Tải bản đầy đủ (.doc) (5 trang)

Đề kiểm tra học kì 1 toán 10

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (197.36 KB, 5 trang )


BÀI SOẠN: ĐỀ THI HỌC KÌ I
LỚP 10(Cơ bản)
A/ Mục tiêu bài dạy :
1) Kiến thức :
 !"#$%&'()%
*+,-.*/0-*,0-(1!2,/3,040-
50617804
!9:; 8-%<<1+!2=>?@A)BCC
 DE%F17G"H)B0(I*J+
2) Kỹ năng :
-KKL0*DMN+OI0- -!)
"#$%KL!2--
 Kỹ năng giải các dạng bài tập trong HK1
3) Tư duy- Thái độ :
-C!= L1DP65%N+%E
QRP(2STP--
#55TG956I8"H
B/ Phương tiện dạy học :
1) Chu ẩn bị của GV:
- >
- )-%%=
2) Chuẩn bị của HS:
- &DJI*%/%/
- #"#$0-P9;
C/ Phần lên lớp :
ĐỂ THI HỌC KỲ I
Môn : Toán 10 Cơ bản
UA'VWGX
I)PHẦN TRẮC NGHIỆM
"O!YZ!17[! PAG '


1) Mệnh đề phủ định của mệnh đề: “
∃ ∈
R: x
2


0” là:
A)
∃ ∈
R: x
2


0 B)
∀ ∈
R: x
2

f
0 C)
∀ ∈
R: x
2


0 D)
∃ ∈
R: x
2


f
0
2) Cho hai tập hợp: P =
[ ]
−
, Q =
(
]

khi đó:
A) P

Q =
[ ]

B) P

Q =
[
)

C) P

Q =
(
]

D) P

Q =

( )

3) Tập xác định D của hàm số: y =
 −
là:
A) D = R B) D =
(
]
−∞
C) D =
( )
−∞
D) D =
[
)
+∞

4) Cho O là tâm của hình bình hành ABCD khi đó:
A)
 =
uuur uuur
B) |

uuur
| = |

uuur
| C)
 =
uuur uuur

D)
 + =
uuur uuur r
5) Hàm số y = x
2
-6x + 13 có giá trị nhỏ nhất là :
A) y = 13 B) y = 3 C) y = 4 D) y = -6
6) Đồ thị hàm số y = 2x
2
-5x - 7 có trục đối xứng là đường thẳng :
A) x = 5/4 B) x = -5/4 C) x = 5/2 D) x = -5/2
7) Cho

r
= ( -3;1),

r
= ( 2; 4) Khi đó toạ độ của véc tơ
  = −
r r r
là:
A)

r
= ( -8; 2) B)

r
= (-8;-2) C)

r

= ( 8;2) D)

r
= (8;-2)
II) PHẦN TỰ LUẬN(6, 5 điểm)
Bài 1: U$%\=X
]* 90-0^&@8-.'_`

`a
b-'U$=X
>
c
0
d
9
e
P[
e
1!f
d
'
( )
( )
 
       − + − − =
Bài 3: U=X
X > 1!2'g\`$g_g`ahg
b) i.6[`%%j0-`j_$
i'U$a`


XU$a

XU$aj

X

h
Bài 4: U=X
!k3El`mU,$X%bUW,\X%iUh,X%nUo,pX
a) i'
 ⊥
uuur uuur

b) b=Dq04

uuur
04

uuur
0-

uuur


-hết
HƯỚNG DẪN CHẤM –THANG ĐIỂM:
I)PHẦN TRẮC NGHIỆM
CÂU 1 2 3 4 5 6 7
Đáp án đúng
B C D A C A B

II) PHẦN TỰ LUẬN(6, 5 điểm)
Nội dung Điểm
Bài 1
(1,5đ)
y = x
2
- 4x + 3
•  
• !"#$%&
• '(%)*+,


-

.
-

-

 
• /01)2+
 34++!"5
 34++!"+%
 3#$%6789:;%+<%&=5
>?@+A
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5

2
-2
-5 5
3
1 2
3
-1
Bài 2
(1,0đ)
>B
C

1≠ ±
9
C

'

&
2
4m 4m 1 0− + ≥

( )
2
' 2m 1 0⇔ ∆ = − ≥
6B
C

D


1
≠ ±
>
D
.E:B%+!F
G
=H
C
9%,
D
E),
D
+

= =
− +
1 2
1 3
x ; x
m 1 m 1
6B
C

D

1≠ ±
>B
C
&+F
G

E:B%+!F
G
+!B
I
+9
G
 J&9.&
3
2

K
>B
C
& +F
G
E:B%+!F
G
+!B
I
+9
G
 LJ&9.&
1
2

K
0,25
0,25
0,25
0,25

Bài 3
(2,0đ)
9M(E:B%+!NO O&O- |
O O&O- |


 

&-






  L&




 L &


& 1&
P:B%+!NQR%2& &
)31+9&

)&.

&S


K+9R9)&K
/$%-9-)-


TEU"%)V+<%+$/H W+9R
-9-)-

-9-)-





-9-)-

9)&


( 1+x

)(1+y

)(1+z

)

8
3<%+$(.!9X
9&)&&

&.&S&
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
Bài 4
(2,0đ)
9Y/$%:
 ⊥
uuur uuur
.
9R

uuur
& 



uuur
&L


uuur
K

uuur
& KL-K&
ZR
 ⊥
uuur uuur

)'U[6\+B

uuur
+]96\+B

uuur
65

uuur
K
9R

uuur
&


uuur
& 

uuur
&L
M(W^

uuur
&

uuur
-X

uuur
& -LX-X
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
9R2
 L 
  
 
 
− + =


+ =



M(2+9R&_X&
>`.

uuur
&



uuur
-

uuur

0,25
0,25
0,25




























!"

×