Tải bản đầy đủ (.doc) (22 trang)

SKKN SKKN Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện thân thiện trường tiểu học Trần Quốc Toản

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (6.18 MB, 22 trang )

T

PHỊNG GD&ĐT KRƠNG ANA
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG THƯ VIỆN THÂN THIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC
TRẦN QUỐC TOẢN
Thuộc lĩnh vực: Quản lý

Họ và tên: Võ Văn Tính
Chức danh: Hiệu trưởng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học


I. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Lý do chọn đề tài
Việc nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, hoạt động thư viện có
một vai trị đóng góp rất quan trọng. Hoạt động thư viện góp phần nâng cao chất
lượng giảng dạy của giáo viên, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về khoa học, xây dựng
thói quen tự học, tự nghiên cứu của giáo viên đặc biệt là việc đọc sách của học
sinh. Trong trường tiểu học, thư viện nhà trường giúp học sinh tiếp cận và nhận
thức về cuộc sống, thế giới xung quanh một cách dễ dàng, thực tế hơn, thúc đẩy
lịng ham học hỏi, thích khám phá ở lứa tuổi học sinh qua nội dng các câu chuyện
từ sách báo, tài liệu, tranh ảnh...
Từ thực tế hoạt động thư viện của trường tiểu học Trần Quốc Toản trong
những năm trước đây, cho thấy hoạt động thư viện chưa thực sự đáp ứng được
nhu cầu cần thiết của học sinh trong việc đọc sách, tìm hiểu, tra cứu..Hoạt động
thư viện chưa đa dạng, chủ yếu chỉ mới là nơi mượn sách, đồ dùng dạy học của
giáo viên, học sinh. Học sinh chưa có chỗ ngồi đọc rộng rãi, thoải mái, thống


mát. Học sinh chưa có phương pháp đọc sách tốt và phù hợp với trình độ đọc của
mình. Nguyên nhân chủ yếu là do cơ sở vật chất thư viện cịn hạn chế, phịng đọc
chật hẹp, khơng thu hút được học sinh đến thư viện đọc sách thường xuyên. Bản
thân tơi rất trăn trở, tìm giải pháp xây dựng và chỉ đạo đổi mới hoạt động thư viện
để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.
Chính vì vậy tơi chọn đề tài về “Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao hiệu
quả hoạt động thư viện thân thiện trường tiểu học Trần Quốc Toản" để
nhằm chia sẻ kinh nghiệm với bạn bè đồng nghiệp trong việc chỉ đạo hoạt động
thư viện ở trường tiểu học.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài:
2.1. Mục tiêu:
- Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác thư viện ở trường Tiểu học Trần
Quốc Toản, đề ra những giải pháp nhằm chỉ đạo hoạt động công tác thư viện
trong nhà trường đạt hiệu quả.

SKKN- Võ Văn Tính- Tiểu học Trần Quốc Toản

2


- Xây dựng thư viện thân thiện thu hút học sinh đến đọc sách nhằm nâng
cao chất lượng giáo dục của nhà trường ngày một đi lên.
2.2. Nhiệm vụ:
- Qua khảo sát tình hình thực tế, đánh giá thực trạng công tác thư viện của nhà
trường. Đưa ra những giải pháp tích cực để chỉ đạo cơng tác, nghiệp vụ thư viện nhà
trường qua các việc làm cụ thể.
- Định hướng việc tổ chức các hoạt động thư viện trong năm học đạt hiệu quả.
3. Đối tượng nghiên cứu:
Hoạt động của thư viện thân thiện trường tiểu học
4. Giới hạn của đề tài:

