Tải bản đầy đủ (.docx) (9 trang)

Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng VETRACIMEX__Hà Nội.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (52.4 KB, 9 trang )

Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ Phần Thơng
Mại Xây Dựng VETRACIMEX__Hà Nội.
I - Quá trình hình thành và phát triển của Công ty:
Công Ty Cổ Phần Thơng Mại Xây Dựng VETRCIMEX__Hà Nội.Đợc
thành lập ngày 28/5/1976, theo quyết định số 179A/BXDTCLĐ ngày 5/5/1976.
- Công ty có trụ sở chính: Nguyễn Trãi- Thanh Xuân - Hà Nộ.
-Công ty là đơn vị kinh tế hoạch toán độc lập, cơ sở có t cách cách pháp
nhân, công ty có con dấu riêng là hoạt động của tỉnh và Nhà Nớc ban hành theo
nghị định số 39/cp của chính phủ , điều lệ cụ thể của công ty do hội đồng quản trị
công ty tiến hành và bộ xây dựng duyệt.
Trong quá trình phát triển, công ty đã không ngừng tự khẳng định mình là
một trong những công ty lớn mạnh của Thành Phố Hà Nộ.Đóng góp một phần
quan trọng vào công cuộc xây dựng và thiết kế các công trình đô thị nói riêng
cũng nh vào công cuộc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho tỉnh nói chung.
Suốt thời kỳ nền kinh tế kế hoạch tập trung, công ty đã không ngừng hoàn
thiện đổi mới dây chuyền thiết bị nâng cao năng lực thi công đáp ứng nhu cầu về
chất lợng và tiến độ , hoàn thành tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ trên giao xuống ,
liên tục đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến.
Sau một thời gian dài hoạt động Công Ty Cổ Phần Thơng Mại Xây Dựng
VETRACIMEX_Hà Nội. cùng với bề dày thành tích trớc đó là một tổ chức kinh
tế độc lập nên công ty đã không chỉ từ chổ chỉ thực hiện các thiết kế và khảo sát
xây dựng các công trình đô thị và các công trình dân dụng khác trên địa bàn
tỉnh .Đồng thời kết hợp việc đẩy mạnh các hình thức liên kết với các tổ chức kinh
tế trong tỉnh và ngoài thành phố về sản xuất và khai thác các vật t , vật liệu xây
dựng.
Với đội ngũ kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm và cơ cấu quản lý tốt... công ty
đã hoà nhập cùng thành phố Hà Nội nhanh chóng nắm bắt nhu cầu thị trờng.
II - Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty:
II.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị hiện tại.
Bộ máy quản trị Công ty đợc tổ chức theo kiểu trực tuyển chức năng bao gồm.
- Lãnh đạo Công ty gồm 4 ngời.


- Phòng chức năng gồm 5 ngời.
- Đơn vị sản xuất phân xởng 8 ngời.
Tổng số cán bộ nhân viên trong bộ máy gồm 705 ngời trong đó: Nam 670
ngời, nữ 35 ngời.
Có trình độ đại học 40 ngời, cao đẳng 15 ngời.
Có trình trung cấp các loại 50 ngời.
Có trình độ sơ cấp bậc cao 9 ngời.
Đợc bố trí ở các khâu, các cấp trong bộ máy quản trị Công ty nh sau:
- Lãnh đạo quản lý: 70 ngời.
- Lãnh đạo trực tiếp: 137 ngời


Mô hình đợc khái quát theo sơ đồ sau:
II.2. Đặc điểm các yếu tố trong bộ máy quản trị.
+Hệ thống trực tuyến:
Hệ thống trực tuyến trong cơ cấu bộ máy quản trị của Công ty bao gồm.
Giám đốc, các phó Giám đốc, và các đơn vị sản xuất
- Giám đốc Công ty là nhà quản trị cao nhất điều hành mọi hoạt động của
Công ty theo chế độ thủ trởng ,có quyết định mọi hoạt động của Công ty, theo
đúng kế hoạch chính sách pháp luật Nhà nớc và Nghị quyết đại hội công nhân
viên chức, chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
Giám đốc Công ty trực tiếp phụ trách.
Ban Kiểm soátHội đồng quản trị
Giám Đốc
Phó Giám Đốc2Phó Giám Đốc1
Xí nghiệp cơ khí xây
dựng <COMA2-1>
Phòng kỹ thuật
Phòng kế hoạch
v.t

