Tải bản đầy đủ (.doc) (21 trang)

SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trường tiểu học Ea Bông

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (206.91 KB, 21 trang )

Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trường Tiểu học Ea Bông

I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Sinh hoạt chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhân tố quyết định vai trò
lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính
trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ. Nâng cao chất
lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng trực tiếp của tổ
chức đảng, không ngừng củng cố đội ngũ đảng viên. Đây là một trong những biện
pháp cơ bản để góp phần ổn định về tổ chức, chính trị, tư tưởng của tổ chức Đảng,
đảng viên; đồng thời là cơ sở để giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, sàng lọc và phát
triển đảng viên.
Thực tế cho thấy, ở các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức vị
trí, vai trò, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ thì ở cấp ủy, chi bộ đó tính đảng
được phát huy. Vì vậy, cấp ủy phải thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức để
nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng sát thực, hiệu quả theo đúng tinh
thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (khóa X) của Đảng về Nâng cao
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng
viên, Chỉ thị số 10/CT-TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về Nâng cao chất lượng
sinh hoạt chi bộ.
Tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ nhằm nâng cao nhận thức của đảng viên
về ý thức, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể
ở đơn vị. Đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, hạn chế,
ngăn chặn và tiến tới đẩy lùi “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đảng viên và chi
bộ.
Tuy nhiên hiện nay chất lượng sinh hoạt của nhiều chi bộ nói chung, chi bộ
trường tiểu học Ea Bông, xã EaBông, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk nói riêng còn
gặp nhiều vấn đề. Tình trạng phổ biến là sinh hoạt chi bộ thất thường, nội dung sinh
hoạt còn nghèo nàn, thiếu thiết thực, hình thức sinh họat còn đơn điệu, chưa thực sự
trở thành nơi phát huy tính tự phê và phê bình của đảng viên, tìm giải pháp thực
hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề bức thiết nảy sinh tại cơ quan, đơn


vị. Vai trò tác dụng của sinh hoạt chi bộ chưa được thể hiện rõ.
Các chi bộ nơi cư trú tổ chức sinh hoạt chưa thường xuyên, nội dung sinh hoạt
sơ sài, cách thức tổ chức chưa sâu sắc, một số đảng viên nhận thức về lý luận chính
trị còn thấp, các lập luận chưa chặt chẽ, nghiên cứu văn bản chưa sâu sắc, chưa hiểu
hết nội dung văn bản, truyền tải văn bản đến đảng viên còn vụng về, lúng túng dẫn
đến hiểu sai nội dung văn bản.
Đời sống vật chất của CBVC, đảng viên chưa cao nên kéo theo tinh thần
không thoải mái làm ảnh hưởng đến chế độ cũng như chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Kế hoạch hoạt động chuyên môn có sự chồng chéo, trùng lặp làm ảnh hưởng
đến thời gian sinh hoạt chi bộ.

Nguyễn Thị Xinh – Trường TH Ea Bông

-1-


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trường Tiểu học Ea Bông

Xuất phát từ thực tế trên, tôi chọn đề tài: “Một số biện pháp nhằm nâng cao
chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trường tiểu học Ea Bông”, làm đề tài
nghiên cứu cho mình.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài
a/ Mục tiêu: Để đảng viên hiểu và nắm vững những quy định, Điều lệ Đảng,
Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, phát huy tinh thần tự phê và phê bình, nâng cao
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc
phục vụ nhân dân.
Giáo dục đạo đức cách mạng, tính tiên phong cho mỗi đảng viên. Chỉ đạo chặt
chẽ các đoàn thể trong nhà trường xây dựng khối đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh các
hoạt động phong trào, đặc biệt là phong trào thi đua “dạy tốt – học tốt”.
b/ Nhiệm vụ: Mỗi cán bộ, đảng viên luôn gần dân, sát dân, biết lắng nghe dân

nói và giải thích để dân hiểu, dân làm theo. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người
đảng viên trong thời kì đổi mới. giáo dục học sinh tình yêu quê hương đất nước, yêu
thiên nhiên, yêu con người và biết bảo vệ môi trường…
3. Đối tượng nghiên cứu :
Thực trạng và giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trường
tiểu học Ea Bông – Xã Ea Bông – Huyện Krông Ana – Tỉnh Đắk Lắk đầu nhiệm kỳ
2014-2017. Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ để đảm bảo
hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài :
Nghiên cứu hoạt động sinh hoạt chi bộ trường tiểu học Ea Bông – Xã Ea Bông
– Huyện Krông Ana – Tỉnh Đắk Lắk.
5. Phương pháp nghiên cứu :
Phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm
của Đảng ta về chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ngoài ra còn phương pháp khảo sát
thực tế, thống kê, tổng hợp, phân tích, khái quát để thực hiện đề tài.
II. NỘI DUNG
1. Cơ sở lí luận
a. Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin về nâng cao chất lượng sinh họat
chi bộ.
Các Mác và Ăng ghen là các nhà sáng lập ra tổ chức cộng sản đầu tiên trên
thế giới “Đồng minh những người cộng sản” được thông qua tại Đại hội lần thứ hai
của liên đoàn những người cộng sản vào ngày 8 tháng 02 năm 1847; Các Mác, Ph.
Ăng ghen đã đưa ra quan điểm này và trực tiếp thực hiện trong quá trình xây dựng
các tổ chức cộng sản như Liên đoàn những người cộng sản, Quốc tế thứ nhất và các
Đảng cộng sản của Quốc tế thứ hai. V.I.Lênin đã kế thừa, phát triển quan điểm đó
và áp dụng vào xây dựng Đảng Công nhân Dân chủ - xã hội Nga, một đảng kiểu
mới của giai cấp công nhân. Quan điểm này, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng
ta kế thừa, phát triển sáng tạo, phù hợp với điều kiện nước ta.
b. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
Nguyễn Thị Xinh – Trường TH Ea Bông


-2-


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trường Tiểu học Ea Bông

“Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”, “Đảng mạnh
là do chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu”.
c. Quan điểm của Đảng ta: Điều 21 của Điều lệ Đảng xác định: “Tổ chức
cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính
trị ở cơ sở”. Tổ chức cơ sở Đảng là cấp tổ chức cuối cùng trong hệ thống tổ chức
bốn cấp của Đảng, là cơ sở để xây dựng nên toàn bộ hệ thống tổ chức của Đảng, là
cấp tổ chức sâu rộng nhất, bám sát các đơn vị cơ sở trên toàn lãnh thổ và các ngành,
các lĩnh vực của đời sống xã hội, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng tới từng đảng viên,
từng đơn vị cơ sở và từng người dân, là nơi trực tiếp thực hiện đường lối, chủ
trương, chính sách của Đảng, đồng thời cũng là nơi kiểm nghiệm và góp phần quan
trọng vào việc hình thành, phát triển đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng …
Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung
dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ
trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên
tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và điều lệ
Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp
và pháp luật.
Tổ chức cơ sở Đảng là nơi tiến hành các họat động xây dựng nội bộ Đảng
như: giáo dục, rèn luyện, phân công công việc, kiểm tra và quản lý, kết nạp, xem
xét kỷ luật đảng viên và đưa người không đủ tư cách ra khỏi hàng ngũ của Đảng; là
nơi đào tạo; rèn luyện cán bộ cho Đảng. Chi bộ, đảng bộ là nơi trực tiếp nắm tâm tư
nguyện vọng của nhân dân phản ảnh với Đảng để Đảng đề ra đường lối, chính sách
đúng đắn hợp lòng dân, định hướng hoạt động và uốn nắn lệch lạc của các tổ chức,
đoàn thể ở cơ sở. Hoạt động của chi bộ, đảng bộ cơ sở ảnh hưởng không nhỏ đến uy

