Tải bản đầy đủ (.pdf) (305 trang)

BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA 2015 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.28 MB, 305 trang )

TS. PHẠM NGỌC SƠN

20 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
MÔN HOÁ HỌC
(Dùng cho Kì thi Quốc gia năm 2015)Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Trang 2/305
ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 2015
ĐỀ SỐ 1

Họ và tên thí sinh: ………………………….………………
Số báo danh: …………………………………………………

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32;
Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85;
Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207; I = 127; F = 19.

Câu 1: 


A. 96,70 B. 101,74 C. 100,30 D. 103,9
Câu 2: 
2
SO
4

0,15mol HNO
3

2


- 
-  Ba(OH)

2


A. 38,22 B. 29,15 C. 35,85 D. 32,26
Câu 3: 


A. Ca, Fe. B. Na, K. C. Mg, Fe. D. K, Ca.
Câu 4: 

2

2
SO
4


axit là
A. HCOOH. B. CH
3
COOH. C. C
2
H
5
COOH. D. C
3
H
7
COOH.
Câu 5: 

+
; 0,2mol Mg
2+
; 0,1mol Na
+
; 0,2mol Cl
-
và amol Y
-


-

A. OH
-
và 20,3 B. NO
3
-
và 42,9 C. NO
3
-
và 23,1 D. OH
-
và 30,3
Câu 6: 

A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.
Câu 7: 
3
và Cu(NO

3
)
2



3
)
2

A. 65,05%. B. 34,95%. C. 27,38%. D. 68.34%.
Câu 8: 
2+
; Fe
3+
; Ag
+
; Zn
2+
; Ca
2+

l
A. Ca
2+
< Zn
2+
< Fe
3+
< Cu

2+
< Ag
+

B. Ca
2+
< Fe
3+
< Zn
2+
< Cu
2+
< Ag
+

Trang 3/305
C. Ca
2+
< Zn
2+
< Fe
3+
< Ag
+
< Cu
2+

D. Ca
2+
< Zn

2+
< Cu
2+
< Fe
3+
< Ag
+

Câu 9: không 
   
Câu 10: 
2
CO
3
1M và NaHCO
3


A. 2,24 lít. B. 4,48 lít. C. 3,36 lít. D. 5,6 lít.
Câu 11: 
2
O
3


2
O
3



A. 28,42%. B. 36,57%. C. 71,58%. D. 75,09%.
Câu 12: 
4
và Fe
2
(SO
4
)
3


4


2
(SO
4
)
3

A. 15,2%. B. 76,0%. C. 24,0%. D. 84,8%.
Câu 13: eO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4



A. 16,8g. B. 18,6g. C. 20,4g. D. 26.5g.
Câu 14:

2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
1


2
2s
2
2p
5


A. cho- B.  C. ion D. 
Câu 15:

3

NH

3
 
A. HCHO và CH
3
CHO B. HCHO và C
3
H
5
CHO
C. CH
3
CHO và C
2
H
3
CHO D. HCHO và C
2
H
5
CHO
Câu 16:


2

2

A. 0,40 mol B. 0,75 mol C. 0,50 mol D. 0,60 mol
Câu 17:


2

2


2
Z

2

2

A. 6,8 gam B. 6,1 gam C. 5,6 gam D. 4,2 gam
Câu 18:           
3
NH
2
, H
2
NCH
2
COOH, CH
3
COONa, NH
4
Cl,
H
2
NCH
2

CH
2
CH
2
CH(NH
2
)COOH, C
6
H
5
NH
2
, K
2
CO
3
:
A. 2. B. 7. C. 6. D. 4.
Câu 19:
                

A. 144 gam và 92 gam B. 144 gam và 64 gam
C. 172 gam và 92 gam D. 172 gam và 64 gam
Câu 20: 
6
H
10
O
5
(H

+

6
H
12
O
6

3
COONa.

A. C
2
H
5
OH, CH
3
COOH, CH
3
COOH
B. C
2
H
4
, C
2
H
5
OH, CH
3

COOH.
Trang 4/305
C. CH
3
CH(OH)COOH, CH
3
CH(OH)COONa, CH
2
CHCOONa.
D. C
2
H
5
OH, CH
3
CHO, CH
3
COOH.
Câu 21:       -   -     

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 22: 

A. glyxin. B. valin. C. alanin. D. lysin.
Câu 23: 
3
, (2) C
6
H
5

NH
2
, (3) CH
3
NH
2
, (4) CH
3
NHCH
3

là:
A. 1, 2, 3, 4. B. 2, 1, 3, 4. C. 2, 3, 1, 4. D. 2, 4, 1, 3.
Câu 24: 

2

A. CH
3
OH và C
2
H
5
OH. B. C
2
H
5
OH và C
3
H

7
OH.
C. C
3
H
7
OH và C
4
H
9
OH. D. C
4
H
9
OH và C
5
H
12
OH.
Câu 25: không 


C. C
6
H
12
O
6
.
D. CH

3

Câu 26: 
2

2


A. C
4
H
8
O
2.
B. C
3
H
6
O
2.
C. C
2
H
4
O
2 .
D. C
4
H
6

O
2.
Câu 27: 
A. H
2
N-[CH
2
]
6
-NH
2.
B. (CH
3
)
2
CH-NH
2.
C. CH
3
-NH-CH
3.
D. C
6
H
5
NH
2.
Câu 28:  






