Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài và dự án nghiên cứu khoa học công nghệ (áp dụng cho đề tài cấp Bộ và đề tài cấp cơ sở)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (97.05 KB, 3 trang )

Nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài và dự án
nghiên cứu khoa học công nghệ (áp dụng cho đề tài cấp
Bộ và đề tài cấp cơ sở)
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Đơn vị cơ sở thực hiện đề tài.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị cơ sở thực hiện đề tài.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:30 ngày sau khi nhận được hồ sơ đề nghị nghiệm thu
Đối tượng thực hiện:Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
Các bước
Tên bước Mô tả bước
Tên bước Mô tả bước
1.
Tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh Hồ sơ nghiệm thu cấp cơ sở đề
tài/dự án cho Thủ trưởng cơ quan chủ trì.

2.
Thành lập Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài, dự án.

3.
Họp hội đồng nghiệm thu.

4.
Gửi hồ sơ đề nghị nghiệm thu cấp Bộ (nếu cần).


Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.
 Hợp đồng khoa học công nghệ

2.
 Thuyết minh đề tài được phê duyệt.

3.
 Báo cáo khoa học;

Thành phần hồ sơ
4.
 Các báo cáo định kỳ;

5.
 Các sản phẩm khoa học của đề tài;

6.
 Các tài liệu có liên quan: số liệu gốc, nhật ký thí nghiệm, báo cáo khảo sát
nước ngoài (nếu có), các biên bản kiểm tra hàng năm và đột xuất, nhận xét
của doanh nghiệp và địa phương (nếu có);

7.
 Báo cáo sử dụng kinh phí của đề tài.

Số bộ hồ sơ:
10 bộ (01 bản chính, 9 bản sao)
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

×