tín, thanh danh của Đảng trong nhân dân. Tổ chức cơ sở đảng còn là nơi kiểm
nghiệm, khẳng định sự đúng đắn của đường lối chính sách của Đảng, đóng góp cho
Đảng những sáng kiến, những kinh nghiệm để Đảng bổ sung hoàn chỉnh đường lối
chính sách và đề ra chủ trương chính sách đúng đắn. Phần lớn hoạt động của đảng
bộ cơ sở được diễn ra ở chi bộ. Vì vậy chi bộ có vai trò rất quan trọng đối với hoạt
động của Đảng bộ cơ sở. Chi bộ trong sạch vững mạnh thì Đảng bộ cơ sở vững
mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vì thế củng cố, nâng cao chất lượng các chi
bộ là vấn đề thường xuyên, trọng yếu của các Đảng bộ cơ sở, trong đó nâng cao
chất lượng sinh họat chi bộ là việc làm không thể thiếu.
Sinh hoạt chi bộ là diễn đàn dân chủ phát huy tính sáng tạo của đảng viên để
tìm chủ trương giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua sinh họat chi bộ, trình
độ mọi mặt của đảng viên được nâng lên, từng đảng viên trưởng thành. Do vậy, chất
lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố quyết định sức sống, sự tồn tại
phát triển của chi bộ. Không tổ chức sinh họat chi bộ hoặc tổ chức sinh họat chi bộ
nhưng chất lượng sinh hoạt thấp thì chi bộ không thể hoàn thành nhiệm vụ.
2. Thực trạng
a. Đặc điểm tình hình
Nguyễn Thị Xinh – Trường TH Ea Bông

-3-


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trường Tiểu học Ea Bông

- Tổng số Cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường là 32, Nữ: 27, Dân tộc
thiểu số: 08, NDT: 07
- Trong đó Giáo viên trực tiếp đứng lớp là 26 đ/c, cán bộ quản lý là 02 đ/c,
nhân viên: 04 đ/c
- Trình độ chuyên môn: trên chuẩn: 20 người; chuẩn 11 người, chưa qua đào
tạo: 01 người (bảo vệ)

- Chi bộ trường tiểu học Ea Bông hiện có 14 đảng viên, trong đó 13 đảng viên
chính thức, 01 đảng viên dự bị. Đảng viên là người đồng bào: 02, nữ : 01
+ Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 02 đồng chí.
+ Tổ chức Công đoàn gồm 32 đoàn viên; Tổ chức Đoàn thanh niên: 13 đ/c
Sinh hoạt chi bộ là diễn đàn dân chủ phát huy tính sáng tạo của đảng viên để
tìm chủ trương giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua sinh hoạt chi bộ, trình
độ mọi mặt của đảng viên được nâng lên, từng đảng viên trưởng thành. Do vậy, chất
lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố quyết định sức sống, sự tồn tại
phát triển của chi bộ. Không tổ chức sinh họat chi bộ hoặc tổ chức sinh họat chi bộ
nhưng chất lượng sinh họat thấp thì chi bộ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thực
tiễn chứng minh, những chi bộ trong sạch vững mạnh là những chi bộ duy trì thành
nề nếp sinh họat, có nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực, có hình thức sinh
họat đa dạng, đảm bảo tính dân chủ và có chất luợng tốt. Tổ chức sinh hoạt chi bộ
thường kỳ để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện sai lệch, những
chuệch choạc trong suy nghĩ, chủ nghĩa cá nhân, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong
đảng viên, làm trong sạch đội ngũ. Sinh hoạt chi bộ nhằm giáo dục đạo đức cách
mạng cho đảng viên. Đặc biệt trong những năm gần đây, việc đổi mới trong sinh
hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ được Đảng ta quan tâm và nhắc đến nhiều, nhất là việc
đảng viên vi phạm pháp luật, giảm
b. Ưu điểm, hạn chế
Trong những năm qua Chi bộ luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của
Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Krông Ana, Đảng bộ, chính quyền địa phương xã
Ea Bông, Huyện ủy, UBND huyện đã chú trọng trong việc đầu tư cơ sở vật chất,
trang thiết bị dạy học. Các cấp ủy Đảng đã có những Nghị quyết, giải pháp cho việc
phát triển giáo dục trong địa phương. Nhà trường luôn có sự phối kết hợp chặt chẽ
của các đoàn thể và Ban đại diện cha mẹ học sinh. Nhìn chung, sinh hoạt chi bộ đã
được chú trọng hơn cả về nội dung và hình thức; trong sinh hoạt mọi đảng viên đều
bàn bạc và thảo luận một cách dân chủ và đề ra được những nghị quyết sát với tình
hình thực tế ở đơn vị. Tất cả đảng viên trong Chi bộ đoàn kết, nêu cao tinh thần tự
phê bình và phê bình, đi đầu trong các hoạt động, nhất là hoạt động của Công đoàn

và Đoàn Thanh niên. .
Trong sinh hoạt chi bộ đã thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của người đảng viên,
khắc phục được những khó khăn, thu hút được tất cả các đảng viên tham gia và thực
hiện trên nguyên tắc tập trung dân chủ.

Nguyễn Thị Xinh – Trường TH Ea Bông

-4-


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trường Tiểu học Ea Bông

Nhìn chung đội ngũ cán bộ đảng viên cũng đã quan tâm nhiều đến các Chỉ thị,
Nghị quyết của Đảng, tích cực chủ động trong việc học tập, bồi dưỡng trình độ
chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lí luận chính trị, nâng cao ý thức rèn luyện, tu
dưỡng phẩm chất đạo đức, tác phong và lề lối làm việc.
Tuy nhiên, vẫn còn đó không ít những khó khăn, thiếu thốn và bất cập. Trường
đóng trên địa bàn vùng đặc biệt khó khăn, đời sống của nhân dân thấp, tỷ lệ hộ
nghèo chiếm 38.5%
Một số đảng viên lập trường tư tưởng chưa vững vàng, còn nao núng ý chí,
nghị lực, đôi lúc còn đổ lỗi cho cơ chế thị trường. Tinh thần đấu tranh tự phê và phê
chưa cao, thiếu tính cương quyết, không mạnh dạn nói ra sự thật, hoặc chỉ biết thúc
ép người khác nói, chưa gương mẫu trước nhân dân, chưa thực sự gần dân, sát dân,
ít tham gia các hoạt động của địa phương nơi cư trú, nhất là trong công tác đóng
nộp thuế và quỹ thôn buôn còn trì trễ.
Một số Giáo viên, nhân viên chưa thực sự nhiệt tình đối với công việc và
nhiệm vụ được phân công.
Đối tượng học sinh là con em người dân tộc thiểu số thường ít được cha mẹ
quan tâm nên chất lượng học tập cũng như các phong trào hiệu quả chưa cao, công
tác bồi dưỡng phụ đạo của nhà trường không được duy trì thường xuyên.

