Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Tài liệu Đề kiểm tra học kỳ I toán lớp 3 ( Dạng tham khảo )

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (29.23 KB, 1 trang )

ki m tra cu i k I môn toán l p 3Đề ể ố ỳ ớ
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN: TOÁN LỚP 3
(Tham khảo)
Bài 1/ Đặt tính rồi tính ( 2 điểm )
233 x 4 98 x 7 412 x 2 77 x 4
456 : 4 583: 3 153 : 9 605 : 6
Bài 2/ Tính giá trị của biểu thức: ( 2điểm )
305 + 52 + 3 265 + 42 x 3
98 + 125 : 5 81 : 9 x 7
Bài 3/ ( 2điểm )
Điền dấu >; <; = thích hợp vào chỗ trống:
5m 4 dm …………53dm 9m7cm……………970 cm
Điền số thích hợp vào chỗ trống.
1/ 3 giờ…………phút. 1kg……..g.
Bài 4/ Một hình chữ nhật có chiều rộng là 12cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính
chu vi hình chữ nhật đó. ( 4 điểm )

×