Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Huong dan sinh hoat chuyen mon

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (41.44 KB, 2 trang )

PHÒNG GIÁO DỤC ĐAM RÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
TRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNG Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số …./ HD-GD
Đạ m’rông, ngày 04 tháng 04 năm 2007
HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN
Tháng 4 năm 2007
Kính gửi : Các đồng chí tổ trưởng chuyên môn.
- Thực hiện kế hoạch công tác tháng 4 và nhiệm vụ chuyên môn trong năm học 2006 -
2007. Nay nhà trường hướng dẫn các tổ chuyên môn tiến hành kiểm điểm, đánh giá
quá trình hoạt động chuyên môn với những nội dung như sau :
1. Thống kê tổng số tiết thao giảng dạy tốt từ đầu năm học đến nay, trong đó: Tốt?
Khá? Trung bình? Yếu? Là bao nhiêu tiết.
2. Tổng số chuyên đề đã thực hiện (tên chuyên đề và thời gian thực hiện)
3. Tổng số học sinh nghỉ học (thuộc các lớp chủ nhiệm do tổ quản lí) là bao nhiêu em
(tính đến ngày 30/3/2007), đã vận động trở lại được bao nhiêu em?
4. Tổng số học sinh yếu (thuộc các bộ môn do tổ quản lí) là bao nhiêu em/từng môn
(tính theo kết quả học kì I), đã bồi dưỡng phụ đạo được bao nhiêu buổi/ từng môn?
5. Số tổ viên vi phạm qui chế chuyên môn như :Thiếu tiết soạn (bao nhiêu tiết?), báo
giảng chậm (bao nhiêu lần?), lên lớp không đúng giờ (bao nhiêu lần?)ø, bỏ giờ (bao
nhiêu lần?)ø, không thực hiện thao giảng dạy tốt (số tiết), không thực hiện nghiên cứu
viết SKKN, GPHI,… )
- Ngoài ra Tổ Văn Sử CD AV cần tiến hành kiểm điểm đ/c Ngọc Anh, đ/c Vónh, đ/c Trí
nguyên nhân tại sao còn thiếu đề kiểm tra học kì II (thiếu Sử 7,8,9 ; CD 7,8,9 ; Anh văn
8 mỗi loại 01 đề), đ/c Ngọc Anh, đ/c Trí vắng Hội ý đầu tuần không có lý do, Tổ Sinh
Đòa TD Nhạc Hoạ cần tiến hành kiểm điểm đ/c Thuận (thiếu toàn bộ đề sinh 6,7,8,9),
đ/c Chính, đ/c Thuận vắng Hội ý đầu tuần không có lý do. Những đồng chí nêu trên là
không thực hiện đúng nhiệm vụ chuyên môn theo sự chỉ đạo của nhà trường, đề nghò
các tổ kiểm điểm nghiêm túc, trong đó nêu rõ ý thức tinh thần trách nhiệm thực hiện
nhiệm vụ được giao, mức độ vi phạm kỷ luật trong công tác chuyên môn. (mỗi đồng chí
01 biên bản có xác nhận của tổ trưởng và nộp cho Hiệu trưởng xử lý)


Đề nghò các tổ chuyên môn tiến hành sinh hoạt, thảo luận, kiểm điểm đánh giá theo các
nội dung trên. Lập thành biên bản báo cáo theo các nội dung cho Hiệu trưởng vào ngày
10/4/2007.
Nơi nhận
- Như kg(t/h)
- Lưu VT
HIỆU TRƯỞNG

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×