Tải bản đầy đủ (.docx) (6 trang)

chủ đề 1 mỹ thuật 7

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (115.41 KB, 6 trang )

<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>

<b> KẾ HOẠCH DẠY THEO CHỦ ĐỀ</b>
<b> MÔN : MĨ THUẬT – LỚP 7</b>


<b> Chủ đề 1: SƠ LƯỢC MĨ THUẬT VIỆT NAM THỜI TRÂN.</b>
<i>Ngày soạn: 5/9/2019 ( Tiết chương trình 1,2,3,4.)</i>


<b>I. Mục tiêu chung: (HS cần đạt ).</b>


<i><b>- </b>Kiến thức:</i><b> Hiểu được sơ lược kiến thức mĩ thuật thời Trần.</b>


<i><b>- </b>Kỹ năng<b>: Mô phỏng được một tác phẩm chạm khắc thời Trần; sử dụng được họa</b></i>
tiết, hoa văn thời Trần vào trang trí trang phục truyền thống.


<i><b>- </b>Thái độ:<b> + Nhận thức đúng đắn về truyền thống nghệ thuật dân tộc.</b></i>
<b> +Giới thiệu, nhận xét, nêu được cảm nhận về sản phẩm.</b>
<i>- Lồng ghép giáo dục ANQP vào dạy học, tiết 1.</i>


<b>II. Phương pháp và hình thức tổ chức:</b>


<b>- Phương pháp: Gợi mở, trực quan, luyện tập, thực hành; vận dụng pp liên kết HS</b>
với tác phẩm.


<b>- Hình thức tổ chức: + Hoạt động các nhân.</b>
+ Hoạt động nhóm.
<b>III. Đồ dùng và phương tiện:</b>


Chuẩn bị của GV:


- Hình minh họa phù hợp với chủ đề: Mĩ thuật Việt Nam thời Trần.
- Sách học mĩ thuật lớp 7 theo định hước phát triển năng lực.<b>Chuẩn bị của HS:</b>


Sách học mĩ thuật lớp 8 theo định hướng phát triển năng lực.
- Sưu tầm tranh, ảnh, các bài viết về mĩ thuật thời Trần.
- Giấy vễ, màu vẽ, bút chì, tẩy...


<b>IV. Các hoạt động dạy - học:</b>


<b>Nội dung</b> <b>Hoạt động của GV</b> <b>Hoạt động của HS</b> <b>Đồ dùng/</b>


<b>Phương tiện/ sản</b>
<b>phẩm của HS</b>
<b>HOẠT ĐỘNG 1. (Tiết 1) </b>


<b>TÌM HIỂU MỸ THUẬT THỜI TRẦN ( Năm 1226 - 1400 )</b>
<b>Mục tiêu </b><i>( HS cần đạt được)</i>


</div>
<span class='text_page_counter'>(2)</span><div class='page_container' data-page=2>

- Trình bày được một số nét khái quát về mĩ thuật thời Trần bằng sơ đồ tư duy.


- Nêu được cảm nhận về vẽ đẹp , có ý thức giữ gìn và trân trọng những giá trị nghệ
thuật của mĩ thuật thời Trần.


<b>1.1.</b>
<b>Tìm hiểu</b>


<b>1.2.</b>


<b> Thực hiện</b>


<b>1.3.</b><b> Thực hành</b>
<b>1.4.</b>


<b> Nhận xét</b>


<b>1.5 Dặn dò</b>


Hướng dẩn HS trưng bày
hoặc trình chiếu các tư liệu
về mĩ thuật thời Trần đã sưu
tầm, chuẩn bị.


- Nêu câu hỏi gợi mở để HS
thảo luận:


+ Địa danh cơng trình kiến
trúc, điêu khắc và chạm khắc
trang trí tiêu biểu.


+ Chất liệu


+ Đặc điểm gốm thời Trần
và cách thể hiện họa tiết.
* Lưu ý HS:


- Trình bày những hiểu biết
sơ lược về mĩ thuật thời
Trần trên giấy A3 hoặc A0
(Thực hành cá nhân)- Tóm tắt kiến thức , khen
ngợi động viên nhóm có sự
chuẩn bị tốt về sưu tầm sản
phẩm và khả năng thuyết
trình.