Thư viện trường Tiểu học Trần Quốc Toản năm học 2015- 2016 và 20162017.
5. Phương pháp nghiên cứu:
a) Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
- Phương pháp phân tích - tổng hợp tài liệu;
- Phương pháp khái quát hóa các nhận định độc lập.
b) Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
- Phương pháp điều tra;
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục;
- Phương pháp nghiên cứu các sản phẩm hoạt động;
- Phương pháp khảo nghiệm, thử nghiệm.
II. PHẦN NỘI DUNG:
1. Cơ sở lý luận:
Năm học 2016-2017, toàn ngành tiếp tục tập trung kế hoạch hành động
thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW về "Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và
Đào tạo, đáp ứng yêu cầu, công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế
thị trường xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Mục tiêu trong giai đoạn hiện
nay là phải tăng cường tính thực tiễn, kỹ năng thực hành, năng lực tự học coi
trọng kiến thức khoa học xã hội và nhân văn, bổ sung những thành tựu khoa học
công nghệ hiện đại phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh.
SKKN- Võ Văn Tính- Tiểu học Trần Quốc Toản

3


Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu rõ: "
Thư viện trường phổ thông là một bộ phận cơ sở vật chất trọng yếu, là trung tâm
sinh hoạt văn hóa của nhà trường. Nó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy
của giáo viên, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về khoa học, xây dựng thói quen tự
học, tự nghiên cứu cho học sinh, tạo từng bước thay đổi phương pháp dạy học,
đồng thời thư viện tham gia tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị và xây

dựng nếp sống văn hóa cho các thành viên của nhà trường".
Thư viện sưu tầm và giới thiệu rộng rãi trong cán bộ, giáo viên và học sinh
những sách báo cần thiết phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học giáo
dục, bổ sung kiến thức của các bộ phận khoa học, góp phần vào việc nâng cao
chất lượng giảng dạy tồn diện “Cơng tác tổ chức và hoạt động của thư viện phải
là một nội dung quan trọng trong đánh giá để công nhận trường chuẩn quốc gia và
Danh hiệu thi đua hàng năm” (Quyết định số 61/1998/QĐ – BGD&ĐT).
Chính vì tầm quan trọng của hoạt động thư viện, trong những năm học vừa
qua, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phịng Giáo dục và Đào tạo Krơng Ana đã chỉ đạo các
trường xây dựng và tăng cường hiệu quả của hoạt động thư viện của các trường học.
Chỉ đạo các trường hợp tác với tổ chức Room To Read để xây dựng thư viện thân
thiện, tạo môi trường đọc sách tốt nhất thu hút học sinh và cộng đồng tham gia đọc
sách.
2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu:
2.1. Đặc điểm tình hình:
Trường Tiểu học Trần Quốc Toản là một trường nằm trên địa bàn xã thuần
nông cách trung tâm huyện khoảng 5km. Nhân dân trên địa bàn từ địa bàn Quảng
Nam đến đây xây dựng kinh tế mới. Trường được thành lập năm 1989 đến nay đã
trải qua gần 28 năm xây dựng và phát triển. Ngay từ những ngày đầu thành lập
trường đã gặp khơng ít những khó khăn. Nhân dân làm nghề nơng, đời sống cịn
nghèo khó nên việc huy động sự đóng góp để xây dựng cơ sở vật chất không thể
thực hiện được. Thời gian gần đây, kinh tế địa phương có phần phát triển nên
trường lớp đã được xây dựng tương đối khang trang. Cơ sở vật chất đảm bảo cho
công tác dạy học.
SKKN- Võ Văn Tính- Tiểu học Trần Quốc Toản

4


Được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân huyện, Phịng Giáo dục và Đào

