Tải bản đầy đủ (.doc) (8 trang)

ĐỀ thi casio năm 04-05 của Thanh Hóa

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (95.27 KB, 8 trang )

Phòng Giáo dục Hạ Long Thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố
----------------------------- Năm học 2004-2005
------------------------
Môn thi : Giải Toán trên máy tính CASIO
Ngày thi : 05/12/2004
Thời gian làm bài : 150 phút ( không kể thời gian giao đề )
Họ và tên thí sinh : ................................................................
Ngày sinh : ................................. Số báo danh : ...................
Nơi sinh : ..............................................................................
Học sinh trờng : ..................................................................
..................................................................................................................................................................
Điểm bài thi : Bằng số :................. ( Bằng chữ : ....................................................)
Chữ ký của hai ngời chấm thi : : 1: .................................... 2 : ...............................
* Ghi chú : - Thí sinh làm bài ngay vào đề thi này . Đề thi gồm 02 tờ . ( Tờ số 1 )
- Các bài ở những bớc dùng máy tính để tìm kết quả phải viết qui trình bấm phím .
- Nếu không nói gì thêm, hãy tính chính xác đến 6 chữ số .
___________________________________________
Bài 1 :
Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn :
A = ( 649
2
+ 13 . 180
2
)
2
- 13 . ( 2 . 649 . 180)
2
B =
.3
33
33


3
2520245
+
C =
3
3
3
3
3
3
26
21
18
21
54
2126200

+
+
+
++
Bài làm :
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
1
Chữ ký giám thị
1: ...................
2: ...................
Số phách
Số phách
Không viết vào phần
gạch chéo này
....................................................................................................................................................................
Bài 2 :
a) Cho biết tỷ số của y - 13 và 7x + 5 là hằng số và y = 20 khi x = 2 .
Hỏi khi y = 2004 thì x bằng bao nhiêu ?
b) Bốn ngời góp vốn để thành lập công ty TNHH . Sau 5 năm, tổng số tiền lãi nhận đ-
ợc là 9 902 490 255 đồng và đợc chia theo tỷ lệ giữa ngời thứ hai và ngời thứ nhất là 3 : 2 ; tỷ
lệ giữa ngời thứ ba và ngời thứ hai là 5 : 4 ; tỷ lệ giữa ngời thứ ba và ngời thứ t là 6 : 7 . Hỏi
số tiền lãi mỗi ngời nhận đợc là bao nhiêu ?
Bài làm :
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Bài 3 :
Cho dãy số : U
n
=
32
)32(
32
)32(

nn


+
với
;...3;2;1;0
=
n
1) Tính 8 số hạng đầu tiên của dãy này .
2) Lập một công thức truy hồi để tính U
2
+
n
theo U
1
+
n
và U
n
.
3) Viết qui trình bấm phím liên tục để tính U
n
trên máy .
4) Tìm tất cả các số tự nhiên n để U
n

3 .
Bài làm :
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Bµi 4 :
Cho tam gi¸c ABC cã ®êng cao AH = 21,431 cm ; HB = 7,384 cm ; HC = 9,318 cm .
a) TÝnh c¸c c¹nh AB vµ AC .
b) TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c ABC .

c) tÝnh gãc A theo ®é ; phót .
Bµi lµm :
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
4
Phòng Giáo dục Hạ Long Thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố
----------------------------- Năm học 2004-2005
------------------------
Môn thi : Giải Toán bằng máy tính Casiô
Ngày thi : 05/12/2004
Thời gian làm bài : 150 phút ( không kể thời gian giao đề )
Họ và tên thí sinh : ................................................................
Ngày sinh : ................................. Số báo danh : ...................

Nơi sinh : ..............................................................................
Học sinh trờng : ..................................................................
..................................................................................................................................................................
( Tờ số 2 )
-----------------
Bài 5 :
Cho
x

y
là 2 số dơng thoả mãn điều kiện :
125,1
=
y
x
456,2
22
=
yx
a) Trình bày lời giải tìm giá trị của
x

y
.
b) Tính giá trị của
x

y
.
Bài làm :

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
5
Chữ ký giám thị
1: ...................
2: ...................
Số phách
Số phách

×