Tải bản đầy đủ (.pdf) (287 trang)

Bai giang Mang may tinh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.74 MB, 287 trang )

MNG MÁY TÍNHMNG MÁY TÍNH
Name: Nguyn Cnh Toàn
Email:
TàiliuthamkhoTài liu tham kho
• Mng và h thng m (Nguyn Thúc Hi)Mng và h thng m (Nguyn Thúc Hi)
• Giáo trình mng máy tính
M á tí h• Mng máy tính
• Computer Network
TIN TRÌNHTIN TRÌNH
• Chng I: Giithiu chungChng I: Gii thiu chung
•Chng II: Mô hình OSI
•Chng III: Mô hình TCP/IP
CHNG ICHNG I
GiI THIU CHUNG
MctiêuMc tiêu
• Lch s phát trinLch s phát trin
•Li ích ca mng máy tính
Ph • Phn cng mng
•Phn mm mng
•Kin trúc mng

Phân loi mng máy tínhPhân loi mng máy tính
•….
Lch s pháttrinLch s phát trin
•T nhng nm60đãxuthincácmng x lý, trong đó
các trmcuithđng đcnivàomáyx lý trung tâm.

y x lý trung tâm làm ttc mivict qunlý các thy ý g   q ý
tctruynd liu, qunlýsđng b các trmcui,
….đnvic theo dõi ngtcacáctrmcui.
•Dndn, đ gimnh nhimv camáyx lý trung tâm


ngi ta thêm vào các b tin x lý đng thi thêm vàongi ta thêm vào các b tin x lý, đng thi thêm vào
các thitb “Tp trung” (concentrator) và b “dn kênh”
(multiplexor). H thng này đcktni thành mng
tru
yntin.y
•S khác nhau giahaithitb trên là  ch:b dnkênh
có kh nng chuyn song song các thông tin do các trm
cuigiti, còn b tptrungkhôngcókh nng đó nên
phI dùng b nh đm đ lu tr tm thi các thông tinphI dùng b nh đm đ lu tr tm thi các thông tin
Lch s pháttrinLch s phát trin
BB ddn kênhn kênh
Máy trung tâmMáy trung tâm
BB titin xn x lýlý
BB ttp trungp trungBB ttp trungp trung
Lch s pháttrin
• Trong nhng nm 70, các máy tính đc ni vi
Lch s phát trin
Trong nhng nm 70, các máy tính đc ni vi
nhau trctipthànhmng, đng thitithi
đim này xuthinkháInimMng truyn
thông (communication network), trong đócác
thành phn chính canólàcácnútmng, đc
i là á b h  hgi là các b chuynmch.
Lch s pháttrin
•Cácmáy tính đcktni thành mng máy tính nhm
Lch s phát trin
y   g y
đtticácmc tiêu chính sau đây:
– Làm cho các tài nguyên có giá tr cao (thitb,chng trình, d
liu ) tr nên kh dng đi vi bt k ngi s dng nào trênliu,…) tr nên kh dng đi vi bt k ngi s dng nào trên

mng (không cn quan tâm đnv trí đalýca tài nguyên và
ngis dng).
– Tng đ tin cy ca h thng nh kh nng thay th khi xy raTng đ tin cy ca h thng nh kh nng thay th khi xy ra
s cđivimt máy tính nào đó.
–T thpk 80 trđithìvicktnimng mi đcthchin
rng rãi nh t l gia giá thành máy tính và chi phí truyn tin đãrng rãi nh t l gia giá thành máy tính và chi phí truyn tin đã
gim đirõrt. Trong gian đon này bt đuxuthinnhng th
nghim đutiênv mng dinrng và mng liên qucgia.
Li ích ca mng máy tínhLi ích ca mng máy tính
• Ti sao xây dng mng máy tính• Ti sao xây dng mng máy tính
– Làm th nào đ tránh lãng phí mua thit b
– Làm th nào đ có th truyn d liu tt gia
các máy tínhcác máy tính.
– Làm th nào thit lp và qun lý mt h
thng.
Li ích (Cont’)Li ích (Cont )
• Li ích ca mng máy tínhLi ích ca mng máy tính
– Chia s tài nguyên trên mng: tài nguyên có
th là thitbi chng trình hocd liuth là thit bi, chng trình, hoc d liu
– Tng đ tin cy ca h thng: d dàng bo trì
máy móc và sao lud liumáy móc và sao lu d liu
– Nâng cao cht lng và hiu qu khai thác
thôn
g tin.g
Phncng mngPhn cng mng
• Máy ch và máy trmMáy ch và máy trm
• NIC (Network Interface card - V mch
giao tip mng)giao tip mng)
• Cáp mng: là đng truyn dn kt ni
á thit bcác thit b mng.

