Tải bản đầy đủ (.ppt) (18 trang)

ĐỔI MỚI KiỂM TRA ĐÁNH GIÁ THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY-HỌC BỘ MÔN ĐỊA LÍ THPT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (219.7 KB, 18 trang )


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN
TỔ ĐỊA LÍ
HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ
ĐỔI MỚI KiỂM
TRA ĐÁNH GIÁ
THÚC ĐẨY ĐỔI
MỚI PHƯƠNG
PHÁP DẠY-HỌC
B MÔNỘ ĐỊA LÍ
THPT

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO: NGÀY 28/2/2009 ĐỐI VỚI BỘ
MÔN ĐỊA LÍ
1/ ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC - KHAI MẠC(TUYÊN BỐ LÝ DO-GiỚI THIỆU
THÀNH PHẦN THAM DỰ )
2/ PHÁT BiỂU KHAI MẠC CỦA Ban giám đốc SỞ GD&ĐT
3/ BÁO CÁO KHÁI QUÁT: THỰC TRẠNG ĐỔI MỚI KiỂM TRA ĐÁNH
GIÁ, ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GiẢNG DẠY BỘ MÔN ĐỊA LÍ TRONG
THỜI GIAN VỪA QUA (TỪ NĂM HỌC 2006-2007 ĐẾN NAY)
4/ DỰ GiỜ
5/ TRAO ĐỔI TiẾT DẠY
Buổi sáng (từ 8h đến 11h)
Buổi chiều (từ 14h đến 16h30)
6/ TIẾP TỤC TRAO ĐỔI TIẾT DẠY
7/ CÁC ĐƠN VỊ TRÌNH BÀY THAM LUẬN
8/ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN TỚI
9/ TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI
ĐÁNH GIÁ THỰC


TRẠNG ĐỔI MỚI
PHƯƠNG PHÁP GiẢNG
DẠY VÀ ĐỔI MỚI
ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA
C A B MÔNỦ Ộ ĐỊA LÝ
CẤP THPT.
NGƯỜI TRÌNH BÀY: LÊ PHƯƠNG

A/NÊU LẠI NHỮNG QUAN ĐIỂM
ĐỔI MỚI VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY
HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
I/ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
1/Đặc trưng cơ bản: DẠY HỌC TĂNG CƯỜNG
PHÁT HUY TÍNH TỰ TIN,TÍCH CỰC,CHỦ ĐỘNG,SÁNG
TẠO THÔNG QUA TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC HOẠT
ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH.

2/ Giới thiệu một số phương pháp dạy học
2a. Phương pháp thuyết trình
2b.Phương pháp vấn
đáp,đàm thoại
2c.Phương pháp phát
hiện và giải quyết vấn
đề
2d. Dạy học với lí
thuyết tình huống
3/ Một số kĩ thuật dạy học góp phần đổi
mới phương pháp

3a/Huy động tư duy(động não tập thể)

3b/ Tham vấn bằng phiếu
3c/ Kĩ thuật phòng tranh
3d/Thông tin phản hồi
3e/Kĩ thuật điều phối
4/ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO PHƯƠNG
PHÁP ĐỔI MỚI DẠY HỌC
-
Xây dựng kế hoạch bài học
-
Cấu trúc của một kế hoạch bài học

II/ ĐỔI MỚI KIỂM TRA ,ĐÁNH GIÁ
1/ QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ ĐÁNH GIÁ
Đánh giá là công cụ quan trọng,chủ yếu xác định năng lực
nhận thức người học,điều chỉnh quá trình dạy và học,là
động lực để đổi mới phương dạy học,góp phần cải
thiện,nâng cao chất lượng đào tạo con người theo mục tiêu
đào tạo.
2/CÔNG CỤ,PHƯƠNG TIỆN CHỦ YẾU CỦA
ĐÁNH GIÁ LÀ KIỂM TRA VÀ HÌNH THỨC
THÔNG DỤNG LÀ TRẮC NGHIỆM (TỰ LUẬN
,KHÁCH QUAN)
3/KIỂM TRA THEO CHUẨN KiẾN THỨC,KĨ
NĂNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GDPT
*Kiểm tra thường xuyên ( miệng, 15 phút) : giúp HS
thường xuyên củng cố,ôn luyện kiến thức và rèn năng lực
trình bày bắng ngôn ngữ viết

×