Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

bài tập cuối tuần 1 lớp 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (306.38 KB, 2 trang )

Họ và tên: ……………………………………………… Lớp: 1G
(Cha mẹ học sinh nêu yêu cầu, hướng dẫn con ôn bài)

BÀI ÔN TẬP CUỐI TUẦN 1
Môn Toán
Bài 1. Nối mỗi quả với một bông hoa rồi đánh dấu x vào nhóm ít hơn.

Bài 2. Nối mỗi hình vuông với một hình tròn rồi đánh dấu x vào nhóm
nhiều hơn.

Bài 3. Vẽ thêm củ cà rốt để số thỏ ít hơn số củ cà rốt.

Bài 4. Nêu tên từng hình dưới đây.

Bài 5. Đánh dấu x vào ô trống dưới hình vuông.

Bài 6. Em tô màu vào hình vuông,
hình tròn và hình tam giác (cùng hình
dạng thì tô cùng một màu).


*/ Hình bên có mấy hình tròn,
mấy hình vuông?

Môn Tiếng Việt
Câu 1. Em nêu tên từng mô hình rồi vẽ (theo mẫu):

Câu 2. Em nối (theo mẫu):
×