Cơ sở vật chất còn thiếu nhiều phòng học, phòng chức năng nên ảnh hưởng
không nhỏ trong việc phân công chuyên môn cũng như bố trí lớp học và quản lý đồ
dùng dạy học của các lớp và tổ chức hội họp.
Trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết
còn lúng túng thiếu kiên quyết. Một số đảng viên chưa chủ động, tích cực trong
công việc cũng như trong cuộc họp, ý kiến còn né tránh, nể nang, sợ va chạm hoặc
ý kiến không đi vào trọng tâm của cuộc họp. Bên cạnh đó vẫn còn một vài đảng
viên cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, ích kỉ, bảo thủ, hiếu thắng làm ảnh hưởng không
nhỏ đến tinh thần đoàn kết trong chi bộ cũng như cơ quan
Chất lượng đội ngũ đảng viên không đồng đều, sự nhận thức về lý luận chính
trị còn thấp,việc nghiên cứu, học tập chỉ thị, nghị quyết còn mang tính hình thức,
chưa có chiều sâu, thiếu tính thuyết phục.
c. Các nguyên nhân, yếu tố tác động
Được sự quan tâm của Đảng ủy, sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, giáo viên
toàn trường, sự lãnh đạo và kiểm tra, giám sát của chi bộ đối với các đoàn thể. Chi
bộ phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, triển khai Nghị quyết của Chi bộ phù hợp với
tình hình đơn vị đã góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết
quả trong nhiệm kỳ qua Chi bộ xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, kiện toàn củng
cố bộ máy nhà trường, bố trí nhân lực các tổ chuyên môn. Tăng cường công tác đổi
mới phương pháp dạy và học, đổi mới trong quản lý và hoạt động của các đoàn thể,
huy động sức đóng góp của cha mẹ học sinh để tu sửa nhỏ trong nhà trường, thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ các năm học.

Nguyễn Thị Xinh – Trường TH Ea Bông

-5-


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trường Tiểu học Ea Bông


Đảng viên không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ,
thực hiện tốt chỉ tiêu trong công tác xây dựng Đảng. Chi bộ tổ chức tốt kế hoạch
kiểm tra, giám sát hàng năm về đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện Nghị
quyết của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ được giao qua sinh hoạt Chi bộ định kỳ.
Ngoài ra, Chi bộ còn tổ chức tốt các buổi sinh hoạt bất thường, đột xuất để giải
quyết các vấn đề cấp bách xảy ra. Nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của Đảng
như: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016
của ban Chấp hành Trung ương thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 30-QĐ/TW,
ngày 26 – 7 – 2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và
Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng…
Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức cho CBVC, đảng viên tiếp tục thực hiện Chỉ
thị số 05-CT/TW, ngày 15 – 5 - 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Do công tác đặc thù hoạt động chuyên môn là chính nên việc bố trí thời gian
cho sinh hoạt chi bộ và các đoàn thể khác chưa đảm bảo, chưa đúng kế hoạch, thời
gian để phân tích, mổ xẻ hết các vấn đề về nội dung sinh hoạt.
Sự phối kết hợp giữa chi bộ với các ban ngành đoàn thể và cha mẹ học sinh
chưa được chặt chẽ, thường xuyên nên việc kiểm tra đôn đốc còn có lúc chưa kịp
thời.
3. Nội dung và hình thức của giải pháp
a. Mục tiêu của giải pháp
Nhằm thúc đẩy, khơi dậy ý thức của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện
chế độ sinh hoạt chi bộ, nắm vững các chỉ thị, Nghị quyết các quy định, Điều lệ
Đảng.
Đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao ý thức tự học, tự rèn, tự trau dồi
phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính dân chủ, kỉ luật, kỉ cương.
b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp
Một là: Duy trì thành nề nếp sinh hoạt chi bộ
Cấp ủy chi bộ phải duy trì và thực hiện nghiêm túc, có nề nếp chế độ sinh
hoạt chi bộ mỗi tháng một lần theo quy định của Điều lệ Đảng, phải tiếp tục quán

triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao chất lượng
sinh hoạt chi bộ. Tùy theo tình hình đặc điểm, thực tế của cơ quan, đơn vị mà quy
định thời gian sinh hoạt cho phù hợp.
Đây là việc làm rất cần thiết cho cấp uỷ, đảng viên có thói quen trong làm
việc. Chủ động sinh hoạt mỗi tháng một lần, thời gian phải ổn định cụ thể; trao đổi
với thủ trưởng đơn vị và thông báo cho đảng viên biết mà chủ động bố trí công tác
tham gia sinh hoạt đầy đủ. Chi uỷ quyết định thống nhất ngày sinh hoạt chi bộ hằng
tháng (trừ trường hợp đột xuất); thời gian sinh hoạt chi bộ nên chọn ngày 04 hàng
tháng; tuyệt đối không được bỏ kỳ sinh hoạt nào trong tháng. Quy định đó dần dần
ăn sâu vào đảng viên. Chuẩn bị đến ngày sinh hoạt chi bộ, từng đảng viên chủ động
sắp xếp công việc và tự kiểm điểm lại việc thực hiện nhiệm vụ được chi bộ giao cho
Nguyễn Thị Xinh – Trường TH Ea Bông

-6-


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trường Tiểu học Ea Bông

trong tháng đó để báo cáo trước chi bộ và nhận nhiệm vụ khác, đồng thời chuẩn bị ý
kiến phát biểu trong sinh hoạt chi bộ. Chi uỷ cũng chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi
bộ.
Hai là: Việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ.
Thực hiện Chỉ thị số 10 - CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung
ương và hướng dẫn số 57- HD/BTCTW ngày 16/3/2006 của Ban tổ chức Trung
ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Nội dung sinh hoạt chi bộ phải thực hiện đúng nguyên tắc về tổ chức sinh
hoạt Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để mọi đảng viên
hiểu và xác định rõ vị trí, nhiệm vụ của mình.
Sinh hoạt chi bộ phải kịp thời phổ biến. quán triệt nghị quyết và sự chỉ đạo
của cấp ủy cấp trên, các chủ trương, chính sách pháp luật mới của Đảng và Nhà

