Tải bản đầy đủ (.doc) (9 trang)

Tài liệu Kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (136.56 KB, 9 trang )

Tran Sú Tuứng kim tra ẹaùi soỏ 10
CHNG III: PHNG TRèNH H PHNG TRèNH
KIM TRA 1 TIT
S 1
Phn I: Trc nghim (3 im ):
Cõu 1: Nghim ca h phng trỡnh
{
2x y 3
x y 3
=
+ =
l :
a) ( 2 ; 1 ) b) ( 1 ; 2 ) c) ( 2 ; 1 ) d) ( 1 ; 2 )
Cõu 2: iu kin ca phng trỡnh :
2
x 8
x 2 x 2
=

l :
a)
x 2
b)
x 2
c)
x 2<
d)
x 2>
Cõu 3: Tp nghim ca phng trỡnh :
2x 3 x 3 =
l :


a)
{ }
T 6,2=
b)
{ }
T 2=
c)
{ }
T 6=
d)
T =
Cõu 4: Tp hp nghim ca phng trỡnh
2
x 4 x 2 =
l:
a) { 0, 2} b) { 0} c) { 2} d)

Cõu 5: Cho phng trỡnh : 3x 8 = 2( x 12 ) + x + 16
a) Phng trỡnh vụ nghim b) Phng trỡnh vụ s nghim
c) Phng trỡnh cú nghim x > 0 d) Phng trỡnh cú 1 nghim
Cõu 6: Cho h phng trỡnh:
{
mx 2y 1
3x 2y 3
=
+ =
. Xỏc nh m h vụ nghim :
a) m < 3 b) m > 3 c) m = 3 d) m = 3
Phn II : T Lun ( 7 im ) :
Cõu 1 : (2 ) Gii v bin lun phng trỡnh :

2
m (x 1) mx 1 =
theo tham s m
Cõu 2 : (2 ) Gii phng trỡnh :
3x 4 x 3+ =
Cõu 3 : (3 ) Mt s t nhiờn gm 3 ch s . bit rng ly tng cỏc ch s ca s
ú thỡ c 27 , v nu ly tng ca ch s hng trm v ch s hng n v
thỡ c s gp ụi ch s hng chc . Hn na , nu ly hai ln ch s hng
trm m tr i ch s hng chc thỡ c ch s hng n v . Hóy tỡm s ú.
========================
1
kim tra ẹaùi soỏ 10 Tran Sú Tuứng
CHNG III: PHNG TRèNH H PHNG TRèNH
KIM TRA 1 TIT
S 2
Phn I: TRC NGHIM
Cõu 1: (1.5) Ni mt dũng ct trỏi vi mt dũng ct phi c cỏc mnh
ỳng.
a) Phng trỡnh: 2ax 1 = 0 vụ nghim khi
b) Phng trỡnh: x
2
+ ax 4 = 0 cú nghim khi
c) H:
( )
( )
( )
2
1 a x a 1 y 2
a 1 x y 1


=


+ + =


cú vụ s nghim khi:
1) a = 3
2) a = 1
3) a = 0
4) a = 5
Cõu 2: (0.5)Phng trỡnh:
5x 3 4x 4 3 5x = +
cú tp nghim l:
a) S = {1} b) S =
3
5c) S = c) S =
3
1;
5
Cõu 3: (0.5) Nghim ca h phng trỡnh
{

2x 3y 1
3x 4y 10
=
+ =
l:
a) (1/2; 1) b) (1; 2) c) (1; 2) c) (2; 1)
Cõu 4: (0.5) (2; 1; 1) l nghim ca h phng trỡnh no sau õy:
a)
x 3y 2z 3
2x y z 6
5x 2y 3z 9
+ =