tạo, chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ giáo
viên và học sinh nhà trường, năm 2012 trường đã được công nhận Trường chuẩn
quốc gia mức độ 1. Hiện nay trường có 2 điểm trường với 15 lớp, 336 học sinh
học 2 buổi/ngày.
2.2. Những ưu điểm của thư viện nhà trường trong thời gian qua
Thư viện của nhà trường đã đạt chuẩn theo quy định. Hoạt động thư viện
đảm bảo phục vụ cho công tác dạy học. Hàng năm nhà trường đã trích 15- 17%
kinh phí chi thường xuyên đầu tư cho thư viện để mua sách, thiết bị đồ dùng dạy
học. Cụ thể năm học 2015- 2016, thư viện nhà trường có 1 phịng với diện tích
54m2 dùng chung cho cả học sinh và giáo viên. Tủ và kệ và giá sách thư viện
được trang bị đầy đủ. Số lượng sách tham khảo, sách phục vụ cho học sinh mượn
để học tập, báo, sách tra cứu,....tương đối đảm bảo để phục vụ dạy học.
- Nhân viên thư viện có trình độ chun mơn đạt chuẩn theo quy định, có
năng lực, nhiệt tình trong cơng việc.
- Hồ sơ thư viện
Hồ sơ thư viện đầy đủ, cập nhật thường xuyên việc mượn trả sách của học
sinh. Theo dõi và kiểm kê sách hàng năm theo quy định. Kế hoạch hoạt động
được lên kịp thời và sát thực tế nhà trường.
- Hoạt động của thư viện
Thư viện phục vụ việc mượn và trả sách, thiết bị đồ dùng dạy học cũng như
việc đọc sách của giáo viên và học sinh.
Việc mượn trả sách, đồ dùng dạy học được thực hiện thường xuyên theo
nhu cầu của giáo viên và học sinh nhà trường.
- Hiệu quả đạt được của thư viện:
Trong 2 năm 2014- 2015 và 2015- 2016, thư viện trường Tiểu học Trần
Quốc Toản đã được công nhận thư viện Thư viện đạt chuẩn. Thư viện đã đảm bảo
các loại sách thiết bị và đồ dùng phục vụ cho công tác dạy học của nhà trường.
2.3. Những hạn chế

SKKN- Võ Văn Tính- Tiểu học Trần Quốc Toản


5


Tuy hoạt động thư viện đã có những kết quả nhất định song còn một số hạn
chế. Cụ thể như:
- Chưa có phịng đọc dành riêng cho học sinh. Phịng đọc khơng đủ rộng,
chưa thống mát. Phịng đọc khơng được trang trí xung quanh, khơng gian chưa
thân thiện để thu hút học sinh đến nhiều với thư viện.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị của thư viện chưa phong phú, một số loại tủ,
kệ sách chưa phù hợp với học sinh.
- Khu vực đọc sách chưa tạo cho các em một tinh thần thoải mái và hứng
thú, môi trường đọc chưa thoáng mát.
- Hoạt động của thư viện chưa đa dạng, chưa có sự tham gia của học sinh
trong việc quản lý, hỗ trợ thư viện.
- Chưa có sự tham gia hỗ trợ của cha mẹ học sinh và cộng đồng trong việc
phát triển thư viện.
3. Nội dung và hình thức của giải pháp
3.1. Mục tiêu của giải pháp
Việc chỉ đạo đổi mới hoạt động thư viện, xây dựng một thư viện thân thiện
ở trường học nói chung, ở trường tiểu học nói riêng là rất cần thiết. Nó nhằm mục
đích:
- Thay đổi cách thức hoạt động của thư viện.
- Tạo môi trường thân thiện thu hút học sinh đến thư viện đọc sách.
- Thu hút sự tham gia của cha mẹ học sinh và cộng đồng.
Về hiệu quả mang lại:
- Học sinh tham gia đọc sách nhiều hơn, rèn cho các em thói quen đọc sách
thường xuyên và trở thành người đọc độc lập.
- Từ việc đọc sách thường xuyên và hứng thú, hỗ trợ cho các em trong việc
giao tiếp, học tập, đặc biệt là học tốt môn Tiếng Việt.

- Cha mẹ học sinh hỗ trợ kinh phí để tu sửa cơ sở vật chất, mua sách cho
Thư viện.
3.2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp.
3.2.1. Chỉ đạo xây dựng và thiết lập thư viện thân thiện
SKKN- Võ Văn Tính- Tiểu học Trần Quốc Toản