nước, tình hình thời sự trong và ngoài nước cho đảng viên; tập trung thảo luận
thẳng thắn và giải quyết các vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm
vụ của chi bộ, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên và quần
chúng.
Trong sinh hoạt chi bộ phải thực sự mở rộng dân chủ, nhất là việc thảo luận,
quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm,
nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên, tạo được không khí cởi mở, chân thành để mọi
cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình; thực hiện đúng
nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật đề cao tinh thần tự
phê bình và phê bình; Cần thực hiện tốt quy chế chất vấn trong Đảng theo quyết
định 158 ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Bộ Chính trị kết hợp với cuộc vận động
xây dựng chỉnh đốn Đảng Nghị quyết Trung ương IV khóa XI, XII của Đảng “Một
số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” và Cuộc vận động “ Học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tạo giải pháp đồng bộ có
hiệu quả để xây dựng chi bộ thật sự trong sạch vững mạnh toàn diện. Thông qua
sinh hoạt chi bộ hàng tháng, cấp ủy phải nắm được tình hình tư tưởng, phẩm chất
đạo đức, lối sống và kết quả thực hiện nhiệm vụ đảng viên, kể cả đảng viên do cấp
ủy cấp trên quản lý, kịp thời biểu dương, khen thưởng những đảng viên gương mẫu,
có thành tích xuất sắc và giúp đỡ, giáo dục, xử lý những đảng viên có nhiều thiếu
sót, khuyết điểm hoặc vi phạm nguyên tắc sinh hoạt Đảng và tiêu chuẩn đảng viên.
Việc xác định nhiệm vụ của chi bộ trong thời gian tới cần tập trung vào các
vấn đề trọng tâm, cụ thể, trước mắt, đồng thời phân công nhiệm vụ phù hợp với khả
năng của từng đảng viên để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.
Đây là công việc của cấp uỷ Đảng mà chủ yếu là Bí thư chi bộ, phó bí thư chi
bộ. Cộng với việc xác định rõ thời gian, địa điểm sinh hoạt, phải đầu tư chuẩn bị nội
dung, bao gồm: Đánh giá kết quả hoạt động của chi bộ tháng trước, chỉ rõ những ưu
điểm, hạn chế, nguyên nhân, so sánh với chỉ tiêu đã đề ra để xác định mức độ hoàn
thành nhiệm vụ của đảng viên, chú ý phát hiện những nỗ lực mới, sáng tạo của đảng
viên để biểu dương kịp thời và tổng kết kinh nghiệm; có thể đánh giá theo những
Nguyễn Thị Xinh – Trường TH Ea Bông


-7-


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trường Tiểu học Ea Bông

công việc như: Công tác chuyên môn, công tác đảng, công tác đoàn thể và các công
tác khác…Quá trình đánh giá phải nêu được vai trò của cá nhân đảng viên, tổ đảng,
tổ chức chuyên môn, tổ chức đoàn thể …dự thảo đánh giá do bí thư chi bộ chuẩn bị
được thông qua chi uỷ để thống nhất và phân công cấp uỷ triển khai trong cuộc họp
cấp ủy trước khi họp chi bộ. Trong phần dự thảo kế hoạch công tác mới phải dựa
vào các chủ trương của cấp trên, chức năng nhiệm vụ, tình hình cụ thể của đơn vị để
hình thành các nội dung công tác nhằm đảm bảo tiến độ thời gian, các chỉ số cần đạt
được tuỳ theo quy mô của đơn vị và khả năng của đảng viên.
Ba là: Tổ chức sinh hoạt chi bộ
Hội nghị chi bộ định kỳ thường do bí thư chi bộ chủ trì, điều hành, sinh hoạt
chi bộ phải cử thư ký ghi chép nghị quyết, thủ tục khai mạc ngắn gọn, thông qua
chương trình sinh hoạt trước khi vào cuộc họp. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung
dân chủ, nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt. Tùy
thuộc vào nội dung, hình thức sinh hoạt cụ thể để chi ủy lựa chọn phương pháp điều
hành thích hợp, thông thường là quán triệt mục đích, yêu cầu của buổi sinh hoạt, ý
kiến chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, định hướng những vấn đề cần tập trung thảo luận.
Mọi vấn đề phải được công khai, minh bạch, dân chủ bàn bạc với tinh thần thống
nhất cao. Chủ tọa cần để một khoảng thời gian hợp lý để đảng viên suy nghĩ, tham
gia thảo luận. Chủ tọa nên gợi ý trước để việc thảo luận được tập trung, không tản
mãn. Khi đảng viên phát biểu, chi bộ cần lắng nghe và tổng hợp đầy đủ ý kiến. Với
những nội dung quan trọng cần phải có định hướng rõ, chủ trì chủ động mời đảng
viên đã được phân công phát biểu trước, tuỳ theo số lượng đảng viên của chi bộ mà
xác định số ý kiến cần thiết để xây dựng nghị quyết.
Kết thúc thảo luận, chủ trì tổng hợp nhanh các ý kiến và nêu dự thảo kết

luận, ở nội dung này cần làm rõ tỷ lệ nhất trí, tán thành theo dự thảo, các vấn đề
được bổ sung, các vấn đề cần phải lấy biểu quyết… Thực tế cho thấy, sinh hoạt chi
bộ định kỳ dễ bị lạm dụng về thời gian, coi nhẹ thảo luận, nặng về phổ biến, quán
triệt. Vì thế nên việc thảo luận trong sinh hoạt chi bộ là hết sức quan trọng.
Bốn là: Tăng cường hình thức sinh hoạt chuyên đề
Để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng một cách chắc chắn, sâu sắc, tránh được sự
nhàm chán, khô cứng trong sinh hoạt chi bộ, cần tăng cường hình thức sinh hoạt
chuyên đề. Mỗi năm, mỗi chi bộ ít nhất cũng cần có hai đến ba kỳ sinh hoạt chuyên
đề.
Để có nội dung sinh hoạt chuyên đề phong phú, hiệu quả cao, chi ủy, bí thư
chi bộ cần suy nghĩ, trao đổi với bộ phận chuyên môn, đoàn thể để lựa chọn ra một
số nội dung cần đưa vào sinh hoạt chuyên đề. Sau đó phân công người chuẩn bị nội
dung, cấp ủy cần nói rõ mục đích yêu cầu, ý kiến chỉ đạo và cung cấp những tài liệu
thông tin cần thiết cho người được phân công chuẩn bị nội dung sinh hoạt. Cấp uỷ
cần thông báo trước nội dung sinh hoạt từ một đến hai ngày cho đảng viên trong chi
bộ biết để chuẩn bị ý kiến thảo luận nghiêm túc, có chất lượng cao. Mỗi quý tổ chức
một buổi sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn một số vấn đề phù hợp, sát với tình hình của
Nguyễn Thị Xinh – Trường TH Ea Bông

-8-


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trường Tiểu học Ea Bông

cơ quan, đơn vị để sinh hoạt như; về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh”, về xây dựng củng cố tổ chức đoàn thể, về đầy mạnh công tác
phát triển đảng viên… Sinh hoạt chuyên đề sẽ có tác dụng giáo dục, nâng cao ý
thức chính trị và bồi dưỡng kiến thức, tập trung trí tuệ tập thể để đề ra biện pháp
lãnh đạo khắc phục sớm những mặt còn yếu kém, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo,
sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên.

