Tải bản đầy đủ (.pptx) (11 trang)

Chính tả Quả tim khỉ Tiếng Việt lớp 2 tuần 24

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (6.13 MB, 11 trang )

Chính tả

4/30/20

1


Chính tả
Quả tim Khỉ


Quả tim Khỉ
-B
Bạn là ai? V
Vì sao bạn khóc?
-TTôi là C
Cá S
Sấu. TTôi khóc vì chả ai chơi
với tôi.
Khỉ
Cá S
Sấu kết bạn.
K nghe vậy, mời C
S cũng đến, ăn
Từ đó, ngày nào C
Cá Sấu
T
những hoa quả mà K
Khỉ hái cho.Viết từ khó:
nghe
hoa quả


Chính tả
Quả tim Khỉ
Viết bảng con
:

nghe
hoa quả


Tư thế ngồi khi viết bài
- Lưng thẳng, không tì ngực vào bàn.
- Đầu hơi cúi. Mắt cách vở khoảng 25cm.
- Tay trái tì nhẹ lên mép vở để giữ.
- Hai chân để song song, thoải mái.


Chính tả
Quả tim Khỉ
- Bạn là ai?Vì sao bạn khóc?
- Tôi là Cá Sấu. Tôi khóc vì chả ai chơi với tôi.
Khỉ nghe vậy, mời Cá Sấu kết bạn.

Từ đó, ngày nào Cá Sấu cũng đến, ăn những hoa
quả mà Khỉ hái cho.
Điểm chính tả


Điểm chữ viết

7


Chính tả
Quả tim Khỉ
- Bạn

Điểm chính tả

Điểm chữ viết

8


2. Điền vào chỗ trống?
a) s hay x:
-….ay
sưa,……ay
lúa
s
x
-…..ông
lên, dòng ….ông
x
sChính tả

2. Điền vào chỗ trống?
a) ut hay uc?:
- ch…..
uc mừng, chăm ch……
ut
- l…....lội,
l…..
.ut
uc lọi
.


3. a)Tên nhiều con vật thường bắt đầu bằng s:
sói, sẻ, sứa,……………………
b)Tìm tiếng có vần uc hoặc vần ut,
có nghĩa như sau:
-

Co lại:………………………
rút

-

Dùng xẻng lấy đất, đá, cát,………………….
xúc

-


Chọi bằng sừng hoặc đầu:……………………
húc×