- Yêu cầu HS đọc bài viết để
nắm được sơ lược bối cảnh
lịch sử và một số nét khái
quát về mĩ thuật thời Trần.
<i>Lồng ghép:Em hãy cho biết </i>
<i>tinh thần chống giặc ngoại </i>
<i>xâm, giữ gìn bờ cõi của nhà </i>
<i>Trần thế nào?</i>


Trưng bày , trình chiếu
các tư liệu về mĩ thuật
thời Lê đã sưu tầm,
chuẩn bị theo nhóm
( Kiến trức, điêu khắc,
chạm khắc, trang trí , đồ
gốm).


- Trình bày thuyết trình
theo câu hỏi của GV .
- Quan sát hình ảnh, lắng
nghe


- Lắng nghe, ghi nhớ kiến


thức.


- Trình bày những hiểu
biết sơ lược về mĩ tuật
thời Trần.


- HS chú ý nhận xét bài
của mình và của bạn
- Đọc bài viết tr.6 - tr.9
học mĩ thuật.


- Học sinh trình bày hiểu
biết của mình về tinh
thần tự lực tự cường, tinh
thần thượng võ dân tộc
được dâng cao, tạo khí
thế dân tộc, thể hiện qua


-Tranh ảnh,
các bài viết
về mĩ thuật
thời Trần.
- Sách học
mĩ thuật lớp
7.


</div>
<span class='text_page_counter'>(3)</span><div class='page_container' data-page=3>

* Dặn dò: - Yêu cầu HS
nghiên cứu các tác phẩm
chạm khắc mĩ thuật thời
Trần đẻ chuẩn bị cho tiết 2.với 3 lầm chống quân
xâm lược Mông, Nguyên.


<b>HOẠT ĐỘNG 2:( Tiết 2) </b>


<b>MÔ PHỎNG MỘT TÁC PHẨM CHẠM KHẮC THỜI TRẦN</b>
<b>Mục tiêu: ( HS cần đạt được).</b>


- Nắm được các bước mô phỏng tác phẩm.


- Vẽ mô phỏng được họa tiết trên tác phẩm chạm khắc thời Trần.


- Cảm nhận được vẽ đẹp của họa tiết trên tác phẩm chạm khắc thời Trần.
<b>2.1.</b>


<b>Tìm hiểu về</b>
<b>họa tiết</b>
<b>chạm khắc</b>


<b>mĩ thuật</b>
<b>thời Trần</b>


<b>2.2.</b>


<b>Cách thực</b>
<b>hiện</b>


<b>2.3.</b><b> Thực hành</b>


Yêu cầu HS quan sát hình
1.3, sách Học MT, gợi ý cho
HS thảo luận nhóm tìm hiểu
về:


+ Đường nét?


+ Hình dạng hoa văn họa tiết
chạm khắc thời Trần?


Bố cục?


+ Chất liệu, kỉ thuật thể
hiện?


- Hướng dẩn HS quan sát h
1.4 để nhận biết cách vẽ mô
phỏng họa tiết chạm khắc
thời Trần.


- Gợi ý HS tham khảo bài vẽ
trong h1.5


- Yêu cầu HS vẽ mô phỏng
họa tiết chạm khắc thời Trần
theo ý thích.


* Lưu ý HS : Chú ý tới tỉ lệ,


vẽ màu theo cảm nhận riêng.


Quan sát h1.3 thảo luận
nhóm theo gợi ý của GV.


- Quan sát h1.4 để biết
cách mô phỏng một tác
phẩm chạm khắc.


- Quan sát một số bài vẽ
để có thêm ý tưởng chép
lại tác phẩm chạm khắc.
- Chọn một số hoa văn ,
họa tiết theo ý thích của
tác phẩm chạm khắc để
mô phỏng .


- Chọn một số họa tiết
chạm khắc theo ý thích
để mơ phỏng


Hình1.3, tr 9
sách Học
MT lớp 7


Hình1.4, tr
10 sách Học
MT


lớp 7Hình1.5, tr
10 sách Học
MT


</div>
<span class='text_page_counter'>(4)</span><div class='page_container' data-page=4>

<b>2.4.</b>
<b> Dặn dò</b>


<i>- </i>GV dặn dò chuẩn bị tiết
sau:


+ Đọc trước phần 3: sử dụng
họa tiết và hoa văn thời
Trần.


+ Về nhà vẽ thêm một số
họa tiết thời Trần, giờ sau
mang đi để lựa chọn, tạo
hình trang trí.


<b>HOẠT ĐỘNG 3:(Tiết 3) SỬ DỤNG HỌA TIẾT HOA VĂN THỜI TRẦN</b>
<b>TRONG TRANG PHỤC ÁO DÀI.</b>


<b>Mục tiêu ( HS cần đạt được).</b>
- Nắm được họa tiết hoa văn thời Trần.


