Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (88.02 KB, 3 trang )

Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm
vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương

Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban Tôn giáo Chính phủ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
có): Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo Chính phủ
Cơ quan phối hợp (nếu có): chưa quy định
Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1. Tổ chức tôn giáo gửi hồ sơ đến Ban Tôn giáo Chính phủ
2. Ban Tôn giáo Chính phủ kiểm tra, tiếp nhận, xử lý hồ sơ
3. Tổ chức tôn giáo nhận kết quả từ Ban Tôn giáo Chính phủ.
Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.
- Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên tổ chức, nguồn gốc hình thành, quá
trình phát triển ở Việt Nam, tôn chỉ, mục đích, phạm vi hoạt động, số lượng
tín đồ của tổ chức vào thời điểm đăng ký, dự kiến nơi đặt trụ sở, nơi thờ tự
của tổ chức

2. Giáo lý, giáo luật và bản tóm tắt nội dung giáo lý, giáo luật
3.


- Danh sách dự kiến những người đứng đầu tổ chức, những người này phải là

Thành phần hồ sơ
công dân Việt Nam, có đủ năng lực hành vi dân sự, có uy tín trong tổ chức
Số bộ hồ sơ:
chưa quy định
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

×