Tải bản đầy đủ (.doc) (20 trang)

bai soan vi tinh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (123.8 KB, 20 trang )

Ngày soạn :18/8/2008 sử 9
Ngày giảng :22/8/2008
Bài 1 ; liên xô và các nớc đông âu t 1945 đến giữa
những năm 70 của thế kỷ xx.
Tiết 1; liên xô ;
1/mục tiêu bài học
1/Kiến thức ;HS nắm đợc sau những tổn thất nặng nề của Liên Xô trong chiến tranh
thế giới thứ 2nhan dân LX đã nhanh chóng khôi phục KT ,hàn gắn vết thơng chiến
tranh,tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH.
LX dã đạt dc những thành tựu to lớn về kinh tế và KHKT(1945 đến đầu những năm
70 của thế kỉ 20)
2.Tu tởng-học sinh cần hiểu dc những thành tựu to lớn trong công cuộc xd CNXH
của LX từ năm 1945-1970
Liên xô thực sự là thành trì của lực lợng CMTG
3.rèn kỹ năng:rèn luyện cho h/s kỹ nang phân tích nhận xét và đánh giá các sự kiện
L/S trong những hoàn cảnh cụ thể.
B.chuẩn bị
-bản đồ LX
-một số tranh ảnh tiêu biểu về LX và thành tựu KH điển hình của LX
C.Tiến trình dạy học
1.ổn định tổ chức
2.kiểm tra bài cũ
3.bài mới
Giới thiệu bài:sau chiến tranh thế giới thứ 2 LX khắc phục hậu quả khôi phục kinh tế
hàn gắn vết thơng sau chiến tranh nh thế nào ? và xây dựng cơ sơ vật chất XHCN
GV treo bảng đồ cho HS quan sát vị trí của LX
? Cho biết tình hình LX sau chiến tranh TGT2
-Hơn 27 triệu ngời chết , 1710 thành phố bị tàn
phá , hơn 7 vạn làng mạc gần 32000nhà máy xí
nghiệp 65vạn km đờng sắt bị phá huỷ
- Tổn thất đó đã làm cho LX phát triển chậm lại


tới 10
? Đứng trớc tình hình đó LX đã làm gì
-Hàn gắn vết thơng tiếp tục XDXHCN
? Hãy cho biết thành tựu về kt 1945-1950 ?
CN ?NN? KHKT
-CN 1950 tăng 73%
-NN vợt trớc chiến tranh 1939
-KHKT ; LX đã chế tạo thành công bom nguyên
I/ Liên Xô
1/ Công cuộc khôi phục kt sau chiến
tranh (1945- 1950 )
a/ Hoàn cảnh
-Chịu tổn thất rất nặng nề về ngời và của
b/ Thành tựu về KT và KHKT của LX
(1945-1950 )
-KT ;Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 4
1946-1950 trớc thời hạn 9 tháng
tử phá vỡ thế độc quyền hạt nhân của Mĩ
?Em có nhận xét gì về nền kt của LX trong thời
kỳ này
? Cho biết những thành tựu KT của LX 1950
đến đầu những năm 70 của TK 20
-LX hoàn thành khôi phục KT , hoàn thành kế
hoạch 5 năm 1951 -1955 ; 1956 -1960
-Thực hiện kế hoạch 7 năm ; 1959 -1965
? Tại sao LX lại đẩy mạnh CN nặng
? Nông nghiệp ? KHKT ?Quốc phòng ra sao ?
? Kết quả của việc XDXHCN từ 1950 đến năm
70 của TK 20
-GV cho HS minh hoạ thêm .

-HS quan sát H1 (SGK ) ? Nội dung H1 ?
? Những thành tựu KHKT của LX trong thời kỳ
này nói nên điều gì
? Chính sách đối ngoại của LX trong thời kỳ
này
2/ Tiếp tục công cuộc XDCSVC KT của
CNXH từ 1950 -đến những năm 70 của
TK 20
a /Thành tựu KT
-Thực hiện thành công 1 loạt các kế hoạch
dài hạn
-Phơng thức chính ; u tiên CN nặng
-Thâm canh trong nông nghiệp
-Tăng cờng đẩy mạnh quốc phòng
-KQ; LX là cờng quốc CN đứng thứ 2 trên
tg
b/ Thành tựu KHKT
-1957 LX phóng vệ tinh vào vũ trụ
- 1961 đa ngời bay vào vũ trụ
c/ Chính sách đối ngoại
--Hoà bình hữu nghị tất cả các nớc
-Ung hộ PT GPDT trên tg
-Là chỗ dựa vững chắc của CM TG
4>củng cố
?những gì sau CTTGLX phải tiến hành khôi phục kinh tế hàn gắn vết thơng CT và
tiếp tục XD XHCN KT KH-KTvà đối ngoại của LX(từ 1945 đến đầu những năm
70của TK20)
5>HDVN
-su tầm một số chuyến bay của các nhà du hành vũ trụ của LX trong thập liên 60 của
thế kỷ 20

