Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

Bài soạn ĐỀ THI HSG LỚP 5, NĂM HỌC 2010-2011

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (95.37 KB, 3 trang )

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5
NĂM HỌC 2010 – 2011
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Bài 1 (4đ). Thay các chữ bằng các chữ số thích hợp:
1975abcd : abcd + 6 = 2007
Bài 2 (2đ). Không tính tích. Hãy điền dấu thích hợp vào ô trống và giải thích vì
sao?
51 x 23  52 x 22
Bài 3 (2đ). Tính nhanh:
678
483512
××
××
Bài 4 (4đ). Lớp 5A có 35 học sinh. Biết rằng tổng của
2
1
số bạn nam và
3
1
số
bạn nữ là 15 bạn. Tính số bạn nam và bạn nữ của lớp 5A.
Bài 5 (6đ). Cho tam giác ABC vuông ở A, cạnh AC dài 54cm, cạnh AB dài 60cm.
Điểm M trên AB cách A là 10cm. Từ M kẻ đường song song với AC cắt cạnh BC
tại N. Tính chiều dài đoạn MN.
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5
Bài 1 (2đ). Vì 12 : 6 = 2; 35 : 7 = 5 và 48 : 8 = 6; (1đ)
nên:
678
483512
××
××


= 2 x 5 x 6 = 60. (1đ)
Bài 2 (2đ). 51 x 23 52 x 22
Ta có: 51 x 23 = 51 x (22 + 1) = 51 x 22 + 51 (1/2đ)
Và 52 x 22 = (51 + 1) x 22 = 51 x 22 + 22 (1/2đ)
Vì 51 x 22 + 51 > 51 x 22 + 22 (1/2đ)
Nên: 51 x 23 > 52 x 22 (1/2đ)
Bài 3 (4đ). Ta có: 1975abcd : abcd + 6 = 2007

1975abcd : abcd = 2007 – 6 (1/2đ)

1975abcd : abcd = 2001 (1/4đ)

(19750000 + abcd) : abcd = 2001 (1/2đ)

19750000 : abcd + abcd : abcd = 2001 (1/4đ)

19750000 : abcd + 1 = 2001 (1/2đ)

19750000 : abcd = 2001 – 1 (1/2đ)

19750000 : abcd = 2000 (1/4đ)

abcd = 19750000 : 2000 (1/4đ)

abcd = 9875 (1/2đ)
Vậy: a = 9; b = 8; c = 7; d = 5 (1/2đ)
Bài 4 (4đ). Tổng số nam và 2/3 số nữ của lớp 5A là: (1/4đ)
15 x 2 = 30 (bạn) (1đ)
Số bạn nữ của lớp 5A là: (1/4đ)
(35 - 30) : (1 – 2/3) = 15 (bạn) (1đ)

Số bạn nam của lớp 5A là: (1/4đ)
35 – 15 = 20 (bạn) (3/4đ)
Đáp số: Nam: 20 bạn; nữ: 15 bạn (0,5đ)
Bài 5 (6đ). Hình vẽ: 0,5đ
B Giải
Diện tích tam giác ABC là: (1/4đ)
60 x 54 : 2 = 1620 (cm
2
) (1đ)
60cm Diện tích tam giác ANC là: (1/4đ)
M N 54 x 10 : 2 = 270 (cm
2
) (1đ)
10cm Diện tích tam giác ANB là: (1/4đ)
A 54cm C 1620 – 270 = 1350 (cm
2
) (1đ)
Đường cao MN của tam giác ABN là: (1/4đ)
(1350 x 2) : 60 = 45 (cm) (1đ)
Đáp số: 45cm (1/2đ)
* Chữ viết và trình bày tối đa 2đ. Cộng điểm toàn bài tối đa là 20đ..Giám
khảo không làm tròn số.
- Lưu ý: Các bài toán giải chỉ đưa ra một cách giải, nếu HS có cách giải khác đúng
cần dựa vào HD chấm để chấm điểm.

×