Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

đề thi thử đại học sinh 2009 (03)có dap an

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (41.12 KB, 4 trang )

de 03 dai hoc
1/ Bản đồ di truyền là
a vị trí của các gen trên nhiễm sắc thể của một loài
b số lượng các gen trên nhiễm sắc thể của một loài
c trình tự sắp xếp và vị trí tương đối của các gen trên nhiễm sắc thể của một loài
d trình tự sắp xếp và khoảng cách vật lý giữa các gen trên nhiễm sắc thể của một loài
2/ Trong quần thể Hácđi- vanbéc, có 2 alen A và a trong đó có 4% kiểu gen aa.
Tần số tương đối của alen A và alen a trong quần thể đó là
a 0,6A : 0,4 a b 0,64A : 0,36 a c 0,84A : 0,16 a d 0,8A : 0,2 a
3/ Ở một loài động vật, khi cho lai giữa cá thể có lông trắng với cá thể lông màu
đều thần chủng, F
1
100% lông trắng, F
2
thu được 13/16 lông trắng: 3 /16 lông màu.
Biết rằng các gen qui định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường. Tính trạng
trên chịu sự chi phối của quy luật
a phân tính b tương tác bổ trợ c tương tác át chế d tương tác cộng gộp
4/ ADN ngoài nhân có ở những bào quan
a lưới ngoại chất, lyzôxom b plasmit, lạp thể, ti thể
c ribôxom, lưới nội chất d nhân con, trung thể
5/ Trong chọn giống, người ta dùng phương pháp tự thụ phấn bắt buộc hoặc giao
phối cận huyết nhằm mục đích
a tạo ưu thế lai b tạo dòng thuần c tạo giống mới d cải tiến giống
6/ Để tạo ra các giống, chủng vi khuẩn có khả năng sản xuất trên qui mô công
nghiệp các chế phẩm sinh học như: axit amin, vitamin, enzim, hoocmôn, kháng
sinh..., người ta sử dụng
a đột biến nhân tạo b chọn lọc cá thể
c kĩ thuật di truyền d các phương pháp lai
7/ Trong kĩ thuật di truyền, điều không đúng về phương pháp đưa ADN tái tổ hợp
vào trong tế bào nhận là:


a Gói ADN tái tổ hợp trong lớp màng lipít, chúng liên kết với màng sinh chất và giải phóng ADN
tái tổ hợp vào tế bào nhận
b Dùng hoóc môn thích hợp kích thích tế bào nhận thực bào
c Dùng vi kim tiêm hoặc súng bắn gen
d Dùng muối CaCl
2
hoặc dùng xung điện
8/ Để tạo ra cơ thể mang bộ nhiễm sắc thể của 2 loài khác nhau mà không qua
sinh sản hữu tính người ta sử dụng phương pháp
a lai tế bào b kĩ thuật di truyền c đột biến nhân tạo d chọn lọc cá thể
9/ Điều
không
đúng khi kết luận mật độ quần thể được coi là một trong những đặc
tính cơ bản của quần thể là mật độ có ảnh hưởng tới
a mức độ sử dụng nguồn sống trong sinh cảnh và tác động của loài đó trong quần xã
b các cá thể trưởng thành
c tần số gặp nhau giữa các cá thể trong mùa sinh sản
d mức độ lan truyền của vật kí sinh
10/ Một quần thể với cấu trúc 3 nhóm tuổi: trước sinh sản, đang sinh sản và sau
sinh sản sẽ bị diệt vong khi mất đi nhóm
a trước sinh sản b đang sinh sản
c trước sinh sản và đang sinh sản d đang sinh sản và sau sinh sản
11/ Những yếu tố khi tác động đến sinh vật, ảnh hưởng của chúng không phụ thuộc
vào mật độ của quần thể bị tác động là
a nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng b yếu tố vô sinh
c yếu tố hữu sinh d các bệnh truyền nhiễm
12/ Hoạt động điều hoà của gen ở sinh vật nhân chuẩn chịu sự kiểm soát bởi
a cơ chế điều hoà cùng gen tăng cường và gen gây bất hoạt
b gen điều hoà, gen tăng cường và gen gây bất hoạt
c cơ chế điều hoà ức chế, gen gây bất hoạt