Câu 29: 
3
COOH, C
6
H
5


A. 1,81. B. 3,45. C. 3,25. D. 3,41.
Câu 30: 
A. [-CH
2
-CH
2
-]
n.
B. [-CF
2
-CF
2
-]
n.
C. [-CH
2
-CHCl-]
n.
D. [-CH

2
-CH(CH
3
)-]
n.
Câu 31:  
  . 
Câu 32: -Ala--
A. NaCl. B. NaOH.  D. Cu(OH)
2
.
Câu 33: 
2
 N
2
O
4
(không màu); 

. 
Trang 5/305
 
Câu 34: Cho 4,48 lít khí CO
2

2
1M.

A. 10g. B. 20g. C. 15g. D. 30g.
Câu 35: 

3

2
O



A. 20. B. 32. C. 24. D. 55.
Câu 36: 
NaAlO
2


A. 2:1 B. 2:7 C. 4:7 D. 2:5
Câu 37: 

A.  B.  C. cát D. 
Câu 38: axit axetic.

A.  B. AgNO
3


3

C. Cu(OH)
2
 D. CuO, nung nóng
Câu 39: 
7
H
9
N. Hãy cho bi

2

A. 3 B. 5 C. 4 D. 2
Câu 40:    
3
)
2

 
caot
0
; (2) NH
4
NO
2


0
t

; (3) NH
3
+ O
2

 
PtC,850
0
; (4) NH
3
+ Cl
2
; (5) NH
4
Cl

0
t
; (6) NH
3
+ CuO

0
t

khí N
2
là:
A. (1), (2), (5) B. (3), (5), (6) C. (2), (4), (6) D. (1), (3), (4)
Câu 41: -Gly; Glu-Gly và tripeptit là Gly-Ala-


A. Glu-Ala-Gly-Ala-Gly B. Ala-Gly-Ala-Glu-Gly
C. Ala-Gly-Gly-Ala-Glu D. Gly-Gly-Ala-Glu-Ala
Câu 42: 
1
H ;
2
H ;
3

35
Cl và
37


A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 43: 
2
+ 3H
2
⇌ 2NH
3

[N
2
].[H
2
]
3


số mol Al(OH)
3

số mol HCl
0
0,8
2,0
2,8
1,2
Trang 6/305
   D
Câu 44: 
A. Ca(H
2
PO
4
)
2
B. CaHPO
4
C. Ca
3
(PO
4
)
2
D. NH
4
H
2

PO
4

Câu 45: 
3
-CH(CH
3
)-CH = CH
2

A. 2-metylbut-3-in B. 2-metylbut-3-en C. 3-metylbut-1-in D. 3-metylbut-1-en
Câu 46: 



2
SO
4


Câu 47: 

A. T, Z, Y, X B. Z, T, Y, X C. T, X, Y, Z D. Y, T, X, Z
Câu 48: 
A. Fe
3+
, Cu
2+
, Ag
+

B. Zn
2+
, Cu
2+
, Ag
+
C. Cr
2+
, Au
3+
, Fe
3+
D. Cr
2+
, Cu
2+
, Ag
+

Câu 49: 
2


A. 9,0 gam B. 7,2 gam C. 6,0 gam D. 7,4 gam
Câu 50: 
2

C
A. HCl, Na
2
SO
3
, SO
2
, Ca(OH)
2
B. Na
2
SO
3
, H
2
SO
4
, SO
2
, Ca(OH)
2

C. HCl, FeS, SO
2
, Ca(OH)
2
D. HCl, Na
2
CO
3

, CO
2
, Ca(OH)
2


Hết
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Trang 7/305
ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 2015
ĐỀ SỐ 2

Họ và tên thí sinh: ………………………….………………
Số báo danh: …………………………………………………

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32;
Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85;
Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207; I = 127; F = 19.

Câu 1: l H

2
SO
4
và b mol
AlCl
3


A. 2:1 B. 2:3 C. 4:3 D. 1:1
Câu 2: 

2+
, Mg
2+
.
ch K
2
CO
3
.




đúng là
A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.
Câu 3: 
3
H
10
N
2
O
4

4
H
8
N
2
O
3




A. 37,65 B. 39,15 C. 38,85 D. 36,54
Câu 4: 
OH)
2


A. HCOOCH

2
CH
2
CH
2
OOCH B. HCOOCH
2
CH(CH
3
)OOCH
C. HCOOCH
2
CH
2
OOCCH
3
D. CH
3
COOCH
2
CH
2
OOCCH
3

Câu 5: 
- 
3
trong NH
3


so mol Al(OH)
3

số mol NaOH
0
0,8
2,0
2,8
0,4
Trang 8/305
- 
2

0

Y
<
M
Z

2
SO
4

0


A. 40% B. 60% C. 30% D. 50%
Câu 6: 


2
là 17,7.