6


Tháng 6 năm 2016, trường Tiểu học Trần Quốc Toản được sự chỉ đạo của
Phòng Giáo dục và Đào tạo đã hợp tác với tổ chức Room To Read xây dựng thêm
thư viện thân thiện với diện tích phịng 54m 2 và đã đưa vào sử dụng từ tháng 9
năm 2016. Từ lúc bắt đầu thiết lập, nhà trường đã nỗ lực, sát sao chỉ đạo cán bộ
giáo viên, phối hợp với cha mẹ học sinh hồn thiện từng cơng đoạn và hiện nay
đã đưa vào hoạt động. Cụ thể:
- Trang trí phịng đọc sách cho học sinh
Phịng đọc sách cho học sinh chỉ dành cho các em đến đọc sách, truyện, tra
cứu, viết vẽ....
Phòng đọc được sơn màu sáng. Các cửa sổ phải đảm bảo rộng và làm bằng
kính để tận dụng tối đa ánh sáng từ ngoài vào. Các mảng tường được vẽ những
hình ảnh đẹp mắt, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Như hình ảnh thiên nhiên, cây
cối, hoa và các loài thú hoặc những bức tranh có trong các câu truyện các em
được đọc. Bố trí những hình ảnh đẹp tạo cho một khơng gian đọc vừa đẹp và thân
thiện. Vì thế khi đến thư viện các em khơng chỉ được đọc sách mà cịn được
thưởng thức những cảnh đẹp qua những bức tranh, tạo cho các em tinh thần thoải
mái và thích thú khi đến thư viện.
Dưới đây là một số hình ảnh của một số bức tranh trong phịng đọc

+ Bố trí các góc


SKKN- Võ Văn Tính- Tiểu học Trần Quốc Toản

7


Góc trị chơi: Góc trị chơi là góc dành riêng cho những học sinh thích chơi
các trị chơi như nặn hình hay chơi các trị chơi trí tuệ. Từ các trò chơi, các em sẽ
phát triển tư duy tốt hơn và tạo cho các em nhiều hứng thú. Đặc biệt, góc trị chơi
khuyến khích học sinh khối 1 khi các em chưa đọc được thì đến thư viện để chơi
các trò chơi giáo dục, làm quen với thư viện và hình thành thói quen đến thư viện.

Góc viết vẽ:
Góc viết vẽ dành cho những em yêu thích vẽ lại các nhân vật hoặc viết
những đoạn văn, thơ hoặc những cảm nghĩ của các em sau khi đọc một câu
truyện. Góc viết vẽ khuyến khích học sinh chia sẻ những cảm xúc khi đọc sách
thơng qua hình thức viết, vẽ. Góc viết vẽ tạo môi trường thân thiện với học sinh
với các sản phẩm do các em tự tạo ra đồng thời xây dựng môi trường văn bản
trong thư viện.
Những sản phẩm viết, vẽ của các em được trưng bày trên góc viết vẽ để
động viên khuyến khích các em.
Dưới đây là hình ảnh góc viết vẽ

SKKN- Võ Văn Tính- Tiểu học Trần Quốc Toản

8


Góc tra cứu:
Góc tra cứu khuyến khích học sinh sử dụng sách tra cứu phục vụ học tập và
nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng tra cứu cho học sinh. Góc tra cứu bao gồm

một số loại sách từ điển, sách về động vật, thiên nhiên, thế giới và con người.v.v..
khi cần thiết các em đến tra cứu nâng cao kiến thức, hiểu biết hỗ trợ học tập và
cuộc sống.
Hình ảnh của góc tra cứu:

SKKN- Võ Văn Tính- Tiểu học Trần Quốc Toản

9


+ Các bảng biểu và nội quy thư viện
Các bảng biểu, nội quy thư viện phải có nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, trang
trí đẹp mắt và đặt đúng vị trí để các em dễ nhìn, dễ đọc và thực hiện. Như bảng
hướng dẫn tìm sách theo mã màu, bảng nội quy thư viện, bảng nhắc nhở giữ gìn
vệ sinh chung, lịch đọc sách.v.v...Bảng tìm sách theo mã mà bao gồm 6 màu :
Xanh lá cây, đỏ, cam, trắng, xanh dương, vàng tương ứng với màu kệ sách và mã
màu sách. Nhìn vào bảng các em dễ dàng tìm sách phù hợp với trình độ đọc của
mình. Cụ thế: học sinh lớp 1 đọc sách theo mã màu xanh lá cây, đỏ, cam. Những
loại sách này phù hợp trình độ đọc của học sinh lớp 1 bởi vì sách có ít chữ, nhiều
tranh dễ đọc. Càng lên lớp lớn hơn, trình độ đọc cao hơn thì các em đọc các sách
nhiều chữ, ít tranh và có nội dung khó hơn... như theo bảng hướng dẫn.
Dưới đây là một số hình ảnh các bảng biểu:

