Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ trợ cấp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (97.62 KB, 2 trang )

Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ trợ cấp người có công chuyển
đến trong tỉnh
Nơi tiếp nhận hồ sơ:
Tên đơn vị:
Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội
Địa chỉ:
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00,
Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện:
1. Đối với người dân:
Bước 1: Cá nhân trực tiếp đưa hồ sơ niêm phong đã được Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đi bàn giao, kèm bản sao sổ
hộ khẩu.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở lao
động Thương binh và xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.
Bước 3: Nhận kết quả
2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Bước 1: Cán bộ một cửa tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của
hồ sơ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và ghi phiếu hẹn trả.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Cán bộ 1 của có trách nhiệm
hướng dẫn cụ thể một lần cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ để nộp lại.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ ngày lễ, tết và chủ nhật)
Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30
Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ.
Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn thụ lý
Bước 3: Sau khi đã thẩm tra đối chiếu, Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội lập thủ tục nhập hồ sơ trợ cấp.
Bước 4: Trả kết quả hồ sơ
Thời gian trả kết quả:
Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ ngày lễ, tết và chủ nhật)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30
Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ. Cách thức thực hiện: Nộp trực trực
tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động Thương binh
và Xã hội Thừa Thiên Huế. Thành phần hồ sơ:
1. Hồ sơ đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi
đi niêm phong (Bản chính)

2. Sổ hộ khẩu (Bản sao)
Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: 02 ngày (kể từ
ngày nhận được hồ sơ) Phí, lệ phí: Không Yêu cầu điều kiện:
Không Căn cứ pháp lý:
- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005, có hiệu
lực kể từ ngày 01/10/2005;
- Pháp lệnh số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ ;
- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2006; số
02/2007/TT-BLĐTBXH ngày 16/01/2007 của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội
- Thông tư số 02/2007/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 1 năm 2007
bổ sung, sửa đổi một số điểm của thông tư số 07/2006/TT-
BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của bộ lao động - thương
binh và xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu
đãi người có công với cách mạng.

×