Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Nội dung ôn tập môn Lịch sử 10 tuần 2 + 3 tháng 3 – Trường THPT Hoài Đức B

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (95.36 KB, 2 trang )

<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>

<i><b>Trường THPT Hoài Đức B</b></i>
<i><b>Tổ: Sử- Địa- GDCD</b></i>


<i><b>Nhóm: Sử</b></i>


<b>NỘI DUNG ƠN TẬP MƠN LỊCH SỬ KHỐI 10</b>( Tuần từ ngày 9/3/2020 đến ngày 21/3/ 2020)


<b>Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn</b>


<b> (nửa đầu thế kỉ XIX) </b><b>Câu 1: Hãy đánh giá chính sách ngoại giao dưới triều Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX?</b>
<b>Câu 2: Quan sát lược đồ phân chia tỉnh thời Minh Mạng, em có nhận xét gì về</b>
cuộc cải cách hành chính 1831- 1832? Ý nghĩa cuộc cải cách đó đối với hiện nay?
<b>Câu 3: Hãy nêu những ưu điểm, hạn chế của kinh tế thời Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ</b>
XIX?


<b>Câu 4: Chính sách ngoại thương của nhà Nguyễn có sự thay đổi gì so với thời kì</b>
trước đó? Ảnh hưởng của nó đối với nền kinh tế nước ta?


<b>Câu 5: Lập bảng thống kê các thành tựu văn hóa- giáo dục ở nước ta nửa đầu thế</b>
kỉ XIX?


<b>Bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu</b>


<b>tranh của nhân dân.</b>Câu 1: Thời Lê Sơ có câu:


<i>“ Đời vua Thái Tổ, Thái Tơng</i>
<i>Thóc lúa đầy đồng trâu chẳng buồn ăn”</i></div>
<span class='text_page_counter'>(2)</span><div class='page_container' data-page=2>

<b>Câu 2: Những nguyên nhân nào gây nên tình trạng cực khổ của nhân dân ta thời</b>
Nguyễn? Kể tên các cuộc đấu tranh của nhân dân ta thời Nguyễn?


<b>Câu 3: Trình bày đặc điểm của phong trào đấu tranh chống phong kiến ở nửa đầu</b>
thế kỉ XIX? So với các triều đại trước, cuộc đấu tranh của nơng dân thời Nguyễn
có điểm gì khác?


<b>Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước</b><b>Câu 1: Nêu một vài thành tựu tiêu biểu thời dựng? Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời</b>
Đại Việt? Nêu ra sự hoàn chỉnh về bộ máy nhà nước đó?


<b>Câu 2: Lập bảng thống kê các giai đoạn hoàn chỉnh và phát triển của nhà nước ta</b>
từ thời kì dựng nước đến nửa đầu thế kỉ XIX? Những thành tựu cơ bản?


<b>Câu 3: Thống kê các cuộc kháng chiến chông ngoại xâm tiêu biểu của dân tộc ta</b>
trong các thế kỉ X- XVIII? Nhận xét về tinh thần đấu tranh thời phong kiến độc lập
của nhân dân ta?


</div>

<!--links-->

×