d cơ chế điều hoà cảm ứng, gen tăng cường
13/ Tồn tại chủ yếu trong học thuyết Đac uyn là chưa
a đi sâu vào các con đường hình thành loài mới
b hiểu rõ nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền các biến dị
c giải thích thành công cơ chế hình thành các đặc điểm thích nghi ở sinh vật
d làm rõ tổ chức của loài sinh học
14/ Nhân tố chính qui định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi
và cây trồng là:
a sự phân li tính trạng từ một dạng ban đầu
b chọn lọc tự nhiên
c chọn lọc nhân tạo
d các biến dị cá thể xuất hiện phong phú ở vật nuôi cây trồng
15/ Thường biến không phải là nguồn nguồn nguyên liệu của tiến hoá vì
a phát sinh do tác động trực tiếp của điều kiện ngoại cảnh
b chỉ giúp sinh vật thích nghi trước những thay đổi nhất thời hoặc theo chu kì của điều kiện
sống
c chỉ phát sinh trong quá trình phát triển của cá thể dưới ảnh hưởng của môi trường
d đó chỉ là những biến đổi kiểu hình không liên quan đến biến đổi kiểu gen
16/ Hiện tượng đa hình cân bằng là hiện tượng:
a đa dạng về kiểu gen do kết quả của quá trình giao phối ngẫu nhiên trong điều kiện sống ổn
định
b trong quần thể song song tồn tại một số loại kiểu hình ổn định, không một dạng nào có ưu
thế trội hơn để hoàn toàn thay thế dạng khác
c thay thế hoàn toàn một alen này bằng một alen khác giúp sinh vật thích nghi tốt hơn với điều
kiện sống
d đột biến và biến dị tổ hợp liên tục phát sinh trong khi hoàn cảnh sống vẫn duy trì ổn định
17/ Thể song nhị bội là cơ thể có:
a tế bào mang bộ NST tứ bội
b tế bào mang bộ NST lưỡng bội 2n
c tế bào chứa 2 bộ NST lưỡng bội của 2 loài bố mẹ khác nhau

d tất cả các câu đều sai
18/ Hiện tượng đồng qui tính trạng là hiện tượng:
a tiến hoá diễn ra theo hướng phân li, tạo thành những nhóm khác nhau nhưng có chung
nguồn gốc
b một số nhóm sinh vật có kiểu hình tương tự nhưng thuộc những nguồn gốc khác nhau, thuộc
những nhóm phân loại khác nhau
c các nhóm phân loại trên loài đã hình thành theo con đường phân li, mỗi nhóm bắt nguồn từ
một loài tổ tiên
d sinh vật vẫn giữ nguyên tổ chức nguyên thuỷ của chúng trong quá trình tiến hoá
19/ Ngẫu phối là nhân tố
a thành phần kiểu gen của quần thể b làm biến đổi tần số các alen của quần thể
c tạo nguồn nguyên liệu cho tiến hoá d thay đổi vốn gen của quần thể
20/ Tế bào sinh dưỡng của một loài A có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20. Một cá thể
trong tế bào sinh dưỡng có tổng số nhiễm sắc thể là 19 và hàm lượng ADN không
đổi. Tế bào đó đã xảy ra hiện tượng
a mất nhiễm sắc thể b chuyển đoạn nhiễm sắc thể
c dung hợp 2 nhiễm sắc thể với nhau d lặp đoạn nhiễm sắc thể
21/ Mức xoắn 1 của nhiễm sắc thể là
a sợi cơ bản, đường kính 10 nm b crômatít, đường kính 700 nm
c siêu xoắn, đường kính 300 nm d sợi chất nhiễm sắc, đường kính 30 nm
22/ Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 12. số nhiễm sắc thể ở thể tam bội là
a 18 b 28 c 15 d 16
23/ Một phụ nữ có 45 nhiễm sắc thể trong đó cặp nhiễm sắc thể giới tính là XO,
người đó thuộc thể
a một nhiễm b tam bội c đa bội lẻ d đơn bội lệch
24/ Trong tế bào nhân thực, gen không có ở:
a lạp thể b trung thể c ti thể d nhiễm sắc thể
25/ gen phân mảnh có đặc tính:
a gồm các nucleôtit không nối liên tục
b vùng mã hoá xen đoạn không mã hoá axit amin

c chia thành nhiều mảnh, mỗi mảnh một nơi
d do các đoạn Ôkazaki nối lại
26/ Nguyên nhân của thường biến là do
a rối loạn trong quá trình trao đổi chất nội bào
b tác động trực tiếp của điều kiện môi trường
c tác động trực tiếp của các tác nhân vật lý và hoá học
d rối loạn cơ chế phân li và tổ hợp của nhiễm sắc thể
27/ Nếu dùng chất cônsixin để ức chế sự tạo thoi phân bào ở 5 tế bào thì trong
tiêu bản sẽ có số lượng tế bào ở giai đoạn kì cuối là
a 5 b 10 c 40 d 20
28/ Trong 1 quần thể cây trồng, người ta phát hiện một NST có 3 dạng khác nhau
về trình tự các đoạn là: 1= ABCDEFGH; 2 = ABCDGFEH; 3 = ABGDCFEH. Quá
trình phát sinh các dạng này do đảo đoạn theo sơ đồ:
a 2