3

3


2

A. 99,8 B. 99,6 C. 98,4 D. 98,2
Câu 7:                 

2


2


à:
A. 15,8 gam B. 22,2 gam C. 16,6 gam D. 30,8 gam
Câu 8:  không 


C. Crom là kim 

Câu 9. chưa chính xác:
 
 

Câu 10: 

 


Câu 11: 
 

A. 79,92. B. 80,01. C. 81,86. D. 79,35.
Câu 12: 
3
 2FeCl
2
+ CuCl
2

A. ion Fe
2+

3+
.
B. ion Fe
3+

2+
.
C. ion Fe
3+

2+

.
D. ion Fe
3+

2+
.
Câu 13: 
1

2


1
: V
2

A. 9: 10. B. 11: 9. C. 9: 11. D. 10: 9.
Câu 14: 

3

A. 7,11. B. 9,81. C. 5,15. D. 7,79.
Trang 9/305
Câu 15: Trong các polime sau, polime nào không 
A. PVC 
 D. Polistiren
Câu 16: 
3
COOH, C
x

H
y
COOH và (COOH)
2

14,4 gam H
2
O và m gam CO
2

3
thu

2

A. 33,0. B. 48,4. C. 44,0. D. 52,8.
Câu 17: 
A.
26
Fe: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d

4
4s
2
B.
26
Fe: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
3d
6

C.
26
Fe
2+
: 1s
2
2s
2
2p
6

3s
2
3p
6
4s
2
3d
4
D.
26
Fe
3+
: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
5

Câu 18: 

A. C
n
H

2n2
O
2
. B. C
n
H
2n4
O
2
. C. C
n
H
2n6
O
2
. D. C
n
H
2n8
O
2
.
Câu 19: đúng:




3

3

.
D. Axit H
3
PO
4
khó 
3
.
Câu 20: 
2
O
3


3
O
4
và Fe
2
O
3

3


A. 24,2 g. B. 36 g. C. 40 g. D. 48,4 g.
Câu 21:     
H
2
N-CH

2
-
A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 22: 

2
SO
4

theo a, b là
A. . B. . C. . D. .
Câu 23: 
2
= CH  CH = CH
2
; CH
3
 CH
2
 CH = C(CH
3
)
2
; CH
3
 CH = CH  CH =
CH
2
; CH
3

 CH = CH
2
; CH
3
 CH = CH  
A. 3 B. 2 C. 4 D. 1
Câu 24: 
2
O
3
và Fe
3
O
4


3

2


2
O
3

A. 6,08 gam. B. 16,36 gam. C. 10,72 gam. D. 1,44 gam.
Câu 25: 
chúng là:
A. Na, Ca, Zn B. Na, Ca, Al C. Fe, Cu, Al D. Na, Cu, Al
Câu 26: c là

A. HBr (t
0
), Na, CuO (t
0
), CH
3
COOH (xúc tác).
Trang 10/305
B. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác).
C. Ca, CuO (t
0
), C
6
H
5
OH (phenol), HOCH
2
CH
2
OH
D. Na
2
CO
3
, CuO (t
0
), CH
3
COOH (xúc tác), (CH
3

CO)
2
O
Câu 27: 

A. Fe(NO
3
)
2
, Al(NO
3
)
3
. B. AgNO
3
, Au(NO
3
)
3
.
C. KNO
3
, Cu(NO
3
)
2
. D. Cu(NO
3
)
2

, AgNO
3
.
Câu 28: 
3
, NaCl, Na
2
SO
4
, Ca(OH)
2
, KHSO
4
, Mg(NO
3
)
2


3
)
2

A. 5. B. 3. C. 4. D. 6.
Câu 29: 
2
SO
4
1M. Sau
Ba(OH)

2
0,05M và NaOH


A. 7,26 gam. B. 2,6 gam. C. 4,8 gam. D. 1,24 gam.
Câu 30: 

A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.
Câu 31: 
2
, SO
2
, H
2
O
2
, CO
2
, ZnS, S, H
2
SO
4
, FeCl
2

tính oxi hóa là
A. SO
2
, ZnS, FeCl
2

B. H
2
O
2
, S, SO
2
, CO
2

C. CO
2
, Fe
2
O
3
, O
2
, H
2
SO
4
D. FeCl
2
, S, SO
2
, H
2
O
2


Câu 32: 
9 gam Na
2
CO
3

2
, H
2
O.

A. CH
3
COONa; C
2
H
5
COONa; 3,4 gam. B. C
2
H
5
COONa; C
3
H
7
COONa; 3,4 gam.
C. CH
3
COONa; C
2

H
5
COONa; 4,3 gam. D. C
4
H
9
COONa; C
3
H
7
COONa; 3,4 gam.
Câu 33: Cho   các ng phân m  có cùng công  phân  C
2
H
4
O
2
 t 
Na, NaOH và NaHCO
3
 

A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 34: H.
Công

A. (CH
3
COO)
3

C
3
H
5
B. (C
2
H
3
COO)
3
C
3
H
5
C. C
3
H
5
(COOCH
3
)
3
D. C
3
H
5
(COOC
2
H
3

)
3
Câu 35: 

CH
3
C
2
H
5

A. o-etylmetylbenzen B. o-metyletylbenzen
C. 1  Etyl  2  Metylbenzen 

Câu 36: Cho glixerol phn     axit béo  C
17
H
35
COOH, C
17
H
33
COOH và
C
15
H
31
COOH.
r 
A. 6. B. 18. C. 9. D. 27.

