta có z .  z   z suy ra 2   z  . Khi đó ta được
z
 z  3  4i
2
 z1  3  4i  z1  z2  17
1   z   z  4  28i  0   1
 z2  4  4i
Câu 31: Đáp án A
2

4

2

Vì điểm M 1; 2  biểu diễn z nên z  1  2i  z  1  2i
Do đó w  i 1  2i   1  2i   2  i   3  4i   1  5i  w  26
2

Câu 32: Đáp án A
3


x

2x  3 
2

Ta có  3x  2    2y  1 i   x  1   y  5  i  
4
3y

4

y 

3
3 4
3 4
3 4 3 4
Suy ra z   i  z   i , nên w  6   i  i    17  17i
2 3
2 3
2 3 2 3
Câu 33: Đáp án A

Giả sử z  x  yi  z  x  yi  x, y  
2x  10
x  5


2
2

 x  y  13  y  12

Theo đề ta có: 

Câu 34: Đáp án C
ĐT: 0934286923

Email:

Trang 25


20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ

Ta có: z  1  i  z  1  i suy ra w  3  i . Nên điểm biếu diễn số phức w là điểm có tọa độ

 3; 1

Câu 35: Đáp án B
2

a 2
a 2
h  SO  a  
 
2
 2 
2


Câu 36: Đáp án C

Thể tích khối chóp M.AB’C bằng thể tích
B’.AMC

khối chóp

3
3a 2
Ta có : SAMC  SADC 
4
4
3a 3
Do đó VM.AB'C  VB'.AMC 
4

Câu 37: Đáp án D
d  A,  SBC    AH 

1
1
1

2
a
a 3
a 3
2

2

S

Câu 38: Đáp án B
I

Vì AB / /CD  SCD   AB / / SCD 
Mà SC  SCD   d AB,SC  d AB,SCD  d A,SCD

a

A

D

Gọi I là trung điểm của SD  AI  SD , mà AI  CD
Suy ra AI  SCD  , vậy d AB,SC   d A,SCD   AI 

a 2
2

B


C

Câu 39: Đáp án C

S

Kẻ SO   ABC  ;SH  BC  OH  BC
2
3

2 a 3 a 3

3 3
3
a 3
Sxq  .OA.SA  .
.a
3
a 2 3
B
Sxq 
3
Câu 40: Đáp án B

S

Ta có: OA  AH  .

a


A

Sử dụng phương pháp loại trừ rõ ràng A, C, D đúng nên
B sai
ĐT: 0934286923

C B

O
O

B

H
I

Email:
A

Trang 26


×