- Sử dụng được họa tiết hoa văn thời Trần vào trang phục áo dài theo ý thích.
- Nêu được cảm nhận về sản phẩm, chia sẽ bài tập của mình, của bạn.


<b>3.1.</b><b> Tìm hiểu</b>


<b>3.2.</b>


<b> Cách thực </b>


- Yêu cầu HS quan sát H1.7
sách Học MT 7.


- Gợi ý HS thảo luận nhóm,
tìm hiểu về:


+ Màu sắc, hình dáng ?
+ Họa tiết?


+ Ý nghĩa của áo dài?


+ Chất liệu của trang phục
áo dài và ý nghĩa của trang
phục áo dài?


- Hướng dẩn HS quan sát
h1.8, sách Học MT để tìm
hiểu về cách tạo hình và
trang trí trang phục áo dài.
* Lưu ý: Có thể sử dụng
thêm các phụ kiện phù hợp.
- Gợi ý HS quan sát h1.9,- Quan sát h1.7 sách Học
MT, thảo luận nhóm theo
gợi ý của GV.


- Trả lời các câu hỏi.
- Quan sát các bài vẽ
chạm khắc từ hoạt động
trước.


- Quan sát h1.8, sách
Học MT để tìm hiểu về
cách tạo hình và trang trí
trang phục áo dài


- Quan sát h1.9, sách Học
MT để có thêm ý tưởng.


- Hình1.7,
tr11 sách
Học MT
lớp 7.


</div>
<span class='text_page_counter'>(5)</span><div class='page_container' data-page=5>

<b>hiện</b>


<b>3.3.</b>


<b> Thực hành</b>


<b>3.4 Nhận </b>
<b>xét, đánh </b>


<b>giá</b>


sách Học MT để có thêm ý
tưởng sử dụng họa tiết hoa
văn thời Trần


Trong thiết kế trang phục
truyền thống.


* Lưu ý: có thể cắt họa tiết
dán lên để trang trí.


- Yêu cầu HS thảo luận
nhóm để lựa chọn hình thức
và vật liệu tạo hình sản
phẩm


- Hướng dẩn HS chia sẽ,
nhận xét sản phẩm của nhóm
mình và nhóm bạn.


- Thảo luận để lựa chọn
hình thức và họa tiết tạo
hình sản phẩm.


- Phân công nhiệm vụ
cho các thành viên thể
hiện sản phẩm của nhóm.
- Chia sẽ, nhận xét sản
phẩm của nhóm mình và


nhóm bạn theo hướng
dẩn của GV.


- Hình 1.9,
sách Học
MT lớp 7.


- Giấy màu,
giấy bìa, chì,
tẩy, màu
vẽ...


- Sản phẩm
của nhóm
sau hoạt
động.


<b>HOẠT ĐỘNG 4: ( Tiết 4) </b>


<b>TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SẢN PHẨM</b>
<b>Mục tiêu ( HS cần đạt được).</b>


<b>- Biết cách trưng bày, giới thiệu, nhận xét và nêu cảm nhận về sản phẩm.</b>
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về nhóm mình, nhóm bạn.


- Cảm nhận được vẽ đẹp của họa tiết hoa văn thời Trần trong trang trí trang phục áo
dài.


<b> </b>
<b> 4.1.</b>


<b>Tổng kết </b>
<b> chủ đề</b>


- Hướng dẩn HS tìm hiểu
các hình thức trưng bày, giới
thiệu sản phẩm.


- Gợi ý câu hỏi để HS nhận
xét, đánh giá về:


- Thực hiện theo hướng
dẩn của GV dựa vào nội
dung hoạt động 4.


- Nhận xét, đánh giá sản
phẩm về:


</div>
<span class='text_page_counter'>(6)</span><div class='page_container' data-page=6>

<b>4.2.</b>


<b>Hướng dẫn </b>
<b>vận dụng </b>
<b>sáng tạo/ </b>
<b>phát triển </b>
<b>mở rộng</b>


+ Cách sắp đặt họa tiết?
+ Màu sắc ?


+ Bố cục ?- Khuyến khích HS sáng tạo,
phát triển, mở rộng.


* Dặn dị: Tiết sau học chủ
đề : Tạo hình trang trí căn
phịng.


+ Cách sắp đặt họa tiết?
+ Màu sắc?


+ Bố cục ?


</div>

<!--links-->

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×