Năm là: Nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy và đảng viên
Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy, đặc biệt
là bí thư chi bộ. Đây là vấn đề quan trọng trong việc bảo đảm vai trò lãnh đạo của chi
bộ. Đội ngũ cấp ủy và bí thư chi bộ phải thường xuyên được quan tâm bồi dưỡng, tập
huấn về nghiệp vụ công tác đảng, cách thức điều hành sinh hoạt chi bộ. Muốn nâng
cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, trước hết người đứng đầu cấp uỷ - bí thư
phải có tâm và đủ tầm để giữ vai trò “đầu tàu” của tổ chức Đảng. Người đứng đầu
cấp uỷ có tâm thì mới đặt việc công lên trên hết, trước hết; Người đứng đầu cấp uỷ
có tầm thì mới đủ năng lực, trình độ để định hướng cho tập thể cấp uỷ xây dựng
chương trình hoạt động thiết thực, hiệu quả, xây dựng dự thảo nghị quyết có chất
lượng, khơi gợi cho tập thể chi bộ thảo luận, đề ra giải pháp khắc phục khâu yếu,
mặt yếu, những vấn đề nổi cộm ở cơ quan, đơn vị. Đảng viên phải phát huy vai trò
tiền phong gương mẫu, đề cao ý thức trách nhiệm của người đảng viên, tích cực
tham gia phát biểu ý kiến xây dựng và cùng tập thể chi bộ thảo luận đề ra các giải
pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng cơ quan, chi bộ, đảng
bộ trong sạch, vững mạnh. Trước những hiện tượng không lành mạnh, tiêu cực hoặc
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, đảng viên phải đề cao “tính đảng”, mạnh
dạn, thẳng thắn phê bình, đấu tranh. Có như vậy mới khắc phục được tình trạng dân
chủ hình thức, độc đoán, chuyên quyền, xây dựng tập thể cấp uỷ, chi bộ thành một
khối đoàn kết thống nhất thực sự, vững chắc.
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ không chỉ nhằm mục đích đề ra những
biện pháp lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, mà còn phải xây
dựng chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh .
Sáu là: Phát huy vai trò của quần chúng tham gia xây dựng Đảng, góp ý
kiến phê bình đảng viên và tổ chức đảng
Sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Chi bộ là cầu
nối giữa đảng viên với quần chúng; đảng viên phải gắn bó mật thiết với quần chúng,
nắm vững tâm tư, nguyện vọng của quần chúng và những ý kiến đóng góp của họ
thông qua việc tổ chức sinh hoạt của quần chúng để họ trực tiếp góp ý phê bình tổ
chức đảng và đảng viên. Hàng năm các chi bộ, hoặc trong đảng bộ cần tổ chức lấy ý

kiến, góp ý của quần chúng đối với cán bộ, đảng viên và với tổ chức Đảng. Khi tổ
chức lấy ý kiến các tổ chức quần chúng cần thực hiện nghiêm túc, thật sự cầu thị,
tránh làm hình thức. Sau khi quần chúng tham gia đóng góp ý kiến cần xem xét trả
lời hoặc công khai thông báo việc tíêp thu sửa chữa đối với các tổ chức quần chúng.

Nguyễn Thị Xinh – Trường TH Ea Bông

-9-


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trường Tiểu học Ea Bông

Bảy là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên về
chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ
Để thực hiện tốt nội dung và giải pháp trên cấp ủy cấp trên trực tiếp phải
thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về việc chấp hành chế độ sinh
hoạt của các chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng.
Kiểm tra việc sinh hoạt định kỳ hoặc đột xuất, qua làm việc trực tiếp với cấp
ủy, với toàn thể đảng viên hoặc kiểm tra qua sổ ghi biên bản họp chi bộ, qua đó góp
phần giúp chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh
hoạt chi bộ. Kịp thời biểu dương những chi bộ tiêu biểu, giới thiệu kinh nghiệm của
các chi bộ khác, uốn nắn những lệch lạc trong sinh hoạt, trên cơ sở đó có biện pháp
chỉ đạo sát hợp, hiệu quả góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của
chi bộ Đảng.
Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm để mỗi đảng viên ý thức
trong công việc được phân công
c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp
Có thể nói: Hoạt động của chi bộ có tác dụng nâng cao uy tín của tổ chức
Đảng và đảng viên, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân với sự lãnh đạo của
Đảng. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được thì cũng còn đó những hạn chế,

khuyết điểm mà nhiều tổ chức đảng, nhiều đảng viên chưa nhìn nhận rõ hoặc đâu đó
còn bỏ ngỏ sinh hoạt chi bộ không đều đặn, thường xuyên nên ảnh hưởng đến chất
lượng sinh hoạt cũng như chất lượng đảng viên…Những hạn chế đó làm cho sinh
hoạt chi bộ không thực sự khơi dậy, phát huy trí tuệ của đảng viên, kìm hãm khả
năng tìm tòi, sáng tạo đề xuất những giải pháp khi triển khai nhiệm vụ. Các biện
pháp, giải pháp có mối liên hệ biện chứng chặt chẽ, mật thiết, gắn bó nhằm thúc đẩy
các hoạt động của chi bộ từng bước được hoàn thiện hơn. Vì vậy, chi bộ cần làm tốt
các việc:
* Công tác xây dựng Đảng
+ Thường xuyên nâng cao nhận thức cho cán bộ Đảng viên về quan điểm lập
trường giai cấp công nhân, lấy chủ nghĩa Mác LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm
nền tảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nắm bắt
diễn biến tư tưởng trong giáo viên học sinh, phụ huynh, để có định hướng tốt cho
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.
+ Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, chia rẽ khối đại đoàn kết
trong đơn vị, chống chủ nghĩa cá nhân cơ hội, suy thoái về đạo đức lối sống củng cố
niềm tin của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh vào sự lãnh đạo của Chi bộ,
100 % giáo viên nhà trường được học tập Nghị quyết. Xây dựng chương trình cụ
thể.
+ Phát huy vai trò trách nhiệm của từng cán bộ Đảng viên, thực hiên cuộc vận
động xây dựng chỉnh đốn Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao
tinh thần đoàn kết trong Đảng, cải tiến đổi mới sinh hoạt chi bộ đi vào chiều sâu có
chất lượng, thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình đảm bảo thực sự chi bộ là
Nguyễn Thị Xinh – Trường TH Ea Bông

- 10 -


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trường Tiểu học Ea Bông


hạt nhân lãnh đạo về chính trị. Hàng năm Chi bộ phấn đấu đạt “Chi bộ trong sạch
vững mạnh”.
+ Thường xuyên nâng cao chất lượng đảng viên có bản lĩnh chính trị vững
vàng gương mẫu có phẩm chất đạo đức trong sáng, chấp hành nghiêm chỉnh ý thức
tổ chức kỷ luật phấn đấu hàng năm 100 % đảng viên của Chi bộ đạt đảng viên hoàn
thành tốt nhiệm vụ, Chi bộ đạt “Chi bộ trong sạch vững mạnh”
+ Chi bộ lãnh đạo và kiểm tra đảng viên, cán bộ công chức của đơn vị thực
hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không ngừng nâng
cao bản lĩnh chính trị, có lập thường tư tưởng vững vàng, luôn nâng cao cảnh giác,
tính sáng tạo trước mọi tình huống .
+ Xây dựng quy chế làm việc của chi bộ bám sát thực tiễn, nâng cao chất
lượng công tác, thể hiện tính tiên phong gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc
xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Cộng sản
- Làm tốt công tác xây dựng công đoàn, đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, Ban
đại diện cha mẹ học sinh vững mạnh.
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03 và đặc biệt là chỉ thị số 05 - CT/TW,
ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 29 – NQ/TW của Hội nghị trung ương 8 khóa XI về
“đổi mới căn bản toàn diện giáo dục – đào tạo”, Nghị quyết TW4 khóa XII của
Đảng “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” đã đi vào thực chất
hơn.
* Công tác xây dựng chi bộ
+ Quyết tâm phấn đấu giữ danh hiệu: “Chi bộ trong sạch vững mạnh” 100%
đảng viên phân loại đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. không có đảng viên vi
phạm
+ Duy trì chế độ sinh hoạt của chi bộ theo định kỳ hàng tháng, thường xuyên
kiểm tra chương trình hành động của Đảng viên, chú trọng phối kết hợp thủ trưởng
cơ quan, các đoàn thể về quản lý đảng viên.
+ 100% đảng viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú đầy đủ.
+ 100% đảng viên tham gia học tập các nghị quyết, chỉ thị cấp trên, và tự giác

