Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

Đề kiểm tra Học kỳ I_môn Lịch Sử Lớp 4_3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (65.63 KB, 3 trang )

Trường:……………… …………… ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Lớp:………………….. ………. .. .. MÔN: LỊCH SỬ KHỐI 4
Họ và tên:……………………… …
Thời gian: 60 phút.
Điểm Lời phê của GV Người coi ………….................................
Ngưới chấm …………………………….
Câu 1. Hãy đánh dấu X vào trước câu trả lời em cho là đúng nhất
A. Nguyên nhân dẫn đến khởi nghĩa Hai Bà Trưng

a/ Do lòng yêu nước căm thù giặc của Hai Bà Trưng.
b/ Do Thi Sách ( chồng bà Trưng Trắt ) bị tThời gian: 60 phút.hái thú Tô Định
giết.
c/ Do quan quân đô hộ nhà Hán bắt dân ta phải theo phong tục và luật pháp của
người Hán

B .Chiến thắng Bạch Đằng vào năm nào.

c/ 937

b/ 938
a/ 940

C . Ngô Quyền mất dân ta đã làm gì để tưởng nhớ ông.
a/ Xây mộ

b/ Xây lăng
c/ Xây tượng

D . Vì sao Thái Hậu họ Dương mời Lê Hoàn lên làm vua để chỉ huy kháng chiến.
a/ Vì lúc đó vua còn quá nhỏ , thế nước lâm nguy
b/ Lúc đó nước không có vua


c/ Vì Lê Hoàn là cháu họ của Thái Hậu
Câu 3. Nối sự kiện lịch sử ở cột A với thời gian xảy ra các sự kiện đó ở cột B cho thích
hợp.

A B
A. Cuộc khởi nghĩa Hai
Bà Trưng.
Năm 981.
B. Chiến thắng Bạch
Đằng do Ngô Quyền
lãnh đạo.
Năm 968.
C. Quân Tống xâm lược
nước ta lần thứ nhất.
Năm 40.
D. Đinh Bộ Lĩnh thống
nhất đất nước.
Năm 938.
Câu 3.
Điền các từ ngữ cho sẵn sau đây vào chỗ chấm….. của đoạn văn cho thích hợp.
a. Vượt sông
b. Không còn hồn vía.
c. Vứt bỏ gươm giáo.
d. Doanh trại.
e .Phản công
Lý Thường Kiệt thúc quân lặng lẽ ………………. ………….Rồi bất ngờ đánh thẳng
vào…………… giặc. Quân giặc khiếp đảm trước cuộc ………….của quân ta. Chúng
………………………… nào chống cự, vội ................................tìm đường tháo chạy.
Câu 4 :Nhà Trần đã có những việc làm gì để củng cố , xây dựng đất nước ?
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….................................
.............................................................................................................................................
Câu 5. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất thắng lợi có ý nghĩa
như thế nào đối với lịch sử dân tộc ta.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM
MÔN LỊCH SỬ LỚP 4
Câu 1 (2 điểm) Điền đúng mổi từ được 0,5 điểm
A. Ý a. Do lòng yêu nước căm thù giặc của Hai Bà Trưng
B. Ý b. 938
C. Ý c. Xây lăng
D. Ý b. Lúc đó vua còn quá nhỏ, thế nước lâm nguy
Câu 2: (2 điểm) Nối đúng mổi ý được 0,5 điểm. Thứ tự nối là.
A - Năm 40.
B – Năm 938.
C – Năm 981.
D – Năm 968.
Câu 3. ( 2, 5 điểm) Các từ cần điền lần lượt là
(Vượt sông , doanh trại, phản công ,không còn hồn vía ,vứt bỏ gươm giáo )
Câu 4: (1,5 điểm) Nhà Trần chú ý xây dựng lực lượng quân đội trai tráng khỏe mạnh
được tuyển vào quân đội, thời bình thì ở nhà sản xuất lúc có chiến tranh thì tham gia
kháng chi ến
Câu 5. (2 điểm).
- Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất đã giữ vững được nền
độc lập nước nhà.
- Đem lại cho nhân dân ta niềm tự hào, lòng tin sức mạnh của dân tộc.

×