Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (36.01 KB, 2 trang )

Mẫu MG-8
Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Phòng đăng ký kinh doanh Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----------------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Số: .................................................

1. Tên văn phòng đại diện:
(ghi bằng chữ in hoa)
..............................
.......................................................................................................

2. Địa chỉ văn phòng đại
diện ............................................................................................
Điện thoại:.......................... Fax:............. Email: .......................................
3. Nội dung hoạt
động: ...........................................................................................................
.....
4. Họ tên người đứng đầu văn phòng đại diện:...............................
Nam/Nữ
Sinh ngày ...... ..../ ........../ ..... Dân tộc: .......... Quốc tịch:................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:
.......................
.... .... .... .... ....
Ngày cấp: ........./ .........../ ............ Nơi cấp: ................... .... .... .... .... ....
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
..................................................................................................................
Chỗ ở hiện
tại: ..............................................................................................................
....


..................................................................................................................
Chữ ký của người đứng đầu văn phòng đại
diện ................................................................


5. Hoạt động theo theo uỷ quyền của doanh nghiệp:………………………………..
Tên doanh nghiệp
(ghi bằng chữ in hoa)
: ...........................................................................................................
Giấy chứng nhận ĐKKD số: .................................. Do: .........................
Cấp ngày: ............................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………
Điện thoại: ...................................... Fax: .............................................
.........,
ngày ... ........tháng .............năm ........
Trưởng phòng đăng ký kinh doanh
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
(tiếp theo mẫu MG-8)

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI
(tờ số:...)

Tên văn phòng đại diện:
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số:

Số
TT
Số; Ngày, tháng,
năm thông báo
thay đổi của

doanh nghiệp
Ngày, tháng, năm
chứng nhận đăng
ký thay đổi
Nội dung
đăng ký thay
đổi
Phòng ĐKKD
(ký, đóng dấu
và ghi rõ họ
tên)×