học tập để nâng cao trình độ nhận thức, nâng cao năng lực công tác.
+ 100% đảng viên được kiểm tra theo điều 30 điều lệ Đảng.
+ Phát triển từ 2 - 3 đảng viên/nhiệm kỳ
+ Xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa, duy trì trường tiên tiến và phấn đấu tập
thể xuất sắc, trường học thân thiện, công đoàn, đoàn thanh niên đạt vững mạnh xuất
sắc.
* Công tác kiểm tra, giám sát
+ Kiểm tra giám sát là những chức năng nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng. Trong
Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của ban Chấp hành Trung ương quy định
thi hành chương VII, chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỉ
luật Đảng, các văn bản của Đảng chỉ đạo về tăng cường công tác kiểm tra Đảng
Nguyễn Thị Xinh – Trường TH Ea Bông

- 11 -


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trường Tiểu học Ea Bông

viên chấp hành nhiệm vụ được phân công đạt chỉ tiêu 100% được kiểm tra, giám sát
hàng năm việc chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, bố trí thời gian để
kiểm tra tất cả đảng viên trong chi bộ theo điều 30 Điều lệ Đảng. Chấp hành nghiêm
túc công tác kiểm tra của Đảng uỷ.
+ Làm tốt công tác kiểm tra đảng viên để có biện pháp hạn chế những sai
phạm uốn nắn kịp thời, kiên quyết không để tình trạng ảnh hưởng xấu đến Chi bộ
và thanh danh của Đảng.
d. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề
nghiên cứu
* Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ
- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ dạy và học
Chi bộ chỉ đạo, lãnh đạo các bộ phận chủ động trong việc phân công chuyên

môn, sắp xếp thời khoá biểu phù hợp với điều kiện nhà trường cũng như với giáo
viên, học sinh, thực hiện chương trình giảng dạy theo kế hoạch của ngành đề ra. Tổ
chức tốt các hoạt động chuyên môn, các hội thi, các hoạt động ngoài giờ lên lớp,
sinh hoạt ngoại khoá...
Nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành và thực hiện đổi mới
nội dung phương pháp, hình thức tổ chức dạy học. Thực hiện có hiệu quả việc sử
dụng đồ dùng dạy học, hạn chế đến mức thấp nhất việc dạy không có giáo cụ trực
quan ở các tiết học.
Chỉ đạo tổ chức hội thảo chuyên đề nâng cao chất lượng giảng dạy ở từng tổ
khối, thống nhất cách soạn giảng, thường xuyên phát động phong trào thi đua dạy
tốt, học tốt theo các chủ đề, chủ điểm trong năm. Tích cực dự giờ, góp ý , thường
xuyên kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở và động viên kịp thời giáo viên tham gia bồi
dưỡng trình độ trên chuẩn, nâng cao ý thức tự học, tự rèn.
Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác phụ đạo học sinh còn hạn chế về
năng lực, phẩm chất, bồi dưỡng học sinh có thành tích cao trong học tập, tổ chức
các hội thi cấp trường cũng như cấp huyện đạt thành tích tốt.
Công tác xã hội hóa đã được đẩy mạnh. Vì vậy, chất lượng dạy và học của nhà
trường từng bước đã được nâng lên, tỷ lệ học sinh lên lớp năm sau cao hơn năm
trước, duy trì được sĩ số, nề nếp lớp
- Công tác xây dựng CSVC- đảm bảo an ninh chính trị trường học
Chi bộ chú trọng lãnh đạo công tác thu chi đúng quy định, chi hợp lý, thực
hành tiết kiệm chống lãng phí, quản lý chặt chẽ việc thu chi của các lớp cũng như
của nhà trường. Bảo quản và sử dụng tốt CSVC hiện có. Tham mưu với địa phương,
Phòng GD-ĐT đầu tư xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, máy
móc trong nhà trường. Chỉ đạo tốt công tác xã hội hóa giáo dục, đảm bảo môi
trường giáo dục lành mạnh, an toàn.
* Về xây dựng hệ thống chính trị
- Công tác xây dựng Đảng

Nguyễn Thị Xinh – Trường TH Ea Bông


- 12 -


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trường Tiểu học Ea Bông

Công tác tư tưởng chính trị luôn được Chi bộ coi trọng, tăng cường tập trung
bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh,
giáo dục truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, giáo dục đạo đức cách mạng,
lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho cán bộ, đảng viên và học sinh.
Thực hiện cuộc vận động do Bộ Chính trị, Bộ Giáo dục – Đào tạo phát động, Các
nghị quyết của Đảng. Mỗi cán bộ đảng viên thấy được tấm gương đạo đức sáng
ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nâng cao ý thức tự học, tự rèn luyện. “Thực
hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu, sửa đổi lề lối làm việc”, làm tốt
công tác tuyên truyền vận động giáo viên, học sinh và phụ huynh thực hiện. Giáo
dục học sinh qua các buổi chào cờ, sinh hoạt Đội, hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo
dục học sinh có ý thức tiết kiệm, yêu quý sức lao động.
Trong quá trình thực hiện sửa đổi lề lối làm việc 100% cán bộ, giáo viên, đảng
viên thực hiện tốt nề nếp làm việc đúng giờ giấc, đảm bảo ngày, giờ công, hiệu quả
làm việc được nâng lên rõ rệt.
Đảng viên thực hiện tốt Điều lệ Đảng, qui định số 45 – QĐ/TW của Bộ Chính
trị về những điều đảng viên không được làm, chấp hành tốt chủ trương đường lối
của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy quy chế dân chủ trường học,
mọi công tác của đơn vị được công khai, thực hiện “CBVC, đảng viên biết làm và
biết kiểm tra”
- Công tác tổ chức cán bộ
Ban giám hiệu nhà trường hoạt động đều tay, chỉ đạo hoạt động theo kế
hoạch hàng tuần, tháng, học kỳ, đề ra kế hoạch phù hợp với tình hình chi bộ nhà
trường và địa phương, cùng các tổ khối làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra trong
năm, động viên nhắc nhở giáo viên kịp thời thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Chi bộ luôn quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng đội ngũ “Vừa hồng vừa
chuyên”, có kế hoạch chiến lược lâu dài đối với công tác quy hoạch cán bộ và đào
tạo đội ngũ kế cận. Làm tốt công tác tổ chức cán bộ trong từng tổ chức đoàn thể, tổ
khối chuyên môn, quan tâm phát triển cán bộ trong lực lượng đoàn viên để có sự kế
thừa. Tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, thực hiện đúng
quy trình, quy định, đảm bảo tính nguyên tắc tập trung dân chủ.
* Lãnh đạo công tác xây dựng chi bộ
Nhiệm kỳ qua chi bộ luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng
trong nội bộ chi bộ cũng như trong đơn vị. Đảng viên và quần chúng được học tập
các nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, qui định của ngành, qua đó đã nắm
được nội dung, hiểu rõ đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật Nhà
nước để vận dụng vào điều kiện thực tế của đơn vị. Chi bộ cũng đã xây dựng
chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng.
Quán triệt tốt công tác tập trung nâng cao năng lực và sức chiến đấu của từng
đảng viên, cấp ủy và toàn Chi bộ, gắn trách nhiệm của đảng viên với từng công việc
cụ thể, phân công đảng viên về giám sát, theo dõi hoạt động chuyên môn, công tác
nhà trường ở từng khối lớp. Hiện nay 5/6 tổ chuyên môn đều có đảng viên.
Nguyễn Thị Xinh – Trường TH Ea Bông