1

3 b 1

2

3 c 2

3

1 d 3

1

2

29/ Điều không đúng về nhiễm sắc thể giới tính ở người là
a tồn tại ở cặp tương đồng XX hoặc không tương đồng hoàn toàn XY
b chỉ có trong tế bào sinh dục
c ngoài các gen qui định giới tính còn có các gen qui định tính trạng thường
d số cặp nhiễm sắc thể bằng một
30/ Trong tiến hoá các cơ quan tương tự có ý nghĩa phản ánh
a sự tiến hoá đồng quy b sự tiến hoá phân li
c phản ánh nguồn gốc chung d sự tiến hoá song hành
31/ Để đánh giá được số lượng và cấu trúc của bộ NST người trong phương pháp di
truyền tế bào, các tế bào máu nuôi phải được
a tách riêng các bạch cầu để nuôi cấy
b kích thích cho các bạch cầu phân chia nguyên phân
c xử lí cônxixin để có nhiều tế bào bị ngừng phân chia ở kì giữa để dễ đánh giá
d câu b và c đúng.
32/ Để phát hiện bệnh bạch cầu ác tính do mất đoạn nhiễm sắc thể 22, là nhờ
phương pháp:
a Nghiên cứu người sinh đôi cùng trứng b Nghiên cứu người sinh đôi khác trứng
c Nghiên cứu tế bào d Nghiên cứu phả hệ
33/ Để xác định tần số các kiểu hình từ đó suy ra tần số các gen trong quần thể
liên quan đến các bệnh di truyền người ta sử dụng phương pháp nghiên cứu
a phả hệ b di truyền quần thể
c di truyền học phân tử d trẻ đồng sinh
34/ Trong quá trình dịch mã thành phần không tham gia trực tiếp là
a tARN b mARN c ribôxôm d ADN
35/ Trong chuỗi thức ăn: cỏvịt


trứng vịt

người thì một loài động vật
bất kỳ có thể được xem là
a bậc dinh dưỡng b sinh vật tiêu thụ c sinh vật phân huỷ d sinh vật dị dưỡng
36/ Tháp sinh thái số lượng có dạng lộn ngược được đặc trưng cho mối quan hệ
a vật chủ- kí sinh b cỏ- động vật ăn cỏ
c con mồi- vật dữ d tảo đơn bào - giáp xác - cá trích
37/ Hệ sinh thái kém bền vững nhất khi
a nguồn dinh dưỡng giữa các bậc chênh lệch nhau tương đối ít
b nguồn dinh dưỡng giữa các bậc chênh lệch nhau ít nhất
c sự chênh lệch về sinh khối giữa các bậc dinh dưỡng tương đối lớn
d sự chênh lệch về sinh khối giữa các bậc dinh dưỡng lớn nhất
38/ HST nhân tạo khác hệ sinh thái tự nhiên ở điểm chính là:
a độ đa dạng thấp b do con người tạo ra c phục vụ con người d thường nhỏ bé hơn
39/ Hệ sinh thái sa mạc có đặc điểm là:
a nhiều sinh vật phù du b quần xã chịu khô hạn
c chủ yếu là cây cỏ và cây bụi d loài ưu thế là thông lá kim
40/ Hiệu suất sinh thái nói chung trong tự nhiên thường khoảng:
a 90% b 10% c 20% d 70%
41/ Trong chu trình cacbon ở hệ sinh thái, thì nguyên tố cacbon đi từ cơ thể sinh
vật ra ngoài môi trường nhờ con đường:
a phân giải b quang hợp c dị hoá d đồng hoá
42/ Cơ sở tế bào học của định luật phân ly độc lập là
a các gen nằm trên các nhiễm sắc thể
b sự phân ly độc lập, tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể
c sự tự nhân đôi, phân ly của nhiễm sắc thể trong cặp nhiễm sắc thể tương đồng
d do có sự tiếp hợp và trao đổi chéo
43/ Một loài thực vật gen A quy định cây cao, gen a- cây thấp; gen B quả đỏ, gen
b- quả trắng. Các gen di truyền độc lập. Đời lai có một loại kiểu hình cây thấp, quả