Trang 11/305
Câu 37: 
 
7
3 2 2 2 2 4 3 2 4 2 4 2
3
CH CH OH K Cr O H SO CH CHO Cr SO K SO H O      


A. 7. B. 8. C. 6. D. 11.
Câu 38: 8
gam CO
2
, 0,81 gam H
2
O và 112 ml N
2

A. C
6
H
5
NH
2
B. C
6
H
5
NHCH
3

C. C
6
H
5
CH
2
NH
2
D. CH
3
C
6
H
4
NH
2

Câu 39: 
 X Y Z T.

A. vinyl acrylat. B. etyl axetat. C. metyl acrylat. D. vinyl axetat.
Câu 40: không 

3
)
4
](OH)
2

 rit axetic

Câu 41: 
Cu(OH)
2


A. 57,6 và 64. B. 28,8 và 64. C. 28,8 và 32. D. 57,6 và 32.
Câu 42:  gam. Chia X thành hai

- lít khí H
2

- 
0
C, xúc tác H
2
SO
4


2
.
Hai ancol trên là:
A. CH
3
OH và C
2
H
5
OH. B. C
2

H
5
OH và C
3
H
7
OH.
C. CH
3
OH và C
4
H
9
OH. D. CH
3
OH và C
3
H
7
OH.
Câu 43: 
9
H
8
O
2


2



là:
A. HOOCC
6
H
4
CH=CH
2
và CH
2
=CHCOOC
6
H
5
.
B. C
6
H
5
COOCH=CH
2
và C
6
H
5
CH=CHCOOH.
C. HCOOC
6
H
4

CH=CH
2
và HCOOCH=CHC
6
H
5
.
D. C
6
H
5
COOCH=CH
2
và CH
2
=CHCOOC
6
H
5
.
Câu 44:  không đúng:

B. CH
2
=CH-CH=CH-CH
2





Câu 45: Cho m gam   X gm CH
4
, C
2
H
2
, C
2
H
4
, C
2
H
6
và H
2
 Ni, nung nóng thu
 hn  khí Y. D toàn b   Y   qua bình ng dung  brom () 
Trang 12/305
gam và có h  khí 
mol CO
2
và 0,8 mol H
2
O. 
A. 37,2. B. 7,32. C. 6,64. D. 8,4.
Câu 46: Cho khí N
2

2


o



     
2 2 3
N k 3H k 2NH k 

   
Câu 47: 
3


2


A.
V
m
22,4

B.
V
m
22,4

C.
341V
m +

56
D.
V
m -
7,75

Câu 48: 
Cr
2
O
7
2-
+ H
2
O


2CrO
4
2-
+ 2H
+

(da cam) (vàng)

2
Cr
2
O
7


A. màu da cam. B. màu vàng.  D. không màu.
Câu 49: 
2
S. Tuy nhiên,
trong 
2

A. H
2

B. H
2

2
 .
C. H
2

D. H
2

Câu 50: 
2






2
SO
4



Hết
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.


HCl
MnO
2

H
2
SO
4


Bông



Cl
2


Trang 13/305
ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 2015
ĐỀ SỐ 3

Họ và tên thí sinh: ………………………….………………
Số báo danh: …………………………………………………

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32;
Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85;
Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207; I = 127; F = 19.
Câu 1: 


A. 1,2. B. 0,92. C. 0,78. D. 1,52.
Câu 2: 
2


3
trong NH
3

A. 21,6 B. 16,8 C. 32,4 D. 10,8
Câu 3: 
X

< M
Y


í O
2

2


2


A. 5,44 gam B. 4,68 gam C. 5,04 gam D. 5,80 gam
Câu 4: 
3
H
6
O
2


2
SO
4

140
0

Z là:

A. 36,8 gam B. 32,3 gam C. 39,6 gam D. 38,4 gam
Câu 5: 
2

2
(SO
4
)
3

 
A. 300 ml và 14,76 gam. B. 300 ml và 14,304 gam.
C. 240 ml và 14,76 gam. D. 240 ml và 14,304 gam.
Câu 6: 
4
H
7
O
2


A. CH
3
COOCH
2
CH
2
Cl. B. ClCH
2
COOCH

2
CH
3
.
C. CH
3
COOCH(Cl)CH
3
. D. HCOOCH(Cl)CH
2
CH
3
.
Câu 7:     
2
Br ,Fe,1:1

X
NaOH,t,p

Y
HCl

    
à:
A. benzyl clorua. B. p-crezol. C. m-crezol. D. p-clobrombenzen.
Câu 8: 
2
S, MnO
2

