Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

Đề kiểm tra giữa kì 1 toán 6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (65.12 KB, 4 trang )

Ma trận đề kiểm tra chất lợng giữa kì i toán 6
Nội dung
chính
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Tổng
TN TL TN TL TN TL
Tập hợp
1
0,25
1
0,25
Các phép
toán
2
0,5
4
2
2
1
8
3,5
Dấu hiệu chia
hết
2
0,5
3
3
5
3,5
ứơc và bội,
Số nguyên tố


3
0,75
3
0,75
Điểm. Đờng
thẳng
4
1
2
1
6
2
Tổng
7
1,75
9
3,25
7
5
23
10
đề kiểm tra clgk i toán 6 (10-11)
đề I
A. Trắc nghiệm (3 điểm)
I. Chọn chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng
1. Số 27810 chia hết cho:
A. 2 B. 5 C. 9 D. Cả 2, 5 và 9
2. Kết quả của phép tính 4.15.17 + 5.12.27 + 6.10.56 là:
A. 600 B. 3000 C. 6000 D. 5400
3. Các số sau đây số nào là số nguyên tố

A. 2 B. 19 C. 29 D. Cả 3 số trên
4. Số 12 có bao nhiêu ớc số?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
5. Tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 10 và nhỏ hơn 15 là:
A. A = {11; 12; 13; 14} B. A = 11; 12; 13; 14
C. A = {10; 11; 12; 13; 14} D. A = {11; 12; 13; 14; 15}
6. Số 7
10
: 7
2
bằng
A. 7
20
B. 7
8
C. 14
12
D. 49
20

7. Số 780 đợc phân tích ra thừa số nguyên tố là:
A. 780 = 4.3.5.13 B. 780 = 4.15.13
C. 780 = 12.5.13 D. 780 = 2
2
.3.5.13
8. Một số chia hết cho 15 khi số đó:
A. Chia hết cho 5 C. Chia hết cho 3 hoặc cho 5
B. Chia hết cho 3 D. Chia hết cho 3 và cho 5
II. Cho hình vẽ bên. Hãy chọn chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng
A B C

1. Trên hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
2. Tia đối của tia BC là
A. Tia BA B. Tia AB C. Tia CB D. Tia AC
3. Điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại
A. Điểm A B. Điểm B C. Điểm C D. Không có điểm nào
4. Điểm nằm cùng phía với điểm B đối với điểm A là:
A. Điểm A B.Điểm B C. Điểm C D. Không có điểm nào
B. Tự luận (7 điểm)
Bài 1(1 điểm): Viết số tự nhiên nhỏ nhất có 6 chữ số sao cho số đó:
a) Chia hết cho 3 b) Chia hết cho 9
Bài 2(2 điểm): Tính nhanh các tổng sau:
a) 57 + 26 + 34 + 63 b) 199 + 36 + 201 + 184 + 37
c) 24 + 25 + ..... + 30 + 31 d) 2 + 4 + 6 + ..... + 100
Bài 3(1 điểm): Tìm x, biết:
a) 5(x + 35) = 515 b) 12x 33 = 3
2
.3
3
Bài 4(1 điểm): Khi chia số tự nhiên a cho 148 ta đợc số d là 111. Hỏi a có chia hết cho 37 không?
Bài 5(1 điểm): Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì tích (n + 3)(n + 12) là số chia hết cho 2
Bài 6(1 điểm): Cho 2 đờng thẳng xy và zt cắt nhau tại O. Hỏi:
a) Có tất cả mấy tia gốc O? Đó là những tia nào?
b) Chỉ ra các cặp tia đối nhau.
đáp án và biểu điểm toán 6
A. Trắc nghiệm (3 điểm) Mỗi ý đùng đợc 0,25 điểm
I
1 2 3 4 5 6 7 8
D C D D A B A C
II

1 2 3 4
C A B C
B. Tự luận (7 điểm)
Bài Đáp án Điểm Tổng điểm
1
a) 100002
b) 100008
0,5đ
0,5đ

2
a) 57 + 26 + 34 + 63 = = 120 + 60 = 180
b) 199 + 36 + 201 + 184 + 37 = = 400 + 220 + 37 = 637
c) 24 + 25 + ..... + 30 + 31 = (24 + 31).8:2 = 220
d) 2 + 4 + 6 + ..... + 100 = (2 + 100).50:2 = 2550
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ

3
a) 5(x + 35) = 515 x = 68
b) 12x 33 = 3
2
.3
3
. x = 23
0,5đ
0,5đ


4
. => a = 148.k + 111 (với k N)
Vì 148
M
37 => 148.k
M
37 và 111
M
37 => 148k + 111
M
37 hay a
M
37
0,5đ
0,5đ

5
- Nếu n là số lẻ => .. => (n + 3)(n + 12)
M
2 (1)
- Nếu n là số chẵn => .. => (n + 3)(n + 12)
M
2 (1)
- Từ (1) và (2) => (n + 3)(n + 12)
M
2,

n N (đpcm)
0,25đ
0,25đ

0,5đ

6
- Vẽ hình đúng
- Có tất cả 4 tia gốc O
Đó là: Ox, Oy, Oz, Ot
- Các cặp tia đối nhau là: Ox và Oy, Oz và Ot
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

×