Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Gián án ĐỀ THI KHI MÔN VĂN LỚP 12

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (79.97 KB, 1 trang )

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KỲ I
Môn : Ngữ Văn 12
Thời gian : 120 phút
Câu 1: (3 điểm)
Viết một bài văn ngắn(khoảng 400 từ) bày tỏ suy nghĩ của anh (chị) về câu
nói sau:
“Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người
ngại núi e sông” (Nguyễn Bá Học) .
Câu 2 : (7 điểm)
Sách giáo khoa Ngữ Văn 12 có viết: Tuyên ngôn độc lập là một tác phẩm
chính luận xuất sắc.Sức mạnh và tính thuyết phục của tác phẩm được thể
hiện chủ yếu ở cách lập luận chặt chẽ,lý lẽ sắc bén,bằng chứng xác
thực,ngôn ngữ hùng hồn,đầy cảm xúc...”.
(SGK Ngữ văn 12, trang 38).
Hãy chứng minh nhận định trên qua tác phẩm “Tuyên ngôn độc lập” (Hồ
Chí Minh).

×