Tải bản đầy đủ (.ppt) (10 trang)

Hình học-Tiết 16. HÌnh chữ nhật

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (391.4 KB, 10 trang )Tr­êng THCS Th¹ch Linh
h×nh häc 8
ThÓ hiÖn: Mai ThÞ Cóc

Điền cụm từ thích hợp vào dấu để hoàn thiện tính chất
của hình bình hành , hình thang cân
1*Trong hình thang cân , hai cạnh bên............
bằng nhau
bằng nhau
Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ
bằng nhau
2*Trong hình thang cân , hai đường chéo............
5*Trong hình thang cân đường thẳng nối trung điểm
hai đáy là ...................... của hình thang
4*Trong hình bình hành ......cắt nhau tại
.của mỗi đường
3*Trong hình bình hành các cạnh đối
6*Giao điểm hai đường chéo của hình bình hành là
của hình bình hành
hai đường chéo
trung điểm
trục đối xứng
tâm đối xứng

1/định nghĩa :
?1 tứ giác abcd

có gì đặc biệt?


a. Định nghĩa: (SGK)
Tứ giác ABCD là hình chữ nhật
đ/n
Tiết 16 : HìNH chữ nhật
A
B
C
D
0
90
====
D

C

B

A


b. Nhận xét : Hình chữ nhật là hình bình hành ,hình
thang cân.
?1 *chứng minh rằng hình chữ nhật cũng là hình bình hành
hình thang cân

2. tính chất
Hình chữ nhật có tất cả các tính chất của hình
thangcân và hình bình hành.
? 4.Vì hình chữ nhật là trường hợp đặc biệt của hình bình hành,hình
thang cân vậy trong hình chữ nhật có những tính chất gì ?

đặc biệt :trong hình chữ nhật
*Hai đườngchéo
bằng nhau
cắt nhau tại trung
điểm của mỗi đường
*hai trục đối xứng d
1
, d
2

A
B
C
D
O
Gấp hình
2
d
1
d
Tiết 16 : HìNH chữ nhật

×