trắng chiếm 1/16. Kiểu gen của các cây bố mẹ là
a AaBb x Aabb b AaBB x aaBb c Aabb x AaBB d AaBb x AaBb
44/ Thể đồng hợp là cơ thể mang
a 2 hoặc nhiều alen khác nhau của cùng một gen
b 2 alen giống nhau của cùng một gen
c 2 hoặc nhiều alen giống nhau của cùng một gen
d nhiều alen giống nhau của cùng một gen
45/ Điều
không đúng
về đặc điểm cấu trúc di truyền của quần thể tự phối là
a sự tự phối làm cho quần thể phân chia thành những dòng thuần có kiểu gen khác nhau
b trong các thế hệ con cháu của thực vật tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết của động vật
sự chọn lọc không mang lại hiệu quả
c qua nhiều thế hệ tự phối các gen ở trạng thái dị hợp chuyển dần sang trạng thái đồng hợp
d làm giảm thể đồng hợp trội, tăng tỉ lệ thể đồng hợp lặn, triệt tiêu ưu thế lai, sức sống giảm
46/ Đột biến thêm cặp nuclêôtit gây hậu quả lớn nhất trong cấu trúc gen ở vị trí
a giữa gen b đầu gen c 2/3 gen d cuối gen
47/ Nguyên nhân gây đột biến gen do
a sự bắt cặp không đúng, tác nhân vật lí của môi trường, tác nhân sinh học của môi trường
b sai hỏng ngẫu nhiên trong tái bản ADN, tác nhân hoá học, tác nhân sinh học của môi trường
c sự bắt cặp không đúng, sai hỏng ngẫu nhiên trong tái bản ADN, tác nhân vật lí của ,tác nhân
hoá học, tác nhân sinh học của môi trường
d tác nhân vật lí, tác nhân hoá học
48/ Phát biểu nào dưới đây về các biến động khí hậu và địa chất là không đúng:
a các đại lục có thể dịch chuyển theo chiều ngang làm thay đổi phân bố đất liền
b chuyển động tạo núi thường kèm theo động đất và núi lửa nhưng không làm phân bố lại đại
lục và đại dương
c các chuyển động tạo núi thường làm xuất hiện những dãy núi lớn, ảnh hưởng nhiều tới sự
phân hoá khí hậu duyên hải ấm và khí hậu lục địa khô
d mặt đất có thể bị nâng lên hay sụt xuống do đó biển tiến ra xa hoặc tiến sâu vào đất liền

49/ Dạng vượn người nào dưới đây có quan hệ họ hàng gần gũi với người nhất:
a vượn b gôlira c đười ươi d tinh tinh
50/ Giả sử một quần thể giao phối ở trạng thái cân bằng di truyền có 10000 cá thể,
trong đó 100 cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn(aa), thì số cá thể có kiểu gen dị hợp
(Aa) trong quần thể sẽ là
a 9900 b 900 c 8100 d 1800
¤ Đáp án của đề thi:03
1[ 1]c... 2[ 1]d... 3[ 1]c... 4[ 1]b... 5[ 1]b... 6[ 1]c... 7[ 1]b... 8[ 1]a...
9[ 1]b... 10[ 1]c... 11[ 1]b... 12[ 1]a... 13[ 1]b... 14[ 1]c... 15[ 1]d... 16[ 1]b...
17[ 1]c... 18[ 1]b... 19[ 1]c... 20[ 1]c... 21[ 1]a... 22[ 1]a... 23[ 1]a... 24[ 1]b...
25[ 1]b... 26[ 1]b... 27[ 1]a... 28[ 1]b... 29[ 1]b... 30[ 1]a... 31[ 1]d... 32[ 1]c...
33[ 1]b... 34[ 1]d... 35[ 1]a... 36[ 1]a... 37[ 1]b... 38[ 1]b... 39[ 1]b... 40[ 1]b...
41[ 1]c... 42[ 1]c... 43[ 1]d... 44[ 1]c... 45[ 1]d... 46[ 1]b... 47[ 1]c... 48[ 1]b...
49[ 1]d... 50[ 1]d...

×