- 13 -


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trường Tiểu học Ea Bông

* Về sinh hoạt chi bộ
Đây là nhiệm vụ mà chi bộ đặt vào vị trí quan trọng trong công tác xây dựng
Đảng. Chi bộ đã duy trì nề nếp sinh họat theo đúng Điều lệ Đảng, ở những thời
điểm đặc biệt do công tác chuyên môn, sinh họat chi bộ được lùi lại hay sớm hơn
thời gian đã qui định. Nội dung sinh họat chi bộ cũng được đổi mới, Đảng viên bàn
bạc, góp ý, thống nhất phương hướng và biện pháp, giải quyết công việc trong đơn

vị, đã thực sự phát huy dân chủ và trách nhiệm trong sinh họat chi bộ .
Mỗi kỳ sinh họat chi bộ đều ra được nghị quyết về tổ chức thực hiện nhiệm
vụ chính trị của cơ quan. Ở kỳ sinh họat sau có nhận xét, đánh giá góp ý việc tổ
chức thực hiện nghị quyết của chi bộ ở kỳ sinh họat trước. Đảng viên trong chi bộ
sinh họat và đóng Đảng phí đầy đủ theo qui định của Điều lệ Đảng.
Tăng cường chú trọng công tác nâng cao chất lượng đảng viên, hàng năm qua
công tác tổ chức đánh giá phân loại chất lượng Chi bộ, đảng viên; có 12 đ/c đảng
viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 02 đ/c hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng
viên yếu kém. Chi bộ đạt “Chi bộ trong sạch vững mạnh”.
* Công tác phát triển đảng
Công tác phát triển Đảng trong nhiệm kỳ qua được Chi bộ hết sức quan tâm
và chú trọng, kết nạp được 03 đảng viên, công tác tạo nguồn phát triển Đảng giới
thiệu 02 đ/c là đoàn viên tham gia học lớp nhận thức về Đảng, hiện chi bộ đã kết
nạp thêm 01 đảng viên vào dịp 02/9/2016. Công tác phát triển Đảng đảm bảo cả về
chất lượng và số lượng, các đồng chí đảng viên mới đã phát huy vai trò đảng viên,
thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Chi bộ quán triệt đảng viên trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân
tại địa phương, đảng viên tham gia đầy đủ các hoạt động tại Chi bộ cư trú, góp phần
tích cực xây dựng địa phương, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi cư trú.
* Công tác kiểm tra, giám sát
Công tác kiểm tra giám sát được Chi bộ coi trọng, hàng năm đều xây dựng
chương trình kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng.
Qua kiểm tra, giám sát Chi bộ đã góp ý xây dựng, uốn nắn những thiếu sót,
nêu cao tinh thần phê và tự phê, 100% đảng viên chấp hành tốt, không có dấu hiệu
sai phạm trong nội dung kiểm tra. Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân, ủy ban kiểm tra
công đoàn làm tốt công tác thanh kiểm tra nội bộ, giám sát thường xuyên các hoạt
động của nhà trường. Tổ chức tốt công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự trường
học.
* Lãnh đạo xây dựng chính quyền
Hằng năm, chi bộ lãnh đạo công tác bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý và các

chức danh chủ chốt trong nhà trường theo nhu cầu thực tế và sự phê duyệt của cấp
trên. Lãnh đạo thực hiện đúng qui trình Hội nghị công chức, viên chức tại đơn vị,
thảo luận chỉ tiêu về họat động trong năm, công khai tài chính, xây dượng quy chế
chi tiêu nội bộ, thống nhất xây dựng nghị quyết hội nghị, phát huy việc thực hiện
qui chế dân chủ ở nhà trường.
Nguyễn Thị Xinh – Trường TH Ea Bông

- 14 -


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trường Tiểu học Ea Bông

Nhà trường đã tổ chức phong trào thi đua dạy tốt và học tốt, đã có 15/27 giáo
viên dạy giỏi cấp trường, 05 giáo viên dạy giỏi cấp huyện và được các cấp tặng
Bằng khen, giấy khen và các danh hiệu thi đua
* Lãnh đạo các đoàn thể
- Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt các tổ chức đoàn thể trong nhà trường: Công
đoàn, đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động
đúng chức năng, Điều lệ. Hàng năm các tổ chức đoàn thể đều đạt và vượt chỉ tiêu,
Nghị quyết đề ra.
- Công đoàn luôn làm tốt vai trò thúc đẩy chuyên môn, phát động phong trào
thi đua sôi nổi theo chủ đề, phối hợp cùng nhà trường làm tốt công tác theo dõi
giám sát hoạt động chuyên môn. Làm tốt công tác chăm lo đời sống cán bộ giáo
viên, thăm hỏi ốm đau và thân nhân của cán bộ giáo viên nhà trường. Động viên
CBVC trong nhà trường tham gia tốt các phong trào như: “Dạy tốt – học tốt”, “Giỏi
việc trường – đảm việc nhà”, Văn nghệ, thể dục, thể thao, hội thao truyền thống của
ngành đạt kết quả cao.
- Phối hợp với các tổ chuyên môn, các đoàn thể trong nhà trường làm tốt công
tác phát triển Đảng. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch của công đoàn cấp trên, làm tốt
công tác nâng lương công tác thi đua khen thưởng kịp thời, chính xác.

- Cuối năm học công đoàn nhà trường được Liên đoàn lao động huyện công
nhận “Công đoàn vững mạnh” và hằng năm được công nhận đơn vị văn hóa.
- Đoàn - Đội thực hiện đúng kế hoạch, Điều lệ Đoàn, tổ chức các hoạt động
nhằm tăng cường công tác giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Chi bộ luôn coi trọng công
tác hoạt động của Liên đội tổ chức thực hiện đúng nguyên tắc của Điều lệ Đội
TNTP Hồ Chí Minh, đưa nề nếp của Liên đội ngày càng vững mạnh, Liên đội có
Đội cờ đỏ, đội Nghi lễ, Đội sinh hoạt truyền thống, Đội tuyên truyền măng non…
làm tốt các phong trào do Hội đồng Đội huyện đề ra: phong trào “Giúp bạn
nghèo”, “Kế hoạch nhỏ”, “Vòng tay bè bạn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.Tổ chức nhiều
Hội thi, hội diễn và lựa chọn đội viên xứng đáng, đủ điều kiện tham gia dự thi các
hoạt động như: thi giao lưu học sinh giỏi, thi viết chữ đẹp, thi toán, tiếng Anh trên
mạng, HKPĐ, thi nghi thức Đội , chỉ huy chi đội giỏi, giáo viên làm Tổng phụ trách
đội giỏi cấp huyện đạt được nhiều giải cao.
- Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động đúng Điều lệ, phối hợp cùng nhà
trường trong việc chăm sóc giáo dục học sinh, tổ chức tốt chương trình ngày nhà
giáo Việt Nam 20/11, thăm hỏi động viên kịp thời cán bộ giáo viên, học sinh nhà
trường khi ốm đau hoãn nạn..
Nhìn chung chi bộ luôn chỉ đạo tốt các phong trào chuyên môn của nhà trường
trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ, thời gian qua đạt hiệu quả cao, đội ngũ
thầy giáo, cô giáo luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao.
- Chất lượng của học sinh trong hai năm

