Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Tài liệu kiem tra 1 TIET hkI ĐỊA LÍ 7

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (34.96 KB, 1 trang )

Họ và tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày . . . . . tháng . . . . . . . năm . . . . .
Lớp : . . . . . . . . STT : . . . . . . . . . . KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN : ĐỊA LÍ 7
Thời gian : 45 phút
Đề ( gồm 4 câu ) :
Câu 1 ( 2 điểm ) : Dân số là gì ? Tháp tuổi cho biết đặc điểm gì của dân số ?
Câu 2 ( 5 điểm ) : So sánh sự khác nhau giữa hình thức canh tác làm nương rẫy và hình thức sản
xuất nông sản hàng hóa theo quy mô lớn ?
Câu 3 ( 2 điểm ) : Cho biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa sau :

Hòan thành bảng :
Nhiệt độ Lượng mưa
Tháng cao nhất,
trò số : . . . . . . . . .
Tháng thấp nhất,
trò số :. . . . . . . . . .
Biên độ nhiệt năm
. . . . . . . . . . . . . .
Tổng lượng mưa
. . . . . . . . . . . . . .
Thời gian mưa
. . . . . . . . . . . . . .
Đặc điểm khí
hậu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kiểu môi trường tương ứng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 4 ( 1 điểm ) : Ở đới nóng, dân số tăng quá nhanh ảnh hưởng gì đến tài nguyên và môi trường ?
ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

×