Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

Đề kiểm tra Học kỳ I_môn Lịch Sử Lớp 5_3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (75.55 KB, 3 trang )

Trường…………………………….. ĐỂ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Lớp:…………………….. MÔN LỊCH SỬ KHỐI LỚP 5
Họ và tên:………………………………..
Thời gian: 40 phút
Điểm Lời phê của giáo viên
Người coi KT……………..
Người chấm KT…………….
1/ Khoanh vào trước ý trả lời đúng:
A. (0,5đ)
Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ở địa điểm, thời gian và với tên gọi là:
a. Tại Sài Gòn vào năm 1911 với tên gọi là Ba.
b. Tại bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn) vào ngày 5- 6- 1911 với tên gọi là Văn
Ba.
c. Tại bến cảng Hải Phòng vào năm 1911 với tên gọi là Lê.
B. (0,5đ)
Ngày 2 tháng 9 là ngày:
a. Kỉ niệm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập
b. Ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
c. Ngày Quốc khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
d. Tất cả các ý trên.
C. (0,5đ)
Mục đích chủ yếu tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp là:
a. Để mở rộng địa bàn chiếm đóng.
b. Để làm cho Chính phủ Pháp tin vào tướng lĩnh Pháp đang xâm lược VN
c. Để tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và tiêu diệt bộ đội chủ lực của
ta.
d. Để tìm kiếm hàng hóa và lương thực vùng Việt Bắc.
D. (0,5đ)
Hành động dũng cảm của anh La Văn Cầu thể hiện như thế nào và ở trận đánh
nào?
a. Khi đánh lô cốt địch, anh lao thẳng vào lỗ châu mai.


b. Nhờ đồng đội chặt đứt cánh tay bị đạn để lao vào lô cốt địch ở trận Thất
Khê.
c. Nhờ đồng đội chặt đứt cánh tay bị đạn dập nát để ôm bộc phá đánh vào lô
cốt địch ở trận Đông Khê.
Câu 2. Hãy nối tên các sự kiện vào các mốc thời gian hợp lý: (2đ)
Sự kiện
Chiến thắng Điện Biên Phủ
Toàn quốc kháng chiến chống Pháp
Thành lập Đảng Cộng sản VN
Cách mạng tháng 8 thành công
Thời gian
Ngày 19- 12 1946
Ngày 19- 8- 1945
Ngày 7- 5 1954
Ngày 3- 2- 1930
Câu 3. (2đ)
Hãy điền các từ ngữ trong ngoặc đơn vào chổ chấm:
“ Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn……….. chúng ta phải………..Nhưng chúng ta càng nhân
nhượng, thực dân Pháp càng………….vì chúng…….. ……cướp nước ta lần
nữa!”
(nhân nhượng, hòa bình, quyết tâm, lấn tới)
Câu 4. (2đ) Nêu ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM

Môn: Lịch sử lớp 5 cuối học kì I
Câu 1: (2đ) Đúng mỗi ý 0,5 điểm.
A.b B.d C.c
D.c.
Câu 2: (2đ) Nối đúng mỗi ý 0,5 điểm
Câu 3. (2đ) Điền đúng mỗi từ 0,5 điểm
“ Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hòa bình , chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng
nhân nhượng, thực đân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần
nữa!”
Câu 4. (2đ) đúng mỗi ý được 1 điểm
Ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ:
- Đập tan pháo đài khổng lồ của thực dân Pháp, kết thúc chiến tranh xâm lược
của chúng.
- Khẳng định ý chí, sức mạnh của dân tộc ta trong công cuộc chống xâm lược.
Sự kiện
Chiến thắng Điện Biên Phủ
Toàn quốc kháng chiến chống Pháp
Thành lập Đảng Cộng sản VN
Cách mạng tháng 8 thành công
Thời gian
Ngày 19- 12 1946
Ngày 19- 8- 1945
Ngày 7- 5 1954
Ngày 3- 2- 1930

×