Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

de thi hoc ki 1 mon dia ly lop 9 nam 2017 co dap an truong thcs au lac

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (87.47 KB, 4 trang )

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Địa - THCS Âu Lạc 2017

Câu 1: Kể tên các mỏ than và mỏ dầu mỏ, khí đốt đang được khai thác? (1.5đ)
Nêu 2 khu vực tập trung công nghiệp lớn nhất nước? Kể tên một số trung tâm
công nghiệp tiêu biểu của 2 khu vực trên?
Câu 2: (1.5 điểm)
Dựa vào Atlat thương mại và du lịch:
a. Kể tên các trung tâm du lịch quốc gia? (0.5đ)
b. Tại sao Việt Nam buôn bán nhiều nhất với khu vực châu Á- Thái Bình Dương?
(1đ)
Câu 3: (3 điểm)
Bảng Mật độ dân số của các vùng lãnh thổ (người/ km2), năm 2002
Các vùng

Mật độ dân số (người/ km2)

Trung du và miền núi Bắc Bộ

114

Đồng bằng sông Hồng

1179

Tây Nguyên

81

Cả nước

242a. Vẽ biểu đồ thể hiện mật độ dân số của các vùng lãnh thổ? (2đ)
b. Nhận xét mật độ của Đồng bằng sông Hồng so với các vùng và cả nước? (1đ)


Câu 4: (2đ)
“ Về diện tích và tổng sản lượng lương thực, đồng bằng sông Hồng chỉ đứng sau
đồng bằng sông Cửu Long, nhưng là vùng có trình độ thâm canh cao.
Hầu hết các tỉnh ở đồng bằng sông Hồng đều phát triển một số cây ưa lạnh đem
lại hiệu quả kinh tế lớn như các cây ngô đồng, khoai tây, su hào, bắp cải, cà chua
và trồng hoa xen canh. Vụ đông đang trở thành vụ sản xuất chính ở một số địa
phương.
Đàn lợn ở đồng bằng sông Hồng chiếm tỉ trọng lớn nhất cả nước (27.2%, năm
2002). Chăn nuôi bò (đặc biệt là nuôi bò sữa) đang phát triển. Chăn nuôi gia cầm
và nuôi trồng thủy sản được chú ý phát triển.”
(Trích sách giáo khoa lớp 9)
a/. Đoạn văn trên nói đến ngành nào của đồng bằng sông Hồng? (0.5đ)
b/. Nêu tên các ngành được phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng? (1.5đ)


HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN ĐỊA LÍ LỚP 8
NĂM HỌC: 2017-2018
Câu

1

Nội dung cần đạt

a/.Kể tên các mỏ than và mỏ dầu mỏ, khí đốt đang được khai
thác? (1.5đ)

* Mỏ than: (0.5đ)….
* Mỏ dầu mỏ (0.5đ)…

Điểm

0.5
0.5
0.5

* Mỏ khí đốt (0.5đ)…
b/. Nêu 2 khu vực tập trung công nghiệp lớn nhất nước? Kể tên
một số trung tâm công nghiệp tiêu biểu của 2 khu vực trên?
*khu vực tập trung công nghiệp lớn nhất nước: ĐBSH, ĐNB
(0.5đ)

0.5
1

* Kể tên một số trung tâm công nghiệp tiêu biểu của 2 khu vực
trên: Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM, Biên Hòa, Vũng Tàu…(1đ)

2

Dựa vào Atlat thương mại và du lịch:
a. Kể tên các trung tâm du lịch quốc gia? (0.5đ)

0.5

Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TPHCM
Tại sao Việt Nam buôn bán nhiều nhất với khu vực châu Á- Thái 1

Bình Dương? (1đ)
-

Vị trí địa lí gần

-

Có nét văn hóa tương đồng

-

Dân cư đông, có thị trường lớn

-

Yêu cầu hàng nhập khẩu đơn giản…


3

-Vẽ biểu đồ cột đơn. Đầy đủ chi tiết: kí hiệu, số liệu, 2 trục, chú
giải, tên biểu đồ. (2đ)
-Nhận xét: (1đ)

2
1

+ Vùng có mật độ dân số cao nhất là vùng ĐBSH (1179 người/
km2)
+ Vùng có mật độ dân số thấp nhất là vùng Tây Nguyên

(81người/ km2)
+ Vùng ĐBSH có mật độ dân số cao gấp 5 lần cả nước, gấp 11
lần vùng TDMNBB, gấp 15 lần vùng Tây Nguyên.

4

a/. Đoạn văn trên nói đến ngành nào của đồng bằng sông Hồng?
(0.5đ)
Ngành nông nghiệp
b/. Nêu tên các ngành được phát triển của vùng Đồng bằng sông
Hồng? (1.5đ)
-

Trồng cây lương thực

Phát triển một số cây ưa lạnh
-

Đàn lợn chiếm tỉ trọng lớn nhất cả nước

-

Chăn nuôi bò (đặc biệt là nuôi bò sữa) đang phát triển.

Chăn nuôi gia cầm và nuôi trồng thủy sản được chú ý phát
triển.

0.5
1.5
×