, KClO
3
, NH
3
, KMnO
4
, K
2
Cr
2
O
7
, CaOCl
2
, H
2
SO
4


A. 5. B. 3. C. 4. D. 6.
Câu 9: 
2
H
4
O
2




A. 25,4. B. 22,5. C. 8,2. D. 13,6.
Câu 10: 

2
SO
4

A. FeO và 11,6 gam. B. Fe
2
O
3
và 10,0 gam.
Trang 14/305
C. Fe
3
O
4
và 11,6 gam. D. FeO và 10 gam.
Câu 11:  X  Y  C
6
H
4
(NH
2
)
2


A. m- B. o- C. p- D. m-nitrotoluen.
Câu 12: 



A. 13,988%. B. 82,30%. C. 45,25%. D. 4,05%.
Câu 13: 
A. AgCl, CrO, SiO
2
, HgS. B. CrO, Cr
2
O
3
, FeS, ZnS.
C. PbS, HgS, SiO
2
, CuS. D. AgCl, Cr
2
O
3
, SiO
2
, FeS.
Câu 14: 
2
O
3
 


A. 70,4. B. 75,25. C. 56,00. D. 65,75.
Câu 15: 
4

H
7
O
4
N là
A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 16: Cho m gam P
2
O
5


là:
A. 42,6 B. 21,3 C. 14,2 D. 28,4
Câu 17: 
3


2
và H
2

A. 29,87 B. 24,03 C. 32,15 D. 36,28
Câu 18:  
n
H
2n-2

A. 3n  2. B. 3n  3. C. 3n  5. D. 3n  4.
Câu 19: 

2
H
6
và C
3
H
8
(C
2
H
6

 
2


A. 52,59%. B. 55,75%. C. 49,27%. D. 50,25%.
Câu 20: Ba(AlO
2
)
2
và b mol Ba(OH)
2




A. 7:4 B. 4:7 C. 2:7 D. 7:2
Câu 21: 
A. S
2-
, F
-
, Cl
-
, Br
-
, I
-
B. F
-
, Cl
-
, Br
-
, I
-
, S
2-

C. S
2-
, I

-
, Br
-
, Cl
-
, F
-
D. I
-
, Br
-
, Cl
-
, F
-
, S
2-

Câu 22: 
 
số mol Al(OH)
3

số mol HCl
0
0,8
2,0
2,8
1,2
Trang 15/305

 
Câu 23: Cho Na
+
(Z = 11), Mg
2+
(Z = 12), O
2-
(Z = 8), F
-


A. Na
+
, Mg
2+
, F
-
, O
2-
. B. F
-
, O
2-
, Na
+
, Mg
2+
.
C. Mg
2+

, Na
+
, F
-
, O
2-
. D. O
2-
, F
-
, Na
+
, Mg
2+
.
Câu 24: 
  C. Vinilon. 
Câu 25: 
2

2

 trong

A. 5,0.10
-4
mol/ (l.s). B. 2,5.10
-5
mol/ (l.s). C. 2,0.10
-5

mol/ (l.s). D. 5,0.10
-5
mol/ (l.s).
Câu 26: 
2
H
5
NH
2
(1), C
6
H
5
NH
2
(2), NH
3
(3), NaOH (4), O
2
N-C
6
H
4
NH
2


A. (5), (2), (3), (1), (4). B. (4), (1), (3), (5), (2).
C. (2), (5), (3), (1), (4). D. (4), (1), (3), (2), (5).
Câu 27: 



A. 18,35 B. 18,80 C. 18,89 D. 19,07
Câu 28: 
o
 
C2H5OH
= 0,8 g/ml và

A. 650,75 lít. B. 554,3 lít. C. 504,8 lít. D. 623,75 lít.
Câu 29: 
4


4
 B. 
4


4
 
4

Câu 30: 
A. Phenol, toluen, stiren. B. Benzen, anilin, stiren.
C. Toluen, phenol, anilin. D. Phenol, anilin, stitren.
Câu 31: Cho các oxit: CrO, Al
2
O
3

, ZnO, Cr
2
O
3
, CuO, CrO
3


A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.
Câu 32:       p-HO-C
6
H
4
-COOH, p-HO-CH
2
-C
6
H
4
-OH, p-HO-C
6
H
4
-
COOC
2
H
5
, p-HCOO-C
6

H
4
-OH, p-CH
3
O-C
6
H
4
-

2


A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.
Câu 33: 

3
và Ag.

3
)
2

3
.
(3) S và H
2
SO
4


(4) CaO và H
2
O

3
+ CrO
3
.

2
SO
4
loãng.
 
A. 5. B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 34: 

Trang 16/305
-
n mòn.