•Thit b kt ni liên mng nh router,
switch, hub, repeater.
Phnmm mngPhn mm mng
• H điu hành mngH điu hành mng
•CSDL
Ch tì h h tê• Chng trình chy trên mng
•…
Kháinimc bnKhái nim c bn
• Mng máy tính: là mt tp hp các máyMng máy tính: là mt tp hp các máy
tính đc ni vi nhau bi đng truyn
vt lý
theo mt kintrúcnào đónhmthu
thpvàchiax tài nguyên cho nhiungi
s dng
ng truynvt lýng truyn vt lý
• Truyn tínhiu đint gia cácthcth viTruyn tín hiu đin t gia các thc th vi
nhau (Host)
Tí hi đ bi di d i d h• Tín hiu đc biu din di dng xung nh
phân (1-0)
•Tín hiu  di dng sóng đin t giao đng
trong tn s t sóng radio ti viba và tia hng
ngoi (Giga Hertz ÷ Tera Hertz)
ng truynvt lý (Cont’)ng truyn vt lý (Cont )
• ctrng c bn ca đng truync trng c bn ca đng truyn
–Gii thông (bandwidth): đc đo bng s lng
thông tin truynt v trí này đnmt v trí khác trongthông tin truyn t v trí này đn mt v trí khác trong
khong thi gian xác đnh.
–  suy hao: suy hao:
•S suy yu ca tín hiu đng trên đng truyn.
•Ph thuc vào chiu dài ca đng truyn

–  nhiu đin t: gây ra bi ting n đin t bên
ngoài làm nh hng tín hiu.
ng truynvt lý (Cont’)ng truyn vt lý (Cont )
• ng truynhutuyn (cáp)• ng truyn hu tuyn (cáp)
– Cáp đng trc (Coaxial cable)
• Cáp dày (Thin)
• Cáp mng (Thick)
– Cáp xon đôi (twisted cable)
•Có b
c kim (Shielded twisted cable) ()
• Không bc kim (unshielded twisted cable)
– Cápsi quang (fiber-optic cable)Cáp si quang (fiber optic cable)
ng truynvt lý (Cont’)ng truyn vt lý (Cont )
 t  ôt • ng truyn vô tuyn
– Sóng RadioSóng Radio
– Sóng cc ngn (Viba – Microwave)
– Tia hng ngoi (infrared)
Kin trúc mngKin trúc mng
Cá h kt i á á tí h i h• Cách kt ni cácmáy tính vi nhau ra sao
đ
c gilàhìnhtrng camng g  g  g
(topology).
•Tp hp các qui tc qui c đc gi là
giao thc camng (protocol)
Hình trng mngHình trng mng
• Hình trng ca mng là cu trúc hình hc
không gian mà thc cht là cách b trí phn
t ca mng cng nh cách ni gia chúng
v
i nhau. au

• Hình trng mng chia thành 2 loi:
 – im ti đim (point-to-point)
– im ti nhiu đim (qung bá –broadcast hay
point-to-multipoint)
Hình trng mng (Cont’)Hình trng mng (Cont )
• im ti đim:• im ti đim:
– Các đng truyn đc ni tng cp nút vi
nhau
– Mi mt nút có trách nhim lu tr tm thiMi mt nút có trách nhim lu tr tm thi
sau đó chuyn tip d liudi
 – Lu và chuyntip (Store and forward)
Hình trng mng (Cont’)Hình trng mng (Cont )
topo sao
Chu trình
Topo c©y
y đ
Cây
Hình trng mng (Cont’)Hình trng mng (Cont )
• im ti nhiu đim
Các nút phân chia chung mt đng truyn– Các nút phân chia chung mt đng truyn.
–D liu đc gi đi t mt nút có th đc tip
nhn bi tt c các nút còn liåcn có đa ch đíchnhn bi tt c các nút còn liåcn có đa ch đích
trong d liu truyn đi.
D à đ h à á út á đ h d li– Da vào đach này, cácnút xác đnh xem d liu
đó có phi gi ti cho nó hay không bng cách so
á h đ h đí h t ói d li à đ h  ósánh đach đích trong gói d liuvà đach canó.
Hình trng mng (Cont’)Hình trng mng (Cont )
Mng
BusV tinh
Vòng

Hình trng mng (Cont’)Hình trng mng (Cont )
•  trong hình trng bus và vòng (ring) cn có mt trong hình trng bus và vòng (ring), cn có mt
c ch trng tài đ gii quyt xung đt khi có nhiu
nút mun truyn tin cùng mt lúcnút mun truyn tin cùng mt lúc
•C ch cp phát đng truyn đng và tnh
–Tnh: da trên c ch quay vòng đ phn chia đng
truyn theo các khong thi gian đnh trc
   – ng: cáp phát theo yêu cu đ hnch thigianchtvô
ích ca đng truyn

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×