+ =


=

b)
2x y z 1
2x 6y 4z 6
x 2y 5
=


+ =


+ =


c)
3x y z 1
x y z 2
x y z 0
=


+ + =


=

c)
x y z 2
2x y z 6
10x 4y z 2
+ + =


+ =


=

Phn II: T LUN
Cõu 1: (2) Gii phng trỡnh sau:
5x 2 3x 1+ = +
.
Cõu 2: (2) Gii v bin lun phng trỡnh sau theo tham s m:

x 3
3
mx 2

=
+
Cõu 3: (3) chuyn 6307 quyn sỏch vo th vin, nh trng ó huy ng
tng cng 70 nam sinh ca 3 lp 10A1, 10A2, 10A3. Trong bui lao ng
ny, thnh tớch t c ca mi lp nh sau:
Mi nam sinh lp 10A1 ó chuyn c 86 quyn sỏch.
Mi nam sinh lp 10A2 ó chuyn c 98 quyn sỏch.
Mi nam sinh lp 10A3 ó chuyn c 87 quyn sỏch.
Cui bui lao ng, thy hiu trng ó tuyờn dng lp 10A2 vỡ tuy ớt hn
lp 10A1 ba nam sinh nhng li chuyn c nhiu sỏch nht.
Hi s nam sinh ca mi lp l bao nhiờu?
=====================
2
Tran Sú Tuứng kim tra ẹaùi soỏ 10
CHNG III: PHNG TRèNH H PHNG TRèNH
KIM TRA 1 TIT
S 3
PHN I : TRC NGHIM KHCH QUAN : (4 im)
Cõu 1 : (0,5 ) Hóy in du X vo m em chn :
a) Ph.trỡnh : x
2
+ (2m 7) x + 2(2 m ) = 0 luụn cú nghim S
b) Ph.trỡnh : ax
2
+ bx + c = 0 cú 2 nghim trỏi du khi v ch khi a , c trỏi du .
S

Cõu 2 : (0,75 ) Hóy tỡm nghim kộp ca ph.trỡnh : x
2
2 (m + 2) x + m + 2 = 0
khi nú cú nghim kộp .
a) 1 b)
2
3
c) 1 d)
2
3

Cõu 3 : (0,75 ) Khi phng trỡnh : x2 4x + m + 1 = 0 cú 1 nghim bng 3 thỡ
nghim cũn li bng :
a) 2 b) 1 c) 4 d) Kt qu khỏc .
Cõu 4 : (2 ) Hóy ghộp tng ng mi ch cỏi vi mt s sao cho ta c kt qu
ỳng :
a) (x
2
4x + 3)
2
(x
2
6x + 5)
2
= 0
{ }
1/ S 0 , 3=
b) (4 + x)
2
(x 1)

3
= (1 x) (x
2
2x + 17)
{ }
2/ S 10=

2 10 50
c/ 1
x 2 x 3 (2 x)(x 3)
+ = +
+ +

{ }
3/ S 0 , 24=
d) (x
2
3x + 1) (x
2
3x +2) = 2
{ }
4 / S 1, 4=

PHN II : TRC NGHIM T LUN (6 )
Cõu 5 : (4 ) Cho phng trỡnh : mx
2
2 (m + 1) x + m + 1 = 0 (m : tham s) .
Hóy tỡm giỏ tr ca m phng trỡnh cho cú 2 nghim phõn bit tha :
a) x
1

= 2 x
2

b) nghim ny bng 3 ln nghim kia .
Cõu 6 : (2 ) Tỡm giỏ tr ca tham s m ph.trỡnh : 2x
4
2mx
2
+ 3m
9
2
= 0
cú 4 nghim phõn bit .
==============
3
kim tra ẹaùi soỏ 10 Tran Sú Tuứng
CHNG III: PHNG TRèNH H PHNG TRèNH
KIM TRA 1 TIT
S 4
I. PHN TRC NGHIM: (3 im)
Cõu 1: Phng trỡnh
4 2
x 9x 8 0+ + =
a) Vụ nghim; b) Cú 3 nghim phõn bit;
c) Cú 2 nghim phõn bit; c) Cú 4 nghim phõn bit;
Cõu 2: Phng trỡnh
x 1 x 2 x 3 + =
a) Vụ nghim; c) Cú ỳng 1 nghim;
b) Cú ỳng 2 nghim; c) Cú ỳng 3 nghim;
Cõu 3: Vi giỏ tr no ca m thỡ phng trỡnh