Câu 35: 
(1) FeCl
3
+ H
2
S (2) CuCl
2
+ H
2

S (3) Fe
3
O
4
+ HCl
(4) Fe
3
O
4
+ H
2
SO
4


(5) Fe
3
O
4
+ H
2
SO
4
loãng (6) CuS + HNO
3

A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 36: 
2


H
2
O và 2,24 lít CO
2
 

A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
Câu 37: 
3
)
3
và 0,05 mol Cu(NO
3
)
2
. Sau
anh kim

A. 6,96 gam. B. 20,88 gam. C. 25,2 gam. D. 24 gam.
Câu 38: không 
3
2-

A. H
+
, Na
+
, K
+
. B. NH

4
+
, Na
+
, K
+
. C. Na
+
, Ca
2+
, K
+
. D. K
+
; NH
4
+
; Mg
2+
.
Câu 39: 
2
O
3



2

3



2
gần giá
trị nào nhất 
A. 64,1 B. 57,6 C. 76,8 D. 51,2
Câu 40: 
A. Mg, Cu(OH)
2
; HBr; HNO
3
. B. Na, MgO, HBr, HNO
3
, CH
3
COOH.
C. Na, NaOH, Cu(OH)
2
, HBr, HNO
3
. D. Na, CuO, CH
3
COOH, HNO
3
.
Câu 41: không 

+
, t
o

osaccarit.

+
, t
o


2
.

2
/OH
-

Câu 42:  

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 43: sai:
A. Cu + 2FeCl
3
 CuCl
2
+ 2FeCl
2
B. Cu + H
2
SO
4
 CuSO
4

+ H
2

C. Cu + Cl
2
 CuCl
2
D. Cu + 1/2O
2
+ 2HCl  CuCl
2
+ H
2
O
Câu 44: 
2

2

4
,

2
và SO
3

 là
A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.
Câu 45: 



2+

3
.
.

2+
và Ca
2+

2
.

Trang 17/305
Câu 46: 
2
(k) + I
2
(k) ⇌ 2HI(k); 2. 2SO
2
(k) + O
2
(k)
⇌ 2SO
3
(k); 3. CaCO
3
(r) ⇌ CaO (r) + CO
2

(k); 4. Fe
2
O
3
(r) + 3CO(k) ⇌ 2Fe (r) + 3CO
2
(k); 5. N
2
(k)
+ O
2
(k) ⇌ 
A. 1, 2, 3 B. 1, 4, 5 C. 1, 3, 4 D. 2, 3, 5
Câu 47: 
3
(xúc tác MnO
2
), KMnO
4
, KNO
3
và AgNO
3


A. KClO
3
B. KMnO
4
C. AgNO

3
D. KNO
3

Câu 48: 
A. C
2
H
5
OH B. HCOOCH
3
C. CH
3
COOH D. CH
3
CHO
Câu 49: 
3
, Zn(OH)
2
, NaHCO
3
, Na
2
SO
4


A. 2 B. 5 C. 3 D. 4
Câu 50: 



(1) (2) (3)

A. N
2
B. HCl C. O
2


Hết
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Trang 18/305
ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 2015
ĐỀ SỐ 4

Họ và tên thí sinh: ………………………….………………
Số báo danh: …………………………………………………

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32;
Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85;
Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207; I = 127; F = 19.

Câu 1: 
3
P
2

 

 
Câu 2: 
2
O
3

2
SO
4

 
A. 4,8  m  2,7. B. 7,2  m  5,6. C. 7,2  m  4,8. D. 7,2 > m > 4,8.
Câu 3: 
-không 
2

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 4: 
2
O
3

 B. Cho khí B

2

A. 4 gam. B. 2 gam. C. 10 gam. D. 5 gam.
Câu 5: 

2

và H
2


A. axit acrylic. B. axit axetic. C. axit metacrylic. D. axit but-2-en-1-oic.
Câu 6: 
2
O, CuS, Cu
2
S, Cu(OH)
2
, CuCO
3
, CuSO
3

HNO
3
- 
A. 6. B. 4. C. 5. D. 7.
Câu 7: 
(1) FeS + HCl  khí X (2) KClO
3

o
t

khí Y
(3) CH
3

NH
3
NO
3
+ NaOH  Khí Z (4) KMnO
4
+ HCl  khí G
(5) Cu + H
2
SO
4

o
t

khí E (6) Cu + HNO
3
 khí H

A. 5. B. 4. C. 6. D. 3.
Câu 8: 00 ml Cu(NO
3
)
2
2ây
1,93Y và khí Z.
Cho 16,8 gam Fe vào Y, sau khi 5,99 

+5


A. 5000. B. 4820. C. 3610. D. 6000.
Câu 9:           

A. (1), (2), (3). B. (1), (3), (4). C. (1), (2), (4). D. (2), (3), (4).
Trang 19/305
Câu 10: 
2
(k) + O
2
(k) ⇌ 2SO
3
 

2





Câu 11: 
2
O
3
và BaCO
3

Hòa 
2



A. 6,015 gam. B. 7,465 gam. C. 5,375 gam. D. 4,485 gam.
Câu 12: 

3


A. 0,088mol B. 0,072mol C. 0,084mol D. 0,090mol
Câu 13: 
(1) Dùng CaCO
3

2



2
.

