Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Giáo án Âm nhạc Lớp 3 - Tuần 11, Tiết 11: Ôn tập bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết - Năm học 2008-2009

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (49.41 KB, 2 trang )

<span class='text_page_counter'>(1)</span>Tuaàn 11 Tieát 11. Ngày soạn:28/10/08 Ngayø daïy :29/10/08. Ôn tập bài hát : Lớp chúng ta đoàn kết I. MUÏC TIEÂU - Kiến thức;HS hát thuộc lời ca, hát đúng giai điệu, tiết tấu; thể hiện sắc thái, tình cảm của bài haùt. - Kỹ năng;HS biết hát kết hợp gõ đệm và vận động nhịp nhàng theo bài hát. - Thái độ:Nhắc nhở HS ý thức đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. II. CHUAÅN BÒ * Giaùo vieân : - Maùy nghe, baêng nhaïc. - Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ đệm * Hoïc sinh : - Nhạc cụ gõ đệm. III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 1. Ổn định lớp – Nhắc HS tư thế ngồi học ngay ngắn. 2. Kieåm tra baøi cuõ : tieán haønh trong quaù trình oân taäp baøi haùt. 3. Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động 1 : Ôn tập bài hát : Lớp chúng ta đoàn keát. MT:HS hát thuộc lời ca, hát đúng giai điệu, tiết tấu; theå hieän saéc thaùi, tình caûm cuûa baøi haùt.HS bieát haùt kết hợp gõ đệm và vận động nhịp nhàng theo bài haùt. -Cho HS nghe giai ñieäu baøi haùt, hoûi HS teân baøi haùt, taùc giaû ? - Cho HS nghe lại băng bài hát Lớp chúng ta đoàn kết ,hướng dẫn HS ôn hát , thể hiện sắc thaùi vui töôi soâi noåi . - Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp và tiết tấu lời ca - Trong quá trình ôn hát , GV kết hợp đánh giá nhận xét đối với những cá nhân hát và gõ đệm đúng yêu cầu.. Lop3.net. Hoạt động của HS. -. HS lắng nghe và trả lời câu hỏi. -. HS nghe baøi haùtvaø oân taäp laïi baøi haùt theo. -. Hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp và tiết tấu lời ca.

<span class='text_page_counter'>(2)</span> - Nhaän xeùt. Noäi dung 2 : Taäp bieåu dieãn baøi haùt Mt: Hs mạnh dạn hơn khi lên biểu diễn trước lớp - Hướng dẫn HS đứng hát kết hợp vỗ tay, nhún chaân nhòp nhaøng theo nhòp sang traùi sang phaûi. - Mời từng nhóm – dãy hoặc cá nhân lên biểu diễn trước lớp. GV kết hợp nhận xét, đánh giá HS.. -. - HS theo doõi vaø taäp luyeän Từng nhóm, dãy, cá nhân lên biểu dieãn.. **Cuûng coá – Daën doø : - HS nhắc lại tên bài hát vừa học, tác giả ; cả lớp - Thực hiện theo yêu cầu. hát đồng thanh lại bài hát Lớp chúng ta đoàn kết theo hướng dẫn của GV. - Nghe nhaän xeùt . - GV nhaän xeùt tieát hoïc - Ghi nhớ, ghi bài. - Dặn HS về học thuộc bài hát : Lớp chúng ta đoàn kết.. Lop3.net.

<span class='text_page_counter'>(3)</span>

×