Tải bản đầy đủ (.ppt) (27 trang)

Tài liệu Kim loại kiềm (12CB)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (996.79 KB, 27 trang )

 Thiết kế: Huỳnh Văn Trọng- Giáo viên Hoá học - Trường THPT Châu Thành- Tổ Hoá
Hãy cho biết kim loại có tính chất hoá học
Hãy cho biết kim loại có tính chất hoá học
chung gì?
chung gì?
Tính chất hoá học chung của kim loại là tính
Tính chất hoá học chung của kim loại là tính
khử.
khử.
M – ne
M – ne


M
M
n+
n+Cho biết vị trí của kim loại điển hình trong bảng
Cho biết vị trí của kim loại điển hình trong bảng
hệ thống tuần hoàn?
hệ thống tuần hoàn?
Những kim loại điển hình ở nhóm IA, IIA, một
Những kim loại điển hình ở nhóm IA, IIA, một
số nguyên tố nhóm IIIA.
số nguyên tố nhóm IIIA.


Tại sao lại gọi kim loại phân nhóm chính nhóm I
Tại sao lại gọi kim loại phân nhóm chính nhóm I
là kim loại kiềm?
là kim loại kiềm?
Để trả lời kim loại kiềm là gì ta tiến hành nghiên
Để trả lời kim loại kiềm là gì ta tiến hành nghiên
cứu chúng.
cứu chúng.


KIM LOẠI KIỀM
VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI KIỀM TRONG HTTH
TÍNH CHẤT VẬT LÍ
TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
ỨNG DỤNG
ĐIỀU CHẾ
CẤU TRÚC NỘI DUNG


Hãy cho biết vị trí của kim loại kiềm trong hệ

Hãy cho biết vị trí của kim loại kiềm trong hệ
thống tuần hoàn?
thống tuần hoàn?
I/-
I/-
Vị trí của kim loại kiềm trong hệ
Vị trí của kim loại kiềm trong hệ
thống tuần hoàn
thống tuần hoàn
:
:
- Kim loại kiềm là những nguyên tố hoá học thuộc
- Kim loại kiềm là những nguyên tố hoá học thuộc
phân nhóm chính nhóm I trong bảng hệ thống
phân nhóm chính nhóm I trong bảng hệ thống
tuần hoàn.
tuần hoàn.
- Gồm các nguyên tố: Li, Na, K, Rb, Cs và Fr.
- Gồm các nguyên tố: Li, Na, K, Rb, Cs và Fr.
- Các nguyên tố này đứng đầu mỗi chu kỳ.
- Các nguyên tố này đứng đầu mỗi chu kỳ.


Để khảo sát tính chất vật lí của kim loại nói
Để khảo sát tính chất vật lí của kim loại nói
chung ta cần khảo sát những tính chất nào?
chung ta cần khảo sát những tính chất nào?
Để khảo sát tính chất vật lí của kim loại nói
Để khảo sát tính chất vật lí của kim loại nói
chung ta cần khảo sát:

chung ta cần khảo sát:
- Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi.
- Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi.
- Khối lượng riêng.
- Khối lượng riêng.
- Độ cứng.
- Độ cứng.


Hãy cho biết tính chất vật lí của kim loại kiềm?
Hãy cho biết tính chất vật lí của kim loại kiềm?
II/-
II/-
Tính chất vật lí của kim loại kiềm
Tính chất vật lí của kim loại kiềm
:
:
1.
1.
Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp ( giảm
Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp ( giảm
từ Li
từ Li


Cs) do tinh thể kim loại kiềm có kiểu
Cs) do tinh thể kim loại kiềm có kiểu
lập phương tâm khối và liên kết kim loại kém
lập phương tâm khối và liên kết kim loại kém
bền.

bền.
2. Khối lượng riêng nhỏ ( tăng từ Li
2. Khối lượng riêng nhỏ ( tăng từ Li


Cs) do
Cs) do
kim loại kiềm có mạng tinh thể rỗng và có bán
kim loại kiềm có mạng tinh thể rỗng và có bán
kính nguyên tử lớn hơn so với các kim loại
kính nguyên tử lớn hơn so với các kim loại
khác trong cùng một chu kỳ.
khác trong cùng một chu kỳ.
3. Độ cứng thấp do lực liên kết giữa các
3. Độ cứng thấp do lực liên kết giữa các
nguyên tử kim loại yếu
nguyên tử kim loại yếu


có thể cắt kim loại
có thể cắt kim loại
kiềm bằng dao.
kiềm bằng dao.


Hãy cho biết nguyên tử kim loại kiềm có bao
Hãy cho biết nguyên tử kim loại kiềm có bao
nhiêu electron ở lớp ngoài cùng ? Trong phản
nhiêu electron ở lớp ngoài cùng ? Trong phản
ứng hoá học chúng có khuynh hướng như thế

ứng hoá học chúng có khuynh hướng như thế
nào ?
nào ?
Kim loại kiềm đều có một electron ở lớp ngoài
Kim loại kiềm đều có một electron ở lớp ngoài
cùng. Trong phản ứng hoá học, chúng có
cùng. Trong phản ứng hoá học, chúng có
khuynh hướng nhường 1 electron để trở thành
khuynh hướng nhường 1 electron để trở thành
ion dương.
ion dương.


×