(5) Dùng 
A. (2), (3), (5) B. (2), (3), (4). C. (1), (2), (3), (5). D. (1), (2), (3), (4).
Câu 14: 
C
2
H
5
Cl

X

CH

3
COOH

Y

CH
4

Z

C
2
H
4

2
0
H
t


T

A. C
2
H
5
OH, CH
3
COONa, C

2
H
2
và C
2
H
6
. B. C
2
H
5
OH, C
2
H
5
Cl, CH
3
COOC
2
H
5
và C
3
H
8
.
C. CH
3
CHO, CH
3

Cl và C
3
H
8
. D. CH
3
CHO, CH
3
COONa, C
2
H
2
và C
2
H
6
.
Câu 15: Cho 22,4 
2
S, CuS, FeS
2
HNO
3


2

(OH)
2
34,95 

NaOH 31,2 :
A. 38,08. B. 26,44. C. 22,4. D. 16,8.
Câu 16: 


A. F và S B. F và O C. Cl và O D. Br và O
Câu 17: Dãy các 
A. HSO
4
-
, Cl
-
, CH
3
COO
-
, PO
4
3-
B. Al
3+
, HS
-
, SO
3
2-
, HPO
4
2-


C. CO
3
2-
, S
2-
, PO
4
3-
, OH
-
D. SO
4
2-
, HSO
4
-
, NO
3
-
, NH
4
+

Câu 18: 
nhóm NH
2

2



A. C
5
H
11
O
2
N. B. CH
3
O
2
N. C. C
4
H
9
O
2
N. D. C
3
H
7
O
2
N.
Câu 19: 
 
 
Trang 20/305
Câu 20: Phần 1:  
lít khí (đktc). Phần 2: 
3


lít khí NO
2
(đktc)
A. 11,2 gam và 3,6 gam. B. 5,6 gam và 7,2 gam.
C. 5,6 gam và 10,8 gam. D. 11,2 gam và 7,2 gam.
Câu 21:  không 


3


2
O
3

2
O.
D. 
3
O
4

Câu 22: 
Y
< M
Z


2


2
và 9,9
gam H
2

A. 50,41% B. 40,51% C. 41,50% D. 54,01%
Câu 23: -
A. Cu
2+
+ 2e  Cu. B. Zn
2+
+ 2e  Zn. C. Cu  Cu
2+
+ 2e. D. Zn  Zn
2+
+ 2e.
Câu 24: Ch
+
(0,03 mol), M
+
, SO
4
2-
, CO
3
2-

BaCl
2


2
SO
4


+

A. Na
+
. B. Li
+
. C. NH
4
+
. D. Rb
+
.
Câu 25:  X
1
 X
2
 X
3
 
1
, X
2
, X
3



1
, X
2
, X
3

A. Na
2
CO
3
, NaCl và NaNO
3
B. NaCl, NaNO
3
và Na
2
CO
3
C. Na
2
CO
3
, Na
2
SO
4
và NaCl D. NaNO
3

, Na
2
CO
3
và NaCl
Câu 26:  (1); axit axetic (2); axit propanoic (3); etan-1,2-
(4); hexan-2,4-
A. (1), (2), (5). B. (1), (3), (4), (5). C. (1), (4), (5). D. (3), (4), (5).
Câu 27. 




l


4

4


4

4
Câu 28: 
3
, HCl, SO
3
, N
2

 .
  
Trang 21/305
Câu 29: 
A. C
2
H
5
COOCH=CH
2
B. CH
2
=CHCOOC
2
H
5
C. CH
3
COOCH=CH
2
D. CH
2

=CHCOOCH
3
Câu 30: 
5
H
12


A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 31: 
3






Câu 32: 
Cl
2
+ H
2
O  HCl + HClO Cl
2
+ 2NaOH  NaClO + H
2
O + NaCl
3Cl
2
+ 6NaOH  5NaCl + NaClO

3
+ 3H
2
O 2Cl
2
+ H
2
O

+ HgO  HgCl
2
+ 2HClO
2Cl
2
+ HgO  HgCl
2
+ Cl
2
O

 
 D. Không là 
Câu 33: 
9
H
8
O
2



3


A. C
6
H
5
-C(COOH)=CH
2
và C
6
H
5
-CH=CH-COOH
B. C
6
H
5
COOCH=CH
2
và C
6
H
5
-CH=CH-COOH
C. C
6
H
5
COOCH=CH

2
và CH
2
=CH-COOC
6
H
5

D. HOOCC
6
H
4
CH=CH
2
và HOOCCH=CH-C
6
H
5

Câu 34: -
clotoluen; (5) 1,2-
A. (2) (3) (5) B. (1) (3) (5) C. (1) (2) (3) D. (2) (4) (5)
Câu 35: -amino axit có công
H
2
NC
x
H
y



A. 9,79 B. 7,99 C. 8,89 D. 6,59
Câu 36: 


A. Al và Br B. Al và Cl C. Mg và Cl D. Si và Br
Câu 37: 
4
H
9
O
2



A. CH
3
-CH=CH-COONH
4
. B. CH
2
=CH-COONH
3
CH
3
.
C. CH
2
=CH-CH
2

-COONH
4
. D. CH
3
-COONH
3
CH=CH
2
.
Trang 22/305
Câu 38: 

2
và H
2

- 
- 
2
.
- 
2
.