Xí nghiệp chế tạo cấu
thép và xây lắp
<COMA2-27>
Phòng kế toán tài
vụ
Xí nghiệp chế tạo thiết
bị và thi công cơ
giới<COMA2-37>
Phòng hành
chính
Xởng đúc mạ
Xí nghiệp sửa chữa và
xây lắp điện nớc
Ban
xây
dựng
2
Ban
xây
dựng
1
Ban
xây
dựng
5
Ban
xây
dựng
4
Ban

xây
dựng
3
- Công tác tổ chức bộ máy quản trị, công tác cán bộ, tuyển dụng lao động,
ký kết hợp đồng.
- Công tác tài chính kế toán.
- Ký các văn bản báo cáo cấp trên, văn bản pháp quy nội bộ.
- Ký các văn bản quy định về định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá tiền lơng.
- Ký kết các hợp đồng kinh tế.
- Ký duyệt các chứng từ thu chi tiền.
- Làm việc với công đoàn về quyền lợi nghĩa vụ của ngời lao động và
những việc phát sinh trong vấn đề thực hiện thoả ớc lao động tập thể.
- Hàng tháng, hàng quý tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và
xây dựng phơng hớng nhiệm vụ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của
Công ty trớc cấp uỷ chi bộ.
- Phó giám đốc thứ nhất.
Là ngời giúp việc cho Giám đốc giải quyết công việc Giám đốc uỷ quyền.
Đợc Giám đốc phân công trực tiếp phụ trách.
Công tác quản lý, Công tác quản lý hành chính, quản trị nhà văn phòng cơ
quan.
Triển khai thực hiện Nghị quyết của chính quyền theo kế hoạch trong lĩnh
vực phân công và một số công việc phát sinh Giám đốc uỷ quyền.
Ký các văn bản thuộc lĩnh vực đợc phân công.
Theo dõi công tác thi đua hàng năm.
+Phó Giám đốc thứ hai.
Là ngời giúp việc cho Giám đốc và giải quyết công việc khi Giám đốc uỷ
quyền đợc Giám đốc phân công trực tiếp phụ trách.
Ký các văn bản thuộc lĩnh vực đợc phân công.
Đợc Giám đốc phân công trực tiếp phụ trách.
Công tác kỹ thuật, công nghệ trong xây dựng.

Triển khai nghi quyết của chính quyền theo kế hoạch trong lĩnh vực đợc
phân công và một số công việc phát sinh khi Giám đốc uỷ quyền.
Ký các văn bản thuộc khu vực đợc phân công.
Trực tiếp chỉ đạo phòng kỹ thuật - thiết bị.
+ Quản trị đơn vị gồm có: 4 cán bộ nhân viên. Nữ một.
2 cán bộ kỹ thuật thi công.0
2 nhân viên kế toán thống kê.
+ Quản trị đơn vị gồm có: 4 cán bộ nhân viên. Nữ một.
2 cán bộ kỹ thuật thi công.
2 nhân viên kế toán thống kê.
+ Quản trị đơn vị gồm có: 4 cán bộ nhân viên. Nữ một.
2 cán bộ kỹ thuật thi công.
2 nhân viên kế toán thống kê.
+ Quản trị đơn vị gồm có: 4 cán bộ nhân viên. Nữ không.
2 cán bộ kỹ thuật thi công.
2 nhân viên kế toán thống kê.
- Trạm thu phí cầu rác.
+ Quản trị đơn vị gồm có: 8 cán bộ nhân viên. Nữ một.
1 trạm trởng phụ trách chung.
1 trạm phó giúp việc kiêm trực ca.
2 cán bộ điều hành trực ca.
2 nhân viên kế toán.
1 nhân viên thủ quỹ.
1 nhân viên y tế hành chính đời sống.
- Đội công trình 1.
+ Quản trị đơn vị gồm có: 4 cán bộ nhân viên. Nữ không.
1 đội trởng phụ trách chung.
1 đội phó giúp việc, phụ trách kỹ thuật.
1 cán bộ kỹ thuật thi công.
1 nhân viên kế toán thống kê.

- Đội công trình 2.

×