Nguyễn Thị Xinh – Trường TH Ea Bông

- 15 -


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trường Tiểu học Ea Bông


PHẨM CHẤT
NĂNG LỰC
Năm học
TSHS
Đạt
C. Đạt
Đạt
C. Đạt
2014 - 2015
320
311
9
312
8
2015 - 2016
322
317
5
317
5
Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình TH
Năm học: 2014 – 2015 và 2015 - 2016: đạt 100%
Duy trì sĩ số: 100%
- Chất lượng của chi bộ trong nhiệm kì qua
Kết quả đạt được của chi bộ: Năm 2014 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và
được Đảng bộ tặng giấy khen, Năm 2015: 01 đ/c được Huyện ủy tặng giấy khen
Đảng viên hoàn thành xuất sắc 05 năm liền (Bí thư chi bộ), chi bộ và 01 đ/c được
Đảng bộ tặng giấy khen, năm 2016: Chi bộ và 02 đ/c được Đảng bộ xã tặng giấy
khen. Bên cạnh đó, Chi bộ tổ chức tốt việc sinh hoạt Đảng theo định kỳ, đảng viên
tham gia sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt Đảng nơi cư trú đầy đủ. Đóng nộp đảng phí

đúng, đủ và kịp thời.
III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm
vụ quan trọng trực tiếp của tổ chức đảng, không ngừng củng cố đội ngũ đảng viên.
Đây là một trong những biện pháp cơ bản để góp phần ổn định về tổ chức, chính trị,
tư tưởng của tổ chức Đảng, đảng viên.
Bởi vì, chi bộ là nền tảng, là gốc rễ của Đảng, là nơi trực tiếp tổ chức triển
khai, thực hiện nhiệm vụ cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện của Đảng ở
cơ sở. Cơ sở đảng mạnh thì toàn Đảng mạnh, muốn chi bộ mạnh trước, hết cấp ủy,
đảng viên phải nêu cao trách nhiệm, tính tiên phong trong mọi hoạt động. Sinh hoạt
chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức
chiến đấu của tổ chức Đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng
và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ. Hoạt động của chi bộ có tác
dụng nâng cao uy tín của tổ chức Đảng và đảng viên, củng cố lòng tin của quần
chúng nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh những thành tựu đó, chất
lượng sinh hoạt định kỳ của một số chi bộ chưa được cao, không thực sự khơi dậy,
phát huy trí tuệ của đảng viên, kìm hãm khả năng tìm tòi, sáng tạo đề xuất những
giải pháp khi triển khai nhiệm vụ. Để thực hiện được yêu cầu đó, trước mắt phải
nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ của chi bộ cơ sở.
2. Kiến nghị:
- Với Đảng ủy xã EaBông
Đề nghị Đảng ủy xã cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hơn việc xây dựng kết
hoạch, triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc sinh hoạt chi bộ và nội dung nâng cao chất
lượng sinh hoạt chi bộ để kịp thời phát hiện, uốn nắn và biểu dương điển hình tiên
tiến. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy chi bộ trong đó có bồi

Nguyễn Thị Xinh – Trường TH Ea Bông

- 16 -Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trường Tiểu học Ea Bông

dưỡng kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ, đổi mới nội dung, chương trình bồi dưỡng
cấp ủy viên, trong đó có nghiệp vụ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Định kỳ Đảng ủy cần phân công người về dự sinh hoạt cùng Chi bộ đễ nắm
bắt tình hình sinh hoạt của chi bộ đồng thời đánh giá thực trạng sinh hoạt chi bộ và
chỉ đạo
- Với Huyện ủy Krông Ana: Hàng năm phối hợp cùng Đảng ủy tổ chức các
chuyên đề, tập huấn về nâng cao chất lượng cấp ủy, chi bộ, nâng cao chất lượng
sinh hoạt chi bộ…
- Với UBND huyện và Phòng GD&ĐT: Đầu tư thêm cơ sở vật chất như:
Xây thêm phòng học, phòng chức năng cho nhà trường
Ea Bông, ngày 20 tháng 02 năm 2017
Người viết

Nguyễn Thị Xinh

Nguyễn Thị Xinh – Trường TH Ea Bông

- 17 -


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trường Tiểu học Ea Bông

XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG CẤP TRƯỜNG
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Điểm:…………………… Xếp loại: ………………………………………….. .. . .
P. CHỦ TỊCH

Trần Năng Hiếu

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT KRÔNG ANA
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Điểm:…………………… Xếp loại: ……………………………………………..

Nguyễn Thị Xinh – Trường TH Ea Bông

- 18 -


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trường Tiểu học Ea Bông

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Chỉ thị số 10- CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương và
hướng dẫn số 57- HD/ BCTTW ngày 16/3/2006 của Ban tổ chức Trung ương về
một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
2. Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 25/4/2011 của Tỉnh ủy ĐakLak và một số
văn bản chỉ đạo về việc củng cố nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
3. Giáo trình môn học: Nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể ở cơ sở (Tập I)

của Học viện Hành chính quốc gia TP HCM – Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính.
4. Chỉ thị số: 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
về đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
5. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng về “Một số vấn đề cấp
bách trong xây dựng Đảng hiện nay”….
4. Văn bản Hướng dẫn của Đảng bộ xã Ea Bông, huyện ủy huyện Krông Ana
về công tác tổ chức sinh hoạt Đảng tại chi bộ.
5. Báo cáo tổng kết, sơ kết và phương hướng hoạt động của chi bộ trường tiểu
học Ea Bông, xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đaklak.

Nguyễn Thị Xinh – Trường TH Ea Bông

- 19 -


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trường Tiểu học Ea Bông

MỤC LỤC
TT
I
1
2
3
4
5
II
1
a
b
c

2
a
b.
c
3
a
b
c
d
III
1
2

Nội dung
PHẦN MỞ ĐẦU
Lí do chọn đề tài
Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài
Đối tượng nghiên cứu
Giới hạn, phạm vi nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
NỘI DUNG
Cơ sở lí luận
Quan điểm chủ nghĩa Mác- Lê nin
Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Quan điểm của Đảng ta
Thực trạng
Đặc điểm tình hình
Ưu điểm, hạn chế
Các nguyên nhân, yếu tố tác động
Nội dung và hình thức của giải pháp

Mục tiêu của giải pháp
Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp
Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp
Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề
nghiên cứu
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận
Kiến nghị

Nguyễn Thị Xinh – Trường TH Ea Bông

Trang
1
1
2
2
2
2
2 - 16
2
2
2
3
3, 4
4
4
5
6
6
6,7,8,9,10

10,11
12,13,14,15
16,17
16
17

- 20 -


Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trường Tiểu học Ea Bông

Nguyễn Thị Xinh – Trường TH Ea Bông

- 21 -×