SKKN- Võ Văn Tính- Tiểu học Trần Quốc Toản

10


Bảng nội quy thư viện


Bảng hướng dẫn tìm sách theo mã màu

Bảng nội quy bên ngoài
+ Sắp xếp các kệ
SKKN- Võ Văn Tính- Tiểu học Trần Quốc Toản

11


Các kệ sách ở đây được sơn theo 6 mã màu phù hợp với từng loại sách phù
hợp trình độ đọc của học sinh. Độ cao của kệ vừa phải, dễ trưng bày sách. Khi
nhìn màu kệ các em biết ngay kệ đó là trưng bày sách phù hợp trình độ đọc đối
với học sinh lớp mấy. kệ sách được sắp xếp xung quanh phịng và có vị trí phù
hợp.
+ Sắp xếp sách theo mã màu
Sách thuộc mã màu nào thì được xếp lên kệ có màu đó. Ví dụ sách có mã
màu trắng thì xếp lên kệ màu trắng, sách có mã màu xanh thì được xếp lên kệ
màu xanh.v.v..để học sinh dễ tìm và trả sách xếp vào màu kệ quy định.

Kệ sách được xếp sách theo mã màu
+ Khu vực ngồi đọc của học sinh
Khu vực ngồi đọc sách của học sinh là vị trí trung tâm của phịng và
khoảng khơng gian rộng nhất. Khu vực này được trải thảm xốp để học sinh ngồi.
Các bàn để các em ngồi đọc có chiều cao phù hợp, màu sắc đẹp. Vì vậy các em
ngồi đọc với tư thế thoải mái, khơng bị gị ép.
SKKN- Võ Văn Tính- Tiểu học Trần Quốc Toản

123.2.2. Trang bị sách truyện cho thư viện
Hiện nay thư viện đã có khoảng gần 1000 quyển sách. Hàng năm thư viện
được tổ chức Room ToRead tài trợ ¾ số sách. Cịn lại nhà trường huy động đóng
góp của cha mẹ học sinh và cộng đồng. Như vậy nguồn sách được bổ sung
thường xuyên đáp ứng nhu cầu mượn về nhà và đọc sách tại chỗ của học sinh.
3.2.3. Tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện và
giáo viên.
- Đối với nhân viên thư viện
Nhân viên thư viện được cấp trên tổ chức tập huấn thường xuyên về nghiệp
vụ thư viện.
- Đối với giáo viên
Sau khi nhân viên thư viện được các cấp tập huấn về nghiệp vụ thư viện,
nhà trường tổ chức tập huấn lại cho toàn bộ giáo viên toàn trường để giáo viên
được nắm bắt và thực hiện trong các họat động liên quan đến thư viện. Như tập
huấn về thiết lập thư viện, cách hướng dẫn học sinh tìm sách theo mã màu phù
hợp với trình độ đọc; tập huấn về tổ chức tiết đọc thư viện cho học sinh.v.v.
Dưới đây là một số hình ảnh tập huấn của giáo viên
SKKN- Võ Văn Tính- Tiểu học Trần Quốc Toản

13


3.3.4. Chỉ đạo hoạt động của thư viện
- Thành lập đội hỗ trợ thư viện
Đội hỗ trợ thư viện gồm khoảng 6 đội, mỗi đội có 6 em học sinh lớp 4,5.
Đội hỗ trợ thư viện được giao nhiệm vụ giúp nhân viên thư viện ghi phiếu cho các
bạn mượn, trả sách, thu hồi sách và xếp lên kệ.v.v.. Thời gian hoạt động của Đội
là trước giờ vào lớp, giờ ra chơi và sau giờ học. Nhờ có đội hỗ trợ thư viện mà
công việc của nhân viên thư viện đỡ vất vả hơn. Vì thế mà việc điều hành các
hoạt động dễ dàng và hiệu quả hơn.


