Tải bản đầy đủ (.doc) (5 trang)

Đề kiểm tra cuối HK1 TV lớp 1 năm học 2017 2018 (sưu tầm 1)_Có ma trận

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.43 MB, 5 trang )

Thư viện Tài liệu học tập_ />
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TV HỌC KÌ I Lớp 1- NĂM HỌC
2017- 2018
Mạch
kiến
thức,
kĩ năng

Đọc hiểu

Kiến
thức
Tiếng
Việt

Tổng

Số
câu
và số
điểm

Mức 1
TN

TL

Mức 2
TN

TLMức 3
TN

TL

Mức 4

TN

TL

Tổng
TN

TL

Số
câu

1

3

4

1

Số
điểm


1

1,5

2

1

Câu
số

1

2,3,4

Số
câu

1

1

2

3

2

Số

điểm

1

0,5

1,5

1,5

1

Câu
số

5

6

8,9

7

1

1

2

1


6

3

Số
câu
Số
điểm

1

3


Thư viện Tài liệu học tập_ />Họ và tên:………………………………. …. Trường Tiểu học Hải Lâm
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ I
MÔN: TIẾNG VIỆT 1 CNGD
Thời gian: 60 phút.
Điểm

Lớp: 1C

Nhận xét

I.Kiểm tra đọc: (10 điểm )
1. Đọc thành tiếng : (7 điểm) Gv cho học sinh bốc thăm phiếu đọc và đọc một đoạn
văn.(Tuần 3 đến tuần 17) Trả lời một câu hỏi theo nội dung bài đọc
2. Đọc hiểu : (3 điểm )
Câu 1. Đọc và nối từ ngữ với tranh (1điểm )


Nhặt rau

lau nhà

II.Phân tích ngữ âm: (2 điểm)
Câu 2: Đúng ghi Đ sai ghi S vào

gấp áo

(0,5 điểm)

`
b

u

ô

n

l

a

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 3: Tiếng nào ghi dấu thanh sai ? (0,5 điểm)
A. quà

B. thúy


C. đoá

D. thuở

Câu 4: Tiếng nào thuộc kiểu vần có âm chính và âm cuối ? ( 0,5 điểm)
A. hạt

B. loan

C. chợ

Câu 5. Em đưa các tiếng sau vào mô hình: ( 1 điểm)

D. giả

ng


Thư viện Tài liệu học tập_ />
hoạ

bàn

quán

Câu 6: Các tiếng chứa vần oan, am, ang, anh đi với mấy thanh ? ( 0,5 điểm)
A. 6 thanh
B. 5 thanh
C. 2 thanh

D. 3 thanh
III. Kiểm tra viết:
1. Viết chính tả : (7 điểm)
GV đọc cho HS viết bài: Hoa mai vàng “TV1 tập 2 trang 49.Viết từ Nhà bác Khải …
đủ dạng

Câu 7. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước tên các loài hoa ( 0,5 điểm )
a. Hoa hoè

b. đồng tiền

c. quả cà d. hoa lan

đ. hoa mai

2. Bài tập (1,5điểm )
Câu 8. Điền g hay gh ( 0,75 điểm )
…... ế mây

......à ri

Câu 9.
b . Điền s hay x ( 0,75 điểm )
dòng …ông
… e đạp

......i nhớ
lá ….ả

e. hoa huệThư viện Tài liệu học tập_ />
ĐÁP ÁN
I.Kiểm tra đọc: (10 điểm )
Đọc thành tiếng : (7 điểm)
Gv cho học sinh bốc thăm phiếu đọc và đọc một đoạn văn.
Đọc hiểu : (3 điểm )
Câu 1: Đọc và nối chữ với tranh (1 điểm )

nhặt rau

lau nhà

gấp áo

II.Phân tích ngữ âm: (2 điểm)
Câu 2: Đúng ghi Đ sai ghi S vào

( 0,5 điểm)

`
b

u

ô

n


l

a

S

s
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúngs
s
Câu 3: Tiếng nào ghi dấu thanh sai ? ( 0,5 điểm)
s
A. quà
B.
thúy
C.
đoá
D. thuở
B
s
Câu 4: Tiếng nào thuộc kiểu vần có âm chính
s và âm cuối ? ( 0,5 điểm)
s chợ
B. loan
C.
D. giả
AA. hạt
s
Câu 5. Em đưa các tiếng sau vào mô hình: ( 1 điểm)
`s
h

o
a
b
as n
q
u
s
s

ng


a

Đ

n


Thư viện Tài liệu học tập_ />.
hoạ

bàn

quán

Câu 6: Các tiếng chứa vần oan, am, ang, anh đi với mấy thanh ? ( 0,5 điểm)
A
A. 6 thanh


B. 5 thanh

C. 2 thanh

D. 3 thanh

III. Kiểm tra viết:
Viết chính tả : (7 điểm)
GV đọc cho HS viết bài Hoa mai vàng “TV1 tập 2 trang 49.Viết từ Nhà bác Khải …..
đủ dạng

Câu 7. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước tên các loài hoa ( 0,5 điểm )
a. Hoa hoè

b. đồng tiền

c. quả cà d. hoa lan

Bài tập (1,5 điểm )
Câu 9. Điền vào chỗ chấm cho đúng:
a . g hay gh ( 0,75 điểm )
gh ế mây
gà ri
b . s hay x ( 0,75 điểm )
dòng sông
xe đạp

ghi nhớ
lá sả


đ. hoa mai

e. hoa huệ×