Tải bản đầy đủ (.pdf) (55 trang)

Nội dung cơ bản của 1 số sắc thuế Tài liệu ôn thi CPA

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (535.79 KB, 55 trang )

NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA MỘT SỐ
SẮC THUẾ VÀ KHOẢN THU THUỘC
HỆ THỐNG THUẾ VIỆT NAM TRONG
CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI CPA 2017
Người biên soạn: PGS.TS Lê Xuân Trường
Học viện Tài chính

1

NỘI DUNG CHÍNH
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Thuế giá trị gia tăng
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập cá nhân
Thuế nhà thầu nước ngoài

2

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

1I. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

3

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
• Luật thuế GTGT 2008 (Số 13/2008/QH12); Luật
SĐBS một số điều của Luật thuế GTGT 2013
• Luật Quản lý thuế 2006 và Luật Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Quản lý thuế 2013;
Luật Quản lý thuế hợp nhất 2016 số 03/VBHNVPQH
• Luật số 71/2014/QH13
• Luật số 106/2016/QH13
• Luật thuế GTGT hợp nhất 2016 số 01/VBHNVPQH
• Nghị định số 209/2013/NĐ-CP.
• Nghị định 12/2015/NĐ-CP
• Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật 106
4

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

2


VĂN BẢN PHÁP LUẬT (tiếp)


Nghị định 83/2013/NĐ-CP
Thông tư 219/2013/TT-BTC
Thông tư 119/2014/TT-BTC
Thông tư 151/2014/TT-BTC
Thông tư 156/2013/TT-BTC
Thông tư 39/2014/TT-BTC
Thông tư 26/2015/TT-BTC
Thông tư 92/2015/TT-BTC
Thông tư 193/2015/TT-BTC
Thông tư số 16/VBHN-BTC
Thông tư 130/2016/TT-BTC
Thông tư 173/2016/TT-BTC

5

NỘI DUNG CHÍNH
1. Phạm vi áp dụng
2. Căn cứ tính thuế
3. Phương pháp tính thuế
4. Quy định về hóa đơn, chứng từ
5. Kê khai, nộp thuế
6. Hoàn thuế


6

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

3


1. PHẠM VI ÁP DỤNG
1.1. Đối tượng chịu thuế GTGT
- Nguyên tắc chung
- Cơ sở của nguyên tắc
1.2. Đối tượng không thuộc diện chịu thuế
- Số lượng đối tượng…
- Bản chất…
- Phân nhóm đối tượng
- Nguyên tắc chung…
- Một số trường hợp đặc biệt…
- Kê khai, tính thuế và khấu trừ thuế GTGT đầu
vào khi sản xuất, kinh doanh HHDV không
chịu thuế GTGT…
7

1.3. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI KÊ
KHAI, TÍNH VÀ NỘP THUẾ
Lý do những trường hợp không phải kê khai,
tính và nộp thuế
Hiểu đúng đối tượng và trường hợp áp dụng:
Nông sản chưa qua chế biến
Chú ý ngoại lệ
- Điều chuyển tài sản

- Tiêu dùng nội bộ
Phân biệt các trường hợp không phải kê khai,
tính nộp thuế GTGT với đối tượng không thuộc
diện chịu thuế GTGT
8

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

4


1.4. NGƯỜI NỘP THUẾ
Phân nhóm người nộp thuế
Một vài trường hợp đặc biệt cần chú ý
- Ủy thác nhập khẩu
- Ủy thác xuất khẩu
- Nhà thầu nước ngoài

9

2. CĂN CỨ TÍNH THUẾ
2.1. Giá tính thuế
• Về nguyên tắc, giá tính thuế GTGT được quy
định như thế nào? Cơ sở của nguyên tắc
này?
• Hai trường hợp cơ bản:
(i) Giá tính thuế đối với hàng hoá, dịch vụ
trong nước
(ii) Giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu.
• Thời điểm xác định thuế GTGT

• Đồng tiền xác định giá tính thuế
• Nắm quy định và giải thích lý do quy định các
trường hợp đặc thù sau đây:
10

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

5


GIÁ TÍNH THUẾ (tiếp)