SKKN- Võ Văn Tính- Tiểu học Trần Quốc Toản

14


Hình ảnh học sinh đến thư viện đọc sách trong giờ ra chơi
- Phân bổ Lịch đọc sách theo tiết đọc thư viện của từng lớp
Tiết đọc thư viện được thực hiện theo từng lớp. Mỗi lớp thực hiện tiết đọc
tại thư viện mỗi tuần 1 tiết do giáo viên chủ nhiệm phụ trách và hướng dẫn. Nội
dung tiết đọc thư viện được quy định theo trình độ đọc của học sinh. Như đọc to
nghe chung( Giáo viên đọc cho học sinh nghe) dành cho lớp 1, đọc cặp đôi, đọc
cá nhân, cùng đọc...
Dưới đây là hình ảnh tiết đọc thư viện của trường

Ngoài các hoạt động thường xuyên, nhà trường đã tổ chức có hiệu quả các
hoạt động nhằm tạo hứng thú và bổ ích cho học sinh, góp phần tạo môi trường
học tập thân thiện để các em cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Cụ
thể như tổ chức ngày hội đọc sách, giới thiệu sách, kể chuyện theo sách, thi vui
đọc sách, rung chuông vảng.v.v..
Dưới đây là một số hình ảnh tổ chức các hoạt động:
SKKN- Võ Văn Tính- Tiểu học Trần Quốc Toản

15


Tổ chức Ngày hội đọc sách
SKKN- Võ Văn Tính- Tiểu học Trần Quốc Toản

16Giới thiệu sách
- Lịch mượn, trả sách của từng lớp
SKKN- Võ Văn Tính- Tiểu học Trần Quốc Toản

17


Lịch mượn trả sách được nhân viên quy định thời gian mượn trả cho từng
lớp để tránh chồng chéo. Ví dụ: Lớp 1A, 3A mượn và trả vào thứ 3 thì 1B, 4B
mượn và trả vào thứ 4 hàng tuần.
* Hoạt động thư viện tại phân hiệu
Việc chỉ đạo hoạt động thư viện tại phân hiệu được thực hiện như ở điểm
trường chính song chủ yếu giao cho giáo vên chủ nhiệm thực hiện tại lớp. Hàng
tuần, nhân viên thư viện đến trực tại phân hiệu 1 ngày vào cuối tuần để thu hồi
sách và cho mượn sách. Vì thế nên các em học sinh tại phân hiệu vẫn được mượn
sách, đọc sách như những học sinh tại điểm trường chính.
3.3. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, phạm vi
và hiệu quả ứng dụng
Sau gần một năm hoạt động, thư viện của nhà trường đã đạt hiệu quả rất
tốt. các em học sinh đến thư viện đọc sách nhiều hơn. Kết quả dạy học đạt cao hơn. Đặc
biệt thư viện nhà trường đã có sự phối hợp tích cực của cha mẹ học sinh và cộng đồng.
Cụ thể:

3.3.1. Về đầu tư kinh phí cho thư viện:
Năm học

2015-2016
2016-2017


Kinh phí

Kinh phí

Kinh phí cha mẹ học sinh

Số lượng

mua sách

mua sắm tu

đóng góp

sách hàng

báo, tài liệu
14 000 000
17 000 000

sửa CSVC
0
18 000 000

năm
3560
4343

0

5 800 000

3.3.2. Tình hình học sinh đọc sách thư viện:

Năm học

Tỷ lệ học sinh

Số lượt học

Số lượt học

sinh mượn
sách về đọc/
tháng

sinh đến thư
viện đọc
sách/ngày

2015- 2016

74

34

45%

2016- 2017


280

200

100%

Ghi chú

đọc sách của thư viện

3.3.3. Công tác tuyên truyền giới thiệu sách:

Năm học

Số lần

Kể chuyện

Thi vui đọc Tổ chức Ngày

SKKN- Võ Văn Tính- Tiểu học Trần Quốc Toản

Ghi chú
18


giới thiệu

theo sách


sách (lần)

