Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đáp án đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn tiếng anh năm 2010

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (167.38 KB, 2 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010

Môn: TIẾNG ANH; Khối: D


1
Mã đề thi

Câu số
184 358 461 529 693 857
1.
B A A C C B
2.
C B B A C D
3.
D D B C D B
4.
B B B D B D
5.
A D A D A C
6.
A A B C D C
7.
B C C A B A
8.
B D B A A B
9.


C B A B D C
10.
A B B C B D
11.
C B D D D B
12.
B A C D B B
13.
B B B A A B
14.
C C A A B C
15.
A C C C C D
16.
B A D D A A
17.
D C C A B B
18.
B B A A D C
19.
C B D B C C
20.
C D A C A D
21.
D C B B C A
22.
C A C B B A
23.
C B D A D C
24.

C C D D B B
25.
D C B D D C
26.
B A B D C A
27.
B B A B B D
28.
D A C A B A
29.
B B A A A C
30.
C B D C B C
31.
A B C D A D
32.
D A D A C B
33.
D A A B A B
34.
C D B D D B
35.
A A D D B A
36.
B C B A C C
37.
D C D C A C
38.
C C D B A D
39.

C D A A C D

2
Mã đề thi

Câu số
184 358 461 529 693 857
40.
D C C B A B
41.
A C D B A A
42.
C D D D D D
43.
A A D C B B
44.
D A B C B D
45.
D D B C D D
46.
A D C B D C
47.
D A D B A C
48.
D D A B C C
49.
C A C C A A
50.
A C A C D B
51.

B C A B B C
52.
B A C A D A
53.
D A B B D A
54.
D B A D C D
55.
C B B C C D
56.
A B C D D A
57.
D A A B A A
58.
B D D D D B
59.
D B D D D B
60.
A A C A A D
61.
A D A C B C
62.
B C D A A A
63.
B A C C C A
64.
D D C C A C
65.
A D A B B D
66.

C D B D C B
67.
A C A A C B
68.
A D A D A D
69.
B D B C A A
70.
B A C B D A
71.
C D B A C B
72.
A C B B C A
73.
C B C A D D
74.
C B C C D A
75.
D D C D B D
76.
A D A C C B
77.
B C D B C C
78.
D C D D B C
79.
A B D B C D
80.
A C C A B A


×