Tải bản đầy đủ (.doc) (10 trang)

Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (111.49 KB, 10 trang )

Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230
HƯỚNG DẪN ĐO ĐẠC CHI TIẾT TRÊN
MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TOPCON GTS-230
============== **** ================
Việc thực hiện đo vẽ chi tiết trên máy toàn đạc TOPCON GTS-230 là không
khó, chỉ cần nắm vững một số thao tác là ta hoàn toàn có thể thu thập được các số
liệu từ ngoài thực địa một cách nhanh và hiệu quả.
Công tác đo vẽ chi tiết được chia thành 2 giai đoạn sau:
 Giai đoạn 1: Thiết lập trạm máy đầu tiên:
- Đặt tên File cần thực hiện.
- Cài đặt điểm đứng máy.
- Cài đặt điểm định hướng.
- Tiến hành đo các điểm chi tiết.
 Giai đoạn 2: Thiết lập trạm máy từ thứ trạm 2 trở về sau:
- Mở File cần thực hiện.
- Cài đặt điểm đứng máy.
- Cài đặt điểm định hướng.
- Tiến hành đo các điểm chi tiết.
Trang 1
Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230
I.THIẾT LẬP TRẠM MÁY ĐẦU TIÊN:
1. Đặt tên File cần thực hiện:
Thao tác: Nhấn phím MENU trên bàn phím, xuất hiện màn hình:
F1: DATA COLLECT
F2: LAYOUT
F3: MEMORY MGR
Nhấn phím F1 [DATA COLLECT] – Thu thập dữ liệu. Xuất hiện màn
hình:
SELECT A FILE:
FN: ____________
INPUT LIST ----- ENTER


Tiến hành đặt tên công việc, nhấn phím F1 [INPUT], xuất hiện màn hình
sau và tiến hành đặt tên vào FN:
SELECT A FILE:
FN: _CONG TRINH
APL SPC CLR ENTER
Lưu ý:
 F1 [APL]: Chuyển đổi từ số sang chữ và ngược lại.
 F2 [SPC]: Ký tự trắng.
 F3 [CLR]: Xóa toàn bộ các ký tự.
 F4 [ENT]: Chấp nhận tên công việc đã nhập.
2. Cài đặt điểm đứng máy:
Sau khi đã đặt tên công việc xong, màn hình cơ bản xuất hiện:
DATA COLLECT
F1: OCC. PT # INPUT
F2: BACKSIGHT
F3: FS/SS
Trang 2
Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230
Nhấn phím F1 [OCC. PT # INPUT] – Nhập điểm đứng máy. Sau khi nhấn
F1 màn hình xuất hiện:
PT#:  A______
ID: NGA BA
INS. HT: 1.451 m
INPUT SRCH REC OCNEZ
Chú thích:
 F1 [INPUT]: Nhập tên trạm đứng máy.
 F2 [SRCH]: Tìm điểm trạm máy .
 F3 [REC]: Lưu dữ liệu.
 F4 [OCNEZ]: Chấp nhận tên công việc đã nhập.
Nhấn phím F1 [INPUT] để nhập tên điểm đứng máy PT#, ta có thể nhập mô

tả trạm đứng máy ở dòng ID.
Nhấn phím mũi tên để xuống dòng INS. HT: 1.421 m để nhập chiều cao
máy, đây là phần quan trọng để tính cao độ cho các điểm chi tiết.
Nhấn phím F4 [OCNEZ]: Nhập tọa độ điểm đứng máy, sau khi nhấn phím
F4 màn hình xuất hiện:
OCC. PT
PT#: ___________
INPUT LIST NEZ ENTER
Nhấn tiếp phím F3 [NEZ]: Nhập tọa độ điểm đứng máy. Sau khi nhấn F3
màn hình xuất hiện:
N : XXX.XXX m
E :XXX.XXX m
Z :XXX.XXX m
INPUT ---- PT# ENTER
Trang 3
Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230
Nhấn phím F1 [INPUT] để nhập tọa độ điểm đứng máy. Sau khi nhập xong
nhấn F4 [ENTER] để chấp nhận đồng thời trở về màn hình trước đó:
PT#:  A_______
ID: NGA BA___
INS. HT: 1.451 m
INPUT SRCH REC OCNEZ
Nhấn tiếp phím F3 [REC] để lưu các thông số của điểm đứng máy. Sau khi
nhấn F3 màn hình xuất hiện:
PT#:  A_______
ID: NGA BA___
INS. HT: 1.451 m
>REC? YES NO
INPUT SRCH REC OCNEZ
Nhấn phím F3 [YES] để lưu các thông số của điểm đứng máy. Sau khi nhấn

F3 màn hình trở về màn hình cơ bản.
3. Cài đặt điểm định hướng:
Sau khi đã đặt các thông số của điểm đứng máy, ta trở về màn hình cơ bản
sau:
DATA COLLECT
F1: OCC. PT # INPUT
F2: BACKSIGHT
F3: FS/SS
Nhấn phím F2 [BACKSIGHT]: điểm định hướng. Sau khi nhấn phím F2
màn hình xuất hiện:
Trang 4
Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230
BS#:  _________
PCODE: _________
R. HT: 1.500 m
INPUT OSET MEAS BS
Nhấn phím F1 [INPUT] để nhập tên điểm định hướng BS#:
BS#:  _A1______
PCODE: _________
R. HT: 1.500 m
INPUT OSET MEAS BS
Tiến hành nhập tên điểm định hướng, mã địa vật, và chiều cao gương R. HT.
Sau khi nhập xong chiều cao gương nhấn phím F4 [ENTER], máy sẽ trở về màn
hình:
BS#:  _A1________
PCODE: _SUOI_____
R. HT: 1.300 m
INPUT OSET MEAS BS
Nhấn phím F4 [BS]: nhập tọa độ điểm định hướng. Sau khi nhấn F4 màn
hình xuất hiện:

BACKSIGHT
PT#: _A1_______
INPUT LIST NE/AZ ENT
Nhấn phím F3 [NE/AZ]: nhập tọa độ điểm định hướng. Sau khi nhấn phím
F3 màn hình xuất hiện:
Trang 5

×