đọc sách

2015- 2016

sách
3

(lần)
2

0

0

2016- 2017

7

5

1

1

3.3.4. Danh hiệu thư viện đạt được:
Năm học

Danh hiệu


2015- 2016

Thư viện đạt chuẩn

2016- 2017

Thư viện tiên tiến

Ghi chú

III. Phần kết luận, kiến nghị
1. Kết luận:
Trong công tác dạy học, việc nâng cao chất lượng giáo dục thì hoạt động
thư viện góp phần rất lớn. Việc đổi mới hoạt động thư viện chính là một phần cốt
lõi của đổi mới giáo dục. Chúng ta đang xây dựng trường học thân thiện, xây
dựng một môi trường giáo dục lành mạnh thì việc xây dựng một thư viện thân
thiện là hết sức cần thiết. Thư viện có thân thiện thì mới thu hút học sinh và mọi
người đến với thư viện. Thư viện có thân thiện thì hiệu quả và mục đích của nó
mới đạt được cao nhất.
Thư viện của trường Tiểu học Trần Quốc Toản thực sự là một địa điểm bổ
ích và thân thiện đã thu hút tất cả học sinh nhà trường đến đọc sách, tra cứu cũng
như thể hiện năng khiếu, chơi các trị chơi trí tuệ.v.v...Đặc biệt các em học sinh
vào thư viện đọc sách nhiều sẽ rèn cho các em kỹ năng đọc và hiểu tiếng Việt,
cảm thụ các bài văn hay, các nội dung câu truyện bổ ích hình thành nhân cách và
phẩm chất cũng như giúp các em có kết quả học tập tốt hơn. Vì thế mà chất lượng
giáo dục của nhà trường ngày một nâng cao.
2. Kiến nghị:
Việc xây dựng thư viện thân thiện và để duy trì hoạt động lâu dài, có hiệu
quả, Phịng Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện cần hỗ trợ thêm kinh phí để các

trường tu sửa cơ sở vật chất hàng năm và mua thêm sách bổ sung vào thư viện.
SKKN- Võ Văn Tính- Tiểu học Trần Quốc Toản

19


Krông Ana, tháng 3 năm 2017
Người viết sáng kiến

Võ Văn Tính
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CÂP TRƯỜNG
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CÂP HUYỆN
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

SKKN- Võ Văn Tính- Tiểu học Trần Quốc Toản

20


TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Quyết định số 01/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 03 tháng 01 năm 2003 của
Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường
phổ thông.
3. Hướng dẫn số 11185/GDTH ngày 17 tháng 12 năm 2004 của Bộ
GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.
4. Quyết định số 61/1998/QĐ/BGD&ĐT ngày 06 tháng 11 năm 1998 của
Bộ GD&ĐT về việc Ban hành qui chế về tổ chức hoạt động thư viện trường phổ
thông.
5. Cẩm nang thiết lập và quản lý thư viện.

SKKN- Võ Văn Tính- Tiểu học Trần Quốc Toản

21


PHỤ LỤC
PHỤ LỤC
I. PHẦN MỞ ĐẦU

Trang

1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
II. PHẦN NỘI DUNG
1. Cơ sở lý luận
2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu
3. Nội dung và hình thức của giải pháp

3.1. Mục tiêu của giải pháp
3.2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp
3.2.1. Chỉ đạo xây dựng và thiết lập thư viện
3.2.2. Trang bị sách, truyện cho thư viện
3.2.3. Tập huấn cho giáo viên, nhân viên
3.3. 4. Chỉ đạo hoạt động thư viện
3.3. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu,

1
1
2
2
2

phạm vi và hiệu quả ứng dụng
3.3.1. Về đầu tư kinh phí cho thư viện
3.3.2. Tình hình học sinh đọc sách thư viện
3.3.3. Công tác tuyên truyền giới thiệu sách
3.3.4. Danh hiệu thư viện đạt được
III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Kiến nghị

SKKN- Võ Văn Tính- Tiểu học Trần Quốc Toản

2
3
5
5
5

5
12
12
13
17
17
17
17
18
18
18

22×