Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

-TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG_3.CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN VĂN năm 2009

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (79.18 KB, 3 trang )

CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN VĂN
năm 2009
C. CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN
SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm)
Câu I. (2,0 điểm): Tái hiện kiến thức về giai đoạn văn học, tác giả,
tác phẩm văn học Việt Nam.
1. Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm
1945
2. Hai đứa trẻ - Thạch Lam
3. Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân
4. Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ) – Vũ Trọng Phụng
5. Chí Phèo – Nam Cao
6. Nam Cao
7. Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô) –Nguyễn Huy Tưởng
8. Vội vàng – Xuân Diệu
9. Xuân Diệu
10. Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử
11. Tràng giang – Huy Cận
12. Chiều tối – Hồ Chí Minh
13. Từ ấy - Tố Hữu
14. Một thời đại trong thi ca (trích) – Hoài Thanh và Hoài Chân
15. Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX
16. Tuyên ngôn Độc lập - Hồ Chí Minh
17. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh
18. Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc -Phạm Văn Đồng
19. Việt Bắc (trích) - Tố Hữu
20. Tố Hữu
21. Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng) -Nguyễn Khoa Điềm
22. Sóng – Xuân Quỳnh
23. Đàn ghi ta của Lor-ca – Thanh Thảo


24. Người lái đò Sông Đà (trích) - Nguyễn Tuân
25. Nguyễn Tuân
26. Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) - Hoàng Phủ Ngọc Tường
27. Vợ nhặt – Kim Lân
28. Vợ chồng A Phủ (trích) - Tô Hoài
29. Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành
30. Những đứa con trong gia đình (trích) - Nguyễn Thi
31. Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu
32. Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) – Lưu Quang Vũ.
Câu II. (3,0 điểm): Vận dụng kiến thức xã hội và đời sống để viết
bài nghị luận xã hội ngắn (không quá 600 từ).
- Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí
- Nghị luận về một hiện tượng đời sống.
II. PHẦN RIÊNG (5,0 điểm): Vận dụng khả năng đọc - hiểu và kiến thức văn
học để viết bài nghị luận văn học.
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu III.a hoặc III.b).
Câu III.a. Theo chương trình Chuẩn (5,0 điểm).
• Hai đứa trẻ - Thạch Lam
• Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân
• Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ) – Vũ Trọng Phụng
• Chí Phèo – Nam Cao
• Đời thừa – Nam Cao
• Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô) – Nguyễn Huy Tưởng
• Vội vàng – Xuân Diệu
• Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử
• Tràng giang – Huy Cận
• Tương tư - Nguyễn Bính
• Nhật kí trong tù – Hồ Chí Minh
• Chiều tối – Hồ Chí Minh
• Lai Tân – Hồ Chí Minh

• Từ ấy - Tố Hữu
• Một thời đại trong thi ca (trích) – Hoài Thanh và Hoài Chân
• Tuyên ngôn Độc lập - Hồ Chí Minh
• Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc -Phạm Văn Đồng
• Tây Tiến – Quang Dũng
• Việt Bắc (trích) - Tố Hữu
• Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng) - Nguyễn Khoa Điềm
• Sóng – Xuân Quỳnh
• Đàn ghi ta của Lor-ca – Thanh Thảo
• Người lái đò Sông Đà (trích) - Nguyễn Tuân
• Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) - Hoàng Phủ Ngọc Tường
• Vợ nhặt – Kim Lân
• Vợ chồng A Phủ (trích) - Tô Hoài
• Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành
• Những đứa con trong gia đình (trích) - Nguyễn Thi
• Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu
• Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) – Lưu Quang Vũ.
Câu III.b. Theo chương trình Nâng cao (5,0 điểm).
1. Hai đứa trẻ - Thạch Lam
2. Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân
3. Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ) – Vũ Trọng Phụng
4. Chí Phèo – Nam Cao
5. Đời thừa – Nam Cao
6. Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô) – Nguyễn Huy Tưởng
7. Vội vàng – Xuân Diệu
8. Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử
9. Tràng giang – Huy Cận
10. Tương tư - Nguyễn Bính
11. Nhật kí trong tù – Hồ Chí Minh
12. Chiều tối – Hồ Chí Minh

13. Lai Tân – Hồ Chí Minh
14. Từ ấy - Tố Hữu
15. Một thời đại trong thi ca (trích) – Hoài Thanh và Hoài Chân
16. Tuyên ngôn Độc lập - Hồ Chí Minh
17. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh
18. Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc -Phạm Văn Đồng
19. Tây Tiến – Quang Dũng
20. Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên
21. Việt Bắc (trích) - Tố Hữu
22. Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng) -Nguyễn Khoa Điềm
23. Sóng – Xuân Quỳnh
24. Đàn ghi ta của Lor-ca – Thanh Thảo
25. Người lái đò Sông Đà (trích) - Nguyễn Tuân
26. Nguyễn Tuân
27. Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) - Hoàng Phủ Ngọc Tường
28. Vợ nhặt – Kim Lân
29. Vợ chồng A Phủ (trích) - Tô Hoài
30. Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành
31. Những đứa con trong gia đình (trích) - Nguyễn Thi
32. Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu
33. Một người Hà Nội - Nguyễn Khải
34. Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) – Lưu Quang Vũ

×