Các trường hợp đặc thù về giá tính thuế (tiếp)…
Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB và thuế bảo vệ
môi trường
Trao đổi, biếu tặng, trả thay lương
Hàng hóa khuyến mại
Cho thuê tài sản

Bán trả góp, trả chậm
Gia công hàng hoá
Xây dựng, lắp đặt
Đại lý bán đúng giá, môi giới
Chứng từ đặc thù: tem thư, vé cước vận tải
Casino, trò chơi điện tử có thưởng
Dịch vụ du lịch lữ hành trọn gói
Bất động sản…
11

2.2. THUẾ SUẤT
Khái quát các mức thuế suất thuế GTGT
Thuế suất 0%:
• Trường hợp áp dụng (Từ chìa khóa)?
• Các trường hợp coi như xuất khẩu?
• Điều kiện?
• Ngoại lệ?
• Một số trường hợp cụ thể
• Ý nghĩa của việc áp dụng thuế suất 0%.
• Phân biệt thuế suất 0% và không thuộc diện
chịu thuế GTGT?
• Phân biệt thuế suất 0% và không phải kê khai,
tính, nộp thuế GTGT
12

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

6NGOẠI LỆ CỦA THUẾ SUẤT 0%
• Một số dịch vụ xuất khẩu…
• Tài nguyên, khoáng sản chưa qua chế biến xuất
khẩu/Đã qua chế biến… giá trị tài nguyên… 51%
• HHDV cung cấp cho cá nhân không kinh doanh
trong khu phi thuế quan
• Xe ô tô bán cho… khu phi thuế quan
• Xăng dầu …. phi thuế quan… mua tại nội địa
• Một số dịch vụ … phi thuế quan…
• Một số dịch vụ cung ứng tại Việt Nam cho tổ
chức, cá nhân nước ngoài…
• Thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất
khẩu: Không tính VAT đầu ra, không được khấu
trừ VAT đầu vào
13

3. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT
• Cần chia làm hai trường hợp cơ bản: (1) Đối
với hàng hoá nhập khẩu; (2) Đối với hàng hoá
sản xuất, kinh doanh trong nước và xuất
khẩu.
• Với mỗi phương pháp, học viên cần nắm
được hai nội dung cơ bản là: (i) Đối tượng áp
dụng phương pháp; và (ii) Công thức xác định
số thuế phải nộp.
3.1. Đối với hàng hóa nhập khẩu
VAT phải nộp = Giá tính thuế GTGT x Thuế suất
3.2. Đối với hàng hóa sản xuất, kinh doanh
trong nước và xuất khẩu
14


Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

7


3.2.1. PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ
a) Đối tượng áp dụng

b) Công thức xác định
Thuế GTGT đầu ra
• Trình tự xác định
• Cách xác định
Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
• Chứng từ sử dụng để xác định
• Trình tự và cách xác định
• Nguyên tắc
• Điều kiện
15

NGUYÊN TẮC KHẤU TRỪ VAT ĐẦU VÀO
 Nguyên tắc 1: Mục đích sử dụng
 Ngoại lệ nguyên tắc 1:
Kiểu 1: Không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào:
- …TSCĐ là tàu bay, du thuyền, trừ trường hợp sử
dụng cho vận chuyển khách, du lịch, khách sạn)
- …Tương ứng trị giá trên 1,6 tỷ đồng của TSCĐ là ô
tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống trừ trường
hợp sử dụng cho vận chuyển khách…
- …TSCĐ, máy móc, thiết bị của tổ chức tín dụng, tái

bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng
khoán, cơ sở khám, chữa bệnh, đào tạo.
Kiểu 2: Được khấu trừ đối với:
- …HHDV để kinh doanh hàng hóa… viện trợ nhân
đạo, viện trợ không hoàn lại

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

8


NGUYÊN TẮC KHẤU TRỪ VAT ĐẦU VÀO (tiếp)
‐ …Tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu khí
 Hệ quả NT1: Nếu dùng chung cho cả hai hoạt
động…
 Một số trường hợp đặc thù:
- …TSCĐ để sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc
phòng, an ninh;
- …Vật tư: Bị tổn thất…/Vượt định mức tiêu hao
- …Thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài, công nhân
khu công nghiệp
- …Sản xuất khép kín…
 Nguyên tắc 2: Thời gian phát sinh
Nếu bị bỏ sót
Nếu có sai sót….

