Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Đề thi HSG tỉnh môn Địa 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (77.78 KB, 1 trang )

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH
NĂM HỌC 2008 – 2009
MÔN THI: ĐỊA LÝ LỚP 9 – THCS
(Thời gian làm bài 150 phút (Không kể giao đề)
Ngày thi: 07 tháng 04 năm 2009
Câu 1: (7 điểm)
Cho bảng số liệu:
Tỷ lệ dân số theo nhóm tuổi và giới tính của Việt Nam (%)
Nhóm tuổi Năm 1979 Năm 1989 Năm 1999
Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ
0 – 14 21,8 20,7 20,1 18,9 17,4 16,1
15 – 59 23,8 26,6 25,6 28,2 28,4 30,0
60 trở lên 2,9 4,2 3,0 4,2 3,4 4,7
Tổng số 48,5 51,5 48,7 51,3 49,2 50,8
Từ bảng số liệu trên hãy:
a. Nhận xét và giải thích về sự thay đổi cơ cấu theo nhóm tuổi. Sự thay đổi cơ cẩu theo
độ tuổi có ảnh hưởng gì đến việc phát triển kinh tế - xã hội nước ta?
b. Nhận xét về cơ cấu giới tính và sự thay đổi cơ cấu giới tính ở nước ta.
Câu 2: (7 điểm)
Cho bảng số liệu sau:
Diện tích, năng suất và sản lượng lúa cả năm ở nước ta
Năm 1985 1990 1995 2000 2002 2005
Diện tích
(nghìn ha)
5704 6043 6765 7666 7504 7329
Sản lượng
(nghìn tấn)
15874 19225 24964 32529 34400 35833
Năng suất
(tạ/ha)
27,8 31,8 36,9 42,4 45,8 48,9


a.Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng về diện tích, sản lượng, năng
suất lúa cả năm ở nước ta trong thời kỳ 1985 – 2005.
b. Nhận xét và giải thích sự tăng trưởng đó.
Câu 3: (4 điểm)
Dựa vào các kiến thức về sự vận động của Trái Đất quanh Mặt Trời, hãy cho biết:
a. Trái Đất chuyển động quanh mặt trời theo hướng nào? Nhận xét về độ nghiêng,
hướng nghiêng của trục Trái Đất.
b. Nguyên nhân của hiện tượng mùa và sự hình thành các mùa trên Trái Đất.
c. Vào ngày 21/3 và ngày 23/9 những địa phương nào trên Trái Đất có ngày và đêm
bằng nhau? Tại sao?
Câu 4: (2 điểm)
Một trận bóng đá được truyền hình trực tiếp vào lúc 15 giờ ngày 8/3/2008 tại Vương
quốc Anh (0
0
). Tính giờ truyền hình trực tiếp tại các kinh độ ở các quốc gia sau: Việt Nam
(105
0
Đ), Nga (45
0
Đ), Ôxtrâylia (150
0
Đ), Hoa Kỳ (Lôt Ăngiơlet) (120
0
T).
======Hết======

×