Tải bản đầy đủ (.ppt) (16 trang)

Bài 41: Diễn thế sinh thái (hay)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.47 MB, 16 trang )Kiểm tra bài cũ:
Quần xã sinh vật là gì? Trình bày mối quan hệ sinh
thái giữa các loài trong quần xã?
Khái niệm: Quần xã sinh vật là tập hợp các quần thể sinh
vật, cùng sống trong một khoảng không gian và thời gian xác
định. Các quần thể có mối quan hệ gắn bó với nhau như một
thể thống nhất, do vậy quần xã có cấu trúc tương đối ổn
định.
Các mối quan hệ sinh thái:
- Cộng sinh: Nhất thiết cần, có lợi cho cả 2 bên.
-
Hội sinh: Không nhất thiết cần, có lợi cho cả 2 bên.
- Ức chế- cảm nhiễm: Loài này tiết ra hoạt chất ức chế hoạt
động của các loài khác.
-
Loài này ăn loài khác
- Kí sinh- vật chủ: vật kí sinh gây hại vật chủ.
- Cạnh tranh: giành lấy không gian sống, nơi sinh sản…

Hãy quan sát đoạn phim sau:
Hãy tường thuật lại
nội dung của đoạn
phim đó.

I. Khái niệm về
diễn thế sinh
thái
II. Các loại diễn thế
sinh thái


1. Diễn thế
nguyên sinh
III. Nguyên nhân
của diễn thế sinh
thái
IV. Tầm quan trọng
của việc nghiên cứu
diễn thế sinh thái
2. Diễn thế thứ
sinh
I. Khái niệm về diễn thế sinh thái
Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi
tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương
ứng với sự biến đổi của môi trường.
C
â
y

t
h
â
n

t
h

o
C
â
y


b

i
R

n
g

t
r

R

n
g

g
i
à
Hình 1: Các giai đoạn diễn thế
Quan sát hình 1. Hãy cho biết thế nào
là diễn thế sinh thái?

I. Khái niệm về
diễn thế sinh
thái
II. Các loại diễn thế
sinh thái
1. Diễn thế

nguyên sinh
III. Nguyên nhân
của diễn thế sinh
thái
IV. Tầm quan trọng
của việc nghiên cứu
diễn thế sinh thái
2. Diễn thế thứ
sinh
I. Khái niệm về diễn thế sinh thái
Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi
tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương
ứng với sự biến đổi của môi trường.
Song song với
quá trình biến
đổi của quần
xã, các điều
kiện tự nhiên đã
thay đổi như
thế nào?
Song song với quá trình biến đổi quần
xã trong diễn thế là các quá trình biến đổi về
các điều kiện tự nhiên của môi trường như
khí hậu, thổ nhưỡng …

I. Khái niệm về
diễn thế sinh
thái
II. Các loại diễn thế
sinh thái

1. Diễn thế
nguyên sinh
III. Nguyên nhân
của diễn thế sinh
thái
IV. Tầm quan trọng
của việc nghiên cứu
diễn thế sinh thái
2. Diễn thế thứ
sinh
II. Các loại diễn thế sinh thái
1. Diễn thế nguyên sinh
Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ
môi trường chưa có sinh vật. Các sinh vật đầu
tiên phát tán tới hình thành nên quần xã tiên
phong, tiếp theo là một dãy các quần xã sinh
vật trung gian, cuối cùng hình thành quần xã
tương đối ổn định (giai đoạn đỉnh cực)

C
á
c


q
u

n

x
ã

t
i
ế
p

t
h
e
o
Q
u

n

x
ã

s
a
u


c
ù
n
g
Q
u

n

x
ã

b
a
n

đ

u
Hình 3: Các giai đoạn diễn thế nguyên sinh
Quan sát hình 3, Thế nào là diễn thế nguyên sinh?

×