-xem trớc (II) SGK sự ra đời của các nớc đông âu
E>rút kinh nghiệmNgày soạn :25/8/2008 liên xô và các nớc đông âu
Ngày giảng:28/8/2008 tiết 2
A:mục tiêu cần đạt
1:kiến thức:hoàn cảnh và quá trình ra đời của các nớc DCND đông âu từ 1945-
1949các nớc đông âu đã hoàn thành thắng lợi CMDTDC
-các nớc DTND đông âu tiến hành XDCNXH từ những năm 1950 đến đầu những
năm 70 của thế kỷ 20,đã đạt đợc những thành tựu to lớn,hầu hết những nớc này đã trở
thành những nớc công nông nghiệp
-sự hình thành hệ thống XHCN trên thế giới
-hội đồng tơng trợ KT của các nớc XHCN(tổ chức hiệp ớc vac-sa-va ra đời
2.t tởng:học sinh cần thấy rõ những thành tựu của ND đông âu trong công cuộc
XDXHCN các nớc này đã có những biến đổi sâu sắc
3.kỹ năng:rèn luyện cho học sinh kỹ năng PT nhận định và so sánh các sự kiện các
vấn đề L/S cụ thể và kỹ năng sử dụng bản đồ
B/Chuẩn bị ;
-bản đồ các nớc đông âu
-1 số tranh ảnh tiêu biểu của các nớc đông âu(1945-1970)
C:tiến trình bài dạy
1/ Tổ chức
2 /Kiểm tra bài cũ
HS1?Trình bày công cuộc khôi phục kinh tế sau CTTG(1945-1950 của LX)
-tình hình LX sau chiến tranh thế giới thứ 2
-thành tựu KT đạt dc:CN,NN,KHKT
HS2? Công cuộc XD cơ sởvật chất của LX từ 1950-những năm 70 của thế kỷ 20
-thành tựu về ktnh CN,NN,KQ

-thành tựu về KHKT
3.Bài mơí
Gt:ctsử 8 cuối năm 1944 đầu 1945 hồng quân LX trên con đờng truy đuổi phát xít
Về tận sào huyện của nó là bec lin đã giúp đỡ các nớc đông âu GP hệ thống XHCN
ra đời trên thế giới.Hôm nay chúng ta các nớc đông âu XD XHCN từ 1945 đến
những năm 70 của TK20
GV treo bản đồ gt các nớc đông Âu
HS kể tên các nớc đông âu
? Tình hình các nớc đông âu trớc chiến tranh
tg thứ 2
-Trớc chiến tranh tg t2 hầu hết các nớc đông
âu đều bị lệ thuộc vào t bản các nớc Tây Âu
? Các nớc Đông Âu ra đời ntn
- 7 /1944 Ru Ma Ni
- 8/1944 Hung Ga Ri
- 4/1945 Tiệp Khắc ..
II/ Đông Âu
1/ Sự ra đời của các n ớc dân chủ nhân
dân Đông Âu
-Cuối năm 1944 đầu 1945 ND Đông Âu
cùng với hồng quân Liên Xô khởi nghĩa
giành chính quyền
GV bổ sung ( 16 ) TKBS
? Để thoàn thành thắng lợi cách mạng DCND
Từ ( 1946- 1949 ) các nớc Đông Âu đã làm gì
GV bổ sung nớc Đức .
? Nhận xét vai trò của Liên Xô trong sự ra đời
của các nớc Đông Âu
?Sau khi các nớc Đông Âu bớc vào giai đoạn
XDCNXH nhiệm vụ chính của các nớc là gì

?Hãy cho biết những thành tựu XDXHCN của
các nớc Đông Âu từ 1950 đến 1970
? Chỉ ra 1 số nớc đạt thành tựu XDXHCN từ
1950 đến đầu TK 20
-An Ba Ni trớc chiến tranh là 1 nớc
nghèo nhất châu Âu 1970 đã điện khí hoá toàn
quốc
-Bun Ga Ri ? Tiệp Khắc ..
?Hệ thống XHCN ra đời trong hoàn cảnh nào
-Các nớc đông Âu bắt đầu XDXHCN đòi hỏi
có sự hợp tác cao hơn ,toàn diện hơn với Liên

