Tải bản đầy đủ (.doc) (5 trang)

Tài liệu Kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (103.76 KB, 5 trang )

Tran Sú Tuứng kim tra ẹaùi soỏ 10
CHNG VI: CUNG V GểC LNG GIC
KIM TRA 1 TIT
S 1
Phn I: Trc nghim khỏch quan (3 im, mi cõu 0.5 im)
Cõu 1: iu kin trong ng thc tan.cot = 1 l:
a)
k , k Z
2

+
b)
k , k Z
2


c)
k , k Z
d)
k2 , k Z
2

+
Cõu 2: Tớnh , bit cos = 0.
a)
k2 , k Z
2

= +
b)
k2 , k Z


2

= +
c)
k , k Z
2

= +
d)
k2 , k Z =
Cõu 3: Cho P = sin( + ) cos( ) v
Q sin cos
2 2


= +
ữ ữ

.
a) P + Q = 0 b) P + Q = 1 c) P + Q = 2 d) P + Q = 1
Cõu 4: Cho
k , k Z
2

+
. Ta luụn cú:
a) 1 tan 1 b) tan 0
c)
tan x R / x k , k Z
2+


d) tan R
Cõu 5: sin3xcos5x sin5xcos3x = ?
a) sin8x b) sin2x c) sin2x d) cos8x
Cõu 6: n gin biu thc
sina sin3a sin5a
P
cosa cos3a cos5a
+ +
=
+ +
. Chn li gii ỳng trong
cỏc li gii:
a)
sina sin3a sin5a sin9a sin
P tan
cosa cos3a cos5a cos9a cos
+ +
= = = =
+ +
b)
sina sin3a sin5a sin9a
P tan9a
cosa cos3a cos5a cos9a
+ +
= = =

+ +
c)
sina sin3a sin5a
P tana tan3a tan 5a tan 9a
cosa cos3a cos5a
+ +
= = + + =
+ +
d)
2sin3acos2a sin3a sin3a(2cos2a 1) sin3a
P tan3a
2 cos3a cos2a cos3a cos3a(2cos2a 1) cos3a
+ +
= = = =
+ +
1
kim tra ẹaùi soỏ 10 Tran Sú Tuứng
Phn II: T lun (7 im)
Cõu 1: (3 im)
3 2 3
Cho sina a , cos b b
5 2 3 2


= < < = < <
ữ ữ

.
Tớnh cos(a + b).
Cõu 2: (2 im) Bin i thnh tớch s biu thc A = cos

2
a cos
2
3a.
Cõu 3: (2 im) Chng minh rng trong tam giỏc ABC, ta cú:
sin2A + sin2B + sin2C = 4sinAsinBsinC
=================
2
Tran Sú Tuứng kim tra ẹaùi soỏ 10
CHNG VI: CUNG V GểC LNG GIC
KIM TRA 1 TIT
S 2
I. PHN TRC NGHIM KHCH QUAN ( 4 im)
Cõu 1. Trờn ng trũn lung giỏc,
cho im M vi AM = 1 nh
hỡnh v di õy :
Hóy chn cõu ỳng :
a) sAM =
1 k2+
,
k Z
b) sAM =
1 k2 +
,
k
Z
c) sAM =
3
k2


+
,
k
Z
d) sAM =
11
6
k2

+
,
k
Z
Cõu 2. Bit sinx =
1
5
v
2
x

< <
. Giỏ tr ca cosx l :
a)
4
5
b)
24
25
c)
2 6

5

d)
4
5

Cõu 3. Bit
4 2

< <
, hóy chn cõu ỳng :
a)
cot 0 <
b)
tan2 0 <
c)
cos3 0 >
d)
sin 4 0 >
Cõu 4. Hóy chn ng thc ỳng vi mi a :
a) cos2a = 1 2cos2a b) sina = 2 sin
a
2
.cos
a
2
c) sin4a = 4 sina . cosa d) sin2a =
1
2
sina . cosa

II. PHN T LUN ( 6 im)
Cõu 1. Cho A = sin(
4

+
) + sin(
4


) (2 im)
a. Chng minh rng : A =
2
.sin

,


R (1 im)
b. Tỡm
2
( ; )