2
x 2mx 144 0 + =
cú nghiờm:
a) m<12; b)
12 m
;
c)
m 12 hay m 12
; c)
m 12 hay m 12
;
Cõu 4: Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca m h phng trỡnh sau cú nghiờm duy nht:

{
mx y 2006
x my 2007
+ =
+ =
a) m = 1; b) m 1; c) m 1; c) ỏp s khỏc;
II. PHN T LUN: (7 im)
Cõu 5:(2 im) Gii v bin lun phng trỡnh sau:
(2m 1)x 2
m 1
x 2
+
= +

Cõu 6:(2 im) Gii cỏc phng trỡnh v h phng trỡnh sau:
a)
2

x 2x 1 2 2 + =
b)
2 2
x y xy 5
x y xy 6
+ + =


+ =

Cõu 7:(3 im) Cho phng trỡnh:
2
mx 2(m 2)x m 3 0 + =
a) Gii v bin lun phng trỡnh trờn.
b) Vi giỏ tr no ca m thỡ phng trỡnh trờn cú hai nghim trỏi du.
c) Vi giỏ tr no ca m thỡ phng trỡnh trờn cú hai nghim tha :
x
1
+ x
2
+ 3x
1
x
2
= 2.
===================
CHNG III: PHNG TRèNH H PHNG TRèNH
4
Tran Sú Tuứng kim tra ẹaùi soỏ 10
KIM TRA 1 TIT

S 5
Phn I : Trc Nghim Khỏch Quan
Cõu 1 : (0,5) S 1 l nghim ca phng trỡnh no ?
a)
2
4 2 0x x+ + =
b)
2
2 5 7 0x x- - =
c)
2
3 5 2 0x x- + - =
d)
3
1 0x - =
Cõu 2: (0.5) Nghim ca h phng trỡnh :
2 3 13
7 4 2
=


+ =

x y
x y
l
a)
( )
2, 3


b)
( )
2,3

c)
( )
2, 3

c)
( )
2,3
Cõu 3 : (0,5) Phng trỡnh sau cú bao nhiờu nghim :
4 2
3 7 4 0
+ =
x x
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4
Cõu 4 : (0,5) Vi m bng bao nhiờu thỡ phng trỡnh sau vụ nghim :
( )
2
4 3 6m x m- = +
a) 1 b) 2 c) 1 d) 2
Cõu 5 : (0,5) Ph.trỡnh no tng ng vi phng trỡnh sau :
2
4 0
=
x
a)
( )
(

)
2
2 2 1 0
+ + + =
x x x
b)
( )
( )
2
2 3 2 0
+ + =
x x x
c)
3
3 1x - =
d)
2
4 4 0x x- + =
Cõu 6 : (0,5) iu kin ca phng trỡnh :
2
1
4
2
=

x
x
l :
a) x 2 hay x 2 b) x 2 hay x < 2
c) x > 2 hay x < 2 d) x > 2 hay x 2

Phn II : T Lun
Cõu 1 (3) : Gii h phng trỡnh sau :
2 3 6 10 0
5
4 17
+ + =


+ + =


+ =

x y z
x y z
y z
Cõu 2 (2) : Gii phng trỡnh
x 2x 5 4
=
Cõu 3 (2) Cho phng trỡnh :
( )
2
2 3 1 0x m x m- + + - =
. nh m
phng trỡnh cú mt nghim bng 3 v tỡm nghim cũn li.
=================
CHNG III: PHNG TRèNH H PHNG TRèNH
5

×