- Có sự phân công và chuyên môn hoá trong
sản xuất công ,nông nghiệp
?Hệ thống các nớc XHCN đợc hình thành trên
cơ sở nào
? Sự hợp tác tơng trợ giữa Liên Xô và đông Âu
đợc thể hiện ntn
? Tại sao hệ thống XHCN lại hình thành 2 tổ
chức này
?Những thành tựu kinh tế tiêu biểu của khối
SEV đã dạt đợc
- Một loạt các nớc Đông Âu ra đời
: Ba Lan , Tiệp Khắc , Hung Ga Ri

*XD chính quyền dân chủ
-Tiến hành cải cách ruộng đất
-Quốc hữu hoá các nhà máy và xí nghiệp
của TB
-Thực hiện các quyền tự do dân chủ của

nhân dân ,đời sống nhân dân đợc ổn định
2/ Tiến trình XDXHCN từ 1950 đến đầu
những năm 70 của TK20
a/ Nhiệm vụ
-Xoá bỏ sự bóc lột của giai câp t sản
-Đa ND vào con đờng làm ăm tập thể
-Tiến hành CN hoá XHCN
-XD cơ sở vậy chất cho CNXH
b/Thành tựu
-Đầu những năm 70 Đông Âu đã trở thành
những nớc CN
-Bộ mặt KT,XH đã thay đổi căn bản và sâu
sắc
III/ Sự hình thành hệ thống XHCN
1/Hoàn cảnh và những cơ sở hình thành
hệ thống các n ớc XHCN
a/ Hoàn cảnh
-Các nớc đông Âu cần sự giúp hơn toàn
diện của Liên Xô
b/ Cơ sở hình thành
-Cùng chung mục tiêu là XDCNXH
-Nền tảng t tởng là CN Mác Lê Nin do đảng
cộng sản lãnh đạo
2/ Sự hình thành hệ thống XHCN
-Tổ chức tơng trợ kinh tế giữa các nớc
XHCN SEV 8/1/1949 28/3/1991
-Tổ chức Vác Sa Va
-1951 đến 1973 .tốc độ tăng trởng CN 10%
năm
? Tổ chức hiệp ớc Vác Sa Va ra đời với

mục đích gì
-Chống lại sự hiếu chiến của Mĩ và khối Na
Tô . Bảo vệ an ninh châu Âu và tg
4>Củng cố
H/S xác định vị trí các nớc đông âu trên bản đồ thế giới
N/V chính của các nớc đông âu trong công cuộc XD CNXH
Thành tựu XD CNXH ở đông âu
5/ HDVN
- Học bài cũ , xem trớc bài 2
E>Rút kinh nghiệm
Ngày soạn:24/9/2008 liên xô và các nớc đông âu từ những
Ngày giảng:27/9/2008 năm 70 đến đầu những năm 90 của tk 20
Tiết 3
A,mục tiêu bài học
1,KT-giúp h/s nắm dc những nét chính của quá trình khủng hoảng và tan rã của CĐ
XHCN ở LX và các nc đông âu
2,Giúp h/s thấy rõ T/C khó khăn ,phức tạp thậm chí cả thiếu sót,sai lầm trong công
việc XD CNXH ở LX và các nc nd đông âu (vì đó là con đờng hoàn toàn mới mẻ,cha
có tiền lệ trong L/S mặt khác là sự chống phá gay gắt của các thế lực thù địch)
3>Kỹ năng:rèn luyện cho H/Skỹ năng PT,nhận định và so sánh các vấn đề L/S
B,Chuẩn bị
-Bản đồ về LX và đông âu
-Tu liệu L/S về LX và đông âu trong G/Đlịch sử
C,tiến trình bài dạy
1,Ôn định chức
2,Kiểm tra bài cũ
Nêu những thành tựu các nớc đông âu đã đạt dc trong quá trình XD CNXH
-Nhiệm vu:xóa bỏ CĐ bóc lột của G/C TS,đa ND vào con đuờng làm ăn tập thể,tiến
hành CN hóa XHCN,XD cơ sở V/C
Thành tựu :Đầu những năm 70 đông âu đã trở thành những nớc công nông nghiệp