A =
2
2
. ( 1 im)
Cõu 2. Bit tan
2
a

2 3
=
, tớnh cosa v sin2a . ( 2 im)
Cõu 3. Tớnh giỏ tr ca biu thc A = ( cos110
0
+ cos10
0
)
2
cos
2
50
0
. ( 2 im)
=================
3
AA
/
B
/
B
O
M
x
/

x
y
/
y

kim tra ẹaùi soỏ 10 Tran Sú Tuứng
CHNG VI: CUNG V GểC LNG GIC
KIM TRA 1 TIT
S 3
Phn I: Trc nghim khỏch quan (3)
Cõu 1: (0,5) cho gúc x tho món 90
0
<x<180
0
. Mnh no sau õy l ỳng?
a) sinx < 0 b) cosx <0 c)tgx >0 d) cotgx>0
Cõu 2: (0,5) i 25
0
ra radian. Gn bng bao nhiờu?
a) 0,44 b) 1433,1 c) 22,608 rad
Cõu 3: (0,5) Tớnh giỏ tr biu thc : P = cos23
0
+ cos215
0
+ cos275
0
+ cos287
0
a) P = 0 b) P = 1 c) P = 2 d) P = 4
Cõu 4: (1,5) ỏnh du x thớch hp vo ụ trng:
S TT Cung
Trờn ng trũn lng giỏc
im cui ca cung trựng vi
im cui ca cung cú s o
ỳng Sai

1 = 552
0
12
0
2 = 1125
0
45
0
3
=
35
2

2

Phn II: T lun (7)
Cõu 1: (3) Rỳt gn biu thc sau: A =
2 2
sin(a b)sin(a b)
cos a.cos b
+
Cõu 2: (4 ) Chng minh cỏc ng thc sau:
a)
2 2
1 sin2x tgx 1
tgx 1
sin x cos x
+ +
=b)
1 cosx sin x
sin x 1 cosx

=
+
(vi x
k ,k Z)
===========================
4
Tran Sú Tuứng kim tra ẹaùi soỏ 10
CHNG VI: CUNG V GểC LNG GIC
KIM TRA 1 TIT
S 4
I. PHN TRC NGHIM (3im):
Cõu 1. Trong cỏc h thc sau, h thc no ỳng:
a) 1 + tan
2
a =
2
1
sin a
(sina

0) b) sin4a = 4 sinacosa
c) sin
2
2a + cos
2

2a = 1 d) 1 + cot
2
a =
2
1
cos a
(cosa

0).
Cõu 2. Cho sina =
1
3
, vi 90
0
< a < 180
0
. Giỏ tr ca cosa l:
a)
2 2
3

b)
8
9
c)
2 2
3
d)
2
3

Cõu 3. Cho tam giỏc ABC, tan(3A + B + C).cot(B + C A) cú giỏ tr bng:
a) 2 b) 1 c) 4 d) 1
Cõu 4.
Cho 0 < a, b <
2

v
1 1
tga ,tgb .
2 3
= =
Gúc a+ b cú giỏ tr bng :
a)
3
4

b) 1 c)
4

d)
5
4

Cõu 5. Cho tga = 2. Giỏ tr biu thc sin2a + 2cos2a bng:
a)
6
5
b)
5
6

c)
6
5
d)
5
6
Cõu 6. Giỏ tr biu thc : A= sin
2 0 2 0
2 0
1
45 cot g 60
cos 135
+
bng
a)
7
6
b)
6
7
c)
7
6
d)
6
7
II. PHN T LUN (7 im)
Cõu 1. Cho cosa =
3
5

vi
a
4 2

< <
. Tớnh cos2a, sin2a.
Cõu 2. Chng minh cỏc ng thc
a)
3 3
1
cos asin a sin a cos a sin 4a
4
=
b)
2 2
sỡn2a
sin a sin a
8 8
2


+ =
ữ ữ

Cõu 3. Chng minh rng tam giỏc ABC cõn nu
sin B
2 cos A
sin C
=
.

Cõu 4. Chng minh biu thc khụng ph thuc x, y:
A=
2
2 2 2 2
2
sin x
tg y cos x sin x tg y
cos y
+
===================
5

×