Tải bản đầy đủ (.ppt) (12 trang)

tiêt15 bài 13 : Môi trường đới ôn hoà

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.35 MB, 12 trang )H·y x¸c ®Þnh trªn l­îc ®å c¸c kiÓu m«i tr­
H·y x¸c ®Þnh trªn l­îc ®å c¸c kiÓu m«i tr­
êng trªn
êng trªn
t
t
r¸i
r¸i
®
®
Êt ?
Êt ?


KiÓm tra bµi cò
KiÓm tra bµi cò


Ch­¬ng II :
Ch­¬ng II :
M«i tr­êng ®íi «n hoµ
M«i tr­êng ®íi «n hoµ
Ho¹t ®éng kinh tÕ cña con
Ho¹t ®éng kinh tÕ cña con
ng­êi ë ®íi «n hoµ .
ng­êi ë ®íi «n hoµ .
TiÕt 15
TiÕt 15Bµi 13 :
Bµi 13 :
M«i tr­êng §íi «n hoµ
M«i tr­êng §íi «n hoµ


Quan sát lược đồ hãy xác định vị trí đới ôn hoà ?
Quan sát lược đồ hãy xác định vị trí đới ôn hoà ?
Vị trí :
Vị trí :


Nằm giữa đới nóng và đới lạnh , khoảng từ chí tuyến
Nằm giữa đới nóng và đới lạnh , khoảng từ chí tuyến
đến vòng cực ở cả hai bán cầu .
đến vòng cực ở cả hai bán cầu .


1.
1.
Khí hậu
Khí hậu


Đới
Đới
Địa điểm
Địa điểm
Nhiệt

Nhiệt
độ TB
độ TB
năm
năm
Lượng
Lượng
mưa TB
mưa TB
năm
năm
Đới lạnh
Đới lạnh
Đới ôn hoà
Đới ôn hoà
Đới nóng
Đới nóng
Ac-khan-ghen (65
Ac-khan-ghen (65
0
0
B)
B)
Côn (51
Côn (51
0
0
B)
B)
TP . Hồ Chí Minh

TP . Hồ Chí Minh
(10
(10
0
0
47
47
,
,
B)
B)
-1
-1
0
0
C
C
10
10
0
0
C
C
27
27
0
0
C
C
539mm

539mm
676mm
676mm
1931mm
1931mm


Quan sát bảng số
Quan sát bảng số
liệu và lược đồ em có
liệu và lược đồ em có
nhận xét gì về tinh
nhận xét gì về tinh
chất khí hậu của đới
chất khí hậu của đới
ôn hoà ?
ôn hoà ?


Khí hậu đới ôn hoà mang tính chất trung gian giữa đới nóng và đới lạnh
Khí hậu đới ôn hoà mang tính chất trung gian giữa đới nóng và đới lạnh


Thời tiết diễn biến thất thường
Thời tiết diễn biến thất thường
Hình 13.1 : Lược đồ
Hình 13.1 : Lược đồ
những yếu tố gây biến
những yếu tố gây biến
động thời tiết ở đới ôn

động thời tiết ở đới ôn
hoà .
hoà .


Quan s¸t l­îc ®å h·y ph©n tÝch nh÷ng yÕu tè g©y
Quan s¸t l­îc ®å h·y ph©n tÝch nh÷ng yÕu tè g©y
nªn sù biÕn ®éng cña thêi tiÕt ®íi «n hoµ .
nªn sù biÕn ®éng cña thêi tiÕt ®íi «n hoµ .

×