A. C
2
H
4
O B. C
3

H
6
O
3
C. C
3
H
4
O
2
D. C
3
H
6
O
2

Câu 39: 
3

(không có ion NH
4
+



3
)
2
trong X là:

A. 38,56% B. 45,28% C. 47,00% D. 35,09%
Câu 40:  

A. isobutilen B. propin C. metylxiclopropan D. isopren
Câu 41: Cho 
2
SO
4
, Na
2
CO
3
, NaCl, H
2
SO
4
, BaCl
2

thêm 
NaOH.  HCl.  
2
CO
3
.
Câu 42: 
3
thu

3

và H
2.

A. 1,7. B. 7,2. C. 3,4. D. 8,9.
Câu 43: 
A. C
6
H
11
NO; C
3
H
6
O
3
; C
5
H
9
O
4
N và C
2
H
2
O
4
.
B. C
6

H
13
NO
2
; C
3
H
6
O
2
; C
5
H
9
O
2
N và C
2
H
2
O
4
.
C. C
6
H
11
NO; C
3
H

6
O
3
; C
5
H
11
O
4
N và C
2
H
2
O
4
.
D. C
6
H
11
NO; C
3
H
6
O
3
; C
5
H
9

O
4
N và C
2
H
4
O
4
.
Câu 44: 
0


0
C
lên 50
0

   
Câu 45: 
không quá 17,92 lít CO
2
 

2


A. 16,06 gam. B. 18,48 gam. C. 16,94 gam. D. 17,24 gam.
Câu 46: -2-


3
/NH
3
là:
A. 4. B. 6. C. 5. D. 3.
Câu 47: 
5
H
11
O
2

3

NH
2

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 48: 
X
< M
Y

g nhau
Trang 23/305
- 
2

2
O.

- 
2
SO
4

o


o
C và 2 atm). 

A. 62,5% và 70%. B. 70% và 62,5%. C. 50% và 50%. D. 65,2% và 70%.
Câu 49:       
3
H
5


2


2

A. 0,3 B. 0,4 C. 0,6 D. 0,5
Câu 50: 
2
SO
4

Cách 1 Cách 2

A. Cách 1 B. Cách 2  
H
2
O
H
2
SO
4

H
2
SO
4

H
2
O
Trang 24/305
ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 2015
ĐỀ SỐ 5

Họ và tên thí sinh: ………………………….………………

Số báo danh: …………………………………………………

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32;
Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85;
Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207; I = 127; F = 19.

Câu 1: 
3
và Cu(NO
3
)
2


A. Mg(NO
3
)
2
, Zn(NO
3
)
2
và Fe(NO
3
)
2
. B. Mg(NO
3
)

2
, Zn(NO
3
)
2
và Cu(NO
3
)
2
.
C. Mg(NO
3
)
2
, Zn(NO
3
)
2
và Fe(NO
3
)
3
. D. Mg(NO
3
)
2
, Fe(NO
3
)
3

và AgNO
3
.
Câu 2: đúng:
 
 và 6.
Câu 3: 


A. NH
3
B. HCl C. H
2
S D. O
2

Câu 4: 
2
=CH
2
+ KMnO
4
+ H
2
O  HOCH
2
-CH
2
OH + MnO
2

+ KOH. 
ng trình là:
A. 7. B. 14. C. 9. D. 16.
Câu 5: 
3
CH
3
COOH  CH
3
COO
-
+ H
+
. 
 
3
:
 
 
Câu 6: 
6
H
10
O
4


2
SO
4



2
SO
4
 



2



3
H
2
O
4
Na
2

Trang 25/305
Câu 7: 
2

do:
A. Ag
2

3


3
)
2
+


2
S.
C. Ag
2

2
SO
4

D. Nguyên nhân khác.
Câu 8:   ophotphat trong phân supephotphat kép  40% P
2
O
5

là:
A. 71,35%. B. 69,0%. C. 65,9%. D. 73,1%.
Câu 9: Trong quá trình 
.
.
.
.
Câu 10: 

 
mol/l).
A. (2) < (1) < (3) < (4) B. (3) < (2) < (1) < (4)
C. (4) < (2) < (1) < (3) D. (3) < (2) < (4) < (1)
Câu 11: 
2
và H
2


2

A. 0,10 B. 0,15 C. 0,05 D. 0,20
Câu 12: 

2+
và Ca
2+

B. oxi hoá các ion Mg
2+
và Ca
2+
g.

2+
và Ca
2+



2+
và Ca
2+

Câu 13: 
3
O
4
và Fe
2
O
3

2
. Hoà tan

2
SO
4

2


A. 448 ml. B. 224 ml. C. 336 ml. D. 112 ml.
Câu 14: 
4

 



A. 0,20 B. 0,25 C. 0,22 D. 0,15
Câu 15: 
Phần (1)
2
.
Phần (2)
3


A. 2,24. B. 3,36. C. 4,48. D. 5,6.

×