bộ mặt KTXH đã thay đổi căn bản và sâu sắc
-Trình bày hội đồng tơng trợ Ktcủa các nớc XHCN-SEV mục đích thành tựu trong
những năm 1951-1973
-MĐ:cùng chung mục tiêu XD XHCN
-Thành tựu :tốc độ tăng trởng CN 10%năm ,thu nhập quốc dân tăng 5,7 lần.LX cho
các nc trong khối vay 13 tỷ rúp,viện trợ không hoàn lại 20 tỷ rúp
3 Bài mới
GT:từ những năm 70 và thập kỷ 80 của thế kỷ 20.LX và các nớc đông âu lâm vào
tình trạng khủng hoảng kinh tế dẫn tới sự khủng hoảng chính trị trầm trọng và sự sụp
đổ của các nớc đông âu .Hôm nay chúng ta N/C sự khủng hoảng và tan rã của các n-
ớc đông âu
GV giới thiệu với học sinh lợc đồ các nớc SNG
?/ Nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng và tan dã
của Liên bang Xô Viết
? H 3 sgk nói nên điều gì
? Nhận xét mô hình XHCN trong giai đoạn này
? Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc cải tổ ở Liên Xô
-SX nông nghiệp và CN bị trì trệ
-Lơng thực ,thực phẩm ,hàng tiêu dùng bị khan hiếm
.Đời sống nhân dân bị giảm sút . Vi phạm pháp chế
quan liêu , thiếu dân chủ trầm trọng đất nớc khủng
hoảng toàn diện
? Tiến trình cải tổ của Liên Xô diễn ra ntn
? Em có nhận xét gì về công việc chuẩn bị cho công
cuộc cải tổ này
? Nội dung của công cuộc cải tổ này
-Đa ra nhiều phơng án cải cách KT nhng cha thực
hiện đợc
-Chính trị :sgk
? Hậu quả của công cuộc cải tổ của LX là gì

-Nhiều cuộc bãi công nổ ra .19/8/1991 cuộc đảo
chính Gốc Ba Chốp ko thành ..ngày 25/12/1991
Goóc Ba Chốp xin từ chức
? Vì sao cuộc cải tổ ở LX bị tan dã
I/ Sự khủng hoảng và tan rã của
liên bang Xô Viết
a/ Nguyên nhân
-1973 Khủng hoảng KT ( dầu mỏ )
đòi hỏi các nớc phảI cảI cách về KT,
CTrị .XH
-Mô hình XHCN vốn đã có nhiều
thiếu sót và sai lầm cản trở sI phát
triển của đất nớc
-Đầu những năm 80 LX càng khó
khăn về SX,ĐS .đất nớc khủng hoảng
toàn diện
B / Diễn biến
-3/1985 Góc Ba Chốp đã đề ra đờng
lối cải tổ để đất nớc thoát khỏi khủng
hoảng
* ND cải tổ :
* KT : Cha thực hiện đợc
* C Trị : Tập chung quyền lực trong
tay tổng thống .Thực hiện đa nguyên
về chính trị ( tức đa đảng ) .Xoá bỏ
sự lãng đạo độc quyền của đảng
cộng sản
c/ Hậu quả :
-Đất nớc ngày càng kho khăn rối
loạn .Mâu thuẫn sắc tộc bùng nổ

-Vội vàng ,hấp tấp thiếu đờng lối chiến lợc
? Đọc tên các nớc trong H 4 ( SGK )
? Tại sao CĐ XHCN lại sụp đổ ở các nớc Đông Âu
? Trình bày quá trình khủng hoảng và sụp đổ của
CĐ XHCN ở các nớc Đông Âu
-Khủng hoảng KT, CT gay gắt
-SX NN giảm sút .Nợ nớc ngoài tăng .
-Đình công ,biểu tình của quần chúng kéo dài
-Chính phủ đàn áp quần chúng đấu tranh nhng ko đề
ra đc cải cách .Quần chúng các nớc biểu tình dồn
dập đòi cải cách KT thực hiện đa nguyên chính trị
chĩa mũi nhọn đấu tranh nhằm vào đảng CS
? Cuộc khủng hoảng của các nớc Đông Âu dẫn đến
-Lợi dụng cuộc khủng hoảng CNĐQ và các thế lực
chống CNXH kích động ND đẩy mạnh chống phá

-Đảng CSLX bị đình chỉ hoạt động .
21/12/1991 .11 nớc CH li khai hình
thành cộng đồng các quốc gia độc
lập SNG
-LX bị sụp đổ sau 74 năm tồn tại
II / Cuộc khủng hoảng và tan dã
của CD XHCN ở các n ớc Đông Âu
-Từ cuối những năm 70-đầu n năm
80 các nớc Đông Âu khủng hoảng
CT,KT gay gắt
-Cuối 1988 khủng hoảng tới đỉnh cao
lan nhanh khắp Châu Âu
* Hậu quả :Đảng CS các nớc đông
Âu mất quyền lãnh đạo

