Tải bản đầy đủ (.ppt) (22 trang)

Tài liệu bai 20 dung cu co khi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.19 MB, 22 trang )


GIAÙO VIEÂN: NGOÂ LEÄ HAÈNG

KIỂM TRA BÀI CŨ
Dựa vào dấu hiệu nào để nhận biết và phân biệt
các vật liệu kim loại?
-Dựa vào màu sắc, mặt gãy, cơ tính, khối lượng
riêng…


I. DỤNG CỤ ĐO VÀ KIỂM TRA
Thước lá làm bằng vật liệu gì?
a.Thước lá(hình a)
Hình a
-Thước lá được chế tạo bằng thép
hợp kim dụng cụ, ít co giản và
không gỉ.
Hình b
Thước lá
Thước cuộn
1.Thước đo chiều dài

I. DỤNG CỤ ĐO VÀ KIỂM TRA
Hình a
-Để đo những kích thước lớn
người ta dùng dụng cụ đo gì?
-Thước cuộn.
-Em hãy nêu công dụng của thước
lá?
-Thước lá dùng để đo độ dài của
chi tiết hoặc kích thước của sản


phẩm.
Thước lá
Hình b
a.Thước lá(hình a)
1.Thước đo chiều dài

I. DỤNG CỤ ĐO VÀ KIỂM TRA
b.Thước cặp
Thước cặp được chế tạo bằng
vật liệu gì?
-Thước cặp được chế tạo bằng
thép hợp kim không gỉ.
1.Thước đo chiều dài

I. DỤNG CỤ ĐO VÀ KIỂM TRA
1.Cán
2.Mỏ
3.Khung động
4.Vít hãm
5.Thang
chia độ
chính
6.Thước đo
chiều sâu
8.Thang chia
độ của du xích
7.Mỏ
b.Thước cặp
1.Thước đo chiều dài


I. DỤNG CỤ ĐO VÀ KIỂM TRA
1.Cán
2,7 Mỏ
3.Khung động
4.Vít hãm
5.Thang chia độ
chính
6.Thước đo chiều
sâu
8.Thang chia độ
của du xích
1.Cán
2.Mỏ
3.Khung
động
4.Vít
hãm
5.Thang
chia độ
chính
8.Thang chia
độ của du
xích
7.Mỏ
Cấu tạo gồm:
b.Thước cặp
1.Thước đo chiều dài

×