ĐIỀU KIỆN KHẤU TRỪ VAT ĐẦU VÀO
1) Nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
2) Có hoá đơn GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua
vào hợp pháp hoặc chứng từ nộp thuế GTGT

hàng hoá ở khâu nhập khẩu và dịch vụ mua
của nước ngoài.
3) Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt
đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường
hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào
từng lần có giá trị dưới 20 trđ.
- Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt
- Trường hợp thanh toán trả chậm...
- Một số trường hợp cụ thể...

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

9


3.2.2. PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP
a) Đối tượng áp dụng
Nhóm 1: Cơ sở kinh doanh chế tác, mua bán
vàng bạc, đá quý
Nhóm 2: Doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ;
hộ kinh doanh cá thể…
b) Công thức xác định
Đối với hoạt động chế tác, mua bán vàng…
Thuế GTGT phải nộp = GTGT x Thuế suất
Đối với các đối tượng khác
Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu x Tỷ lệ VAT
19

4. QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ
 Các loại hóa đơn theo Nghị định 51/2010,

04/2014 và Thông tư 39/2014
 Các hình thức hóa đơn theo Nghị định 51/2010,
04/2014 và Thông tư 39/2014
 Nguyên tắc chung về quản lý, sử dụng hóa đơn
 Một số trường hợp đặc thù về sử dụng hóa đơn
• Khuyến mại
• Uỷ thác nhập khẩu
• Đại lý bán đúng giá
• Hàng hóa xuất cho cơ sở phụ thuộc
• Hàng bán bị trả lại/Giảm giá hàng bán/Chiết
khấu thương mại
• …
20

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

10


5. KÊ KHAI, NỘP THUẾ
Kỳ khai thuế GTGT nội địa đối với doanh nghiệp
• Khai theo tháng
• Khai theo quý
Khai thuế GTGT đối với hộ kinh doanh nộp thuế
khoán
Kỳ khai thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu
Nguyên tắc kê khai thuế
Thời hạn nộp tờ khai
Hồ sơ khai thuế
Xử lý khi có thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ

hết
Kê khai bổ sung, điều chỉnh
21

6. KÊ KHAI, NỘP THUẾ (TIẾP)
Những trường hợp kê khai đặc thù:
• Đơn vị trực thuộc
• CSKD xây dựng và bán hàng vãng lai ngoại tỉnh
• Uỷ thác nhập khẩu
• Đại lý
• Hoạt động vận tải
• Trường hợp ủy nhiệm lập hóa đơn
• Một số dịch vụ bán lẻ: Xăng, dầu, điện…

22

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

11


Kê khai VAT của cơ sở trực thuộc
Cùng tỉnh,
TP

Cơ sở
trực
thuộc

Cơ sở sản xuất

không bán
hàng

CSSX, KDTM,
DV có phát
sinh DT bán
hàng
Khác tỉnh,
TP
Không phát
sinh doanh thu
bán hàng

Không HTKT
Có HTKT
Sử dụng
phiếu xuất
kho kiêm
vận chuyển
nội bộ
Sử dụng hoá
đơn GTGT
khi giao
hàng

6. Kấ KHAI, NP THU (TIP)
Nguyờn tc chung v thi hn np thu
Thi hn np thu GTGT ca hng húa nhp
khu
ng tin np thu

X lý khi np tha hoc thiu thu
Nhng quy nh c thự

24

Ti liu hng dn ụn thi KTV 2017

12


6. HOÀN THUẾ
• Các trường hợp hoàn thuế?
• Ý nghĩa của các trường hợp hoàn thuế
• Phân nhóm các trường hợp hoàn thuế thành
các nhóm khác nhau theo cùng tính chất kinh
tế.
• Các điều kiện để được khấu trừ và hoàn thuế
đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu.
• Lưu ý điểm mới về hoàn thuế theo Thông tư
130/2016/TT-BTC:
- Sửa đổi đối tượng hoàn
- Sửa quy định hoàn cho hàng hóa xuất khẩu
- Sửa quy định hoàn cho dự án đầu tư
25

II. THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

26

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017


13


VĂN BẢN PHÁP LUẬT
• Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12; Luật số
70/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật thuế TTĐB
• Luật số 106/2016/QH13
• Luật thuế TTĐB hợp nhất 2016 số 02/VBHNVPQH
• Luật Quản lý thuế 2006 và Luật Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Quản lý thuế 2012
• Luật Quản lý thuế hợp nhất 2016 số 03/VBHNVPQH
• Nghị định số 108/2015/NĐ-CP
27

VĂN BẢN PHÁP LUẬT (tiếp)

Nghị định 100/2016/NĐ-CP
Nghị định 83/2013/NĐ-CP
Nghị định 12/2015/NĐ-CP
Thông tư 195/2015/TT-BTC

Thông tư 156/2013/TT-BTC
Thông tư số 26/2015/TT-BTC
Thông tư số 130/2016/TT-BTC
Thông tư 20/2017/TT-BTC

28

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

14


NỘI DUNG CHÍNH
1. Phạm vi áp dụng
2. Căn cứ tính thuế và phương pháp tính
thuế
3. Khấu trừ
4. Giảm thuế
5. Quy định về hóa đơn, chứng từ
6. Kê khai, nộp thuế

29

1. PHẠM VI ÁP DỤNG
1.1. Đối tượng chịu thuế
 10 nhóm hàng hóa
 6 nhóm dịch vụ
 Lưu ý trường hợp đặc thù: Cục nóng
điều hòa


30

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

15


1.2. ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ
 Phân nhóm theo đạo lý của quy định
 Lưu ý các trường hợp ngoại lệ:
- Xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi nhập khẩu hoặc
từ thị trường nội địa bán vào khu phi
thuế quan;
- Hàng hóa đưa vào khu được áp dụng quy
chế khu phi thuế quan có dân cư sinh
sống, không có hàng rào cứng.

31

1.3. ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ
Tổ chức/cá nhân
sản xuất
hàng hóa
Tổ chức/cá nhân
nhập khẩu

Tổ chức/cá nhân kinh doanh dịch vụ

thuộc
diện

chịu
thuế
tiêu
thụ
đặc
biệt

32

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

16


2. CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ
2.1. Giá tính thuế
2.2. Thuế suất
2.3. Phương pháp tính thuế

33

2.1. GIÁ TÍNH THUẾ
 Nguyên tắc chung
 Trường hợp bán ra theo không theo giá giao
dịch thông thường trên thị trường…
 Đối với hàng hóa nhập khẩu
 Tại khâu nhập khẩu
 Khi bán ra trong nước
 Một số trường hợp đặc thù
- Hàng bán qua cơ sở hạch toán phụ thuộc

- Hàng bán cho các CSKDTM có quan hệ công
ty mẹ - con, quan hệ liên kết: Không thấp hơn
7% so với giá bình quân…
34

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

17


Các trường hợp đặc thù về GTT
- Trường hợp thành lập nhiều CSKDTM trung
gian có mối quan hệ liên kết…: Không thấp
hơn 7%...
(Lưu ý: Định nghĩa riêng về quan hệ liên kết)
- Hàng gia công
- Hợp đồng, hợp tác kinh doanh
- Trả góp, trả chậm
- Tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, khuyến mại…
- Mua để xuất khẩu nhưng bán trong nước
- Golf, casino, đặt cược
- Vũ trường, karaoke, massage
35

2.2. THUẾ SUẤT
 Nguyên tắc thiết kế biểu thuế
 Nguyên tắc áp dụng biểu thuế

36


Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

18


2.3. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ
 Công thức chung
Thuế TTĐB
Số lượng
Giá tính
Thuế
=
x
x
phải nộp
HHDV tiêu thụ
thuế
suất
 PP tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu
- Bước 1: Xác định thuế TTĐB phải nộp khi nhập
khẩu theo số lượng hàng hóa nhập khẩu
- Bước 2: Xác định số thuế TTĐB phát sinh của
hàng hóa tiêu thụ nội địa
- Bước 3: Xác định thuế TTĐB phải nộp:
Thuế TTĐB
phải nộp

