Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Cảnh ra khơi của đoàn thuyền đánh cá

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (30.42 KB, 1 trang )

Phán têch cnh ra khåi ca” Âon thuưn âạnh cạ” âỉåüc miãu t trong bäún cáu
âáưu trong bi thå “ Âon thuưn âạnh cạ” ca Huy Cáûn:
”Màût tråìi xúng biãøn nhỉ hn lỉía
Sọng â ci then âãm sáûp cỉía
Âon thuưn âạnh cạ lải ra khåi
Cáu hạt càng bưm cng giọ khåi”
Bi thå “Âon thuưn âạnh cạ” l bi thå âỉåüc Huy Cáûn sạng tạc vo
nàm 1958, nhán mäüt chuún âi thỉûc tãú åí vng m Häưng Gia - Cáøn Ph - Qung
Ninh. Bi thå â dủng âỉåüc mäüt khäng khê kháøn trỉång, hàng say ca nhỉỵng
ngỉåìi lao âäüng âạnh cạ trong mäüt âãm trãn biãøn, våïi tỉ thãú lm ch thiãn nhiãn,
biãøn c. Bäún cáu thå âáưu diãøn t cnh ra khåi ca “Âon thuưn âạnh cạ”, måí
âáưu cho mäüt âãm âạnh cạ trãn biãøn.
Hai cáu thå âáưu diãøn t thåìi âiãøm ra khåi ca “Âon thuưn âạnh cạ”. Thåìi
gian åí âáy l lục ngy tn, âỉåüc miãu t bàòng nhỉỵng chi tiãút, hçnh nh củ thãø,
giu giạ trë gåüi cm: ”Màût tråìi xúng biãøn nhỉ hn lỉía-sọng â ci then âãm
sáûp cỉía”. Åí cáu thå ny, tạc gi â sỉí dủng biãûn phạp so sạnh. Mu â ca
“màût tråìi” âỉåüc so sạnh våïi “hn lỉía”. Viãút vãư cnh biãøn âãm, ngy tn, nhỉng
cnh váùn khäng hoang vàõng nhåì hçnh nh rỉûc sạng ny. Trong cn quan ca Huy
Cáûn, v trủ l mäüt ngäi nh khäøng läư. Khi ngy â tn, “Màût tråìi xúng biãøn”,
mn âãm bng xúng “Âãm sáûp cỉía” thç sọng biãøn nhỉ “then ci” âọng lải cạnh
cỉía khäøng läư áúy. Nhỉỵng hçnh nh áøn dủ ny chỉïng t nh thå cọ trê tỉåíng
tỉåüng phong phụ.
Âäúi våïi thiãn nhiãn thç mäüt ngy â khẹp lải, nhỉng våïi âon thuưn âạnh
cạ thç âáy lải l thåìi âiãøm bàõt âáưu cho cäng viãûc âạnh cạ trãn biãøn trong âãm.
“Âon thuưn âạnh cạ lải ra khåi
Cáu hạt càng bưm cng giọ khåi”
Tỉì “lải” nọi lãn ràòng hàòng ngy vo cại thåìi âiãøm áúy, khi tråìi n biãøn
làûng, âon thuưn ra khåi â thnh mäüt cnh quen thüc.
Hçnh nh thå “Cáu hạt càng bưn cng giọ khåi” l mäüt hçnh nh âỉåüc xáy
dỉûng nhåì mäüt trê tỉåíng tỉåüng phong phụ. Huy Cáûn â miãu t, â củ thãø hoạ
tiãúng hạt ca nhỉỵng ngỉåìi lao âäüng. Nhỉỵng ngỉåìi lao âäüng âạnh cạ ra khåi


cng våïi tiãúng hạt kho khồõn âãún mỉïc tảo nãn mäüt sỉïc mảnh (cng våïi giọ
khåi) lm càng nhỉỵng cạnh bưm. H ra khåi våïi mäüt niãưm pháún khåíi, niãưm tin
vo thnh qu lao âäüng.
Bäún cáu thå måí âáưu miãu t cnh ra khåi ca “Âon thuưn âạnh cạ”. Cnh ngy
tn m váùn áúm ạp, váùn trn âáưy niãưm vui, niãưm lảc quan ca ngỉåìi lao âäüng.
Khäng khê chung ca bäún cáu thå måí âáưu ny chi phäúi khäng khê chung ca c bi
thå.

×