-Các thế lực chống CNXH thắng thế
nắm quyền . --_1989
CĐ CNXH sụp đổ hầu hết ở các nớc
Đông Âu .
-28/6/1991 hội đồng tơng trợ KT
( SEV ) chấm dứt hoạt động
-1/7/ 1991 tổ chức hiệp ớc Vác Sa
Va tuyên bố giải thể
4>Củng cố :
Quá trình khủng hoảng và sụp đổ của CĐ XHCN ở các nớc đông âu diễn ra nh thế
nào ?
5/HDVN
Nguyên nhân sụp đổ của các nớc đông âu
Xem trớc bài 3 (sgk )
E/ Rút kinh nghiệm

N gày soạn:23/9/2008 QUá TRìNH PHáT TRIểN CủA PHONG
Ngày giảng :27/9/2008 TRàO GIảI PHóNG DÂN TộC Và Sự
TAN Dã CủA Hệ THốNG THUộC ĐịA
Tiết 4
A:mục tiêu cần đạt
1.Về KT:giúp H/S nắm dc QT phát triển G/C DT và sự tan rã của hệ thống thuộc đia
ở châu á châu á mĩ la tinhnhững diễn biến chủ yếu những thắng lợi to lớn và những
khó khăn trong công cuộc XD đất nớc ở những nớc này
2,T tởng:thấy dc rõ cuộc đấu tranh anh dũng và gian khổ của những nớc châu á
,phi ,mĩ la tinh và sự nghiệp GP độc lập dân tộc.Nâng cao lòng tự hào dân tộc
vì ND đã giành dc những thắng lợi to lởntong công cuộc ĐT GPDT
3,Về kỹ năng rèn luyện PP t duy,KQ ,tổng hợp PT sự kiện LS
B.Chuẩn bị
-Tranh ảnh về các nớc á phi mĩ la tinh

C,Tiến trình bài dạy
1,Ôn định tổ chức
2,KT bài cũ
Hãy nêu quá trình khủng hoảng và sụp đổ của các nớc XHCN ở Đông Âu
-Từ 70-80 của TK 20 các nớc Đông Âu khủng hoảng KT, CT gay gắt .Cuối 1988
cuộc khủng hoảng tới đỉnh cao bắt đầu từ Ba Lan lan nhanh sang Đông Âu
Giới thiệu bài mới ;
-từ 70-đến 80 của thế kỷ 20 các nớc đông âu khủng hoảng KT,chính trị gay gắt
-cuối 1988 cuộc khủng hoảng nổ ra đầu tiên ở ba lan nhanh chóng lan nhanh khắp
châu âu
GV cho HS quan sát bản đồ tg xác định vị trí
các nớc giành độc lập dã nêu trong bài
? Phong trào ĐT GPDT ở châu á diễn ra ntn
từ năm 1945 đến giỡi những năm 60 của
TK20
-Ngay sau khi phát Xít Nhật đầu hàng đồng
minh vô ĐK ,ND 1 số nớc ĐNA đã đứng lên
KN vũ trang giành ĐL
? Phong trào đấu tranh ở châu Phi trong thời
kỳ này ra sao
-Giữa những năm 60 của TK 20 hệ thống
thuộc địa của CNĐQ trên tg đã bị sụp đổ
-1967 hệ thống thuộc địa chủ yếu còn lại ở
vùng châu Phi ( 5,2 triệu km2 ) với 35 triệu
dân
? PT ĐT GP DT trên thế giới từ những năm
60 đến giữa năm 70 của TK 20
-Sự tan rã ách thông trị của Bồ Đào Nha là
thắng lợi quan trọng của CM châu Phi
? HS xác định vị trí của 3 nớc Ăng Gô La

.Mô -Dăm Bích trên bản đồ châu Phi
I/ Giai đoạn từ 1945 đến giữa những năm
60 của TK 20
*Châu á :
-In -Đô -Nê Xia tuyên bố độc lập
17/8/1945
-VN 2/9/1945
-Lào 12/10/1945
Ân Độ ( 1946-1950 )
-I Rắc ( 1958 )
*Châu Phi
-Ai Cập ( 1952 )
-An Giê Ri ( 1954- 1962 )
-1960 17 nớc châu Phi giành độc lập
-Cu Ba 1959
II/ Giai đoạn từ những năm 60 đến giữa
năm 70 của TK 2O
-Đầu những năm 60 ND 1 số nớc châu Phi
dành ĐL khỏi ách thống trị của Bồ Đào Nha
-Ghi Nê Bít Xao 9/1974
-Mô Dăm Bích 6/1975
-Ăng Gô -La 11/1975
III/ G đoạn từ những năm 70 đến những

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×