=

Thuế TTĐB

phát sinh

-

Thuế TTĐB ở
khâu NK
37

3. KHẤU TRỪ THUẾ

-

Trường hợp và đối tượng áp dụng khấu trừ
Nguyên tắc khấu trừ
Điều kiện khấu trừ
Đối với hàng hóa nhập khẩu: Chứng từ nộp
thuế TTĐB khâu nhập khẩu
Đối với hàng hóa mua nội địa:
Hợp đồng… trực tiếp từ CSSX…
Bản sao giấy chứng nhận kinh doanh…
Hóa đơn GTGT hợp pháp
Chứng từ thanh toán qua ngân hàng
38

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017


19


4. GIẢM THUẾ, HOÀN THUẾ

Trường hợp và đối tượng được giảm thuế
Nguyên tắc giảm
Mức giảm tối đa
Các trường hợp được hoàn thuế

39

5. HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ
 Nguyên tắc chung
 Sử dụng hóa đơn trong trường hợp đặc thù
- Bán hàng qua chi nhánh, cửa hàng phụ
thuộc cùng địa phương
- Bán hàng qua chi nhánh, cửa hàng phụ
thuộc khác địa phương
- Bán hàng qua đại lý đúng giá

40

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

206. KÊ KHAI, NỘP THUẾ-

Kỳ khai thuế
Nội địa
Nhập khẩu
Thời hạn
Các trường hợp đặc thù
Gia công
Cơ sở kinh doanh thương mại mua hàng hóa
để xuất khẩu nhưng đem tiêu thụ trong nước
- Cửa hàng hạch toán phụ thuộc
41

III. THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ
NHẬP KHẨU

42

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

21


VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHỦ YẾU

• Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số
107/2016/QH13
• Luật Quản lý thuế 2006 và Luật Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Quản lý thuế 2012
và các văn bản hướng dẫn thi hành
• Luật số 71/2014/QH13
• Luật Hải quan 2014
• Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết
thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
• Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi
hành Luật Hải quan
43

NỘI DUNG CHÍNH
1. Phạm vi áp dụng
2. Căn cứ tính thuế
3. Miễn thuế, giảm thuế
4. Hoàn thuế
5. Kê khai, nộp thuế

44

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

22


1. PHẠM VI ÁP DỤNG
1.1. Đối tượng chịu thuế
1.2. Các trường hợp không thuộc đối tượng

chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
1.3. Đối tượng nộp thuế

45

1.1. ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ
 Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa
khẩu hoặc biên giới Việt Nam
 Hàng hóa thị trường trong nước khu phi
thuế quan
 Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ
 Hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất
thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập
khẩu, quyền phân phối theo quy định của
pháp luật
46

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

23


1.2. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG THUỘC
ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ
Hàng hóa…
 chuyển khẩu, quá cảnh, mượn đường
 nhập khẩu phi thuế quan phi thuế quan
 viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại
 phần dầu khí được dùng để trả thuế tài
nguyên cho Nhà nước khi xuất khẩu


47

1.3. ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ
Đối tượng nộp thuế đương nhiên
- Chủ hàng hóa XNK
- Tổ chức nhận ủy thác XNK
- Người XNC có HH XNK, gửi hoặc nhận hàng
qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam
- Người có HH được miễn… thay đổi mục đích…
Đối tượng được ủy quyền hoặc nộp thuế thay
- Đại lý làm thủ tục… ủy quyền
- Ngân hàng/tổ chức tín dụng…
- Tổ chức kinh doanh chuyển phát nhanh…
- Người được chủ hàng hóa ủy quyền…
48

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

24


2. CĂN CỨ TÍNH THUẾ
Trường hợp áp dụng thuế suất
Trường hợp áp dụng thuế tuyệt đối
Trường hợp tính thuế hỗn hợp

49

2.1. TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG THUẾ SUẤT

Được xác định theo 2 căn cứ sau:
Trị giá tính thuế
Thuế suất

50

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

25


×